Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

25 Iunie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (reforma pieţii valorilor mobiliare)

(înregistrat în Parlament cu numărul 2085.2007 din 04 Iunie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (reforma pieţii valorilor mobiliare).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Comisia Naţională a Pieţii Financiare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Din nota informativă rezultă că scopul promovării proiectului este asigurarea concordanţei între prevederile actelor legislative în vigoare şi noile modificări şi completări propuse în proiectele de legi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 199 - XIV din 18.11.1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare şi Legii nr. 1134 - XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni. Totodată, realizarea prevederilor proiectului va contribui la eliminarea golurilor legislative existente la moment.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, ceea ce permite, în principiu, de a înţelege poziţia autorului proiectului.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În prezenta lege se face referire la Directivele Uniunii Europene, totuşi o referinţă mult prea vagă deoarece lipseşte nominalizarea acestora. O asemenea concretizare lipseşte şi în notă informativă la proiectul Legii privind modificarea şi completarea Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare (la acest proiect se face referinţă în nota la proiectul expertizat)


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul de lege promovează intereseleComisiei Naţionale a Pieţei Financiare, autoritatea ce urmează a fi creată în baza actualei Comisii Naţionale pentru Valori Mobiliare. Totuşi, acest interes promovat corespunde interesului social şi politicii statului de creare a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul reglementează în mod distinct activitatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

Referitor la iniţiativa de creare a unui mega-regulator al pieţei financiare: atenţionăm asupra dezavantajelor privitor la concentrarea unor atribuţii exagerate într-o singură structură - ceea ce poate fi calificat, în viziunea noastră, ca o premisă majoră a unor situaţii de coruptibilitate.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. I p. 2

"conform prevederilor legislaţiei valorilor mobiliare"

Este o referinţă ce nu asigură conformitatea exigenţei de previzibilitate a actelor legislative. Asemenea cerinţe sunt prevăzute la art. din 13 de Legea nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Textul "conform prevederilor legislaţiei valorilor mobiliare" de substituit "conform art. 13 din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare"

2

Art. I p. 2.

"Articolul 341. Gajul legal de garantare a creanţelor deţinătorilor de obligaţiuni emise şi asigurate prin gajul bunurilor proprii ale emitentului şi/sau ale persoanelor terţe

Articolul 341 ce se propune a fi introdus după articolul 34 va face parte din Capitolul V "Gajul legal". Concomitent, art. 341 conţine prevederi ce ţin de procedura înregistrării gajului legal de garantare a creanţelor, însă asemenea procedură se reglementează, conform conceptului
Legii nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj - în Capitolul VI "Înregistrarea gajului bunurilor mobile".

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Alte riscuri
Deficienţă de redactare a proiectului

Propunem divizarea art. 341 în 2-a parţi, potrivit căreia a 2-a parte (ce ţine de înregistrarea gajului) va fi replasată în calitate de articol separat în Capitolul VI. Concomitent, denumirea Capitolul VI poate fi completată.

3

Art. I p. 2.

Articolul 341 alin. (5)

Atenţionăm că conform art. 120 din Constituţie şi art. 35 din Legea nr. 449 din 30.07.2001, radierea gajului legal poate avea loc şi în baza hotărîrii instanţei de judecată.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Alte riscuri
Exigenţe de tehnică legislativă

A reglementa la alin. (5) art. 341 faptul că temei de radiere din registru este şi hotărîrea instanţei de judecată.

4

Art. I p. 2.

Articolul 341 alin. (5)

Obiecţia priveşte neconformarea textului art. 341 conceptului structurii Legii nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj.
Astfel, alin. (5) art. 341 reglementează procedura de radiere din registru a gajului legal de garantare a creanţelor deţinătorilor de obligaţiuni.
Concomitent, procedura de radiere este prevăzută, în Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001, la art.35 şi la art. 43. Nerespectarea Conceptului structurii Legii de bază ce urmează a fi modificată - Legii nr. 449-XV din 30 iulie 2001, poate permite interpretări eronate la interpretarea logico-gramaticală şi sistemică a prevederilor legii nr. 449-XV din 30 iulie 2001.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Alte riscuri
Exigenţe de tehnică legislativă

A revedea art. 341 pentru regruparea lui în modul în care ar permite conformarea conceptului de structură a legii de bază - Legii nr. 449-XV din 30 iulie 2001.

5

Art II

Cuvîntul "iar" se exclude, iar în final se completează cu cuvintele " , iar pentru genul de activitate indicat la art. 8 alin. (1) pct. 39) - pe un termen nelimitat".

Avînd în vedere modul de expunere a textului alin. (2) art. 13 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001, în particular ordinea menţionării articolelor considerăm necesar ca textul ce urmează să fie introdus să fie replasat.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Art. II de expus astfel:

"Articolul II. - La articolul 13 alineatul (2) din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108-109, art. 836), cu modificările şi completările ulterioare, după
textul "pentru care s-a achitat taxa de licenţă," se completează cu textul "pentru genul de activitate indicat la art. 8 alin. (1) pct. 39) - pe un termen nelimitat".

6

Art. III p. 2

2. Articolul 157:
la litera c), după cuvintele "valoarea nominală" se introduc cuvintele "(fixată), dacă aceasta a fost stabilită";

Tehnica legislativă nu admite cuvinte/texte între paranteze.

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

De redactat.

Concluzii

În concluzie menţionăm faptul că promovarea proiectului respectiv, necesită a fi coroborată şi cu prevederile proiectului Legii privind modificarea şi completarea Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare (înregistrat în Parlament cu nr. 2086 din 04.06.2007), care abordează acelaşi subiect. Prin urmare, este oportună comasarea acestor 2 proiecte într-un proiect unic, pentru a nu admite "inflaţia" unor legi de modificare.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei