Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

28 August 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, Legea CSM)

(înregistrat în Parlament cu numărul 2892 din 31 Iulie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, Legea CSM).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Scopul declarat al proiectului este "uşurarea activităţii membrilor CSM" şi demonstrarea faţă de aceştia a "respectului din partea statului". Acest scop se consideră a fi realizat prin detaşarea preşedintelui CSM pe toată durata mandatului, prin acordarea dreptului la paşaport diplomatic Preşedintelui CSM şi la paşapoarte de serviciu membrilor CSM, precum şi datorită stabilirii mărimii concrete a remunerării Preşedintelui CSM, pe durata mandatului acestuia. Cu excepţia detaşării Preşedintelui CSM, prevederile incluse în proiect pot contribui intr-o măsură infima la realizarea scopurilor propuse, deoarece acordarea paşapoartelor diplomatic şi de serviciu este o măsură tehnică, formală, ce nu contribuie la sporirea şi afirmarea statutului membrilor CSM şi nici la demonstrarea respectului faţă de aceştia "din partea statului".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Deşi nu conţine referinţe despre investigaţia ştiinţifică prealabilă, în Nota informativă sunt incluse anumite motive ale elaborării completărilor. În special, se menţionează că acestea sînt necesare pentru a "permanentiza activitatea Consiliului", conform prevederii pct.20 al Programului de acţiuni privind implementarea Planului preliminar de ţară în cadrul Programului SUA "Provocările Mileniului" (HG nr. 32 din 11.01.2007). Respectiv, reforma activităţii CSM se argumentează doar prin îndeplinirea unor angajamente externe, dar, în realitate, ea constituie o necesitate internă, demult configurată, a cărei abordare şi realizare a fost tărăgănată.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În textul proiectului şi în Nota informativă lipsesc referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare, nu este estimat nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea financiar-economică nu este prezentată, dar realizarea noilor prevederi va necesita anumite cheltuieli financiare şi materiale din bugetul de stat (pentru salarizarea Preşedintelui CSM). Legea privind actele legislative şi Regulamentul Parlamentului stabilesc pentru astfel de cazuri obligativitatea prezentării fundamentării economico-financiare, dar suma necesară nu este foarte mare şi resurse pentru acoperirea ei ar putea fi identificate.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează anumite beneficii pentru membrii CSM, dar acestea nu sînt considerabile şi nu afectează interese private sau publice, interesul public general prevalează clar.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Promovarea şi aplicarea modificărilor nu va cauza prejudicii unor grupuri largi sau persoane/instituţii aparte.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul este în concordanţă cu legislaţia naţională.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Textul completărilor corespunde cerinţelor redactării tehnico-legislative şi lingvistice, regulile în domeniu fiind respectate.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Aplicarea prevederilor propuse va constitui o prima etapă a permanentizării activităţii membrilor CSM, situaţie ce poate contribui la sporirea rolului acestei instituţii în calitate de autoritate publică de o importanţă majoră în consolidarea şi asigurarea funcţionării statului de drept. În acelaşi timp, rolul Preşedintelui şi a membrilor CSM care activează permanent trebuie consolidat în Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, deoarece, în conceptul ei actual, ea reglementează activitatea pornind de la criteriul activităţii suplimentare, neprofesionalizate a acestor persoane. În mod special, necesită reexaminare reglementările referitoare la posibilităţile de ridicare a mandatului membrilor, care în prezent nu sînt descrise suficient şi nu asigură independenţa totală a membrilor. Concomitent, membrii din oficiu ai CSM sînt privilegiaţi, or, Consiliul nu poate propune revocarea lor, chiar dacă aceştia nu şi-ar îndeplini funcţiile.
Concluzii

1. Promovarea şi adoptarea proiectului este oportună şi urmează a fi realizată în mod prioritar.
2. După respectiva modificare ar fi necesară examinarea necesităţii revizuirii generale a prevederilor Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea detalierii şi consolidării rolului membrilor acestuia care activează permanent, precum şi pentru a detalia activitatea Consiliului propriu-zis (expunerea în lege a unor reglementări din regulamentele adoptate de CSM) etCentrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei