Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

25 Aprilie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (CCA, Legea taxei de stat)

(înregistrat în Parlament cu numărul 1295 din 30 Martie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (CCA, Legea taxei de stat).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Comisia Naţională a Pieţii Financiare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Deşi proiectul actului legislativ supus expertizei nu este însoţit de o notă informativă, care să justifice scopul promovării proiectului, din analiza acestuia se poate constata legiferarea unor modificări în denumirea şi competenţele Comisie Naţionale a Valorilor Mobiliare, care urmează să devină Comisia Naţională a Pieţei Financiare.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Proiectul plasat pe site-ul Parlamentului nu este însoţit de vre-o argumentare.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Deşi implementarea unor prevederi ale proiectului presupune anumite costuri ( noi foi de antet, ştampile, sigilii etc.), fundamentarea economico-financiară fie nu a fost făcută, fie rezultatele acesteia nu sunt plasate pe pagina web a Parlamentului.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Reieşind din cuprinsul proiectului se poate constata că acesta promovează interesele departamentale ale Comisiei Naţionale ale Valorilor Mobiliare (sau Comisia Pieţei Financiare, aşa cu este prevăzut în proiect). În acest context pot fi remarcate atribuirea unor noi competenţe, care în prezent revin unor instituţii din subordinea/din cadrul Ministerului Finanţelor, precum şi a competenţei de licenţiere a anumitor genuri de activitate.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul nu conţine prevederi care să prejudicieze în mod direct interesul general, cu excepţia unor norme care vor fi examinate mai detaliat la p.13 al prezentului raport.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Din analiza proiectului se constată, că proiectul propune nu numai modificarea noii denumiri a Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare, ci şi a unor atribuţii ce sunt acordate acestuia prin reorganizarea unor entităţi a Ministerului Finanţelor, ce aveau doar atribuţii de reglementare şi supraveghere şi nu licenţierea acestora. Însăţi faptul acordării atribuţiilor prea extensive acestui organ - inclusiv celor de licenţiere, ridică nivelul de coruptibilitate a proiectului dat.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

art. VII

În cadrul acestui articol se propune modificarea Legii privind asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor

Reieşind din informaţia plasată pe site-ul Parlamentului în prezent a fost elaborat şi prezentat spre examinare Parlamentului proiectul Legii cu privire la asociaţiile de economii în redacţie nouă.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Coroborarea articolului respectiv cu proiectul Legii privind asociaţiile de economii şi împrumut.

2

art. VIII pct. 5.

cuvintele "Camera de Licenţiere" se substituie prin cuvintele "Comisia Naţională a Pieţei Financiare".

Suntem de părere, că unicul organ de licenţiere trebuie să rămînă Camera de Licenţiere.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului

Se propune ca punctul 5 din proiect să fie exclus.

3

art. X pct.2, 3 şi 4

"(6) Cu derogare de la prevederile prezentului articol, pînă la data de 1 iulie 2008, suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţei pentru genurile de activitate indicate în art. 8 alin. (1) pct. 4) şi 5), în cazul încălcării normelor prudenţiale, va fi efectuată de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare."

În 2001 Legea cu privire la licenţierea unor genuri de activitate a avut drept scop unificarea eliberării licenţelor de către un singur organ de stat. Actualmente tot mai frecvent se atestă tendinţele de revenire la vechiul sistem, cînd licenţele se eliberau practic de către toate autorităţile publice.
În plus formula utilizată, în alineatul (6) propus nu oferă o suficientă previzibilitate pentru subiecţii căror li se adresează legea.

Coruptibilitate
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona

Se propune ca punctele 2, 3 şi 4 din proiect să fie exclus

4

art. XIV

În articolul 15 alineatul (1) cuvintele "Camera de Licenţiere" se substituie cu cuvintele "Comisia Naţională a Pieţei Financiare".

Ibidem

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului

Se propune de a exclude Art. XIV din proiect şi atribuirea acestor competenţe Camerei de Licenţiere.

5

art. XVI

Salarizarea personalului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare se efectuează în conformitate cu Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002 şi cu regulamentul respectiv, aprobat de către Consiliul de administraţie a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi coordonat cu Parlamentul.

Este necesar de precizat forma de coordonare a salarizării personalului Comisiei Pieţei Financiare cu Parlamentul. Considerăm, că există deja o asemenea lege.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Suntem de părere, că salarizarea trebuie efectuată conform Legii salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002, iar regulamentul propus în proiect să fie adoptat de Parlament printr-o lege ordinară sau hotărîre a organului legislativ.

Concluzii

În general, modificările propuse sunt oportune. Totuşi, integritatea proiectului este afectată de unele elemente de coruptibilitate. Din acest considerente, se propune de a exclude atribuţiile de licenţiere atribuite Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare prin acest proiect, păstrînd această competenţă pentru organul de specialitate în acest domeniu - Camera de Licenţiere.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei