Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

04 Iunie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind actele de stare civilă

(înregistrat în Parlament cu numărul 1825 din 10 Mai 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind actele de stare civilă.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Conform notei informative ce însoţeşte proiectul de lege, acesta este elaborat întru executarea punctului 6 al hotărîrii Guvernului nr.606 din 24 iunie 2005 "Cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Dezvoltării Informaţionale".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Proiectul este argumentat şi permite înţelegerea poziţiei şi scopurilor urmărite de autorul proiectului.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul nu face referinţă la legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. în mare parte acesta ţine de aspecte de ordin intern, deşi unele aspecte principiale ar merita o comparaţie cu acquis-ul comunitar (spre exemplu sistemul de finanţare extrabugetară a autorităţilor publice).


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Considerăm că proiectul de lege promovează intereseledepartamentale ale. Sistemului organelor de stare civilă, acestea urmărindu-se prin operarea unor modificări neesenţiale de structură (executarea punctului 6 al Hotărîrii Guvernului nr.606 din 24 iunie 2005) şi atribuirea unor drepturi de autogestiune financiară Sistemului organelor de stare civilă.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Efectele aplicării proiectului se vor materializa prin diminuarea veniturilor la bugetul public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Din punct de vedere tehnic proiectul nu conţine norme care să fie în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare, deşi conceptul contravine art. 1, 9, 126 şi 127 din Constituţie.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul reglementează în mod distinct activitatea Sistemului organelor de stare civilă.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. I p. 6

La art. 15 alin.(4), după cuvintele “Ministerul Afacerilor Externe” se introduc cuvintele “şi Integrării Europene”.

Obiecţia se referă la p. 6 din proiectul de lege. Art. 15 alin. (4) al Legii nr. 100/26.04.2001 prevede că "funcţiile de supraveghere şi control asupra activităţii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova în domeniul înregistrării actelor de stare civilă sînt exercitate de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale".

Însă, prin Legea nr. 42/02.03.2006, Republica Moldova a aderat la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine. Art. 2 din legea enunţată prevede doar 2 autorităţi responsabile de aplicarea apostilei pe actele oficiale: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova. Aceste aspecte sunt detaliate în Hotărîrea Guvernului nr. 163/15.02.2007. Art. 15 alin. (4) nu ia în considerare însă acest aspect.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii paralele

De a revizui modificările propuse.

2

Art. I p. 7

7. Art. 16 alin. (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă sînt în drept să presteze şi servicii de ordin juridic şi tehnic ce nu sînt prevăzute de prezenta lege, precum şi servicii de urgenţă. Nomenclatorul acestor servicii, mărimea taxelor la servicii, precum şi modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor obţinute se stabilesc de Guvern.”

Obiecţia de principiu care denotă, în opinia noastră, un risc sporit de coruptibilitate şi de neechitate ţine de modificarea art. 16 alin. (2). în opinia noastră, existenţa unor fonduri extrabugetare şi admiterea creării acestora facilitează abuziv "îmbogăţirea" unor autorităţi publice în detrimentul necesităţilor/cheltuielilor publice. Crearea unor fonduri speciale afectează completarea veniturilor la buget.

Autorul proiectului menţionează în nota informativă că finanţarea activităţii Serviciului stare civilă şi din surse speciale cu posibilitatea dispunerii de balanţă autonomă a veniturilor şi cheltuielilor simplifică procesul de implementare a tehnologiilor. Totuşi, nu este clară în acest caz condiţiile şi modalitatea de asigurare cu tehnologii a altor autorităţi nu mai puţin importante - Ministerul Educaţiei si Tineretului, Ministerul Finanţelor, Ministerul Reintegrării etc. Admiterea unui asemenea principiu de abordare creează o inechitate între posibilităţi şi necesităţi precum şi prejudiciază acumularea veniturilor la bugetul public pe lungă durată.
Mai mult decît atît, un asemenea sistem, bazat pe acumularea de venituri la fonduri proprii speciale/extrabugetare, venituri care nu se varsă în bugetul public determină existenţa unui risc sporit de coruptibilitate.

Coruptibilitate
Promovarea intereselor contrar interesului public
Prejudicierea intereselor contrar interesului public

Alte riscuri
Norme inechitabile

De a reexamina necesitatea introducerii modificărilor propuse.

Concluzii

Considerăm proiectul supus expertizei ca fiind grav afectat de elemente de coruptibilitate. Prin urmare este necesară examinarea oportunităţii promovării în continuare a acestui proiect.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei