Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

08 Ianuarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea art. 16 al Legii cu privire la jocurile de noroc

(înregistrat în Parlament cu numărul 4810 din 19 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea art. 16 al Legii cu privire la jocurile de noroc.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Afacerilor Interne, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului În lipsa notei informative, este dificil de a deduce scopul promovării proiectului.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului este cauzată de lipsa unei expuneri de motive ce l-ar însoţi. Faptul absenţei unei asemenea expuneri de motive nu corespunde exigenţelor enunţate la art. 23 din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul nu conţine referinţe la legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale relevante domeniului supus reglementării.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei. Pentru detalii a se vedea p. 13 al prezentului raport de expertiză.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articol unic

Articolul 16 al Legii nr.285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.50-52, art.230), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatele (6) şi (7), avînd următorul conţinut:

„(6) Numărul automatelor şi meselor de joc, cu care activează agenţii economici din domeniul jocurilor de noroc, nu va depăşi numărul acestora conţinut în licenţa de activitate la data intrării în vigoare a alineatelor (6) şi (7) ale articolului 16 din prezenta lege”.

lin. (6) din proiectul Legii conţine textul "la data intrării în vigoare a alineatelor (6) şi (7) ale articolului 16 din prezenta lege" - ceea ce invocă următoarea obiecţie. Astfel, textul normei generale nu poate conţine prevederi temporale. Aceasta contravine art. 34 alin. (4) din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative care stabileşte expres că actul legislativ cu aplicabilitate nedefinită în timp nu poate fi completat cu reglementări temporare şi, invers, actul legislativ temporar nu poate fi completat cu reglementări ce au o aplicabilitate nedefinită în timp."
Mai mult decît atît, un proiect de lege nu poate avea efect retroactiv, ceea ce presupune că acesta urmează să se refere doar la aspecte ce privesc o perioadă ce urmează data intrării în vigoare a unei legi. Altfel zis, de jure, textul alin. (6) - "la data intrării în vigoare a alineatelor (6) şi (7) ale articolului 16 din prezenta lege" sunt inutile.
Observăm şi acel fapt că textul "la data intrării în vigoare a alineatelor (6) şi (7) ale articolului 16 din prezenta lege" este plasat, din punct de vedere structural, în alineatul (6) pe cînd se referă şi la alin. (7).
În concluzie o asemenea structurare a textului proiectului de lege contravine Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative şi creează premise de interpretare eronată a prevederilor proiectului legii, şi, respectiv, va afecta aplicabilitatea corectă a acestuia după adoptare.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Alte riscuri
Deficienţe de redactare
Norme inutile

Drept soluţie, putem sugera revizuirea structurii proiectului Legii prin:

* divizarea acestuia în două articole: articolul I şi II;
* art. I să prevadă textul noilor alineate (6) şi (7), iar art. II să se refere la aspecte de aplicabilitate în timp a prevederilor art. I (cu remarcile expuse la alin. (7)).

2

Articol unic

Articolul 16 al Legii nr.285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.50-52, art.230), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatele (6) şi (7), avînd următorul conţinut:

"(7) Importul automatelor de joc, meselor de joc şi al altui utilaj folosit pentru organizarea jocurilor de noroc (întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti) se permite, cu acordul în scris al Camerei de Licenţiere, în exclusivitate agenţilor economici titulari de licenţă pentru tipul respectiv de activitate în domeniul jocurilor de noroc, care le pot folosi doar în scopul renovării utilajului propriu”.

Ce priveşte textul alin. (7) remarcăm că "importul" este un domeniu reglementat în multiple acte normative, inclusiv de nivelul legilor organice, care trebuie corelate. Altfel zis, reglementarea de interdicţii şi limitări de import, enunţate la alin. (7) condiţionează, în mod imperativ modificarea paralelă şi a altor acte în vigoare cum sînt:

  • Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe, nr. 1031/08.06.2000. Atenţionăm că art. 10 din această lege prevede: la alin. (1) - că "exportul şi importul se efectuează fără restricţii cantitative. Restricţii cantitative la export şi import pot fi stabilite de Guvern numai în cazuri excepţionale, în conformitate cu prezenta lege şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Restricţiile cantitative la export şi import se pun în aplicare nu mai devreme de 30 de zile după publicarea hotărîrii respective a Guvernului dacă hotărîrea nu prevede un alt termen."
  • Codul vamal al Republicii Moldova, nr. 1149/20.07.2000;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova
  • Hotărîrea Guvernului nr. 920/30.08.2005 cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Imperativitatea corelării actelor sus-enunţate şi faptul că acestea se referă la diferite categorii de acte normative (legi şi hotărîri a Guvernului), determină necesitatea revederii prevederilor alin. (6) din proiectul legii în partea ce ţine de domeniul de aplicabilitate în timp (a se vedea obiecţia de la alin. (6)). Mai mult decît atît, această concluzie invocă necesitatea stabilirii pentru Guvern a unui interval de timp pentru modificarea actelor sale.

Concluzii

O eventuală ignorare a cerinţei corelării actelor normative va crea discrepanţe în reglementări şi va genera posibilităţi de interpretări abuzive, în particular, de către Camera de Licenţiere. Iar finalmente, chiar şi în pofida unui scop benefic urmărit, în varianta actuală, proiectul Legii examinat determină calificarea acestuia drept unul coruptibil.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei