Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

13 Aprilie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea art.103 din Titlul III al Codului fiscal

(înregistrat în Parlament cu numărul 1162 din 21 Martie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea art.103 din Titlul III al Codului fiscal.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative plasate pe pagina web a Parlamentului, iniţiativa legislativă are drept scop "de a corecta o eroare ce se conţine în art.103 din Codul fiscal, care constă în faptul că pe cînd serviciile de asigurare/reasigurare propriu-zise sînt scutite de TVA serviciile de intermediere din acelaşi domeniu nu sînt scutite de TVA".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentarea proiectului nu este suficientă, iar autorul îşi întemeiază iniţiativa doar pe prezumţii de ordin subiectiv.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Atît proiectul, cît şi nota informativă la acesta nu conţin referinţe la legislaţia comunitară sau alte standarde internaţionale.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. În cazul în care acest proiect va fi adoptat, vor fi scutite de T.V.A. serviciile de intermediere a operaţiunilor de asigurare şi/sau de reasigurare. Brokerii de asigurare care sunt înregistraţi sau sunt pasibili de a fi înregistraţi în calitate de plătitori T.V.A. vor avea de cîştigat în urma acestor modificări. În schimb, în bugetul de stat nu se vor colecta mijloacele financiare de la aplicarea T.V.A. la acest gen de servicii.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia rezultă prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect nu sînt suficient de clare şi concise, iar exprimările nu întrunesc rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, nu respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. I

Articolul 103 din Titlul III al Codului fiscal, nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005) se modifică după cum urmează:

- în alineatul 12) litera g) va fi expusă în următoarea redacţie:

„g) operaţiile de asigurare şi reasigurare, inclusiv serviciile de intermediere a operaţiunilor de asigurare şi/sau de reasigurare;”

Se poate constata faptul că se propune de a fi scutite de T.V.A. serviciile de intermediere a operaţiunilor de asigurare şi/sau de reasigurare. Autorul afirmă, că "este lipsit de logică, dacă în cadrul colaborării de comun, aceleaşi servicii prestate clienţilor la direct de companii sunt scutite de T.V.A., iar dacă le acordă agentul/brokerul din numele acestor companii - se impozitează."

În opinia noastră, nu este vorba de o eroare în prevederile articolului 103, alineatul (1), punctul 12), litera g) din Titlul III Cod fiscal. În pofida faptului, că serviciile de intermediere a operaţiunilor de asigurare şi de reasigurare pot fi înglobate în categoria de "operaţiuni de asigurare şi reasigurare", Legiuitorul a stăruit să accentueze asupra faptului, că aceste servicii sunt excluse din categoria serviciilor scutite de T.V.A.

9. Totodată, considerăm că în nota informativă la proiect nu sunt indicate corect unele noţiuni şi anume acest fapt poate crea o înţelegere greşită, cum că "există o eroare care necesită corectare". Or, Codul fiscal operează cu două noţiuni distincte: noţiunea "operaţiuni de asigurare şi reasigurare" şi noţiunea "servicii de intermediere a operaţiunilor de asigurare şi/sau de reasigurare". Codul fiscal nu operează cu noţiunea "servicii de asigurare şi reasigurare", cum este indicat în Nota informativă.

Codul fiscal prevede clar, că operaţiunile de asigurare şi de reasigurare (în nota informativă acestea au fost definite drept "servicii de asigurare şi de reasigurare"), indiferent de faptul cine le efectuează - compania de asigurări sau brokerul - nu se impozitează. Totodată, Codul fiscal stabileşte că se aplică T.V.A. la prestarea serviciilor de intermediere a operaţiunilor de asigurare şi/sau de reasigurare. Cu alte cuvinte, se aplică T.V.A. asupra comisionului obţinut de la vînzarea produselor companiilor de asigurări (sau asupra cotei părţi procentuale din primele brute încasate de companii). Deci, se aplică T.V.A. asupra unei activităţi de întreprinzător aparte - servicii de intermediere a operaţiunilor de asigurare şi/sau de reasigurare, prestate de brokerii de asigurare sau agenţii lor. Companiile de asigurări astfel de servicii nu prestează şi, în opinia noastră, Legiuitorul şi-a expus clar voinţa sa de a aplica T.V.A doar asupra serviciilor de intermediere a operaţiunilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

De a respinge proiectul.

Concluzii

În concluzie menţionăm că este dificil de a evalua acest proiect de lege prin prisma identificării unor eventuale posibilităţi de corupţie. Totuşi, în condiţiile realizării unor evaluări independente şi obiective în domeniului asigurărilor şi a unei investigaţii mai detaliate a problematicii, pot fi făcute anumite concluzii teoretice referitor la existenţa sau inexistenţa unei posibile favorizări a coruptibilităţii la nivel de relaţii dintre companii private, în scopul obţinerii unor avantaje.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei