Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

23 Octobrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind completarea art. 20 din Codul fiscal

(înregistrat în Parlament cu numărul 2682 din 12 Septembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind completarea art. 20 din Codul fiscal.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Conform Notei Informative la proiect, Serviciul Fiscal de Stat organizează diferite concursuri, cu stimularea din surse bugetare a contribuabililor care, direct sau indirect, şi-au adus contribuţia la îmbunătăţirea procesului de administrare fiscală şi/sau la majorarea încasărilor la bugetul public naţional. Organizarea concursurilor se efectuează în modul stabilit de Guvern. Implementarea modificărilor propuse prin proiectul de Lege are ca scop, conform autorului, majorarea aportului fiecărui membru a societăţii, întru disciplinarea şi legalizarea activităţii agenţilor economici. Astfel, proiectul de lege propune ca sursa de venit, primită ca premiu în rezultatul concursului organizat de către Serviciul Fiscal de Stat conform prevederilor art.133 alin.(1) lit.i) din Codul fiscal, să fie constatată ca sursă de venit neimpozabilă.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă permite să se înţeleagă scopul si sarcinile prepuse, dar nu prezintă o estimare financiară a acestuia, deşi proiectul de lege invoca presupune anumite implicaţii financiare. Conform art. 131 alin. (4) din Constituţie orice propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare pot fi adoptate numai după ce sînt acceptate de Guvern. Prin urmare, considerăm impetuos necesară expunerea poziţiei Guvernului privind această iniţiativă legislativă.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

În nota informativă lipsesc referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare, nu este estimat nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Prezentul proiect propune stimularea din surse bugetare a contribuabililor care, direct sau indirect, şi-au adus contribuţia la îmbunătăţirea procesului de administrare fiscală şi/sau la majorarea încasărilor la bugetul public naţional. Scopul propus corespunde interesului public.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul de lege propune ca sursa de venit, primită ca premiu în rezultatul concursului organizat de către Serviciul Fiscal de Stat conform prevederilor art.133 alin.(1) lit.i) din Codul fiscal, să fie constatată ca sursă de venit neimpozabilă.

Organizarea concursurilor se efectuează în modul stabilit de Guvern în Hotărîrea Guvernului
nr. 952 din 11.08.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a concursurilor pentru stimularea contribuabililor (Monitorul Oficial 154-156/956, 15.08.2008).

Astfel aplicabilitatea practică a iniţiativei legislative expertizate, care de facto este un accesoriu la evenimentul de bază de selectare a cîştigătorilor concursului, va fi determinată corectitudinea şi exigenţa selectării candidaţilor/cîştigătorilor în conformitate nu doar cu litera, dar şi cu spiritul actului normativ.

Proiectul de lege deşi se referă la uzul actului oficial pentru aplicarea scutirii de plata impozitelor a contribuabililor câştigători de concursuri, acesta nu reflectă şi nu conţine atribuţii extensive de reglementare sau abuzive sau alte aspecte care ar determina invocarea existenţei unui element de coruptibilitate.
Concluzii

Considerăm justificarea proiectului de lege drept insuficientă, în lipsa unor calcule ce ar permite fundamentarea unei concluzii care să confirme oportunitatea unei asemenea iniţiative. Din aceste considerente, invocăm dificultatea sau chiar imposibilitatea atingerii scopului propus în nota de fundamentare a proiectului de lege prin metoda aleasă de către autorul iniţiativei legislative.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei