Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

28 Martie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea art.46 din Codul electoral

(înregistrat în Parlament cu numărul 1075 din 19 Martie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea art.46 din Codul electoral.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Articolul 46 din Codul electoral (Legea nr. 1381 din 21.11.97) prevede drepturile garantate ale concurenţilor electorali. Iar alin. (3) al art. 46 reglementează dreptul candidaţilor, pe durata campaniei electorale, de a beneficia de dreptul de a fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi de a li se compensa din contul Comisiei Electorale Centrale, în baza documentelor de salarizare, salariul mediu.

Proiectul legii examinate vine să substituie aceste prevederi stabilind dreptul candidaţilor, pe durata campaniei electorale, de a fi suspendaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent.

Modificarea în cauză şi lipsirea candidaţilor de dreptul de a li se compensa din contul Comisiei Electorale Centrale salariul de la locul de muncă suspendat va reflecta în exclusivitate o opţiune politică a legislatorului vis-á-vis de garanţiile candidaţilor şi corespunde exigenţelor art. 38 şi 54 din Constituţie.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Cît priveşte respectarea cerinţelor privind fundamentarea, avizarea şi expertiza proiectului de lege, remarcăm că pe site-ul Parlamentului lipseşte nota informativă, obligativitatea căreia este reglementată de art. 23 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative. Astfel, dificultatea realizării unei expertize complete a proiectului este cauzată de lipsa detaliilor referitor la efectul social, economic şi de altă natură al reglementărilor proiectului.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Modificarea garanţiei existente nu determină careva obiecţii de ilegalitate sau coruptibilitate, cu atît mai mult că alin. (5) al art. 46 din Codul electoral prevede şi garanţia păstrării locului de muncă pe perioada suspendată. Această garanţie este reiterată, în conformitate cu exigenţele tehnicii legislative, şi în Codul muncii (art. 78).Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei