Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

02 Ianuarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Lege pentru modificarea legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2006

(înregistrat în Parlament cu numărul 4754 din 06 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Lege pentru modificarea legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2006.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Casa Naţională de Asigurări Sociale , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Proiectul de lege prevede, în mare măsură, modificarea cifrelor în componentele bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Proiectul de lege nu este însoţit de nota informativă, care să conţină detalii despre efectul social, economic şi de altă natură, precum şi lipseşte fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. Or, în lipsa notei informative este dificil de a face unele concluzii referitor la necesitatea şi oportunitatea modificărilor propuse. Prin urmare, considerăm argumentarea insuficientă.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Proiectul nu conţine referinţe sau aprecieri privind compatibilitatea cu legislaţia comunitară sau standardele internaţionale.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articol unic p. 1

Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art.1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 se aprobă la venituri în sumă de 4388608,7 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 4388608,7 mii lei.”

Ţinem a menţiona prevederile alineatului 11 al articolului 10/1 din Legea nr.489-XIV privind sistemul public de asigurări sociale din 08.07.1999, conform cărora sînt exhaustiv stabilite cazurile de modificare a indicatorilor prevăzuţi în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De asemenea ste important ca pronosticul veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat să fie cât mai precis elaborat. Legea nr.489-XIV conţine prevederi care ar trebui să asigure elaborarea unor pronosticuri veritabile (a se vedea articolul 10/1). Din aceste considerente, modificările care se propun demonstrează efectuarea unor prognoze şi unor estimări greşite la etapa elaborării legii bugetului asigurărilor sociale de stat.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Concluzii

Faptul că modificările se propun la finele anului bugetar ne permite să concluzionăm, că, de facto, tot ce se propune a fost deja executat. În acest context, dorim să menţionăm, că o astfel de practică este inadmisibilă. Or, este cert faptul că bugetul trebuie modificat, apoi executat, dar nu viceversa.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei