Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

17 Iulie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (ghilotina)

(înregistrat în Parlament cu numărul 2322 din 19 Iunie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (ghilotina).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Din nota informativă rezultă că scopul promovării proiectului este implementarea în continuare a reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător, scopul final constînd în schimbarea accentului administrării de stat (publice): de pe reglementare excesivă - pe estimarea şi monitorizarea impactului reglementărilor asupra activităţii de întreprinzător.
Principiile puse la baza proiectului şi metodele prin care vor fi acestea promovate permit să se constate că scopurile ar putea fi atinse.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, ceea ce permite evidenţierea poziţiei generale a iniţiatorilor.
Totuşi, din nota informativă lipsesc ori nu sînt expuse pe deplin cuprinzător aspectele referitoare la: evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură al realizării actului; avizele si rezultatele expertizelor efectuate (juridică, economică, financiară, ştiinţifică etc.).
La acest gen de proiecte este imperios necesară anexarea opiniilor autorităţilor (instituţiilor) publice vizate, asupra modificărilor şi completărilor propuse. În special, este obligatorie studierea opiniilor negative şi a argumentelor expuse în acest sens, deoarece, informaţia respectivă provine de la executorii (implementatori) nemijlociţi, permite a evidenţia modalităţile în care vor fi aplicate noile reglementări, existenţa ori insuficienţa resurselor umane şi materiale disponibile etc.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În nota informativă se menţionează că modificările propuse ar fi trecut expertiza din perspectiva corespunderii cu acquis-ul comunitar, însă expertiza propriu-zisă lipseşte. Art.23 (şi altele) din Legea nr.780/2001 obligă la prezentarea rezultatelor expertizei compatibilităţii cu legislaţia comunitară, precum şi a listei reglementărilor de referinţă ale legislaţiei comunitare. Lipsa respectivelor permite constatarea că expertiza comunitară a fost superficială, selectivă ori nu a fost efectuată în genere.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, în pofida faptului că implementarea modificărilor şi completărilor propuse va necesita anumite cheltuieli, în special, din partea autorităţilor (instituţiilor) publice vizate. Dispoziţiile tranzitorii nu stabilesc aspecte referitoare la finanţarea respectivelor cheltuieli, iar intrarea în vigoare a legii nu este corelată cu intrarea în vigoare a legii bugetare anuale, cu rectificări necesare ale bugetului, situaţie care poate conduce la "tărăgănarea argumentată" a implementării noilor reglementări.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul de lege promovează idei şi mecanisme utile pentru ameliorarea climatului investiţional, combaterea corupţiei, dezvoltarea iniţiativei private şi a antreprenoriatului, aspecte care sînt corelate cu interesul public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Eventualele prejudicii cauzate de implementarea modificărilor ar putea consta în reducerea atribuţiilor şi capacităţilor legale de control din partea autorităţilor publice, situaţie ce ar putea defavoriza consumatorii de bunuri şi servicii, antreprenorii oneşti şi nivelul de protecţie al acestora.
În acelaşi timp, multitudinea de reglementări existente în prezent, favorizarea prin aceste reglementări a apariţiei şi proliferării factorilor coruptibilităţii, se pare că generează manifestări nocive şi prejudicii care depăşesc considerabil cuantumul eventualelor prejudicii.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul propune modificarea multor acte legislative vizînd activitatea de întreprinzător, domenii conexe şi prevederile din actele expres vizate sînt corelate adecvat.
În acelaşi timp, este necesară o verificare suplimentară referitor la corelarea noilor reglementări cu alte acte legislative: pe orizontală, cu dispoziţiile legilor organice care nu sînt vizate expres, însă conţin sau pot conţine reglementări privind domeniile şi instituţiile vizate (este necesară o expertiză tehnico-juridică detaliată, pe care CAPC nu o poate efectua în timp restrîns şi cu resursele disponibile).


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, textul proiectului este întocmit corect din punct de vedere al normelor lingvistice şi tehnicii legislative. Totuşi, sînt necesare şi anumite modificări, o obiecţie de principiu fiind că exigenţele tehnice de elaborare a actelor cu caracter normativ nu admit utilizarea unor asemenea cuvinte cum ar fi: "numai", "toate", "doar", "obligatoriu" "după caz" etc. (a se vedea şi analiza detaliată).


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Propunerile din proiect au menirea de a contribui şi la asigurarea unui mod adecvat de exercitare a atribuţiilor autorităţilor şi se poate constata eliminarea sau modificarea corespunzătoare pentru anihilarea majorităţii factorilor de coruptibilitate caracteristici exercitării atribuţiilor de putere publică: - atribuţii extensive de reglementare; - atribuţii excesive/contrare statutului; - atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive; - determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate"; - atribuţii paralele; cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona; - temeiuri neexhaustive, ambigui şi subiective pentru refuzul unei autorităţi de a îndeplini anumite acţiuni; - cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor; - lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative; - lipsa unor termene concrete.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. I, p.1.

Modificarea p. 36)

„... să viziteze, în acest scop, întreprinderi, organizaţii şi instituţii, să efectueze, cu participarea administraţiei, cercetarea secţiilor de producţie, a depozitelor şi a altor încăperi de serviciu. Controlul se efectuează numai cu autorizaţia...”.

Textul „să viziteze” este impropriu şi neraportabil scopului „vizitei” care este de fapt controlul.

Textul „cercetarea secţiilor” – atenţionăm că art. 13 enunţă drepturile poliţiei, de aceea, reglementarea procedurii realizării unui sau altui drept este dificil a se realiza în conţinutul punctelor examinate. Încercarea de reglementare a procedurii poate afecta interpretarea acesteia, considerînd-se reglementarea de procedură una exhaustivă. În concluzie este important a se preciza că activitatea de cercetare urmează a fi realizată în conformitate cu Codul de procedură penală şi/sau Codul cu privire la contravenţiile administrative.

Termenul „numai” – conjuncţie ce exprimă raporturi adversative este impropriu limbajului normativ. Prezenţa sau absenţa lui nu afectează conţinutul normei juridice.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

De exclus textul „ să viziteze, în acest scop, întreprinderi, organizaţii şi instituţii,”.
De completat în final, cu textul „în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală sau Codului cu privire la contravenţiile administrative”.
De exclus cuvîntul „numai”.

2

Art. I, p.1.

Modificarea p. 37)

Utilizarea inadecvată a conjuncţiei „şi”, ceea ce presupune o interpretare cumulativă a elementelor expuse în conţinutul normei.

O asemenea interpretare urmează, în măsura posibilului, de evitat.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De revăzut

3

Art. I, p.1.

Modificarea p. 38): „ ... întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor ...

Considerăm inadecvată şi neîntemeiată utilizarea sintagmei „... întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor ...”.O asemenea formulă contravine şi Capitolului II „Persoană juridică” din Codul civil (Legea nr. 1107/06.06.2002 Codul civil). În opinia noastră, termenii de „întreprinderi, organizaţii şi instituţii” – sînt, juridic, identici şi nesemnificativi, pentru limbajul normativ.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De revăzut.

4

Art. I, p.1.

Modificarea p. 40): „... conducerii organului ...

... într-o formă inofensivă pentru interesele legitime ale acestora,”.

Textul „conducerii organului ...” – determină o neclaritate în raport cu care „conducere” este vorba.

Textul, cu referinţă la o „formă” „inofensivă” – determină cel puţin următoarele întrebări: care sunt aceste forme? Ce caracterizează inofensivitatea unei forme? Cum putem admite (dacă vorbim normativ, abstract, - la capitolul drepturile poliţiei) că în calitate de drept este inclusă posibilitatea solicitării într-o formă inofensivă?.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De precizat
De exclus sau de precizat

5

Art.I., p.1.

Modificarea p. 41): „să le trimită spre expertiză şi cercetare în laboratoarele de cercetări ştiinţifice şi în alte instituţii autorizate pentru aceasta”.

Art. 13 şi p. 41) al acestuia enunţă drepturile poliţiei. De aceea considerăm inadecvat precizarea alături de dreptul de a ridica şi obligaţia de a expedia spre expertiză ...

Mai mult, obiectul ridicat nu neapărat urmează să fie expertizat.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De exclus textul „să le trimită spre expertiză şi cercetare în laboratoarele de cercetări ştiinţifice şi în alte instituţii autorizate pentru aceasta”.

6

Art. II

Articolul 28, alineatul întîi al Legii nr.806-XII din 12 decembrie 1991.

Obiecţia priveşte însuşi existenţa de fonduri speciale (conform art.28 din Legea nr.806-XII din 12.12.1991 „trupele de carabinieri se finanţează din contul mijloacelor speciale alocate de la bugetul de stat.”). În acest caz, conform interpretării logico-gramaticale, şi „mijloacele ministerelor, departamentelor, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor ale căror obiective le păzesc în conformitate cu hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului” de asemenea trebuie să fie vărsate în bugetul de stat, de unde ar putea fi redirecţionate (realocate) bugetului trupelor de carabinieri. De concept, existenţa fondurilor speciale este o inechitate în raport cu alte structuri de stat ce, a priori, nu pot efectua asemenea sau alte servicii contra plată, şi/sau forma asemenea bugete speciale. Este afectat şi bugetul public, veniturile la el nefiind repartizate în conformitate cu necesităţile şi în temeiul art. 131 din Constituţie. Existenţa unor asemenea fonduri speciale creează premize de abuz la gestionarea lor, chiar şi-n prezenţa actelor normative ale Guvernului ce stabilesc procedura de gestionare a lor.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

De revăzut conceptul fondurilor/bugetelor speciale.

7

Art. IV.

Modificarea art. 27 din Codul apelor al Republicii Moldova nr. 1532/1993: „La cererea de autorizare a folosinţei speciale a apei se anexează, după caz următoarele:” „Pînă la depunerea cererii de autorizare, condiţiile de folosinţă a apei se coordonează după caz, cu autoritatea administraţiei publice centrale pentru gestionarea fondului apelor, cu autorităţile pentru hidrogeologie, autorităţile pentru supraveghere sanitară de stat, autorităţile de protecţie a rezervelor piscicole, precum şi cu alte organe interesate”.Cererea de autorizare a folosinţei speciale a apei se examinează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare. Autorizaţia pentru folosinţa specială a apei se eliberează gratis pentru un termen de 3 ani.

Nu este clar în ce cazuri, care acte urmează a fi anexate la cererea de autorizare.Nu este clar cine trebuie să coordoneze cu autorităţile menţionate (pînă la depunerea cererii de autorizare).

Textul „se coordonează după caz,” –poate fi interpretat a trimiţînd la autoritatea competentă pentru fiecare caz în parte; totuşi, acelaşi text invocă şi o impresie de abuz, determinată de neclaritatea autorităţii de coordonare. Obiecţia similară priveşte textul „precum şi cu alte organe interesate

O altă obiecţie priveşte lipsa numerotării textului – astfel cum prevede Legea nr. 780/2001. În cazul aliniatului se aplică aceleaşi reguli de grupare a textului, ori se revedea modalitatea de grupare în cadrul articolului. Textul ce prevede eliberarea gratuită a autorizaţiei poate fi interpretat în sensul că autorizaţia se eliberează gratuit doar pentru primii 3 ani, - ceea ce nu corespunde intenţiei autorului proiectului, enunţate în Nota de fundamentare.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De redactat

8

Art. VI, p.2.

Modificarea de la articolul 22 alineatul (2) - Legea nr.110-XIII din 18.05.1994 cu privire la arme: „...în strictă conformitate ...”.

Obiecţia priveşte expresia „în strictă”. Prezenţa sau absenţa acesteia nu afectează conţinutul normei juridice, de aceea termenul dat urmează a fi omis.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De redactat

9

Art. VII, p.3.

Text: „La articolul 3 alineatul (2), cuvîntul „legislaţie” se înlocuieşte cu cuvintele „legi, actele normative ale Guvernului”.

În pofida faptului, că propunerile vin spre îmbunătăţirea prevederilor din punct de vedere a transparenţei şi ridicării gradului de reglementare la nivel de lege şi hotărîre de Guvern, vom menţiona că prevederile respective permit Guvernului să reglementeze modul de posesiune, folosinţă şi dispunere de bunurile întreprinderii. Totodată nu se propune excluderea prevederilor în vigoare ale articolului 3 alineatul (2) care stabilesc, că modul de posesiune, folosinţă şi dispunere de bunurile întreprinderii se stabileşte … şi de statutul întreprinderii.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Lipsa / insuficienţa transparenţei funcţionării autorităţilor publice

Modul de posesiune, folosinţă şi dispunere de bunurile întreprinderii trebuie să fie stabilit la nivel de lege.

10

Art. VIII

Art. VIII, referitor la completarea art.1 al Legii 173/1994 cu alin.(9):

Textele integrale ale documentelor normative în construcţii, se publică în ediţii oficiale speciale ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova.

Ordinele de aprobare a documentelor normative în construcţii se publică în Monitorul Oficial în conformitate cu legea.”.

Statutul ediţiilor speciale ale Monitorului Oficial (MO) nu este determinat în legislaţie, se abuzează de asemenea prevederi pentru a majora costurile, a tergiversa publicarea.

MO nu este accesibil, este necesară publicarea variantei electronice depline a acestuia pe pagina web a editorului, cu acces liber şi actualizat

Ordinele Inspecţiei de stat în Construcţii privind documentele normative în construcţii trebuie să aibă accesibilitate largă.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa / insuficienţa accesului la informaţia despre actul subordonat legii

A se reglementa adecvat statutul ediţiilor speciale ale MO.
A se obliga editorul MO să publice varianta electronica a acestuia pe web, în regim deschis şi actualizat (nu mai vechi de 7 zile).
A se obliga Inspecţia de construcţii să plaseze ordinele pe pagina sa web.

11

Art. IX, p.1.

Textul „...la cazul respectiv”.

Obiectăm asupra practicii de substituire a unor expresii sau cuvinte utilizînd formula „...la cazul respectiv”. O asemenea practică denotă subiectivitate, legată de determinarea cazului, fapt impropriu exigenţelor de tehnică legislativă.

Considerăm că textul de modificare trebuie să fie expus în mod tehnic ce denotă clar şi echivoc ce anume şi cum urmează a fi modificat.

Alte riscuri
Subiectivitate la determinarea cazului, situaţie improprie exigenţelor de tehnică legislativă

Textele “Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” şi “Departamentului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”
se vor înlocui cu textele “Departamentul Situaţii Excepţionale al MAI” şi “Departamentului Situaţii Excepţionale al MAI”.

12

Art .IX, p. 2.

Textul: „f) sprijină crearea de unităţi economice specializate în lucrări şi servicii pentru apărarea împotriva incendiilor, în fabricarea tehnicii de intervenţie la incendiu şi a utilajului tehnic pentru stingerea incendiilor;”.

Obiecţia priveşte obligaţia Guvernului de a sprijini unităţile economice, care considerăm că ar fi în contradicţie cu art. 9, 46, 96, 126 şi 127 din Constituţie.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Neconstituţionalitatea prevederilor.

De exclus sau de expus prevederea dată ca un drept, dar nu o obligaţie a Guvernului.

13

Art. IX, p.3.

Obligaţiile şefilor şi altor factori de decizie din unităţile economice”.

Obiecţia priveşte utilizarea termenului „şefi”, cu atît mai mult că termenul de „factor de decizie” înglobează noţiunea de „şef”.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De exclus cuvîntul „şefi” .

14

Art. IX, p.5.

Modificarea la art. 24 din Legea nr.267/09.11.94 privind apărarea împotriva incendiilor:

Textul de la literele a), c), d), h) şi i).

Reglementarea dreptului de a efectua controale “în orice oră de zi sau de noapte” – este o normă abuzivă şi coruptibilă.

Neclaritatea reglementării: prima propoziţie permite control în timp de noapte, iar alta interzice. Nu sunt clare termenele “case”, “construcţii”, “apartamente individuale”. Se aplică oare aceste termene şi „oficiilor” agenţilor economici?

Textul “specialiştilor din economia naţională” este neclar.

Deşi susţinem prevederile de la lit. h) şi i), considerăm inadecvat plasată lit.i). Textul ei ar putea fi plasat în continuarea textului lit.h).

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De redactat

15

Art. IX, p.6

La p.6: „b) mijloacelor primite pe bază de contract sau de la prestarea altor servicii …”.

d) mijloacelor încasate pentru prestarea serviciilor cu caracter obligatoriu…;

e) altor surse prevăzute conform legii….”

A se vedea obiecţia de la Art. II:

Obiecţia priveşte însuşi existenţa de fonduri speciale.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

De revăzut conceptul fondurilor/bugetelor speciale.

16

Art.X, p.1.

„...la cazul respectiv

Obiectăm asupra utilizării formulei „...la cazul respectiv”. A se vedea şi obiecţia de la Art.IX p. 1

Alte riscuri
Exigenţe de tehnică legislativă

De redactat.

17

Art.X, p.4.

Modificarea de la art. 21: textele lit.a), h) şi i).

A se vedea obiecţia de la Art. IX p. 5.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

De revăzut.

18

Art. XI.

Art.XI pct.10: Articolul 10: alin. (1) va avea următorul cuprins: „(1) Bonitarea şi testarea animalelor de prăsilă se efectuează în conformitate cu documentele normativ-tehnologice în domeniu.”.

În lege şi în modificările propuse nu se determină competenţa de aprobare a „documentelor normativ-tehnologice în domeniu”.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Lacune de drept

A se determina expres competenţa aprobării „documentelor normativ-tehnologice în domeniu”.

19

Art.XIV, p.2

La articolul 6, alineatul (2): „(2) În scopul descoperirii infracţiunilor şi constatării circumstanţelor şi altor împrejurări ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei ... Sechestrarea şi ridicarea trimiterilor poştale de la unităţile poştale se face numai în baza ordonanţei procurorului, cu autorizaţia judecătorului sau instanţei de judecată, în condiţiile legii.".

Prevederea în cauză urmează a fi revizuită. Scopul „descoperirii infracţiunilor şi constatării circumstanţelor şi altor împrejurări ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei" nu priveşte obligaţia operatorilor de servicii de poştă. Accentul urmează a fi pus pe obligaţia acestora de a permite sechestrarea şi/sau ridicarea trimiterilor poştale în condiţiile legii şi cu autorizarea judecătorului, - astfel cum se specifică în propoziţia a doua.

Textul „autorizaţia judecătorului sau instanţei de judecată" - termenul „judecătorul" şi „instanţă de judecată", în lato senso , identifică acelaşi subiect şi nu considerăm binevenită o asemenea „cacofonie" juridică.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De redactat

20

Art.XIV p.6

Modificarea de la art. 24. - (1): „Principalele norme tehnice şi de calitate pentru serviciile poştale din sfera Serviciului poştal universal se aprobă de Guvern. Scrisorile se distribuie într-un termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data recepţionării lor sau de la data intrării lor în ţară

Obiecţia priveşte expresia „Principalele norme ...". Nu este clar cine şi cum va determina care norme sînt principale?

Coruptibilitate
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De redactat

21

Art.XIV p.6

La art. 27. - Autorităţile administraţiei publice locale acordă sprijin „Poştei Moldovei" prin asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării serviciilor poştale rezervate.

Prevederea dată este supusă riscului de neconstituţionalitate în raport cu art. 109 din Constituţia R. Moldova. Risc care ar putea fi depăşit doar prin consultarea tuturor administraţiilor unităţilor administrativ-teritoriale, care să accepte povara financiară.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

De revăzut.
Redactarea formulei contestate astfel ca să ofere APL dreptul, dar nu să impună obligaţia de a asigura cu spaţii.

22

Art.XIV, p.6

La art. 33. - Operatorul de poştă poate refuza recepţionarea oricărei trimiteri poştale dacă prin acceptarea ei în circuitul poştal se pune în pericol viaţa sau sănătatea unor persoane, ori se pot produce pagube materiale sau deteriorarea altor trimiteri poştale.

Este incertă situaţia în care operatorul de poştă poate refuza recepţionarea, Temeiul „se pot produce pagube materiale sau deteriorarea altor trimiteri poştale" - permite refuzul oricărei trimiteri poştale.

O obiecţie de principiu este faptul că această prevedere din proiectul examinat - conţine norme proprii contractului civil de prestare de servicii. În acest sens, chiar şi caracterul imperativ al unui asemenea serviciu, cum este serviciul poştal, nu ar trebui să determine legislatorul să preia în lege stipulări de domeniul privat.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

De revăzut de principiu.

23

Art.XIV, p.6

La art. 36. - Reţinerea, izolarea şi sechestrul ... se efectuează ... cînd aceste acţiuni sînt necesare într-o societate democratică pentru combaterea sau reprimarea infracţiunii şi proporţional acesteia.

Textul „cînd aceste acţiuni sînt necesare într-o societate democratică pentru combaterea sau reprimarea infracţiunii şi proporţional acesteia" nu ţine de domeniul Legii poştei, ci de domeniul Codului de procedură penală

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De exclus

24

Art.XIV, p.6

La Capitolul IV

Capitolul se numeşte „Eliberarea licenţelor", dar conţinutul se referă atît la licenţe cît şi la autorizaţii.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De revăzut.

25

Art.XIV, p.6

Art. 434: „Constituie contravenţii următoarele fapte: ... a)-h)"

Formularea contravine principiului codificării, acceptat de legislaţia în vigoare. Faptele pentru care poate surveni răspunderea juridică, alta decît civilă sînt conţinute de Codul cu privire la contravenţiile administrative (CCA) şi Codul penal (CP). Un alt act nu ar trebui să prevadă asemenea aspecte. În lipsa unei prevederi materiale identice în CCA sau CP, prima nu va produce efecte juridice. Mai mult, se creează posibilitatea unui conflict de norme juridice ce determină confuzii de interpretare.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune

Revizuirea integrală a capitolului, inclusiv, prin excluderea normelor de dublare şi a normelor concurente.

26

Art.XV, pct.5.

Art.XV, pct.5, privind art.5 al Legii nr.506/1995: „Articolul 5. Competenţa Inspectoratului Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară în domeniul carantinei fitosanitare."

Sintagma: „în domeniul carantinei fitosanitare" contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001, în aspectul limbajului şi expresiei juridice.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De exclus sintagma „în domeniul carantinei fitosanitare”.

27

Art.XV, pct.8

Art.XV, pct.8, privind art.7/1 al Legii nr.506/1995: cuvîntul „satisface" din alin.(2), (10), (11).

Cuvintele: „satisface" şi „satisfăcute" sînt utilizate impropriu.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Cuvintele „satisface” şi „satisfăcute” se vor substitui prin cuvintele „întruneşte cerinţele”, „corespunzător”, „satisfăcător” etc.

28

Art.XV, pct.9

Art.XV, pct.9, privind art.7/5 al Legii nr.506/1995 „(4) Pepinierele de carantină introductivă şi orangeriile sînt organizate în instituţiile de cercetare ştiinţifică, în grădini botanice şi alte instituţii, iar parcelele experimentale de carantină pentru încercarea soiurilor - în sistemul organelor de stat pentru încercarea soiurilor".

Contravine prevederilor art. 2 al Legii nr. 780/2001, în aspectul limbajului şi expresiei juridice

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Cuvîntul „încercarea” se va substitui prin cuvîntul „experimentarea”.

29

Art.XVII, p.1

Art.25: „(1) Licenţele generale se eliberează pentru următoarele genuri de activitate: b) prestarea serviciilor în domeniul informaticii care include următoarele servicii: - servicii privind comerţul electronic(e-commerce)**"

Genul de activitate „servicii privind comerţul electronic (e-commerce)" este însoţit de note de subsol - „**" care nu sînt descifrate.

Observăm că, de fapt, este vorba de preluarea la nivel de lege a unor norme expuse în Regulamentul ANRTI din 30.04.2002 privind eliberarea licenţelor în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii.

Acest fapt este salutat, dar, Regulamentul ANRTI din 30.04.2002 descifrează notele de subsol - „**" menţionînd că Eliberarea Condiţiilor de licenţe pentru „Servicii privind comerţul electronic (e-commerce)" se suspendă pînă la intrarea în vigoare a cadrului legal privind comerţul electronic. La 22 iulie 2004 a fost adoptată Legea nr.284 privind comerţul electronic, conform art. 9 alin. (2) al căreia, dreptul de a efectua comerţul electronic apare din momentul înregistrării de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia privind licenţierea unor genuri de activitate. În cazul în care pentru vînzarea bunurilor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor este necesară licenţă sau autorizaţie, comerţul electronic poate fi efectuat din momentul obţinerii licenţei sau autorizaţiei pentru practicarea genului de activitate respectiv. Astfel, sîntem în prezenţa unor norme contradictorii, lacună amplificată prin existenţa unor note de subsol neclare - „**".

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem excluderea notelor de subsol – „**” .
Avînd în vedere Legea nr. 284 privind comerţul electronic din 22 iulie 2004 – considerăm că acest gen de activitate trebuie să fie licenţiat, perioada de tranziţie fiind depăşită.

30

Art.XIX, p.3

Modificarea la art.7, alin.(6) şi (7): „Comisia de atestare are dreptul să sisteze valabilitatea sau să anuleze certificatele de atestare tehnico-profesională a specialiştilor..."

Proiectul legii şi nici Legea de bază nu prevede dreptul persoanei căreia i s-a sistat valabilitatea certificatului de atestare să conteste această sistare.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor public

De introdus procedura de contestare

31

Art.XIX, p.6

La articolul 15: „(3) Pentru obţinerea licenţei, agenţii economici trebuie să dispună de baza de producţie corespunzătoare genului de activitate ..."

Considerăm condiţia dispunerii de „baze de producţie corespunzătoare" - o exigenţă abuzivă şi exagerată, deoarece limitează apariţia antreprenorilor pe piaţa de construcţii.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De exclus textul „de baza de producţie corespunzătoare genului de activitate şi”

32

Art.XXII.

Anexa la Legea nr. 915-XIII din 11 iulie 1996 privind protecţia soiurilor de plante: „Costul lucrării în dolari SUA".

Sintagma: „în dolari SUA" este utilizată impropriu.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

A se expune costul în lei moldoveneşti sau cu precizarea „echivalentul în lei MD la cursul stabilit de BNM”

33

A.XXIII, p.5, 6, 10-16, 22-30

Textele respective stabilesc anumite atribuţii pentru Guvern

Prevederile respective, în mare parte, au menirea de a ridica nivelul reglementărilor referitor la stabilirea formelor, modelelor diferitor cereri, formulare, declaraţii, registre şi a modului de completare a lor de la nivel de act al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor la nivel de hotărîre de Guvern.

Astfel de prevederi pot contribui la apariţia unor situaţii de coruptibilitate în măsura minimal posibilă pentru astfel de nivel de reglementare, deoarece Guvernul va aproba doar modelul şi forma diferitor documente de natură fiscală, iar conţinutul acestor documente este stabilit în Codul fiscal.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă

Pentru moment riscul coruptibilităţii este minimal. Totuşi, în perspectivă, ar fi binevenit de a ridica la nivel de lege, în formă de anexe, toate formele şi modele de documente fiscale, cît şi procedura (modul) de completare a lor.

34

A.XXIV, p.3

La articolul 5: „Toate persoanele fizice şi juridice care efectuează activităţi în domeniul aviaţiei civile ..."

Termenul „toate" este impropriu limbajului normativ, prezenţa sau absenţa nu afectează conţinutul normei juridice.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De exclus

35

A.XXVII, p.3

La art. 131: „d) să aibă acces la instalaţiile electrice şi termice ale persoanelor fizice şi juridice, indiferent de apartenenţa lor departamentală şi tipurile de proprietate, doar în cazurile expres prevăzute de lege;"

Nu este clară noţiunea „apartenenţa lor departamentală şi tipurile de proprietate". Considerăm că apartenenţa departamentală nu este altceva decît proprietatea autorităţii administraţiei publice centrale de specialitate. Astfel, expresia „apartenenţa lor departamentală şi tipurile de proprietate" - creează o cacofonie juridică.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De redactat. Propunem excluderea textului „apartenenţa lor departamentală şi”

36

A.XXVIII

2. La articolul 47 alineatul (1), cuvintele „în conformitate cu legislaţia în vigoare" se exclud.

Principiul codificării, acceptat de legislaţia în vigoare, se bazează pe reglementarea în anumite acte a faptelor pentru care survine răspunderea juridică. A se vedea obiecţia de la Art.XIV, p.6.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune

Excluderea art. 47 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998.

37

A.XXIX, p.4

Modificarea la art. 8: „(1) Plata pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic de la autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se percepe de la proprietarii acestora...".

Utilizarea termenului plural „proprietarii" autovehiculelor. Esenţa plăţii în cauză este perceperea acesteia de la conducătorul autovehiculului care trece frontiera ţării, însă conducătorul auto nu neapărat este şi proprietarul autovehiculului. Utilizarea termenului poate determina interpretări eronate.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

De substituit cuvîntul „proprietari” prin cuvîntul „conducător”.

38

Art.XXX

Art.XXX. Art.10 alin. (2) din Legea nr.1585/1998, lit.e) „să comunice în scris asigurătorului (prin intermediul faxului, poştei electronice sau în persoană)…” Similară este situaţia şi la Art.LIX.

Nu este stabilit modul de confirmare a recepţionării comunicării prin fax, sau poştă electronică.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Stabilirea expresă a modului de confirmare a recepţionării comunicării.

39

A.XXXI, p.6

Modificarea art.10 alin.(1) şi (2): „(1) Fondarea autogărilor (staţiilor auto), care pot fi atît proprietate publică a statului, cît şi proprietate privată, se efectuează în modul stabilit de lege şi este supusă autorizării..."

Autogările pot fi publice şi private, cînd se menţionează proprietatea publică - nu este clar însă dacă e vorba de proprietate publică de stat sau de proprietatea Administraţiei publice locale. Dacă admitem că autogările, pe lîngă proprietatea privată, pot fi de proprietate publică de stat şi a APL, atunci de ce doar obligaţia de construcţie, întreţinere şi reparaţie revine, conform alin. (2) doar „autorităţilor administraţiei publice locale şi surselor private".

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De revăzut.

40

A.XXXI, p.16

La articolul 54 alineatul (1), cifra „6" se înlocuieşte cu cifra „3".

Art. 54 alin. (1) nu conţine cifra „6", care urmează a fi modificată.

Probabil este o eroare tehnică avîndu-se în vedere art.54 alin. (2).

În asemenea caz, ar fi valabilă următoarea obiecţie: Legea nr.780/2001stabileşte regulile generale ce privesc aplicarea unui act în timp, menţionînd, la art. 47 alin. (1) lit. d) că actul legislativ încetează dacă acesta s-a consumat. Art. 54 alin. (2) conţine prevederi tranzitorii care au expirat la 6 luni după publicarea legii de bază.

Alte riscuri
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă privind aplicabilitatea în timp a actului normativ.

Scopul urmărit de proiectul expertizat poate fi realizat prin completarea A.LXXXIV din proiect .

De exclus şi/sau de plasat prevederea respectivă la art.LXXXIV din proiectul expertizat.

41

A.XXXII, p.9

Modificarea la art.15, se introduce un nou alineat, (4), cu următorul cuprins: „(4) Licenţele eliberate de către Agenţie sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Licenţele obţinute în Republica Moldova sînt valabile şi peste hotarele ei, în corespundere cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte."

Noul aliniat (4) are un conţinut confuz. Prima propoziţie enunţă că licenţele se eliberează de Agenţie. Cea de a doua vorbeşte de licenţe obţinute în Republica Moldova ...

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem următoarea redacţie a alin. (4): „(4) Licenţele eliberate de către Agenţie sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar în corespundere cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, şi peste hotarele ţării.”

42

A.XXXII, p.10

Modificarea la art 151: „(1) Temeiurile pentru reperfectarea licenţei sînt ... şi modificarea altor date ce se conţin în licenţă."

„(3) Agenţia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a licenţei, adoptă decizia privind reperfectarea licenţei. Licenţa reperfectată se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere.".

„(7) Licenţa care nu a fost reperfectată în termenul stabilit nu este valabilă.„

Atenţionăm asupra conjuncţiei „şi", ceea ce invocă imperativ prezenţa atît a schimbării denumirii cît şi a altor date, pe cînd intenţia autorilor priveşte cel puţin una din aceste modificări.

Constatăm neclaritatea enunţului: este vorba de neîndeplinirea de către titularul licenţei a acţiunilor pentru reperfectarea licenţei în termen de 10 zile sau despre neonorarea de către Agenţie a obligaţiilor şi nerespectarea termenului de 10 zile pentru reperfectare?. Titularul licenţei are la dispoziţie doar 10 zile pentru a cere reperfectarea licenţei, iar Agenţia de asemenea are la dispoziţie (conform alin.(3)) - strict 10 zile pentru reperfectare, iar conţinutul alin. (7) implică obligaţia titularului de a se adresa în aceeaşi zi în care a intervenit unul din temeiurile de la alin. (1).

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Stabilirea unor termene nejustificate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

La art. 151 alin. (1), conjuncţia „şi” de substituit cu „sau”.

De redactat alineatele (3) şi (7) din art.15/1.

43

A.XXXII, p.22

La articolul 38, alineatul (2) cuvintele „de pînă la 1 iulie 2007" se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la anul 2015.".

Art.38 alin.(2) din Legea nr.137/1998 prevede în dispoziţii finale că „Liberalizarea pieţei energiei electrice se va efectua treptat, pe etape stabilite de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, după coordonarea cu Guvernul, în perioada de pînă la 1 iulie 2007". Astfel, la momentul expertizării proiectului de lege în cauză, constatăm că norma art. 38 alin. (2) s-a consumat şi nu mai produce efecte juridice.

Legea nr.780/2001stabileşte regulile generale ce priveşte aplicarea unui act în timp, menţionînd, la art. 47 alin.(1) lit.d), că actul legislativ îşi pierde valabilitatea dacă s-a consumat.

Alte riscuri
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă privind aplicabilitatea în timp a actului normativ

De exclus şi/sau de plasat prevederea respectivă la art.LXXXIV din proiectul expertizat.

44

Art. XXXIII, p.9

Modificarea la art 151:

Sînt valabile obiecţiile de la Art.XXXII, p.10

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Stabilirea unor termene nejustificate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

La art. 151 alin. (1), conjuncţia „şi” de substituit cu „sau”.

De redactat alin.(3), (7).

45

Art. XXXIV, art. 16

„b) testarea şi aprecierea reproducătorului, conform instrucţiunilor în vigoare;"

Se utilizează sintagma „instrucţiunilor în vigoare", care nu este pe deplin clară.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

De exclus sintagma
„instrucţiunilor în vigoare” sau de indicat actul normativ concret (Codul civil; Legile nr.1543/1998; 449/2001)

46

Art. XXXVII.

Art. XXXVII.

Sînt multe norme gen: alte acte legislative; instrucţiuni în vigoare, standarde în vigoare etc.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

De evitat.

47

Art. XL, p. 1-4, 6, 8, 11, 12, 13, 14

Textul acestor puncte stabilesc unele atribuţii Guvernului.

Prevederile respective, în mare parte, au menirea de a ridica nivelul reglementărilor. Se propune, practic la fiecare punct de modificare, de a înlocui termenii generali, cum ar fi „legislaţie" şi „alte acte normative" cu cuvintele „legi, acte normative ale Guvernului", astfel ca reglementarea să fie efectuată de acte normative nu mai jos de nivelul hotărîrilor de Guvern. Gradul de transparenţă a reglementărilor va fi mai ridicat, dar, în urma analizei Legii reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031 din 8.06. 2000, putem face concluzia, că după modificări, Guvernul va avea atribuţii considerabile de reglementare a activităţii comerciale externe. Astfel de prevederi pot contribui la apariţia unor situaţii de coruptibilitate, deoarece procedura de elaborare, examinare şi aprobare a hotărîrilor de guvern este mai puţin transparentă.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă

A se exclude din propunerile de modificare de la punctele 1-4, 6, 8, 11, 12, 13 şi 14 ale art. XL cuvintele „actele normative ale Guvernului”, „de Guvern”. În punctele menţionate de prevăzut doar cuvintele „lege”, „legi”, după caz.

48

Art.XLII

Articolul 10 alin. (1), prima propoziţie va avea următorul cuprins: ...

Nu este clar, despre care primă propoziţie este vorba.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De redactat, de expus în redacţie nouă.

49

Art.XLIII p.10

Art.13: alin.(2) lit.b), alin.(3) lit.b): „deţinerea în proprietate a încăperilor...; copia actului de proprietate asupra depozitelor specializate ..."

Considerăm neîntemeiată şi abuzivă obligaţia deţinerii în proprietate. Dreptul de proprietate este discreţionar, şi nu trebui prepus drept exigenţă de licenţiere. Codul civil reglementează un şir de alte mecanisme juridice ce permit posesia şi dispunerea de bunuri fără a fi şi proprietar al acesteia şi adesea, aceste mecanisme permit o eficientizare a dispunerii mijloacelor financiare.

Este criticabilă şi exigenţa ca încăperile pentru depozite să fie „îngrădite".

Coruptibilitate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

De revăzut

50

Art. XLV, p. 13, 17, 18

Textele stabilesc unele atribuţii ale Serviciului Vamal.

Punctul 13 prevede, că Serviciul Vamal poate retrage atestatul de calificare al specialistului care: b) încalcă în repetate rînduri cerinţele legislaţiei vamale. Termenul „legislaţia vamală" include şi actele Serviciului Vamal.

În punctele 17, 18 se lasă pe seama Serviciului Vamal atribuţii de reglementare, prevederi ce pot contribui la apariţia situaţiilor de coruptibilitate, deoarece, nu sînt transparente şi creează incertitudine.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Redacţia pct.13: Serviciul Vamal poate retrage atestatul de calificare al specialistului care: b) încalcă în repetate rînduri cerinţele stabilite în legi.
La punctele 17 şi 18 reglementarea domeniilor trebuie ridicată la nivel de „lege”.

51

Art.XLV, pct.19, 24, 25.

Textele de la pct.19, 24-25.

Pct.19 trebuie modificat, reieşind din spiritul propunerilor de modificare ale proiectului, trebuie de exclus din Codul vamal doar cuvintele „şi alte acte normative".

Punctul 24, în opinia noastră, este necesar de reformulat - de a înlocui cuvintele „în condiţiile legii" cu cuvintele „se reglementează de lege".

La punctul 25 este necesar de a reformula modificarea propusă la articolul 303, alineatul (2) din Codul vamal - de a înlocui cuvintele „sînt stabilite prin lege" cu cuvintele „este stabilită prin lege".

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se modifica corespunzător

52

Art. XLVII p. 3

Referitor la art.8 alin.(4):

"(4) Reluarea activităţii se efectuează în temeiul hotărîrii instanţei de judecată care a emis hotărîrea de sistare a lucrărilor sau a hotărîrii instanţei ierarhic superioare, în conformitate cu legea."

Nu este clară procedura de examinare a cauzei pentru reluarea activităţii. Legea contenciosului administrativ nu prevede o asemenea procedură/temei.

Considerăm că reluarea activităţii urmează se facă prin decizia Inspecţiei muncii, iar refuzul de reluare va fi pasibil de contestare în contencios.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor public

De revăzut

53

Art. XLIX, p.4

Referitor art.19, textul celor două alineate noi (2/1) şi (2/2).

Conform prevederilor art.16 din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, este important ca Camera de licenţiere, împreună cu alte autorităţi competente, să efectueze controale comune, să aprobe regulamente interdepartamentale care să reglementeze condiţiile de efectuare a controalelor comune, periodicitatea acestor controale. Regulamentele interdepartamentale ar putea fi adoptate şi la nivel de Guvern, dar neapărat să fie publicate în Monitorul Oficial.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa / insuficienţa transparenţei funcţionării autorităţilor publice
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Alin. 2/2 se va completa în final cu textul: „conform procedurii prevăzute de Guvern”.

54

Art. L, p.7

Referitor la art.14 alin.(1): „în cazul intervenirii unor împrejurări importante"

Aceste cuvinte determină diferite interpretări, deoarece legea nu stabileşte care sînt împrejurările importante. Totodată, menţionăm, propunerile la articolul 14 stabilesc, că licenţa poate fi modificată atît din iniţiativa titularului, cît şi din iniţiativa Agenţiei, cu acordul ambelor părţi. Deci, formal, cuvintele în cazul intervenirii unor împrejurări importante nu prezintă nici o valoare din punct de vedere a reglementării.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A exclude cuvintele „, în cazul intervenirii unor împrejurări importante”.

55

Art. L, p.7

Referitor la art.14 alin.(6): „ Decizia privind suspendarea licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii instanţei judecătoreşti, fiind adusă la cunoştinţa titularului de licenţă, de asemenea, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. În decizia Agenţiei se indică termenul concret de suspendare, care nu poate depăşi 6 luni.

Astfel de prevederi stabilesc Agenţia mai sus ca instanţa de judecată, ceea ce nu poate fi acceptat, deoarece, conform Constituţiei este obligatorie respectarea sentinţelor şi a altor hotărîri definitive ale instanţelor judecătoreşti (art. 120). Hotărîrea definitivă a instanţei de judecată este obligatore şi nu poate fi dublată (întărită) cu o decizie a Agenţiei.

Şi termenul de suspendare a licenţei nu poate fi altul decît cel indicat în hotărîrea instanţei de judecată.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii paralele

Termenul de suspendare trebuie să fie indicat în hotărîrea instanţei de judecată.
A reformula prevederile referitor la decizia Agenţiei: decizie de executare a hotărîrii instanţei de judecată privind retragerea licenţei.

56

Art. L, p.8

Referitor la art.141, alin.(3) şi (5).

Obiecţia de mai sus este valabilă şi pentru aceste prevederi. Agenţia este plasată mai presus de instanţa de judecată, ceea ce nu poate fi acceptat.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii paralele

A exclude alin. (3).
La alin.(5) cuvintele „.deciziei Agenţiei” de înlocuit prin cuvintele „hotărîrii definitive a instanţei de judecată”.

57

Art.L, p.10

Referitor la art.16 alin.(2)

În propoziţia a doua a alin.(2) se menţionează o autorizaţie, care trebuie să se regăsească şi în prima propoziţie.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii paralele

A exclude alin. (3).
La alin.(5) cuvintele „.deciziei Agenţiei” de înlocuit prin cuvintele „hotărîrii definitive a instanţei de judecată”

58

Art.L, p.10

Referitor la art.16 alin.(2).

În propoziţia a doua a alin.(2) se menţionează o autorizaţie, care trebuie să se regăsească şi în prima propoziţie.

Coruptibilitate
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

A se înlocui cuvîntul „acordul” cu cuvîntul „autorizaţie”.

59

Art.LI, p.3

Referitor la modificările art.5. alin.(1), (2) şi (3).

Utilizarea sintagmelor: „legilor în vigoare"; „legile în vigoare";

Coruptibilitate
Norme de trimitere

De exclus sintagmele „legilor în vigoare”, „legile în vigoare” sau de indicat actul normativ concret (de ex. C. Civil; Legile nr. 1543/1998; nr. 449/2001).

60

Art.LVI, p.1, 2

Referitor la modificarea Codului civil art.66 şi 67: „Persoana juridică poate publica avizul în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova" prin intermediul organului înregistrării de stat."

Nu este clară procedura de publicare. Organul de înregistrare poate tărăgăna publicarea, poate solicita plăţi suplimentare.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

A se stabili clar procedura.

61

Art.LVI, p.10 – 13

Cuvintele „se autentifică notarial" se înlocuiesc cu cuvintele „se autentifică în modul stabilit de lege".

Formula selectată de autor „se autentifică în modul stabilit de lege" este vagă, iar norma de blanchetă nu asigură previzibilitatea legii şi nu face clară ideea „delegării" competenţei de autentificare registratorului (fapt ce urmează a fi stipulat prin modificarea de la Art.LVIII din proiect).

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem substituirea textului „se autentifică notarial” cu textul „se autentifică notarial sau de către registrator, în modul stabilit de lege”.

62

Art.LIX

Referitor la art.27 din Legea nr.1593/2002: „Administraţia unităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, va comunica în scris (prin intermediul faxului, poştei electronice sau în persoană) agenţiilor teritoriale...".

Nu este stabilit modul de confirmare a recepţionării comunicării prin fax, sau poştă electronică.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Stabilirea expresă a modului de confirmare a recepţionării comunicării.

63

Art.LX,

Referitor la art.22, alin.(3): „Coordonarea activităţii de protecţie a consumatorilor se efectuează de Consiliul coordonator în domeniul protecţiei consumatorilor. Regulamentul Consiliului se aprobă prin hotărîre de Guvern.".

Consiliul coordonator va fi un organ nou, cu atribuţii speciale, care necesită reglementare în lege.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă

A se reglementa în lege modul de formare, statutul şi principalele atribuţii ale Consiliului.

64

Art. LXII, p.1

Referitor la art.111, completat cu un nou alineat (6).

Sugerăm să se revadă locul aliniatului respectiv. Interpretarea logico-gramaticală a art.111 denotă că aliniatul propus a fi (6), după conţinut, urmează să fie plasat imediat după alin. (1).

Coruptibilitate
Conformarea exigentelor de tehnică legislativă.

Alin. (6) să fie numerotat drept alin. (11).

65

Art. LXIII, p. 4

Referitor la art.21: „la alineatul (2), cuvîntul „minime" se exclude;".

Sugerăm excluderea din alin. (2) şi a cuvîntului „obligatorii", dat fiind că limbajul normativ presupune caracterul obligatoriu/imperativ al termenului „cerinţă"

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

p. 4 de expus astfel: „Articolul 21: la alineatul (2), cuvântul „minime obligatorii” se exclude;”

66

Art. LXIV p.1

Noţiunea "activitate particulară de pază" va avea următorul cuprins... „activitate de pază internă - gen de activitate desfăşurată în cadrul unei societăţi, întreprinderi sau organizaţii nestatale, care nu este supusă licenţierii;"

Nu este clară necesitatea substituirii, în timp ce Legea nr.283/2003 se numeşte exact astfel. Se confundă activitatea particulară de pază cu paza internă (noţiune expusă în detalii la articolul 271 ce urmează a completa Legea nr.283-XV).

Referitor la textul „în cadrul unei societăţi, întreprinderi sau organizaţii nestatale" menţionăm că

termenii „societăţi", „întreprinderi", „organizaţii" - sînt sinonime juridice, iar cacofonia juridică ar putea determină interpretări eronate.

Termenul „nestatale" este folosit impropriu.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

De revăzut.

67

Art. LXIV, p.1

grupă mobilă - grup format din 2 sau 3 angajaţi ai organizaţiilor particulare...;

Determinarea numărului de membri nu este argumentată. Nu este clară obligaţia dotării cu automobil pentru existenţa/definirea grupei mobile.

Definiţia trebuie să se axeze pe scop, nu pe număr de angajaţi sau pe înzestrarea tehnică.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De revăzut.

68

Art. LXIV, p.1

grupă mobilă - grup format din 2 sau 3 angajaţi ai organizaţiilor particulare...;

Determinarea numărului de membri nu este argumentată. Nu este clară obligaţia dotării cu automobil pentru existenţa/definirea grupei mobile.

Definiţia trebuie să se axeze pe scop, nu pe număr de angajaţi sau pe înzestrarea tehnică.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De revăzut

69

Art. LXIV p.4

Articolul 20 alin.(1):„la litera b), cuvintele „consumă stupefiante" se înlocuiesc cu cuvintele „se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru".

Obiecţia priveşte atît propunerea de modificare cît şi întreg textul. Considerăm prevederile din litera b) ilegale, deoarece contravin art. 21 din Constituţie, iar caracterul vag al prevederii "este cunoscută" determină posibilitate de abuz şi risc de coruptibilitate. Propunerea de modificarea de la litera b) încearcă să soluţioneze doar parţial incertitudinea textului dat.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De revăzut, a modifica întreg conţinutul lit.b) din art.20.

70

Art. LXIV, p.10

„Capitolul III/1. Articolul 273. Se interzice încadrarea persoanei în activitatea subdiviziunilor de pază internă dacă aceasta: b) este cunoscută ca persoană care încalcă sistematic ordinea publică.

Considerăm prevederile din litera b) ilegale, deoarece contravin art. 21 din Constituţie, caracterul vag al prevederii "este cunoscută" determină posibilitate de abuz şi risc de coruptibilitate.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De revăzut.

71

Art. LXIV, p.10

„(1/1) Controalele la compartimentul încălcării prevederilor legislaţiei în vigoare sînt efectuate inopinat ..."

(1/2) Pe perioada efectuării controlului, titularul de licenţă şi subdiviziunea de pază internă prezintă informaţia solicitată şi documentele necesare, asigurînd totodată condiţiile necesare pentru efectuarea controlului.

De ce anume inopinat. Controale trebuie să fie făcute şi planificat. Doar o combinaţie dintre caracterul inopinat şi planificat permit atingerea de rezultate. Nu este clară formularea „asigurînd totodată condiţiile necesare"?

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Textul „sînt efectuate inopinat” se substituie „sînt efectuate inopinat şi planificat”

72

Art. LXVI, p.2

Text: „c) întocmeşte lista serviciilor şi tarifelor pentru determinarea titlului articolelor din metale preţioase, pentru expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase şi o înaintează Guvernului spre aprobare;

În urma acestor modificări, Guvernul va păstra atribuţiile de reglementare a domeniului respectiv.

Astfel de prevederi pot contribui la apariţia unor situaţii de coruptibilitate, deoarece procedura de elaborare, examinare şi aprobare a hotărîrilor de Guvern este mai puţin transparentă şi, respectiv, în afara controlului societăţii.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Este necesar de a stabili că astfel de liste şi tarife vor fi aprobate la nivel de lege.

73

Art. LXVII, p.2,

La art.3 alin. (1), cuvîntul „normative" se înlocuieşte cu cuvintele „şi acte normative ale Guvernului".

În urma acestor modificării, textulnu va avea nici o valoare de reglementare, doar de informare. Totodată, astfel de prevederi pot fi interpretate ca prevederi legale care permit Guvernului reglementarea în domeniul respectiv.

Procedura de elaborare, examinare şi aprobare a hotărîrilor de guvern este mai puţin transparentă şi, respectiv, în afara controlului societăţi

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Este necesar de a reformula propunerea,: Comerţul electronic este reglementat de..., precum şi de alte acte legislative ce reglementează raporturile aferente comerţului şi activităţii de întreprinzător.”

74

Art. LXVII, p.14,

Referitor la art.23: „alineatul (2) se completează, în final, cu următoarea propoziţie: „Lista exhaustivă a documentelor şi informaţiei ce trebuie prezentate se aprobă de Guvern".

Atribuţiile pot fi considerate ca implicare în activitatea respectivă. Totodată, din sensul prevederilor primei propoziţii ale alineatului respectiv reiese, că lista exhaustivă a documentelor şi informaţiei ce trebuie prezentate trebuie să fie stabilite prin lege.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Este necesar de a exclude propunerile de modificare ale alineatului (2).

75

Art. LXIX. p. 1.

La articolul 2 alineatul 10, noţiunea „proiecţia filmului" se exclude.

Exigenţa de tehnică legislativă nu admit o asemenea formulă de modificare. Modificarea trebuie să aibă un caracter tehnic, de aceea, noţiunea ce urmează a fi exclusă - trebuie expusă în mod integral.

Coruptibilitate
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

p. 1. urmează a fi expus astfel: 1. La articolul 2 alineatul 10, textul „proiecţia filmului – demonstrarea filmului, efectuată în sălile de cinema şi video specializate, la televiziunea prin eter, prin cablu sau prin satelit ori prin alte mijloace tehnice;” – se exclude.

76

Art. LXIX, p. 4.

La articolul 5 alineatul (3), litera c) se exclude.

Exigenţa de tehnică legislativă nu admite o asemenea formulă de modificare. Modificarea trebuie să enunţe întreaga cale spre textul de referinţă. Textul obiectat nu face referinţă însă la p. 2) din care face parte lit.c) şi care se conţine în alin. (3).

Alte riscuri
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

p. 4 se expune astfel: La articolul 5 alineatul (3), punctul 2) litera c) se exclude.

77

Art. LXIX p. 11

11. La articolul 14, alineatul (2) se completează cu două noi litere, g) şi h), cu următorul cuprins: „g) 3 la sută - onorariul pictorului scenograf; h) 3 la sută - onorariul operatorului."

Obiecţia priveşte întreg articol 14, cît şi literele noi ce urmează să-l completeze. Art. 14 din Legea de bază reglementează bugetul filmului finanţat de stat şi limitele onorariilor. Considerăm că asemenea reglementări reprezintă nu altceva decît relaţii contractuale şi acestea sînt guvernate de Codul civil şi de legea bugetului de stat.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De revăzut.

78

Art. LXIX p. 14

14. Capitolul VII „Dispoziţii finale şi tranzitorii" se completează cu un nou articol, 20, cu următorul cuprins:

Atenţionăm că Capitolul VII „Dispoziţii finale şi tranzitorii" conţine prevederi care s-au consumat şi nu mai produc efecte juridice, contravin regulilor generale care privesc aplicarea unui act în timp (Legea nr.780/2001). Concomitent, scopul urmărit de autorul proiectului de lege expertizat poate fi realizat prin completarea Art.LXXXIV din proiectul expertizat.

Alte riscuri
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

De exclus şi/sau de plasat prevederea art. 20 la art.LXXXIV din proiectul expertizat.

79

Art. LXXV, p. 24

24. La articolul 37, alineatul (3) se exclude.

Art. 37 (Capitolul IX „Dispoziţii finale şi tranzitorii") conţine prevederi care s-au consumat şi nu mai produc efecte juridice.

Coruptibilitate
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă privind aplicabilitatea în timp a actului normativ

De exclus.

80

Art. LXXVI, p.1

Articolul 3: noţiunea "autorizaţie" se exclude;

Exigenţa de tehnică legislativă nu admite o asemenea formulă de modificare. Modificarea trebuie să aibă un caracter tehnic, de aceea, noţiunea ce urmează a fi exclusă - trebuie expusă în mod integral.

Coruptibilitate
Nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă

P. 1. urmează a fi expus astfel: textul „autorizaţie – act emis de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului care atestă faptul că unei persoane fizice sau juridice i s-a atribuit dreptul la pescuit industrial/comercial în obiectivele acvatice naturale;” – se exclude.

Concluzii

1. Adoptarea proiectului este oportună, noile reglementări pot avea un impact considerabil pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a climatului investiţional, precum şi în sfera prevenirii şi a combaterii corupţiei.
2. Este salutară şi merită evidenţiată aparte activitatea autorilor proiectului, materializată prin:
a) reducerea considerabilă a ponderii normelor de trimitere şi blanchetă, asigurarea caracterului adecvat al acestor norme (trimiteri la "lege", hotărîri de Guvern, acte normative concretizate);
b) includerea unor reglementări speciale referitoare la transparenţa şi accesul la informaţie (publicare obligatorie în Monitorul Oficial, publicare pe web, comunicare electronică etc.);
c) reglementarea adecvată a aspectelor vizînd răspunderea şi responsabilitatea autorităţilor şi celorlalţi subiecţi ai relaţiilor aflate sub imperiul legilor modificate (excluderea dublărilor şi confundărilor tipurilor de răspundere, stabilirea temeiurilor exhaustive pentru survenirea răspunderii);
d) introducerea (modificarea, completarea) noţiunilor şi definiţiilor formulate corespunzător, care permit evitarea interpretărilor abuzive şi eronate.
3. Prevederile care, în opinia noastră, au scăpat din atenţia iniţiatorilor sau nu au fost abordate suficient sînt analizate în anexa la raport (Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului).
4. Adoptarea proiectului necesită a fi urgentată, însă intrarea în vigoare (punerea în aplicare a noilor reglementări) ar trebui precedată de o etapă pregătitoare corespunzătoare (de cel puţin 4-6 luni), perioadă în care: - vor fi adoptate şi aduse în concordanţă actele normative subordonate legilor; - va fi asigurată alocarea resurselor necesare pentru implementarea plenară a noilor prevederi; - vor fi luate măsurile organizatorico-instituţionale necesare pentru revizuirea activităţii, competenţelor, structurilor interne ale autorităţilor (instituţiilor) publice vizate.
5. Deoarece proiectul are un conţinut foarte complex şi deosebit de important, ar fi necesară adoptarea lui de către Parlament şi într-o lectură finală, în conformitate cu dispoziţiile art.71 (70/1) din Regulamentul Parlamentului, pentru a confirma suplimentar intenţia şi acordul autorităţii legislative de a se aplica actul anume în redacţia prezentată, pornindu-se de la sensul şi logica internă a prevederilor respective.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei