Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

31 Mai 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea art.2 din Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte

(înregistrat în Parlament cu numărul 1726 din 03 Mai 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea art.2 din Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Agenţia de Stat pentru Aviaţia Civilă, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Deşi proiectul actului legislativ supus expertizei nu este însoţit de o notă informativă, care să justifice scopul promovării, din analiza acestuia se poate constata o încercare de a preciza subiecţii "limitînd" categoria de "conducători a întreprinderilor" ce beneficiază de privilegiile oferite prin posedarea de paşaport de serviciu.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Proiectul plasat pe site-ul Parlamentului nu este însoţit de vre-o argumentare.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În lipsa notei informative, este dificil de a constata dacă a fost verificată compatibilitatea unui asemenea proiect cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Considerăm că proiectul de lege promovează interesele"conducătorilor întreprinderilor de stat gestionate de către Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile". Deşi proiectul are drept scop concretizarea, prin limitare, cercul de persoane care pot beneficia de paşapoarte de serviciu, textul literei j) din alineatul (5) al articolului 2 din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 - este în esenţă coruptibil, dat fiind promovarea unor interese de grup, incompatibile pentru o societate democratică, incompatibilă intereselor publice (a se vedea analiza detaliată).


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul aduce prejudiciu interesului public deoarece se referă la inserarea unor norme cu potenţial coruptibil care pot să afecteze imaginea statului şi bugetul public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Din punct de vedere tehnic proiectul nu conţine norme care să fie în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare, deşi conceptul propriu-zis al acestuia contravine art. 1, 9, 126 şi 127 din Constituţie.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articol unic

La litera j) din alineatul (5) al articolului 2 din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art.89), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „conducătorilor întreprinderilor Aviaţiei Civile” se substituie prin cuvintele „conducătorilor întreprinderilor de stat gestionate de către Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile”, în continuare după text.

Observăm că aceste persoane reprezintă nu altceva decît conducerea unor agenţii economici, deşi cu capital de stat, dar oricum agenţi economici (întreprinderile Aviaţiei Civile, Căii Ferate din Moldova), conducerea unei organizaţii neguvernamentale - Asociaţiei Internaţionale de Transport Auto (care este o asociaţie obştească), iar comandanţii, piloţii de nave aeriene, şefii de tren de trafic internaţional - nu sunt altceva decît angajaţi ai agenţilor economici menţionaţi.

Altfel zis, prin articolul 2 din Legea nr. 273/1994, legislatorul a oferit dreptul unor persoane ce nu au statut public (nu sunt funcţionari publici) paşapoarte ce determină existenţa unei funcţii publice, unui interes public.

Mai mult decît atît, această nominalizare selectivă favorizează apriori agenţii economici şi asociaţia obştească menţionată, în raport cu alţi agenţi economici şi alte asociaţii obşteşti, a căror valoare şi aport economico-fiscal ar putea chiar să depăşească aportul beneficiarilor actuali de paşapoarte de serviciu.

Coruptibilitate
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate

De a respinge modificările propuse.

Concluzii

În concluzie, lit. j) alin. (5) art. 2 din Legea nr. 273/1994, în redacţia actuală, contravine principiilor economiei de piaţă, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică, antrenate în concurenţă liberă, astfel cum este statuat în art. 126 din Constituţie, precum şi în art. 1, 9, 127 din Constituţie. Neconstituţionalitatea prevederii date implică, în mod evident, şi coruptibilitatea acesteia.

Aceeaşi concluzie poate fi invocată şi în cazul literelor i), k), l) şi m) din art.2 din Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.

Avînd în vedere cele expuse mai sus, deşi proiectul Legii pentru modificarea art.2 din Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, urmează să limiteze cercul de întreprinderi doar la întreprinderi de stat, conducătorii cărora ar putea dispune de paşapoarte de serviciu, această modificare nu soluţionează aspectul de neconstituţionalitate/coruptibilitate invocat. Prin urmare, considerăm că proiectul supus expertizei poate fi considerat coruptibil.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei