Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

04 Iunie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea art.83 al Codului cu privire la contravenţiile administrative

(înregistrat în Parlament cu numărul 1849 din 14 Mai 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea art.83 al Codului cu privire la contravenţiile administrative.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Conform notei informative, proiectul de lege este elaborat pentru a reglementa baza juridică de sancţionare a funcţionarilor administraţiei publice locale pentru nerespectarea atribuţiilor de gestionare a deşeurilor menajere, în conformitate cu Legea privind deşeurile de producţie si menajere.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Proiectul permite înţelegerea poziţiei şi scopurilor urmărite de autorul proiectului, deşi argumentarea actualităţii, în speţă, lipseşte.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul nu face referinţă la legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu conţine norme care să fie în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare, deşi conceptul contravine art. 1, 9, 126 şi 127 din Constituţie.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Textul proiectului necesită a fi redactat şi corelat exigenţelor de tehnică legislativă.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articol unic

1. Art. 83. „Nerespectarea cerinţelor de protecţie a aerului atmosferic la stocarea şi arderea deşeurilor industriale şi a resturilor menajere” se completează cu două aliniate noi în următoarea redacţie:

„ Nerespectarea atribuţiilor de organizarea a colectării şi evacuării deşeurilor menajere, precum şi celor ce aparţin micilor producători, şi de afectare a locurilor pentru depozitarea lor

atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere din organele autorităţilor administraţiei publice locale, în mărime de 500 de unităţi convenţionale”

„Neîntreprinderea măsurilor necesare pentru lichidarea gunoiştilor neautorizate şi necontrolate

Cît priveşte conceptul proiectului legii menţionăm că, actualmente, în Parlament, se află spre examinare şi adoptare, deja pentru lectura a doua, proiectul noului Cod contravenţional. În legătură cu acest fapt ar fi oportun ca modificarea propusă să fie operată în noul Cod contravenţional, dar nu în Codul cu privire la contravenţiile administrative care urmează a fi abrogat;

b) la alin. (1) obiecţia priveşte termenul "micilor producători". Legislaţia în vigoare nu reglementează cu asemenea termen juridic. Propunem excluderea acestui termen, fapt ce, în opinia noastră, doar va contribui la precizarea domeniului de aplicare a normei contravenţionale;

c) la acelaşi alineat (1) nu este clară intenţia autorului expusă în textul "Nerespectarea atribuţiilor de ... şi de afectare a locurilor pentru depozitarea lor". Considerăm necesară concretizarea normei evidenţiate.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

De a revizui proiectul

Concluzii

Expertiza proiectului Legii pentru completarea art.83 al Codului cu privire la contravenţiile administrative nu a identificat riscuri de coruptibilitate, cu remarca înlăturării neconcordanţelor şi impreciziilor cu caracter lingvistic. De asemenea, proiectul de lege urmează a fi expus într-o formă proprie unui act de modificare, conform cerinţelor de tehnică legislativă.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei