Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

25 Decembrie 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la completarea anexei nr. 1 la Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională

(înregistrat în Parlament cu numărul 4602 din 01 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la completarea anexei nr. 1 la Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Elaborarea proiectului de lege nu este prevăzută expres de Programul legislativ (HP nr.300-XVI din 24.11.2005); Planul de acţiuni pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 (HG nr.790 din 01.08.2005); Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei (HP nr.421-XV din 16.12.2004) sau Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008 (HP nr.415-XV din 24.10.2003). Potrivit notei informative de însoţire a proiectului, introducerea modificărilor propuse de autori la anexa nr.1 a Legii nr.142-XVI din 07.07.2005 va contribui la realizarea politică a Planului de Acţiuni RM-UE prin pregătirea specialiştilor în domeniul studiilor europene, care ar facilita procesul de integrare a RM în structurile europene.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Considerăm argumentarea inclusă în nota informativă suficientă, serioasă şi valabilă.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Cu toate acestea, nota informativă conţine doar referinţe generalizate la "Conceptul comunitar european".

Dezvoltarea cursurilor de Studii Europene este încurajată pe larg la nivel european. În acest sens, documentele europene opozabile Republicii Moldova din acest domeniu sunt:

* Convenţia culturală europeană, din 19.12.1954, în vigoare pentru Republica Moldova din 24.05.1994;
* Recomandarea Rec(2000)24 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către statele membre cu privire la dezvoltarea Studiilor Europene pentru cetăţenie democrată, adoptată la 20 decembrie 2000 la cea de a 735 întrunire a vice-miniştrilor. Prin acest document, Consiliul Europei recomandă statelor membre introducerea în sistemele educaţionale naţionale a Studiilor Europene conform definiţiilor, principiilor generale, conţinutului, metodelor şi organizării cursurilor respective, prevăzute în anexa recomandării date.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul propus nu este în contradicţie cu dispoziţiile Legii privind combaterea corupţiei şi protecţionismului şi nici cu prevederile Convenţiilor civilă şi penală împotriva corupţiei, Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională ale CoE, Convenţiei ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi dispoziţiilor Convenţiei ONU împotriva corupţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale Limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În cazul promovării proiectului actului legislativ propus, se recomandă implementarea lui în conformitate cu Recomandarea Rec(2000)24 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către statele membre cu privire la dezvoltarea Studiilor Europene pentru cetăţenie democrată, din 20 decembrie 2000.
(https://wcd.coe.int/)Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei