Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

09 Decembrie 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (CCA; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat)

(înregistrat în Parlament cu numărul 4492 din 23 Noiembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (CCA; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Apărării, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului care poate fi dedus din cuprinsul acestuia, este de a reglementa unele aspecte legate de răspunderea penală şi contravenţională a militarilor.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului este cauzată de lipsa unei expuneri de motive ce l-ar însoţi. Faptul absenţei unei asemenea expuneri de motive nu corespunde exigenţelor enunţate în art. 23 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire al proiectului de act legislativ.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul nu conţine referinţe la legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale relevante domeniului supus reglementării.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Unele prevederi ale proiectului sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei. pentru detalii a se vedea p. 13 al prezentului raport de expertiză.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. I

Art. I. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 13 alineatul doi, după cifrele „1745-1748,” se introduce cifra „17427,”.

2. La articolul 311 alineatul doi, după cifra „17420,” se introduce cifra „17427,”.

3. După articolul 17426 se introduce articolul 17427, avînd următorul cuprins:

Articolul 17427. Ultragierea militarului Ultragierea militarului, adică jignirea premeditată a onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale a acestuia, în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar, precum şi alte acţiuni (inacţiuni) care lezează drepturile militarilor -

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la zece unităţi convenţionale sau arest administrativ pe un termen de pînă la cincisprezece zile.”

Art. I p. 3 din proiectul Legii prevede reglementarea răspunderii contravenţionale pentru ultragierea militarului - prin completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative cu un articol nou-17427. Reglementarea răspunderii contravenţionale pentru ultragierea militarului determină apariţia unor riscuri de coruptibilitate, precumşi obiecţii de concept, şi anume:

Prin Legea nr. 111-XV din 22.04.2004 pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova a fost exclusă răspunderea penală pentru calomnie. Totuşi, acesta abrogare a reprezentat unul din primii paşi, care însă este puţin sesizabil în prezenţa unor prevederi ale Codului cu privire la contravenţiile administrative care prevede răspunderea contravenţională pentru calomnie - la art. 47/2 şi pentru ultragiere - la art. 47/3. De fapt, textul art. 47/2 şi 47/3 sînt dacă nu "identice" atunci "omogene". Mai mult decît atît, considerăm că aceste articole sînt abuzive şi coruptibile chiar în raport cu textul lor ambiguu, ceia ce determină şi o concurenţă a normelor juridice.

În acest context, revenind la "intenţia" reglementării răspunderii contravenţionale pentru ultragierea militarului (art. 17427), opinăm că aceasta contravine art. 32 din Constituţie, care consfinţeşte dreptul la libertatea opiniei şi a exprimării.

Art. I invocă şi obiecţia concurenţei normelor "ilegale" (ilegale - din motivele expuse la p. 5 din expertiză) - art. 47/2, 47/3, 174/6 şi art. 17427, deoarece toate aceste norme stabilesc răspunderea contravenţională pentru înjosirea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale. O critică suplimentară se invocă în raport cu art. 174/6 din Codul cu privire la contravenţiile administrative care prevede răspunderea contravenţională pentru ultragierea colaboratorului poliţiei sau a executorului judecătoresc. Astfel, deşi p. 4 al Capitolului V stabileşte obligaţia statului de a demilitariza structurile ce nu au atribuţii de asigurare a securităţii militare, în speţă, a poliţiştilor, aceştia pînă-n prezent au statutul de militari. În consecinţă, există o concurenţă de norme ale art. 1746 şi art. 17427 ambele stabilind răspunderea contravenţională pentru ultragierea militarului (primul - ultragierea militarului-poliţist, iar al doilea doar a militarului).

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Confundarea / dublarea tipurilor de răspundere juridică pentru aceeaşi încălcare

De a revizui modificările propuse

2

Art. V

Art. V. – Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 137-138, art.1054), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Art. V din proiectul Legii prevede modificarea art. 17 din Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, şi expunerea într-o nouă redacţie a alin. (3) şi (4) care devin alin. (2) şi (3).

Obiecţia priveşte noua redacţie a alin. (3) care stabileşte situaţiile în care militarul nu se consideră în exerciţiul obligaţiilor de serviciu şi nu este asigurat, iar plata pentru asigurarea lui nu se efectuează. Astfel, enunţul că în toate situaţiile evidenţiate la articolul menţionat, militarul se consideră a nu fi "în exerciţiul obligaţiilor de serviciu" - în opinia noastră, este incorect şi necesită o redactare.

De asemenea considerăm abuzive şi coruptibile cazurile menţionate la lit. a) şi b) care se referă "faptelor socialmente periculoase prevăzute de legislaţie" şi "altor fapte ce nu au legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu". Astfel nu este clar despre ce fel de fapte socialmente periculoase, prevăzute de legislaţie, este vorba. Se înţelege faptele care sunt pasibile răspunderii penale şi contravenţionale? Dacă da, atunci se reclamă o precizare expresă. Concomitent, textul lit. b) creează o neclaritate, dat fiind concurenţa prevederilor lit. a) - textul "alte fapte ce nu au legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu" include şi "faptele socialmente periculoase prevăzute de legislaţie". Concomitent acestea deşi sunt socialmente periculoase pot cade sub incidenţa institutului "legitimei apărări" sau "extremei necesităţi" sau "reţinerii infractorului" ş.a. Mai mult decât atât, "faptele socialmente periculoase prevăzute de legislaţie" nu sunt neapărat şi ilegale. În acest context referinţa la alin.(1) lit. i) - n) în calitate de excepţie, expusă la lit. e) din aliniatul (3) examinat ar trebui să se refere şi la literele a) şi b) şi ar merita o expunere într-o literă separată.

Coruptibilitate
Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii

De a revizui modificările propuse

Concluzii

În concluzie, considerăm că proiectul prezentat spre adoptare Parlamentului necesită o revizuire substanţială, inclusiv prin omiterea elementelor de coruptibilitate şi a deficienţelor identificate în tabelul de la p. 13 al prezentului raport de expertiză.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei