Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

13 Iunie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative (CCA, Legea privind activitatea operativă de investigaţii)

(înregistrat în Parlament cu numărul 1633 din 19 Mai 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative (CCA, Legea privind activitatea operativă de investigaţii).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Serviciul de Informaţii şi Securitate, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit autorilor notei informative de însoţire a proiectului, promovarea acestui se face pentru "perfecţionarea cadrului normativ în domeniu, astfel încît să fie protejate drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, securitatea statului în ansamblu, în scopul prevenirii accesului neautorizat la sistemele informaţionale şi la datele stocate sau vehiculate în acestea, se propune operarea unor completări în Codul penal, Codul cu privire la contravenţiile administrative, Legea privind activitatea operativă de investigaţii, Legea privind activitatea particulară de detectiv şi de pază."Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă conţine o argumentare temeinică. Astfel, se menţionează următoarele: "Conform articolului 28 din Constituţie statul respectă şi ocroteşte viaţa intimă, familială şi privată a persoanei, [...] iar autorităţile publice au obligaţia de a le respecta şi de a le ocroti. [...] este un atentat la viaţa intimă a persoanei ascultarea, înregistrarea sau transmiterea printr-un aparat oarecare a imaginilor sau a vorbelor pronunţate de o persoana, fără consimţămîntul acesteia. Excepţie de la aceste prevederi, potrivit articolului 30 alin. (2) din Constituţie, constituie doar cazurile cînd această derogare este prevăzută în lege şi este necesară în interesele securităţii naţionale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice şi în scopul prevenirii infracţiunilor. [...] Prin intermediul mijloacelor destinate obţinerii ascunse a informaţiei, utilizate ilegal de persoanele fizice şi juridice, se încalcă drepturile constituţionale ale cetăţenilor, se creează premise pentru divulgarea secretului de stat, comercial şi alt secret ocrotit de lege, pot fi efectuate acţiuni de şantaj, astfel, fiind pusă în pericol securitatea statului, societăţii şi a persoanei. [...] Reglementarea activităţii ce ţine de mijloacele tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei la nivel legislativ şi instituţional constituie o necesitate stringentă în toate ţările lumii."

Nota informativă prezintă elementele novatoare pe care urmează să le introducă proiectul (secţiunea 5.1.), dar conţine şi anumite inexactităţi (secţiunea 5.2.).

5.1. Elementele noi introduse de proiect. În acest sens, nota informativă precizează că "Proiectul introduce răspunderea administrativă sau, după caz, penală, pentru proiectarea, producerea, deţinerea şi utilizarea ilegală a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, încălcarea regulilor de import, export, proiectare, producere sau comercializare a acestor mijloace. Conform completărilor propuse la Legea privind activitatea operativă de investigaţii, Guvernul va aproba Clasificatorul mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei în procesul desfăşurării activităţii operative de investigaţii, precum şi Regulamentul cu privire la importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea unor astfel de mijloace."

5.2. Deficienţele argumentării. Nota informativă conţine anumite inexactităţi şi omisiuni care pun la îndoială argumentele invocate în ea de către autori. Astfel, autorii constată o "necesitate stringentă în toate ţările lumii" de a reglementa activitatea "ce ţine de mijloacele tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei la nivel legislativ şi instituţional", după care menţionează că "Acest fapt ne demonstrează şi practica internaţională." Spre regret, exemple din această practică nu sînt aduse cu privire la nici una din ţările lumii. În continuare, nota informativă se referă la un anumit "studiu", fără a preciza denumirea, anul efectuării lui şi autorii. Astfel, formula "Potrivit unui studiu" nu pare să convingă despre existenţa acestui studiu, fiind vorba, probabil, de o simplă examinare a legislaţiei în vigoare în domeniu făcută chiar de autorii proiectului.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin nici în textul proiectului, nici în nota informativă.

Cu toate acestea, potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Astfel, fundamentarea economico-financiară lipseşte, dar nici nu este necesară, deoarece implementare prevederilor proiectului nu pare să atragă cheltuieli financiare sau de altă natură.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă promovarea anumitor interese/beneficii de grup sau individuale. Promovarea proiectului urmăreşte interesul general al persoanelor de a li se asigura o mai buna protecţie a vieţii lor private, prin reducerea drepturilor altor persoane private de a utiliza mijloace tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Aplicarea prevederilor proiectului va atrage reducerea drepturilor persoanelor care practică activitate particulară de detectiv conform Legii privind activitatea particulară de detectiv şi de pază nr. 283-XV din 04.07.2003. Astfel, proiectul introduce interdicţia expresă de utilizare a mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei. Însă, avînd în vedere finalitatea proiectului, considerăm această prejudiciere conformă criteriului interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Nu reglementează în esenţă aspecte noi ale activităţii autorităţilor publice, ci elimină posibilităţile pentru persoane particulare de a utiliza, dar şi comercializa, importa, proiecta etc. mijloace tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, astfel încît, asemenea activităţi să rămînă în controlul exclusiv al statului.
Concluzii

În concluzie, considerăm că prezentul proiect nu este afectat de elemente de coruptibilitate, cu excepţia anumitor carenţe de fundamentare.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei