Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

26 Ianuarie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Codului de procedură fiscală

(înregistrat în Parlament cu numărul 3368 din 05 Decembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Codului de procedură fiscală.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Finanţelor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Conform Notei Informative la proiect, întru executarea prevederilor pct. b) art. LXXIII din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.280-XVI din 14 decembrie 2007 (Monitorul Oficial nr. 94-96 din 30 mai 2008), precum şi în scopul asigurării normelor legislative necesare aplicării depline în domeniul administrării fiscale a fost elaborat proiectul Codului de procedură fiscală al Republicii Moldova.

Oportunitatea proiectului rezidă în faptul că in prezent, întru aplicarea univocă a legislaţiei fiscale, precum şi întru excluderea unor inexactităţi, în multiple cazuri apare necesitatea consultării mai multor acte normative, dat fiind faptul că legislaţia fiscală se compune atît din Codul fiscal, nr.63-XIII din 24 aprilie 1997, cît şi din alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta (actele normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale).

Compilarea tuturor acestor prevederi într-un act legislativ unic va contribui la excluderea divergenţelor ce apar între actele normative şi actele legislative. Astfel, în codul respectiv şi-au găsit reflectare prevederile cu privire la normele metodologice de aplicare a impozitelor şi taxelor generale de stat şi locale, precum şi procedurile ce ţin de evidenţa şi urmărirea acestora.

În contextul celor expuse mai sus, considerăm că prin adoptarea proiectului în cauză, pe lîngă faptul că vor fi sistematizate într-un singur act legislativ prevederile majorităţii actelor normative care reglementează normele metodologice de aplicare a impozitelor şi taxelor prevăzute în Codul fiscal, de asemenea vor fi eliminate dificultăţile şi divergenţele care apar în prezent la aplicarea codului respectiv.

Totodată, atît pentru contribuabili, cît şi pentru organele de administrare fiscală, va fi asigurat un impact pozitiv, prin aplicarea univocă a prevederilor Codului fiscal în activitatea acestora, fiind exclusă astfel posibilitatea reglementării directe sau indirecte a activităţii în temeiul altor acte normative precum ar fi regulamentele, instrucţiunile şi altele.

Cu toate acestea, se observă mai multe neregularităţi care afectează esenţial conţinutul proiectului, iar în final şi rezultatele propuse a fi atinse. Aceste deficienţe vor fi puse în evidenţă, pas cu pas, mai jos, în p. 13 unde vor fi expuse cele mai evidente aspecte ce reprezintă sau determină apariţia riscurilor de coruptibilitate. Generalizînd deficienţele, pentru o mai bună claritate a punctului nostru de vedere, ţinem să punctăm că proiectul conţine un şir de norme, şi reiterează mai mulţi termeni juridici, stabiliţi în acte normative de diferit nivel: atît în legi organice, cît şi în acte normative subordonate legii; dar şi norme expuse în explicaţii sau interpretări date în răspunsuri şi comunicate oficiale de către Inspectoratul fiscal - fără însă ca acestea să fie uniformizate, sistematizate. Codul fiscal deja conţine un şir de norme procedurale, astfel încît colizia şi concurenţa normelor va fi inevitabilă, în cazul adoptării acestui proiect.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă permite să se înţeleagă scopul generic, dar nu prezintă o fundamentare sau explicaţie a sarcinilor stabilite şi a modului în care a fost elaborat proiectul de lege, componenţa grupului de lucru, experţii independenţi implicaţi, structura si motivele care au determinat o asemenea structura a proiectului, lista actelor care au fost compilate, principiile care au stat la baza elaborării; nota nu descrie situaţia reală existentă şi nu evidenţiază pe deplin problema şi necesitatea promovării proiectului, întrucît, nu conţine un număr concret de acte normative şi legislative, care sînt consultate în diferite situaţii, nu descrie aceste cazuri şi nu conţine date statistice suficiente întru evaluarea reală a situaţiei etc. Nota nu conţine nici o estimare financiară a implementării Codului.

Considerăm că toate deficienţele semnalate mai sus, sînt nişte lacune esenţiale care afectează calitatea expertizării actului şi nu permite evitarea eventualelor erori sau neclarităţi, inclusiv a elementelor coruptibilităţii admise de autorii proiectului.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În nota informativă şi în textul proiectului nu se conţin referinţe la legislaţia comunitară.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul Legii menţine, practic, situaţia existentă care rezidă în stabilirea şi promovarea intereselor autorităţii fiscale, percepută drept un supraveghetor care impune reguli şi care le poate interpreta sau le interpretează în detrimentul contribuabilului, contrar principiilor declarate în Codul fiscal.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul Legii nu conţine prevederi care ar determina în mod evident cauzarea de prejudicii, cu excepţia unor prevederi evidenţiate în tabelul de la p. 13 din prezentul raport.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile din proiect nu contravin în mod direct prevederilor legislaţiei naţionale, cu excepţia unor prevederi evidenţiate în tabelul de la p. 13 din prezentul raport.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie. Totuşi, atenţionăm asupra inadmisibilităţii utilizări unor cuvinte cu sens ambiguu care au drept scop să accentueze anumite situaţii, de exemplu: „tuturor”, „toate”, „numai”, „doar”, „întocmai” ş.a.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul de lege reglementează raporturile juridice fiscale privind administrarea fiscală şi alte principii generale de determinare şi percepere a impozitelor şi taxelor.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. 4

Deducerea primelor de asigurare se efectuează în baza contractelor de asigurare, încheiate şi confirmate documentar în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare, din venitul provenit de la activitatea de întreprinzător, pentru următoarele clase de asigurare din cadrul asigurărilor obligatorii şi anume: […] e) alte clase de asigurare pentru care este prevăzută încheierea contractelor de asigurare obligatorie.

Dacă acest document este de procedură, atunci nu este clară intenţia legislatorului, atunci cînd face trimitere la un alt document ce urmează a fi elaborat/implementat, în condiţiile cînd scopul declarat al proiectului este cumularea tuturor normelor de procedură fiscală într-un singur act. Se reiterează prevederile Hotărîrii Guvernului 484/04.05.98 cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale. Considerăm că prin această prevedere, o normă inferioară legii, care are doar un scop de reglementare, este ridicată în rang de lege.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

Prevederea necesită a fi reformulată, indicînd cu precizie actul la care face trimitere.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

2

Art.5

Deducerea primelor de asigurare se efectuează în baza contractelor de asigurare, încheiate şi confirmate documentar în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare, din venitul provenit de la activitatea de întreprinzător, pentru următoarele clase de asigurare din cadrul asigurărilor facultative şi anume: […] i) asigurări de incendiu şi de alte calamităţi naturale, care acoperă daunele suferite de proprietăţi şi bunuri (aflate în proprietatea întreprinderii) cauzate de incendiu, explozie, furtună, energie nucleară, alunecări de teren, alte fenomene naturale în afară de furtună; k) asigurări de răspundere civilă generală, care acoperă daunele din prejudiciul cauzat terţilor în urma exploatării obiectelor industriale periculoase; (2) În cazul asigurărilor indicate la lit. h)–l) din prezentul articol, mărimea totală a defalcărilor permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător în scopuri fiscale nu poate depăşi 3 (trei) procente din suma venitului brut anual, obţinut din toate sursele, inclusiv din activitatea operaţională, de investiţii şi financiară.

Dacă acest document este de procedură, atunci nu este clară intenţia legislatorului atunci cînd face trimitere la un alt document ce urmează a fi implementat în condiţiile cînd scopul declarat al proiectului este cumularea tuturor normelor de procedură fiscală într-un singur act. Se reiterează prevederile Hotărîrii Guvernului 484/04.05.98 cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale. Prin aceasta, o normă inferioară legii, ce are doar un scop de reglementare, este ridicată în rang de lege. Nu este clar cine stabileşte statutul de „alte fenomene naturale” sau „obiecte industriale periculoase”. Modul în care această normă este preluată în mod automat din textul Hotărîrii Guvernului 484/04.05.98, reprezintă un indiciu a faptului că autorii nu înţeleg pe deplin mecanismul elaborării actelor normative, or textul acestei hotărîri de Guvern reglementează nişte aspecte pe cît de speciale, pe atît de relative – cele 3% pot fi majorate sau micşorate în dependenţă de necesităţi. O hotărîre de Guvern este mai simplu a o modifica, decît o lege organică. Cu atît mai mult cu cît, Codul fiscal art. 24 alin. (3) stabileşte că limitele deducerilor pentru activităţile de asigurare se stabilesc de către Guvern.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Promovarea intereselor contrar interesului public
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Prevederea necesită a fi reformulată, indicînd cu precizie actul la care face trimitere.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Prevederea necesită a fi reformulată pentru delimitarea atribuţiilor şi împuternicirilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

Prevederea necesită a stabili o reglementare mai detaliată, ajustată în funcţie de circumstanţele şi necesităţile economiei, ori exclusă şi introducerea trimiterii la un act administrativ care ar stabili această cotă.

3

Art.6

Pentru contractarea asigurărilor subvenţionate de către stat, mărimea defalcărilor permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător în scopuri fiscale nu poate depăşi cota de primă de asigurare, care urmează a fi plătită de către asigurat (întreprinderea agricolă, producătorul agricol etc.), în conformitate cu legile speciale respective.

Normă preluată în mod automat din textul Hotărîrii Guvernului 484/04.05.98.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Promovarea intereselor contrar interesului public

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Prevederea necesită a fi reformulată pentru delimitarea atribuţiilor şi împuternicirilor.
Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

4

Art.7, alin. 1

La calcularea uzurii toate mijloacele fixe se clasifică în cinci categorii de proprietate.

Normă este preluată în mod automat din textul Hotărîrii Guvernului 289/14.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, art. 4.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

5

Art.7, alin. 2

Atribuirea fiecărei unităţi a mijloacelor fixe la categoria respectivă de proprietate se efectuează în funcţie de durata de funcţionare utilă a mijloacelor fixe, determinate conform prevederilor Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale.

Textul proiectului nu oferă nici o claritate privind statutul Catalogului, cine îl aprobă şi cine-l menţine

Coruptibilitate
Norme de blanchetă

Reformulare şi clarificare.

Prevederea necesită a fi reformulată pentru delimitarea atribuţiilor şi împuternicirilor.

6

Art.7, alin. 3

Fiecare unitate a mijloacelor fixe se va atribui la categoria de proprietate respectivă în felul următor:

Nu este clar cine are dreptul de a atribui şi cine are dreptul, dacă îl are, de a contesta. Textul Hotărîrii de Guvern 338/21.03.2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, reglementează nişte aspecte pe cît de speciale, pe atît de relative – perioadele de referinţă stabilite în ani, pot fi majorate sau micşorate în dependenţă de necesităţi. O hotărîre de Guvern este mult mai flexibilă pentru modificare, decît o lege organică.

Coruptibilitate
Promovarea intereselor contrar interesului public
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Reformulare şi clarificare.

Prevederea necesită a fi reformulată pentru delimitarea atribuţiilor şi împuternicirilor.

Prevederea necesită a stabili o reglementare mai detaliată, ajustată în funcţie de circumstanţele şi necesităţile economiei, ori exclusă şi reglementarea trimiterii la un act administrativ care ar stabili acest raport.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

7

Art.8

Proprietatea ce reprezintă investiţii efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune şi arendă se atribuie la categoria de proprietate la care se atribuie mijloacele fixe respective, care sînt luate în leasing operaţional, locaţiune, concesiune şi arendă.

Nu este clar cine are dreptul de a atribui şi cine are dreptul, dacă îl are, de a contesta. Normă preluată din textul Hotărîrii Guvernului 289/14.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, art. 4.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor public
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Reformulare şi clarificare.

Prevederea necesită a fi reformulată pentru delimitarea atribuţiilor şi împuternicirilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

8

Art.9, alin. 1

Donaţiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare reprezintă donaţiile făcute în favoarea: a) autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art. 51 din Codul fiscal; b) organizaţiilor necomerciale prevăzute la art.52 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul fiscal; c) organizaţiilor religioase specificate la art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal; d) organizaţiilor sindicale prevăzute la art.53/3 din Codul fiscal.

Norme preluate din Hotărîrea Guvernului 489/04.05.98 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare. Dacă acest document este de procedură, atunci nu este clară intenţia legislatorului atunci cînd face trimitere la documentul de bază ce urmează a fi implementat – Codul Fiscal. Doar scopul declarat este cumularea tuturor normelor de procedură fiscală în prezentul proiect.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

9

Art.9, alin. 2

Filantrop sau sponsor poate fi orice persoană-rezident juridică şi fizică, indiferent de forma de proprietate şi gospodărire, care efectuează donaţii filantropice sau sponsorizări în perioada şi în mărimea, conform legislaţiei, sub formă de transmitere dezinteresată în proprietate a mijloacelor băneşti, a bunurilor; învestirea cu drepturi de proprietate, folosinţă şi dispoziţie a obiectelor cu drept de proprietate; executarea lucrărilor, prestarea serviciilor.

Normă preluată în mod automat din textul Hotărîrii Guvernului 489/04.05.98 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare, art. 4. Se utilizează un termen nou nedefinit – „persoană-rezident juridică şi fizică”.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Reformulare şi clarificare.

Uniformizarea termenilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

10

Art.10, alin. 1

Contribuabilii-rezidenţi care, pe parcursul anului fiscal, au efectuat donaţii în scopuri filantropice sau de sponsorizare, trebuie să confirme cheltuielile sale pentru a obţine dreptul de a deduce aceste cheltuieli. Donaţiile pot fi efectuate atît în formă bănească, cît şi nebănească.

Normă preluată în mod automat din textul Hotărîrii Guvernului 489/04.05.98 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare, art. 5. Se utilizează un termen nou nedefinit – „contribuabil-rezident”. O precizare tautologică de prisos, or aceasta este de la sine înţeles, citind lista enumerată la art. 9, alin. (2) a proiectului. Normă preluată în mod automat din textul Hotărîrii Guvernului 489/04.05.98 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare, art. 12.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Uniformizarea termenilor.

Excludere integrală.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

11

Art.10, alin. 2

Drept bază pentru acordarea donaţiilor filantropice sau a sponsorizărilor constituie cererea în scris din partea organizaţiei care doreşte să primească astfel de ajutor şi care, în cadrul Codului fiscal, au acest drept.

Normă preluată în mod automat din textul Hotărîrii Guvernului 489/04.05.98 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare, art. 13. Dacă acest document este de procedură, atunci nu este clară intenţia legislatorului atunci cînd face trimitere la documentul de bază ce urmează a fi implementat – Codul Fiscal. Doar scopul declarat este cumularea tuturor normelor de procedură fiscală în prezentul proiect. Urmează a fi evitate asemenea construcţii ca „în cadrul Codului fiscal” – nu este clar dacă se referă doar la Codul fiscal sau la toată legislaţia fiscală prin prisma art. 3 a Codului fiscal.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

12

Art.10, alin. (4)

(4) În cazul în care donaţiile au formă nebănească, confirmarea donaţiei se face în baza următoarelor documente: a) contractului de sponsorizare în formă simplă scrisă, iar în cazul donării cu titlu filantropic/de sponsorizare a bunurilor imobile, autentificat notarial, cu specificarea fiecăreia din valorile donate, menţionîndu-se scopul donaţiei sau destinaţia bunurilor donate; b) documentului primar cu regim special, cu introducerea în partea de jos a menţiunii „Donaţie filantropică/Sponsorizare”. Persoanele fizice care nu sînt înregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător nu prezintă documentul primar.

Normă preluată din textul Hotărîrea Guvernului 489/04.05.98 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare, art. 15.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

13

Art.10, alin. 4

În cazurile în care donaţiile au fost făcute sub formă bănească, document confirmativ serveşte dispoziţia de plată în adresa organizaţiilor care, în cadrul Codului fiscal, pot fi destinatari ai acestui ajutor.

Normă preluată în mod automat din textul Hotărîrii Guvernului 489/04.05.98 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare, art. 16. Urmează a fi evitate asemenea construcţii ca „în cadrul Codului fiscal” – nu este clar dacă se referă doar la Codul fiscal sau la toată legislaţia fiscală prin prisma art. 3 a Codului fiscal.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

14

Art.11

În sensul prezentului capitol, noţiunile generale utilizate semnifică următoarele: […] c) scutirea de plata impozitului pe venit suma impozitului pe venit, determinată de agentul economic în modul stabilit, nevărsată la buget, care urmează a fi direcţionată spre dezvoltarea producţiei proprii (lucrărilor, serviciilor) sau spre finanţarea programelor de stat sau ramurale de dezvoltare a economiei naţionale, în proporţiile stabilite la art. 49/2 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal.

Normă preluată în mod automat din textul Hotărîrii Guvernului 973/29.08.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi rezoluţiune a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit conform prevederilor art.49/2 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal, art. 1. Se utilizează un termen nou nedefinit – „agent economic”. Nu este clar care este modul stabilit.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Uniformizarea termenilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

15

Art.12

Articolul 12. Subiecţii utilizării facilităţii […] textul integral

Norme preluate practic în mod automat din textul Hotărîrii Guvernului 973/29.08.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi rezoluţiune a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit conform prevederilor art.49/2 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal, art. 2-6. Se utilizează un termen nou nedefinit – „întreprindere”.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Uniformizarea termenilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

16

Art.13

Articolul 13. Constituirea capitalului social, efectuarea investiţiilor (cheltuielilor) capitale […] textul integral al art.

Norme preluate în mod automat din textul Hotărîrii Guvernului 973/29.08.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi rezoluţiune a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit conform prevederilor art.49/2 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal, art. 7.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

17

Art.14, alin. 1 şi 2

[…] textul integral al alin. 1 şi 2

Norme preluate în mod automat din textul Hotărîrii Guvernului 973/29.08.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi rezoluţiune a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit conform prevederilor art.49/2 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal, art. 10-11. Se utilizează un termen nou nedefinit – „agenţi economici”.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Reformulare şi clarificare.

Uniformizarea termenilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

18

Art.14, alin. 3

Se consideră că contribuabilul a beneficiat de facilitatea fiscală stabilită conform art. 6 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal în cazul în care acesta nu a renunţat la facilitatea fiscală pe parcursul unui an de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă în care a fost reflectată suma facilităţii.

Normă preluată în mod automat din textul Hotărîrii Guvernului 973/29.08.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi rezoluţiune a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit conform prevederilor art.49/2 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal, art. 9. Se utilizează un termen nou nedefinit – „contribuabil”.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Uniformizarea termenilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

19

Art.15

Articolul 15. Modalitatea adresării în scopul obţinerii facilităţii […] textul integral al art

Norme preluate în mod automat din textul Hotărîrii Guvernului 973/29.08.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi rezoluţiune a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit conform prevederilor art.49/2 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal, art. 12-16.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

20

Art.16

Articolul 16. Modul de întocmire a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit, precum şi de executare a acestuia […] textul integral al art.

Norme preluate în mod automat din textul Hotărîrii Guvernului 973/29.08.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi rezoluţiune a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit conform prevederilor art.49/2 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal, art. 17-21.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Uniformizarea termenilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

21

Art.17

Articolul 17. Obligaţiunile contribuabilului […] textul integral al art

Normă preluată în mod automat din textul Hotărîrii Guvernului 973/29.08.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi rezoluţiune a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit conform prevederilor art.49/2 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal, art. 25.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

22

Art.18

Articolul 18. Rezoluţiunea Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit şi consecinţele nerespectării prevederilor acestuia […] textul integral al art.

Normă preluată în mod automat din textul Hotărîrii Guvernului 973/29.08.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi rezoluţiune a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit conform prevederilor art.49/2 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal, art. 26.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

23

Art.19

Companiilor de asigurări li se permite deducerea cheltuielilor legate de formarea rezervei de prime a asigurărilor pe termen lung şi a fondului de asigurare a pensiilor în mărimea sumelor, obţinute ca rezultat al calculelor trimestriale şi anuale, efectuate în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, emise în acest sens.

Normă reiterată din texul Hotărîrii Guvernului 483/04.05.98 cu privire la modul deducerii cheltuielilor legate de formarea rezervelor tehnice şi rezervelor matematice ale asigurătorului Se utilizează un termen nou nedefinit – „companii de asigurări”.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Uniformizarea termenilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

24

Art.20

Companiilor de asigurări li se permite deducerea cheltuielilor legate de formarea rezervei tehnice şi a fondului măsurilor preventive în mărimea sumelor, obţinute ca rezultat al calculelor trimestriale şi anuale, efectuate în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, emise în acest sens.

Normă reiterată din texul Hotărîrii Guvernului 483/04.05.98 cu privire la modul deducerii cheltuielilor legate de formarea rezervelor tehnice şi rezervelor matematice ale asigurătorului.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

25

Art.21

Societăţile, în persoana conducătorului sau altui reprezentant al acestora, în termenul stabilit de Codul fiscal, sînt obligate să prezinte un document cu privire la venitul societăţii obţinut de la activitatea desfăşurată de acestea, în care să indice venitul obţinut de societate, suma obligaţiunii privind impozitul pe venit, precum şi suma impozitului achitat etc.

Normă reiterată din texul Codului fiscal art. 83, alin. 3. Se utilizează un termen nou nedefinit – „societatea”. Ce fel de „document” urmează a fi prezentat şi care îi sînt condiţiile de formă? Ce înseamnă „etc.” în textul acestui proiect?

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Lipsa unor termene concrete
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Uniformizarea termenilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

26

Art.22

Documentul cu privire la venitul societăţii se completează şi se prezintă în modul stabilit de Guvern.

Normă foarte nereuşit preluată şi reiterată din texul Codului fiscal art. 83, alin. 4. În timp ce în Codul fiscal acest „document” este clar că este declaraţia pe venit şi chiar sînt stabilite condiţiile de formă a acesteia, în proiectul dat, care se pretinde a fi un document de procedură, nu doar că nu sînt utilizaţi termenii folosiţi de legislaţie, ci lipsesc totalmente caracteristicile acestui document, creînd o confuzie.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

27

Art.23

Articolul 23. Subiecţii restituirii taxei pe valoarea adăugată […] textul integral al art

Normă preluată şi reiterată din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 3, care face o trimitere respectivă la Codul fiscal. În cazul în care Codul fiscal va fi modificat, astfel încît lista de beneficiari va fi extinsă, atunci prevederile proiectului vor fi depăşite, pentru că lista din art. 23 este exhaustivă. Respectiv va fi necesară modificarea a 2 acte normative simultan – Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Promovarea intereselor contrar interesului public

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

28

Art.24, alin. 1

Subiecţii impozabili solicită restituirea TVA, adresîndu-se la inspectoratele fiscale teritoriale de la locul de deservire, prin depunerea cererii de modelul stabilit în anexa nr.1 la Titlul III din prezentul cod. În cererea de restituire, subiectul impozabil indică, în mod obligatoriu, suma TVA solicitată spre restituire. Dacă nu este indicată suma solicitată spre restituire, cererea subiectului impozabil nu se examinează, fapt despre care acesta este anunţat.

Normă preluată şi reiterată în mod automat din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 7. Nu se stabilesc termenii concreţi de procedură în ceea ce priveşte anunţarea despre ne-examinarea cererii, precum şi care este procedura de decizie şi anunţare.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

29

Art.24, alin. 2

Sumele TVA solicitate spre restituire se reflectă în declaraţia privind TVA, în conformitate cu Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Normă preluată şi reiterată din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 6.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

30

Art.25, alin. 1-6

Articolul 25. Acţiunile organelor fiscale la solicitarea subiectului impozabil de restituire a TVA […] textul integral al alin.1-6

Normă preluată şi reiterată din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 8-13.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

31

Art.25, alin. 7

Copiile documentelor ce confirma dreptul la restituire, cusute într-un dosar special, numerotate şi vizate de funcţionarii fiscali care au efectuat controlul, se prezintă ca anexă la actul de control. După executare, documentele de restituire a sumelor TVA, cu copia deciziei de restituire, se arhivează la Inspectoratul Fiscal de Stat (în continuare – IFS) la care se deserveşte subiectul impozabil. Copia contractului în baza căruia s-au efectuat livrări impozabile la cota zero, anexat la materialele privind restituirea TVA, este confirmat prin semnătura colaboratorului fiscal şi a conducătorului agentului economic, precum şi prin aplicarea ştampilei lînga inscripţia "copia corespunde originalului".

Normă preluată şi reiterată în mod automat din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 22.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

32

Art.25, alin. 8

Pentru livrările impozitate cu TVA la cota zero, pentru care se efectuează restituirea TVA, suma destinată trecerii în cont pentru fiecare perioadă fiscală ulterioară se determină fiind structurată după tipuri de achitări.

Nu este clar cine determină, cum, în ce condiţii, termene, etc.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete
Nedeterminarea AP responsabile/subiectului la care se referă prevederea

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

33

Art.26

Restituirea TVA din buget se efectuează în termen de 45 de zile, din data depunerii cererii, dintre care 37 de zile sînt destinate pentru efectuarea controlului şi adoptarea de către organul fiscal a deciziei de restituire a TVA, celelalte 8 zile - pentru efectuarea restituirii efective de către Trezoreria de Stat.

Normă preluată şi reiterată în mod automat din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 20. Nu este clar ce se întîmplă în cazul în care aceste termene stabilite sînt încălcate.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Prevederea necesită a stabili o reglementare mai detaliată, ajustată în funcţie de circumstanţele şi necesităţile economiei, ori exclusă şi introducerea trimiterii la un act administrativ care ar stabili acest raport.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

34

Art.27, alin 1

Acceptarea sumei TVA spre restituire se efectuează prin decizia şefului (şefului adjunct) al inspectoratului fiscal de stat teritorial (în continuare - IFS teritorial) de la locul de deservire al contribuabilului sau prin decizia şefului (şefului adjunct) al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind restituirea TVA contribuabililor mari. În sensul prezentului articol, contribuabili mari sînt întreprinderile deservite nemijlocit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. La IFS pe mun. Chişinău şi la IFS pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri), decizia de restituire se adoptă de şeful sau şeful adjunct al IFS pe mun. Chişinău şi, respectiv, al IFS pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri).

Nu este clar dacă decizia este luată în cadrul unei proceduri sau a procedurii stabilite în art. 24-25 a proiectului. Definiţia nu este completă – rămîne doar o tentativă, deoarece nu este clar care sînt criteriile în baza cărora IFPS va lua la deservire întreprinderile, pentru ca acestea să fie calificate ca „contribuabili mari”.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Reformulare şi clarificare.

Prevederea necesită a fi reformulată pentru delimitarea atribuţiilor şi împuternicirilor.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Definirea termenilor.

35

Art.27, alin 2

Şefii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale sînt în drept să instituie comisii privind restituirea TVA (în continuare - Comisia teritorială), iar în cazul contribuabililor mari – Comisia Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind restituirea TVA contribuabililor mari, instituită de către şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Componenţa Comisiei teritoriale se stabileşte, respectiv, de către şeful IFS teritorial sau şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Comisia teritorială se convoacă, în caz de necesitate, pentru examinarea materialelor şi aprobarea deciziei privind restituirea TVA, examinarea petiţiilor şi adresărilor subiecţilor impozabili privind chestiunile ce ţin de restituirea TVA.

Nu este clar dacă acest drept devine vreodată obligaţie, şi în ce condiţii. Spre exemplu, Hotărîrea Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 16 este exhaustivă – norma stabileşte clar şi expres instituirea comisiei. Spre deosebire de prevederea de la alin. 4, în acest caz este foarte clar care este competenţa comisiei. Cu toate acestea criteriul „în caz de necesitate” este unul foarte subiectiv, şi chiar nici nu stabileşte a cui este responsabilitatea de convocare – a comisiei sau a şefului IFS teritorial.

Coruptibilitate
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect

Reformulare şi clarificare.

Prevederea necesită a fi reformulată pentru delimitarea atribuţiilor şi împuternicirilor.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

36

Art.27, alin 3

În cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat se instituie Comisia republicană interdepartamentală privind examinarea disensiunilor între subiecţii impunerii şi inspectoratele fiscale de stat (IFS) teritoriale în chestiunile ce ţin de restituirea TVA (în continuare - Comisia republicană).

Normă preluată şi reiterată în mod automat din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 16, p. 1.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

37

Art.27, alin 4

Comisia republicană este compusă din 10 membri permanenţi inclusiv: un reprezentant al mediului de afaceri, propus de către Guvernul Republicii Moldova, un reprezentant al Serviciului Vamal şi un reprezentant al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, numiţi de către conducerea acestor autorităţi. Componenţa Comisiei, în partea ce ţine de membrii ce fac parte din Serviciul Fiscal de Stat, se instituie şi poate fi modificată la iniţiativa şefului IFPS. Comisia republicană se convoacă, în caz de necesitate, pentru examinarea disensiunilor apărute între subiecţii impozabili şi IFS în chestiunile ce ţin de restituirea TVA.

Normă preluată şi reiterată în mod automat din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 17. Nu este clar cine convoacă şedinţele şi care este obligativitatea participării la acestea. De asemenea lipsesc norme de procedură referitoare la soluţionarea efectivă a disensiunilor, sau comisia se rezumă doar la examinarea acestora - drept comparaţie a se vedea prevederile alin. 4.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect

Reformulare şi clarificare.

Prevederea necesită a fi reformulată pentru delimitarea atribuţiilor şi împuternicirilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

38

Art.28, alin. 1

Subiecţii impozabili la care se efectuează controlul privind restituirea TVA urmează să prezinte, la solicitarea funcţionarilor fiscali, următoarele documente şi/sau informaţii: 1) declaraţiile privind TVA din care rezultă suma ce urmează a fi restituită; 2) registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare; 3) documentele (facturile fiscale) care atestă livrările.

Normă preluată şi reiterată în mod automat din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 28. Nu este clar care sînt documentele atestătoare, şi dacă acestea se limitează doar la facturi sau facturile sînt un exemplu – tentativa de generalizare este eşuată, prin aceasta potenţial limitîndu-se drepturile contribuabililor.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Temeiuri neexhaustive, ambigui şi subiective pentru refuzul unei autorităţi de a îndeplini anumite acţiuni

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Prevederea necesită a fi reformulată pentru delimitarea atribuţiilor şi împuternicirilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

39

Art.28, alin. 2

Determinarea sumei TVA spre restituire se face în modul următor: 1) se determină limita sumei TVA spre restituire prin înmulţirea cotei standard a TVA, în mărime de 20%, cu valoarea livrării ce se impune cu TVA la cota redusă în mărime de 8%; 2) se acceptă spre restituire numai suma TVA determinată ca diferenţa dintre suma TVA trecută în cont, inclusiv din perioada precedentă, şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, dar nu mai mare decît suma specificată la subalin.1) din alin. (2) al prezentului articol.

Normă preluată şi reiterată în mod automat din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 29.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

40

Art.29

Articolul 29. Cerinţele pentru confirmarea documentară şi determinarea sumei TVA spre restituire pentru livrările de mărfuri şi servicii la export şi pentru toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri şi pasageri […] textul integral al art.

Norme preluate şi reiterate în mod automat din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 24-27. În text se face trimitere la Legea poştei nr.463-XIII din 18 mai 1995, precum şi sînt utilizaţi un şir de termeni nedefiniţi „copia devizei de forma F.103”, „CMR”, „forma 4A”, „Air Waybill” – inadmisibile din punctul de vedere al tehnicii legislative. Mai mult ca atât, acest tip de acte derivă din cutuma internaţională, care are atât un ritm foarte înalt de evoluţie şi flexibilitate, cât şi un grad de ajustare şi inovare foarte ridicat – legislaţia naţională riscă să rămână în urmă în recunoaşterea şi utilizarea noilor instrumente comerciale.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Reformulare şi clarificare.

Definirea termenilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

41

Art.30

Articolul 30. Cerinţele pentru confirmarea documentară şi determinarea sumei TVA spre restituire pentru livrările de energie electrică, termică şi apă caldă impozitate la cota zero a TVA […] textul integral al art.

Norme preluate şi reiterate în mod automat din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 32-34. Prin utilizarea frazei „alte documente justificative (facturi fiscale) ce confirmă livrările”, nu este clar care sînt documentele justificative, şi dacă acestea se limitează doar la facturi sau facturile sînt un exemplu – tentativa de generalizare este eşuată, prin aceasta potenţial limitîndu-se drepturile contribuabililor.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Temeiuri neexhaustive, ambigui şi subiective pentru refuzul unei autorităţi de a îndeplini anumite acţiuni

Reformulare şi clarificare.

Definirea termenilor.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Prevederea necesită a fi reformulată pentru delimitarea atribuţiilor şi împuternicirilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

42

Art.31

Articolul 31. Cerinţele pentru confirmarea documentară şi determinarea sumei TVA spre restituire în cazul livrării de mărfuri (servicii) în zona economică liberă şi în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" […] textul integral al art.

Norme preluate şi reiterate în mod automat din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 35-36. Prin utilizarea frazei „suplimentar se mai prezintă” nu este clar dacă aceasta se va face la cererea funcţionarului fiscal sau din iniţiativa întreprinderii.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Temeiuri neexhaustive, ambigui şi subiective pentru refuzul unei autorităţi de a îndeplini anumite acţiuni

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Prevederea necesită a fi reformulată pentru delimitarea atribuţiilor şi împuternicirilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

43

Art.33

Articolul 33. Cerinţele pentru confirmarea documentară şi determinarea sumei TVA spre restituire pentru livrările de mărfuri în magazinele duty-free […] textul integral al art.

Norme preluate şi reiterate în mod automat din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 43-44.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

44

Art.34

Articolul 34. Cerinţele pentru confirmarea documentară şi determinarea sumei TVA spre restituire pentru livrările de mărfuri, servicii destinate realizării proiectelor Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM) […] textul integral al art.

Norme preluate şi reiterate în mod automat din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 41-42. Se utilizează un termen nou – „agenţii economici antreprenori” care de fapt este o tautologie, eroarea fiind preluată din textul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Reformulare şi clarificare.

Uniformizarea termenilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

45

Art.35

Articolul 35. Cerinţele pentru confirmarea documentară şi determinarea sumei TVA spre restituire pentru livrările în cadrul contractelor de leasing […] textul integral al art.

Norme preluate şi reiterate în mod automat din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 39-40. Prin utilizarea frazei „documentele (facturile fiscale) care atestă livrările”, nu este clar care sînt documentele atestătoare, şi dacă acestea se limitează doar la facturi sau facturile sînt un exemplu – tentativa de generalizare este eşuată, prin aceasta potenţial limitîndu-se drepturile contribuabililor.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Temeiuri neexhaustive, ambigui şi subiective pentru refuzul unei autorităţi de a îndeplini anumite acţiuni

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Prevederea necesită a fi reformulată pentru delimitarea atribuţiilor şi împuternicirilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

46

Art.36, alin. 1-2

[…] textul integral al alin. 1 şi 2

Norme preluate şi reiterate în mod automat din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 45-46.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

47

Art.36, alin. 3-4

(3) Subiecţii impozabili, înregistraţi în conformitate cu art.112/1 din Codul fiscal, pentru a beneficia de restituirea sumelor TVA, achitate pentru mărfurile şi serviciile utilizate pentru investiţiile efectuate, şi care au fost acceptate ca temei pentru înregistrarea în calitate de plătitor al TVA, urmează să prezinte, la solicitarea colaboratorilor fiscali, documentele stabilite la subalineatele 3) - 5) din alin.(1) al prezentului articol, privind procurarea acestor valori materiale, servicii, după caz. (4) Suma restituirii TVA aferentă procurărilor efectuate pînă la data înregistrării în calitate de subiect impozabil cu TVA, în conformitate cu art.112/1 din Codul fiscal, în declaraţia TVA nu se indică.

Norme preluate şi reiterate în mod automat din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 47-48.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

48

Art.36, alin. 5

Restituirea TVA se efectuează în baza controlului tematic sau controlului total documentar numai pentru impozitul, achitat pentru investiţiile efectuate începînd cu 1 ianuarie 2008.

Norme preluate şi reiterate în mod automat din texul Hotărîrii Guvernului 287/11.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, art. 49. Nu este clar de ce este impusă o asemenea limitare: dacă este vorba despre mecanismul de restituire a TVA, atunci acesta exista încă înainte de această dată. Dacă însă este vorba doar despre proiect, atunci aceasta este o gravă eroare de tehnică legislativă, fiindcă proiectul evident nu este adoptat în anul 2008 şi autorii au trecut cu vederea faptul că în acest caz procedura „copy”/„paste” denotă un lucru superficial asupra proiectului.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate

Reformulare şi clarificare.

Prevederea necesită a fi reformulată pentru delimitarea atribuţiilor şi împuternicirilor.

Actualizarea prevederilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

49

Art.37

Articolul 37. Modul de aplicare a scutirii de TVA a activelor materiale a căror valoare depăşeşte 3000 lei pentru o unitate şi al căror termen de exploatare depăşeşte un an, destinate includerii în capitalul statutar (social) […] textul integral al art.

Norme preluate şi reiterate din Hotărîrea Guvernului 102/30.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.23) al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q) al Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal Reglementarea din acest articol este mult mai superficială decît în textul Hotărîrii Guvernului 102/30.01.2007.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului

Reformulare şi clarificare.

Prevederea necesită a fi reformulată pentru delimitarea atribuţiilor şi împuternicirilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

50

Art.38

Articolul 38. Subiecţii restituirii accizelor […] textul integral al art.

Norme preluate şi reiterate din Hotărîrea Guvernului 1123/28.09.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor, art. 3

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

51

Art.39

Articolul 39. Modul de solicitare a accizelor spre restituire […] textul integral al art.

Norme preluate şi reiterate din Hotărîrea Guvernului 1123/28.09.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor, art. 6-7

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

52

Art.40

Articolul 40. Termenele de restituire a accizelor […] textul integral al art.

Norme preluate şi reiterate din Hotărîrea Guvernului 1123/28.09.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor, art. 7

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

53

Art.41

Restituirea accizelor se efectuează în baza controlului tematic sau în baza controlului total documentar.

Norme preluate şi reiterate din Hotărîrea Guvernului 1123/28.09.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor, art. 8 Prevederea nu poartă nici un caracter de procedură.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

54

Art.42

Acceptarea sumei accizelor spre restituire se efectuează prin decizia şefului (şefului adjunct) al inspectoratului fiscal de stat teritorial (în continuare - IFS teritorial) de la locul de deservire al contribuabilului sau prin decizia şefului (şefului adjunct) al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (în continuare - IFPS) privind restituirea accizelor contribuabililor deserviţi de Direcţia administrarea contribuabililor mari a IFPS (în continuare – DACM). La IFS pe mun. Chişinău şi la IFS pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri), decizia de restituire se adoptă de şeful sau şeful-adjunct al IFS pe mun. Chişinău şi, respectiv, al IFS pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri).

Norme preluate şi reiterate din Hotărîrea Guvernului 1123/28.09.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor, art. 5 Nu este clar dacă decizia este luată în cadrul unei proceduri. Definiţia nu este completă – rămîne doar o tentativă, deoarece nu este clar care sînt criteriile în baza cărora IFPS va lua la deservire întreprinderile, pentru ca acestea să fie calificate ca „contribuabili mari”.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Reformulare şi clarificare.

Prevederea necesită a fi reformulată pentru delimitarea atribuţiilor şi împuternicirilor.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

55

Art.43

Articolul 43. Cerinţele pentru confirmarea documentară şi determinarea sumei accizelor spre restituire pentru exportul şi livrarea mărfurilor supuse accizelor de producţie proprie în magazinele duty-free sau în zona economică liberă […] textul integral al art.

Norme preluate şi reiterate din Hotărîrea Guvernului 1123/28.09.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor, art. 11-14

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

56

Art.44

Articolul 44. Cerinţele pentru confirmarea documentară şi determinarea sumei accizelor spre restituire, în cazul utilizării mărfurilor indicate la pct.5 din Note la Titlul IV al Codului fiscal […] textul integral al art.

Norme preluate şi reiterate din Hotărîrea Guvernului 1123/28.09.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor, art. 16-20

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

57

Art.45

Articolul 45. Restituirea accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor […] textul integral al art.

Norme preluate şi reiterate din Hotărîrea Guvernului 1123/28.09.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor, art. 20/1-20/3

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

58

Art.46

Articolul 46. Obiectele şi subiecţii înregistrării preţurilor maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru […] textul integral al art.

Norme preluate şi reiterate din Hotărîrea Guvernului 1516/29.12.2007 privind modul de înregistrare a preţurilor maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru, art. 1-4

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului.

59

Art.47

Articolul 47. Modul de înregistrare a preţului maxim de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru

Norme preluate şi reiterate din Hotărîrea Guvernului 1516/29.12.2007 privind modul de înregistrare a preţurilor maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru, art. 5-9

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

60

Art.48, alin. 1

Prin noţiunea de impozit pe bunurile imobiliare, pînă la reglementarea integrală a impozitului pe bunurile imobiliare, în baza prevederilor Titlului VI al Codului fiscal, în sensul prezentului capitol, se subînţeleg două impozite distincte: - impozitul pe bunurile imobiliare; - impozitul funciar.

Lipseşte un termen clar cînd va avea loc reglementarea integrală. Probabil se are în vedere prevederea art. 4 alin. 2 din Legea nr.1056-XIV din 26 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal. Codul fiscal art. 276 defineşte doar „impozitul pe bunurile imobiliare”. Nu este clar în baza a ce se reglementează „impozitul funciar” şi care este definiţia acestuia în sens material. În acest sens, reintroducerea acestui termen, abandonat de legislaţia fiscală, este o evidentă involuţie, precum şi denotă o abordare superficială la pregătirea proiectului.

Coruptibilitate
Lipsa unor termene concrete
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Prevederea necesită a fi reformulată pentru delimitarea atribuţiilor şi împuternicirilor.

Uniformizarea termenilor.

61

Art.48, alin. 2

Administrarea fiscală a impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare se reglementează prin prevederile titlurilor V şi VI ale Codului fiscal, legilor respective de punere în aplicare a acestor titluri, actelor normative elaborate în conformitate cu prevederile legilor menţionate, deciziilor anuale ale autorităţilor administraţiei publice locale de stabilire a cotelor concrete ale impozitelor, scutirilor sau amînărilor la plata acestora.

Dacă acest document este de procedură, atunci nu este clară intenţia legislatorului atunci cînd face trimitere la un alt document ce urmează a fi implementat. Doar scopul declarat este cumularea tuturor normelor de procedură fiscală în prezentul proiect.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

62

Art.48, alin. 3

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi fizice, rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova care, potrivit Codului fiscal şi art. 4 din Legea nr.1056-XIV din 26 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (în continuare, în sensul prezentului capitol  Lege), întrunesc prevederile art. 277 din prezentul cod.

Dacă acest document este de procedură, atunci nu este clară intenţia legislatorului atunci cînd face trimitere la documentul de bază ce urmează a fi implementat – Codul Fiscal. Doar scopul declarat este cumularea tuturor normelor de procedură fiscală în prezentul proiect. Prin sintagma „prezentul cod”, se are în vedere Codul de procedură fiscală, în timp ce acest proiect nu are decît 132 de articole. În mod evident autorii se referă la art. 277 din Codul fiscal.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Înlăturarea erorilor de elaborare din document.

63

Art.48, alin. 4

În cazul în care bunurile imobiliare se află în proprietate comună în devălmăşie, acordul comun între proprietarii (coproprietarii) bunurilor imobiliare privind stabilirea subiectului impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare se înregistrează într-un registru special al primăriei, iar în municipiile Chişinău şi Bălţi (cu excepţia localităţilor din componenţa acestora)  în registrul ţinut de organul fiscal de stat teritorial din cadrul acestor municipii. Formularele tipizate ale registrelor de referinţă sînt elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Conform Codului civil, art. 366 proprietatea este comună în devălmăşie, în cazul în care dreptul de proprietate aparţine concomitent mai multor persoane fără ca vreuna dintre ele să fie titularul unei cote-părţi ideale din bunul comun. Conform Codului fiscal, art. 277, în cazul în care bunurile imobiliare se află în proprietate comună în devălmăşie, subiect al impunerii este considerată, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz toţi proprietarii (coproprietarii) poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Este cert faptul că legislaţia fiscală doreşte identificarea unuia dintre proprietari care urmează a fi responsabil de plata impozitului. Nu este clar însă dacă aceasta la fel se aşteaptă şi de la soţi - în redacţia actuală soţii ar urma să încheie un acord ce urmează a fi înregistrat. Volumul de documente de acest fel ar fi nu doar excesiv de mare ci şi ar fi inutil – organul fiscal ar putea pur şi simplu aplica independent titlul de subiect al impunerii asupra unuia dintre soţi, fără necesitatea procesării unui volum atît de mare de acorduri. Dacă acest document este de procedură, atunci nu este clară intenţia legislatorului atunci cînd face trimitere la documentul de bază ce urmează a fi implementat – Codul Fiscal. Doar scopul declarat este cumularea tuturor normelor de procedură fiscală în prezentul proiect.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Costuri exagerate de implementare a normei în raport cu beneficiul public

Reformulare şi clarificare.

64

Art.48, alin. 6

Calcularea impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare, evidenţa sumelor calculate şi achitate pentru persoanele fizice-cetăţeni care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) pentru impozitul funciar, se efectuează de către Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor (în continuare  SCITL), conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Dacă acest document este de procedură, atunci nu este clară intenţia legislatorului atunci cînd face trimitere la un alt document ce urmează a fi implementat. Doar scopul declarat este cumularea tuturor normelor de procedură fiscală în prezentul proiect. De fapt se face trimitere la Hotărîrea Guvernului 998/20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei şi art. 158 şi 160 ale Codului fiscal.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

65

Art.48, alin. 7 şi 8

(7) La calcularea impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare de către SCITL participă şi inspectoratele fiscale teritoriale. (8) În municipiile Chişinău şi Bălţi, cu excepţia oraşelor şi satelor (comunelor) din componenţa acestora, calcularea sumei anuale a impozitului pe bunurile imobiliare se efectuează de către IFS teritoriale.

Reiterarea normei din Codul fiscal art. 281.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

66

Art.49-50

Articolul 49. Unele aspecte ce ţin de administrarea impozitului funciar Articolul 50. Procedura de acordare a scutirilor sau amînărilor la plata impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare de către autorităţile administraţiei publice locale […] textul integral al art.

Norme preluate şi reiterate din Instrucţiunea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.11 din 04.09.2001 cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

67

Art.53

Procedura de administrare fiscală a taxei pentru resursele naturale este reglementată prin prevederile Titlului VIII al Codului fiscal, Legii nr.68-XVI din 5 mai 2005 pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal şi altor acte normative elaborate în conformitate cu prevederile acestor legi.

Dacă acest document este de procedură, atunci nu este clară intenţia legislatorului atunci cînd face trimitere la documentul de bază ce urmează a fi implementat – Codul Fiscal. Doar scopul declarat este cumularea tuturor normelor de procedură fiscală în prezentul proiect.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

68

Art.54, alin. 2

(2) Taxa pentru apă se calculează în funcţie de volumul de apă extrasă din fondul apelor, ţinîndu-se cont de destinaţia apei, cotele stabilite şi de înlesnirile prevăzute conform legislaţiei fiscale în vigoare.

Dacă acest document este de procedură, atunci nu este clară intenţia legislatorului atunci cînd face trimitere la un alt document ce urmează a fi implementat. Doar scopul declarat este cumularea tuturor normelor de procedură fiscală în prezentul proiect.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

69

Art.54, alin. 2 (a)

a) Volumul de apă extras din fondul apelor reprezintă volumul apei extrase conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare elaborate de către organul de stat împuternicit de Guvern.

Nu este clar de către cine şi cum se face aceasta

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive.

70

Art.54, alin. 3

(3) Consumatorii şi/sau distribuitorii de apă (care nu sînt subiecţi ai impunerii cu taxa pe apă) trebuie să prezinte furnizorului de apă informaţia despre volumul de apă, în partea pentru care sînt prevăzute înlesniri fiscale, şi/sau despre volumul de apă destinată îmbutelierii.

Art. 306 al Codului Fiscal în general se referă doar la furnizori: „Subiecţi ai taxei pentru apă sînt persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale.” Şi atunci, în acest caz, nu este clar de ce legislatorul impune nişte obligaţii unor actori care nu sînt subiecţi ai impozitării. Chiar şi în cazul în care legislatorul este conştient că dispune de un număr limitat de mecanisme de control, trebuie să o facă fără a impune obligaţii unor terţi care nu au relevanţă pentru raportul respectiv.

Coruptibilitate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect

Excludere integrală.

71

Art.54, alin. 3 (a)

a) Informaţia trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele date: denumirea, codul fiscal, data prezentării informaţiei, atît a expeditorului, cît şi a destinatarului, date privind volumul de apă primit total (m3), inclusiv: apa minerală, naturală şi altă apă extrasă, destinată îmbutelierii, apa pentru care nu se aplică taxa (înlesniri fiscale) descifrată pe categorii, conform prevederilor art. 306 din Codul fiscal şi ale art.3 alin. (2) din Legea nr. 68-XVI din 5 mai 2005 pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal.

Dacă acest document este de procedură, atunci nu este clară intenţia legislatorului atunci cînd face trimitere la documentul de bază ce urmează a fi implementat – Codul Fiscal. Doar scopul declarat este cumularea tuturor normelor de procedură fiscală în prezentul proiect.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Excluderea excepţiilor şi introducerea unor prevederi exhaustive /

Sau excludere integrală.

72

Art.54, alin. 4

(4) În cazurile în care consumatorul primeşte apa de la distribuitor, informaţia indicată la alin. 3 al prezentului articol se prezintă distribuitorului, ultimul fiind obligat să o includă în informaţia prezentată furnizorului.

Art. 306 al Codului Fiscal în general se referă doar la furnizori: „Subiecţi ai taxei pentru apă sînt persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale.” Şi atunci, în acest caz, nu este clar de ce legislatorul impune nişte obligaţii unor actori care nu sînt subiecţi ai impozitării. Chiar şi în cazul în care legislatorul este conştient că dispune de un număr limitat de mecanisme de control, trebuie să o facă fără a impune obligaţii unor terţi care nu au relevanţă pentru raportul respectiv.

Coruptibilitate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect

Excludere integrală.

73

Art.54

Lipsesc înlesnirile prevăzute de Legea 68/05.05.2005 pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Reformulare şi clarificare.

74

TITLUL VI Modul de evidenţa a contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale

Activitatea de administrare fiscală are ca principale componente: evidenţa contribuabililor. Evidenţa contribuabililor este reglementată în următoarele acte care de fapt şi-au găsit reflectarea în Titlul VI al Proiectului CPF: Ordinul IFPS nr.236 din 18.12.2006 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor Scrisoarea nr.17-8-6(1)/2287 din 09.06.2003 privind elaborarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor Instrucţiune nr.17-8-6/4480 din 08.10.2002 privind evidenţa contribuabililor.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

75

Art.56-63

Art. 56 – 63 reglementează procedura de atribuire a codului fiscal. Conform art. 56 contribuabilul este obligat să se pună în evidentă fiscală. Evidenţa contribuabililor se efectuează prin atribuirea codului fiscal.

Obiecţia priveşte faptul că autorităţile de stat stabilind obligaţia contribuabilului de a se înregistra, reglementează suplimentar şi alte obligaţiuni care le considerăm de fapt birocratice şi abuzive. Motivul acestei concluzii este faptul că statul, în imposibilitatea sau nedorinţa de a reglementa o colaborare eficientă dintre propriile sale autorităţi, obligă contribuabilul să se înregistreze şi la alte autorităţi prezentîndu-i acelaşi sau şi mai mare pachet de acte. Mai mult decît atît, în cazul persoanelor juridice, chestiunea se complică şi prin termenul restrîns de luare la evidenţă a acestuia. O asemenea situaţie cînd statul în loc să dezvolte schimbul de informaţie dintre autorităţi prepune obligaţia contribuabilului de a se prezenta şi a se pune la evidenţă – una abuzivă şi coruptibilă. Deoarece deşi persona juridică este înregistrată aceasta nu este în drept şi nu poate activa în lipsa unui cod fiscal care se obţine doar la expirarea unui termen (conform art., 61 din proiect – 3 zile). Mai mult decît atît, această concluzie se confirmă şi prin conţinutul art. 62 din proiect care enumără actele ce urmează a fi anexate la cererea de atribuire a codului fiscal. De fapt este vorba de prezentarea actelor care reflectă aceleaşi date oficiale care sînt deja în bazele de date ale autorităţilor. Altfel vorbind – avem nevoie de certificate că dispunem de certificate. Mai mult, o parte din aceste acte trebuie să fie autentificate… Orice mecanism birocratic, care nu este unul necesar, şi care de fapt reflectă prepunerea unei obligaţiuni abuzive, formale care poate fi realizată de acelaşi organ de înregistrare sau prin schimbul de informaţii dintre organul de înregistrare şi autoritatea fiscală – este apriori coruptibil.

Coruptibilitate
Stabilirea unor proceduri nejustificate.

A revedea procedura de atribuire a codului fiscal.
Atribuirea codului fiscal nu trebuie să fie o obligaţie a contribuabilului dar a autorităţii de înregistrare, eliminînd orice obligaţiune proprie statului dar nu contribuabilului.

76

Art.57, alin. (1) lit. c)

-certificatul eliberat de organul sindical ierarhic superior privind înregistrarea organizaţiilor sindicale primare, centrelor sindicale ramurale teritoriale, centrele interramurale teritoriale care dobîndesc drepturi şi obligaţii de persoană juridică în temeiul statutelor centrelor sindicale naţional-ramurale sau naţional interramurale înregistrate de Ministerul Justiţiei;

Urmează a se preciza că este vorba de prezentarea unui asemenea certificat doar în cazul organelor sindicale.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune completarea cu textul „în cazul organelor sindicale …”, în continuare după text.

77

Art.64

Conform art. 64 trecerea codurilor fiscale în Registrul fiscal de stat confirmă actul luării persoanei la evidenţă fiscală.

Atenţionăm că art. 61 reglementează procedura de eliberare a certificatului de atribuire a codului fiscal. Însă conform art., 64 – efect produce nu atribuirea dar înscrierea în Registrul fiscal de stat. În această ordine de idei nu pare logică modul de plasare a textului în proiectul de lege, eliberarea certificatului fiind elucidată într-un articol care precede reglementarea efectuării înscrisului în Registru. Orice reglementare incertă sau ce permite o interpretare evazivă sau dublă este generatoare de efecte coruptibile.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Sugerăm a se revedea modul /ordinea de amplasare a articolelor în proiect.

78

Art.70

Articolul 70. Luarea la evidenţă fiscală a contului bancar

Atenţionăm că art. 70 nu specifică termenul în care urmează a fi eliberat certificatul (luat la evidenţă fiscală contul bancar). Nu este clar care este rolul şi funcţia colaboratorului IFS în cazul luării la evidenţă a conturilor bancare şi de ce este nevoie de această procedură de luare la evidenţă fiscală, care facto poate fi simplu automatizată. Cu atît mai mult că deşi persoana juridică are cont bancar aceasta de facto nu dispune de el atît timp cît instituţia financiară nu recepţionează informaţia despre înregistrarea fiscală a acestui cont. (pentru mai multă claritate a se vedea obiecţia de la art. 71) Lipsa unei asemenea reglementări permite interpretări abuzive.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Reglementarea unui termen fix de luare la evidenţă a contului bancar care să nu fie mai mare de 3 zile. În ţările europene contul bancar devine activ in termen de 15 minute de la înregistrarea acestuia.

79

Art.71, alin. (2)

În cazul în care contribuabilul are restanţe la bugetul public naţional, IFS teritoriale sînt în drept să nu elibereze certificatul privind luarea la evidenţă a contului bancar, cu excepţia contului bancar deschis în străinătate. Limitarea dreptului contribuabilului de a utiliza noi conturi se exercită prin refuzul IFS teritorial de a confirma luarea la evidenţa sa a noului cont bancar.

Această normă vine în opinia noastră să explice motivul existenţei procedurii birocratice de luare la evidenţă a contului bancar. IFS, conform art. 71, urmează să verifice dacă contribuabilul are sau nu „restanţe la bugetul public naţional”. Considerăm o asemenea restricţie una abuzivă şi neîntemeiată, care contravine dreptului la proprietate garantat atît prin art. 9, 46, 127 din Constituţie, cît şi de Protocolul 1 la Convenţia europeană pentru drepturile omului. În cazul în care faţă de contribuabil există un creditor, în speţă statul, acesta nu are decît să ia măsuri cu caracter judiciar pentru a i urmări în mod silit bunurile. Creînd proceduri birocratice, statul afectează businessul, nu-şi soluţionează problema recuperării restanţelor la buget, şi determină crearea de mecanisme coruptibile. Un alt aspect este dacă există o hotărîre judecătorească de urmărire de bunuri. Chiar şi în asemenea cazuri, legislaţia trebuie să facă diferenţiere dintre persoanele juridice nou create şi cele care-şi deschid un nou cont bancar. Considerăm această procedură ineficientă şi abuzivă.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Excluderea art. 71 alin. (2)

80

Art.94

Articolul 94. Eliberarea certificatului/avizului despre lipsa sau existenţa restanţelor. … în scopul obţinerii certificatului despre lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget, contribuabilul depune cerere la organul fiscal la care se deserveşte. Cererea se întocmeşte în formă liberă, dar cu indicarea obligatorie a destinaţiei certificatului şi a codului fiscal al solicitantului.

Considerăm această exigentă drept una neîntemeiată.

Coruptibilitate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

De exclus sintagma „dar cu indicarea obligatorie a destinaţiei certificatului şi”.

81

Art.55-97

Articolele ce reglementează procedura de eliberare de certificate

Tot ce ţine de procedura de eliberare de certificate, este apriori una coruptibilă, deoarece face ca contribuabilul să depinde de un act/înscris sau de un termen în care trebuie să fie eliberat acest act/înscris. Mai mult decît atît, de facto, unele din certificatele eliberate de IFS au termen de valabilitate restrîns (de regulă 3 zile). Deşi este clară logica IFS, totuşi această procedură, în cumul cu termenul de durata de eliberate a unui certificat, care este legat şi de factorul uman deoarece trebuie sa însoţească o semnătură – este una coruptibilă.

Coruptibilitate
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Simplificarea la maximum a procedurii de obţinere a certificatelor prin:
1. Stabilirea de situaţii-excepţii pentru care să fie nevoie de certificate (diminuînd sau chiar excluzînd numărul acestor situaţii)
2. Pentru situaţiile existente, reducerea termenelor de eliberare de certificate (reglementînd posibilitatea obţinerii certificatului in 24 de ore)
3. îmbunătăţirea schimbului de informaţii dintre autorităţi, pentru evitarea/diminuarea cazurilor pentru care să fie nevoie de certificate.
4. examinarea posibilităţii de a refuza de procedura de certificare.

82

TITLUL VII Procedura executării silite a obligaţiilor fiscale

Titlul dat reflectă o sinteză a prevederilor următoarele acte ce conţin norme de procedură: Hotărîrea Guvernului Nr. 332/02.04.2004 pentru aprobarea Regulilor de expunere spre vînzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligaţiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune Ordinul Ministerul Finanţelor nr.103 din 09.12.2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor Regulamentul IFPS din 01.04.2003 privind evidenţa specială a obligaţiei fiscale Scrisoarea IFPS nr.17-12-1915/06-890 din 05.03.2003 privind administrarea contribuabililor mari De principiu considerăm aceste prevederi concurente cu nomele Codului de executare, act normativ special de reglementare a procedurii de urmărire silită.De aceea rămînem la ideea că TITLUL VII din Proiect este unul inutil şi concurent. În cumul, astfel cum găsiţi menţionat la lit. E) din Concluziile generale ale prezentei expertize, este nevoie de ajustarea prevederilor codului pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ. În caz contrar suntem în prezenta concurenţei normelor juridice. Mai mult decît atît, multe din normele ce se conţin în actele menţionate se referă la particularităţi de executare silită a obligaţiilor fiscale care pot fi incluse într-un compartiment separat al Codului de executare (Legea nr. 443 din 24.12.2004).

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

Propunem reglementarea unor particularităţi de executare silită a obligaţiilor fiscale într-un compartiment separat al Codului de executare (Legea nr. 443 din 24.12.2004).

83

Art.98, alin. (2)

(2) Nu se admite executarea silită a obligaţiei fiscale în modul stabilit de prezentul cod şi Codul fiscal, de către alte autorităţi, cu excepţia Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, ce efectuează executarea silită a obligaţiilor fiscale calculate de către acestea, în comun cu organele fiscale.

Considerăm o normă inoportună, avînd în vedere comentariul de la art. 99 alin. (3). De asemenea aceasta conţine norme de trimitere şi de blanchetă.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Norme de blanchetă
Concurenţa normelor de drept

A evita utilizarea de norme de trimitere sau de blanchetă.

Propunem a revedea de concept procedura de executare silită a obligaţiilor fiscale.

84

Art.99, alin. (3)

(3) Funcţionarul fiscal în cadrul aplicării modalităţilor de executare silită a obligaţiilor fiscale are dreptul: b) să urmărească bunurile contribuabilului prin sechestrare, comercializare şi ridicare, conform procedurii stabilite de prezentul cod, Codul fiscal sau alte acte normative ce reglementează domeniul respectiv;

Este o normă incertă. Nu este clar care este temeiul juridic în care funcţionarul fiscal este in drept să sechestreze, comercializeze şi să ridice bunurile - ceea ce ne permite să invocăm un pericol de încălcare a dreptului la proprietate. Mai mult, lit., b) conţine o normă de blanchetă în alb, şi anume „conform procedurii stabilite de prezentul cod, Codul fiscal sau alte acte normative”.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Norme de blanchetă
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii excesive / contrare statutului

Înlăturarea deficienţei în cauză.
Excluderea atribuţiilor excesive sau reglementarea obligativităţii sancţionării acţiunilor ce afectează dreptul de proprietate printr-un act judecătoresc.

85

Art.99, alin. (3)

c) să urmărească datoriile debitoare ale contribuabilului prin metodele stabilite de prevederile prezentului cod, Codului fiscal sau altor acte normative adoptate în vederea aplicării acestora;

Normă de blanchetă în alb, şi anume „prin metodele stabilite de prevederile prezentului cod, Codului fiscal sau altor acte normative adoptate în vederea aplicării acestora”.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă

Înlăturarea deficienţei în cauză prin evitarea utilizării normei de blanchetă substiind asemenea prevederi cu menţiunea explicită a normei (aliniat, articol) al actului la care se face referinţă.

86

Art.99, alin. (3)

d) să intre în orice incintă de afaceri a contribuabilului (persoană juridică sau fizică) sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot supuse urmăririi întru stingerea obligaţiei fiscale prin executare silită;

Această normă reprezintă nu altceva decît un atentat la dreptul la proprietate şi la inviolabilitatea domiciliului garantat prin art. 9, 29, 46, 127 din Constituţie. Nimeni nu poate să lezeze acest drept decît în baza unei hotărîri judecătoreşti (art., 54 alin. (2), (4) din Constituţie). Orice act ce afectează dreptul de proprietate şi inviolabilitatea domiciliului (domiciliu in sens larg), inclusiv actul de urmărire silită trebuie să aibă drept temei juridic – o hotărîre judecătorească. Modul în care este expusă norma, fără o referinţă clară la Hotărîrea judecăţii, ne determină să o considerăm neconstituţională, şi respectiv, coruptibilă.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului

Prevederile urmează a fi completate.

87

Art.99, alin. (3)

f) să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale contribuabilului, precum şi să cerceteze toate localurile în care acesta îşi păstrează bunurile;

Această normă reprezintă nu altceva decît un atentat la dreptul la proprietate şi la inviolabilitatea domiciliului garantat prin art. 9, 29, 46, 127 din Constituţie. Nimeni nu poate să lezeze acest drept decît în baza unei hotărîri judecătoreşti (art., 54 alin. (2), (4) din Constituţie). Orice act ce afectează dreptul de proprietate şi inviolabilitatea domiciliului (domiciliu in sens larg), inclusiv actul de urmărire silită trebuie să aibă drept temei juridic – o hotărîre judecătorească. Modul în care este expusă norma, fără o referinţă clară la Hotărîrea judecăţii, ne determină să o considerăm neconstituţională, şi respectiv, coruptibilă.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului

Prevederile urmează a fi completate.

88

Art.99, alin. (3)

g) să solicite şi să primească gratuit de la părţile în procedura de executare silită a obligaţiei fiscale, precum şi de la alte persoane, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, informaţii, explicaţii, documente sau elemente materiale care poate constitui drept probă în determinarea bunurilor proprietate a contribuabilului restanţier, inclusiv cele aflate în proprietate comună pe cote-părţi şi în devălmăşie;

Este o normă abuzivă. De ce şi cine trebui să acorde GRATUIT informaţii, explicaţii, documente sau elemente materiale? Cine şi cum va compensa cheltuielile contribuabililor în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor sale de către funcţionarul public fiscal? În lipsa unor asemenea precizări – este o normă care atentează la dreptul de proprietate. Mai mult decît atît, este o prevedere abuzivă şi coruptibilă însuşi prin esenţa formulării ei. Este o normă care atentează la dreptul de proprietate. Mai mult decît atît, este o prevedere abuzivă şi coruptibilă însuşi prin esenţa formulării ei.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului

De revăzut.

89

Art.99, alin. (3)

j) alte drepturi prevăzute de legislaţie

Normă de blanchetă/ în alb

Coruptibilitate
Norme de blanchetă

Înlăturarea deficienţei în cauză.

90

Art. 101, alin. (1), 104

Art. 101 alin. (1) „Executarea silită a obligaţiei fiscale se efectuează de către organele fiscale prin aplicarea modalităţilor prevăzute de art.197 din Codul fiscal … „ Art. 104 „Încasarea mijloacelor băneşti de pe conturile bancare”

Proiectul CPF conţine norme de procedură, şi are drept scop să concentreze la aspectele de bază de procedură într-un singur act (Conform notei de fundamentare). Cu toate acestea art. 101 alin. (1) face referinţă la art. 197 din Codul fiscal, care şi acesta conţine norme de procedură. Mai mult decît atît, reglementează relaţii juridice similare sau chiar identice. Mai mult, prevederile art. 197 dublează prevederile art. 104 din proiect.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De exclus dublarea.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

91

Art. 102

Articolul 102. Regulile generale de efectuare a executării silite a obligaţiei fiscale (1) Funcţionarii fiscali efectuează executarea silită a obligaţiei fiscale conform regulilor de bază stabilite prin art.196 din Codul fiscal.

Proiectul CPF conţine norme de procedură, şi are drept scop să concentreze la aspectele de bază de procedură într-un singur act (Conform notei de fundamentare). Cu toate acestea art. 102 alin. (1) face referinţă la art. 196 din Codul fiscal, care şi acesta conţine norme de procedură.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De exclus dublarea.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

92

Art. 105

Articolul 105. Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare (1) Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare se aplică de către organele fiscale în cazul constatării încălcărilor comise de către contribuabil, prevăzute la art.229 din Codul fiscal.

Proiectul CPF conţine norme de procedură, şi are drept scop să concentreze la aspectele de bază de procedură într-un singur act (Conform notei de fundamentare). Cu toate acestea art. 105 alin. (1) face referinţă la art. 229 din Codul fiscal, care şi acesta conţine norme de procedură.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De exclus dublarea.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

93

Art. 110

Articolul 110. Procedura de ridicare a mijloacelor băneşti în numerar (1) Ridicarea mijloacelor băneşti în numerar ale contribuabilului se efectuează de către organul fiscal conform procedurii stabilite de art.198 din Codul fiscal.

Proiectul CPF conţine norme de procedură, şi are drept scop să concentreze la aspectele de bază de procedură într-un singur act (Conform notei de fundamentare). Cu toate acestea art. 110 alin. (1) face referinţă la art. 198 din Codul fiscal, care şi acesta conţine norme de procedură.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De exclus dublarea.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

94

Art. 111-125

Reglementează procedura de urmărire a bunurilor.

Atenţionăm că multiple prevederi dublează sau chiar contrazic prevederile Secţiunii nr. 1 „Urmărirea patrimoniului” Capitolului VIII Titlului III din Codul de executare. Drept exemplu menţionăm – art. 112 din proiect enunţă Bunurile contribuabilului ce nu sînt supuse urmăririi. Un articol similar dar mult mai larg este - art. 85 „Bunurile debitorului care nu pot fi urmărite” din Legea nr. 443/24.12.2004 Codul de executare al Republicii Moldova.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De exclus dublarea.

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

Strămutarea tuturor prevederilor ce ţin de procedura de executare în Codul de executare. În cazul unor particularităţi poate fi reglementat intr-un capitol separat - avînd în vedere principiul codificării.

95

TITLUL VIII Norme privind utilizarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la efectuarea decontărilor băneşti în numerar şi a POS-terminalelor la efectuarea decontărilor băneşti prin virament

Acest titlu conţine o sinteză mecanică a prevederilor următoarele acte normative tematice specializate: Hotărîrea Guvernului nr. 474/28.04.98 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar; Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr.17-18-06-728/2062 din 23.05.2003 cu privire la bonul de casă al maşinilor de casă şi control Scrisoarea FPS nr.17-6/3-12/197-1021 din 26.03.2008 privind corectitudinea utilizării maşinilor de casă şi control (MCC) Scrisoarea IFPS nr.17-6/3-12/184-969 din 24.03.2008 referitor ia modificarea pct.12 din anexa la Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casa şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Ajustarea normei pentru menţinerea flexibilităţii şi universalităţii actului normativ – vezi p. E din Concluzii generale.

Concluzii

A. Proiectul conţine un şir de norme stabilite atît în legi organice, cît şi în acte normative subordonate legii şi chiar explicaţii sau interpretări date în răspunsuri şi comunicate oficiale de către Inspectoratul fiscal - fără ca acestea să fie cîtuşi de puţin uniformizate.
B. Sînt utilizaţi termeni fără nici o definiţie, iar unii temeni se referă de fapt la unul şi acelaşi fenomen: agent economic, persoana, întreprinderea, societatea, contribuabil, etc. (a se vedea în acest sens art. 9, 10, 11, 12, 14, 19, 21 din proiect), iar uneori mai mulţi termeni chiar în interiorul unui singur articol (a se vedea de exemplu art. 14: şi noţiunea „agent economic” şi noţiunea „contribuabil”) etc.
C. Codul fiscal deja conţine un şir de norme procedurale, astfel încît colizia şi concurenţa normelor va fi inevitabilă, în cazul adoptării acestui proiect. Soluţia este ca acest proiect:
1. să încorporeze majoritatea normelor de procedură fiscală care trebuie excluse din Codul fiscal; sau
2. acest proiect să fie adoptat printr-o lege ordinară, în asemenea mod subordonat Codului fiscal, fie
3. identificarea altei soluţii.
D. Nu este clară soarta Hotărîrilor de Guvern, Regulamentelor, Instrucţiunilor şi altor acte normative, precum şi a unor prevederi separate din Codul fiscal şi alte legi speciale şi acte normative care sînt preluate şi reiterate în acest proiect. Dacă vor fi abrogate integral, se va evita colizia şi concurenţa normelor, însă în acest caz, se va crea un haos total, deoarece unele norme sînt preluate doar parţial şi superficial (spre ex. art. 37 vs. Hotărîrea Guvernului 102/30.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.23) al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit. q) al Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, care reglementează mult mai detaliat această normă stabilită în art.103 alin.(1) pct.23) al Codului fiscal). Dacă vor fi abrogate şi aplicate parţial, atunci scopul propus de acest proiect „de a exclude „necesitatea consultării mai multor acte normative” va fi total compromis şi nerealizat.
E. Este redusă substanţial flexibilitatea şi universalitatea actului normativ şi prin aceasta, indirect, a legislaţiei fiscale. În general este dificilă analizarea din punct de vedere a coruptibilităţii a acestui proiect care, de fapt, nu introduce norme noi, ci le preia pe cele existente. Or, scopul analizei nu este evaluarea legislaţiei existente, dar analiza impactului unor norme noi în cadrul conţinutului normelor existente. De fapt, proiectul nu introduce norme noi care schimbă conţinutul legislaţiei, cât doar evidenţiază normele care rămân ca conţinut, dar forţa juridică a cărora creşte, acestea trecând din categoria unor norme din actele subordonate legii în categoria normelor de lege organică. De fapt, ceea ce rămîne de analizat din punct de vedere a coruptibilităţii este nu conţinutul, ci forma şi forţa de reglementare a normei - iar prin aceasta legislaţia fiscală va deveni rigidă, lipsită de flexibilitate şi dificil de ajustat la necesităţi. Legislaţia fiscală este inerent legată de un şir de raporturi comerciale moderne care sunt într-o continuă evoluţie, îmbunătăţire, accelerare şi globalizare, respectiv, această legislaţie trebuie să rămână constant receptivă.

Cele menţionate mai sus ne permit să calificăm proiectul de lege drept unul de o calitate proastă, care reflectă o sinteză mecanică a unor norme, contrar principiilor tehnicii legislative. Mai mult decît atît, proiectul nu-şi justifică denumirea, deoarece nu reflectă toate aspectele de procedură fiscală. O mare parte din normele de procedură rămîn a fi în Codul fiscal, şi nu este clar care este raportul sau corelaţia normativă dintre proiectul Codului de procedură fiscală şi Codul fiscal. Probabil autorii intenţionează să elaboreze şi o lege privind punerea în aplicarea a noului CPF - dacă da, proiectul trebuie să conţină cel puţin norme finale sau tranzitorii care să clarifice acest fapt.

În concluzie, avînd în vedere cele menţionate considerăm proiectul Codului de procedură fiscală drept coruptibil, iar adoptarea acestuia de către Parlament în versiunea propusă - este inoportună.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei