Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

26 Ianuarie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind regimul străinilor în R. Moldova

(înregistrat în Parlament cu numărul 3437 din 11 Decembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind regimul străinilor în R. Moldova .Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Afacerilor Interne, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative, scopul noului proiect de lege este modernizarea instituţională şi consolidarea funcţională a instituţiilor liberei circulaţii, imigrării cetăţenilor străini şi determinarea statutului acestora pe teritoriul Republicii Moldova, determinată de evoluţiile continue a fenomenului migraţionist, standardele şi bunele practici în domeniul migraţiei, care au evaluat în ultimii ani.
Cît priveşte necesitatea elaborării proiectului, în nota informativă se menţionează, că acesta este determinat de necesitatea asigurării reglementărilor ce ţin de:
- regimul străinilor din momentul intrării acestora pe teritoriul ţării şi pînă la ieşirea lor din ţară;
- instituirea unui sistem integrat automatizat de evidenţă a cetăţenilor străini şi a apatrizilor care intră/ies sau se află pe teritoriul ţării;
- determinarea unui mecanism de reglementare a procedurii de returnare, expulzare şi detenţie a străinilor aflaţi ilegal pe teritoriul ţării;
- optimizarea multitudinii de acte normative, care nu corespunde necesităţilor de evidenţă şi control al străinilor şi creează o situaţie anevoioasă atît pentru străini, cît şi pentru organele abilitate cu reglementarea proceselor migraţionale.

Totodată, elaborarea proiectului nominalizat este considerată ca fiind şi sarcină fundamentală a Republicii Moldova în perspectiva integrării europene. În acest context se impune a menţiona prevederile punctului 13.3 al Programului naţional de acţiuni în domeniul migraţiei şi azilului (PNAMA), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 448 din 27 aprilie 2006, parte integrantă a Planului de acţiuni RM-UE şi de punctul 31 din Planul naţional de acţiuni pentru facilitarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1306 din 13.11.2006.

Conceptul proiectului. Proiectul de lege reprezintă o nouă abordare a statutului străinului pe teritoriul Republicii Moldova, a modului de imigrare şi asigurare a unui mecanism complet, funcţional şi continuu de reglementare a regimului străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. Conceptul legii se încadrează în şirul reglementărilor juridice abordate de Constituţia Republicii Moldova şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Astfel, conceptul proiectului de lege se încadrează organic şi dezvoltă prevederile mai multor norme constituţionale şi internaţionale cărora se subordonează etc.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Nota informativă evidenţiază în calitate de elemente noi ale reglementării conţinute în proiect 12 capitole compuse din 94 articole:

Capitolul I - Dispoziţii generale, include domeniul de reglementare, excepţiile, noţiunile aplicabile în sensul legii, drepturile şi obligaţiile generale ale străinilor, precum şi asistenţa socio-economică acordată străinilor pentru facilitarea integrării lor în societate.

Capitolul II - Dispoziţii privind intrarea şi ieşirea străinilor, reglementează condiţiile de intrare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, obligaţiile transportatorilor, cazurile de nepermitere a intrării în ţară, situaţiile cînd se dispune interzicerea intrării şi durata perioadei de interzicere. Menţionăm, că în proiectul legii se utilizează două noţiuni noi ca nepermiterea intrării şi interzicerea intrării. Prin situaţia de nepermitere a intrării se are în vedere cazul cînd străinul se află în punctul de trecere a frontierei de stat şi survin anumite situaţii pentru care acestuia nu i se va permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. Situaţia de nepermitere a intrării include şi cazurile de interzicere a intrări în ţară sau, altfel spus, sînt restricţii pentru o anumită perioadă de timp de a intra pe teritoriul Republicii Moldova.
De asemenea, proiectul stipulează şi condiţiile de ieşire şi cazurile de nepermitere a ieşirii.

Capitolul III - Regimul acordării vizelor. Pînă în prezent legislaţia în vigoare nu conţinea reglementări suficient de exhaustive şi clare privind tipurile de vize şi modul acordări lor. Hotărârea Guvernului nr. 376 din 06.06.1995 cu privire la măsurile suplimentare de realizare a Sistemului naţional de paşapoarte conţine reglementări incomplete şi nu corespunde necesităţilor actuale în procedura acordării vizelor. In acest capitol se reglementează tipurile de vize în dependenţă de scopul solicitării acestora, precum şi condiţiile necesare a fi întrunite pentru acordarea lor. Capitolul include şi acordarea vizelor pe bază de invitaţie, care se eliberează pentru străini din anumite ţări (este vorba de ţările cu risc sporit de migraţie) şi constituirea depozitelor bancare ca o garanţie a întoarcerii străinului în ţara de origine.

Capitolul IV - Acordarea dreptului de şedere provizorie. Capitolul reglementează condiţiile de acordare şi prelungire a dreptului de şedere provizorie străinilor la solicitarea titularului vizei de lungă şedere. Dreptul de şedere provizorie se acordă în baza deciziei de acordare a dreptului de şedere, emisă de autoritatea competentă pentru străini. De asemenea, sînt incluse reglementări privind condiţiile speciale de acordare şi prelungire a dreptului de şedere provizorie în dependenţă de scopul aflării pe teritoriul Republicii Moldova.

Capitolul V - Stipulează acordarea dreptului de şedere permanentă străinului titular al unui drept de şedere provizorie. Dreptul de şedere provizorie poate fi acordat: străinilor căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova de cel puţin 3 ani; celorlalte categorii de străini dacă domiciliază de cel puţin 5 ani pe teritoriul ţării. In regim facil se acordă drept de şedere permanentă străinilor de origine din Republica Moldova sau născuţi pe teritoriul Republicii Moldova şi urmaşilor acestora, indiferent de locul lor de trai; persoanelor care au locuit permanent pe teritoriul actual al Republicii Moldova cel puţin 10 ani şi au plecat peste hotare pentru a-şi stabili domiciliul, la muncă, la studii sau la tratament; persoanelor eliberate din locurile de detenţie situate în afara ţării, care pînă la săvârşirea infracţiunii au locuit permanent pe teritoriul Republicii Moldova.

Capitolul VI - Anularea şi revocarea dreptului de şedere - include cazurile de anulare şi cazurile de revocare a dreptului de şedere, precum şi modul de înştiinţare a titularului dreptului de şedere despre anularea sau revocarea acestuia.

Capitolul VII - Regimul îndepărtării străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Capitolul include reglementări noi a unui şir de instituţii juridice care pînă în prezent în legislaţia naţională nu se conţin, ce ţin de îndepărtarea străinilor de pe teritoriul ţării care se realizează prin dispoziţia de părăsire a teritoriului, returnarea, inclusiv returnarea în baza acordurilor de readmisie, reîntoarcerea voluntară, expulzarea. De asemenea, capitolul stipulează şi astfel de instituţii noi pentru legislaţia noastră, cum ar fi: declararea străinului ca indezirabil pentru situaţia în care sînt indicii temeinice că acesta desfăşoară sau intenţionează să desfăşoare activităţi de natură să pună în pericol siguranţa naţională sau ordinea publică; luarea în custodie publică a străinilor în cazul în care acestea nu au putut fi returnaţi în termenul stabilit de lege, precum şi împotriva străinului care a fost declarat indezirabil sau împotriva cărora s-a dispus măsura expulzării şi care din considerente obiective nu pot fi îndepărtaţi de pe teritoriul Republicii Moldova; regimul tolerării străinilor care la moment nu pot fi îndepărtaţi de pe teritoriul ţării.

Capitolul VIII - Documentarea străinilor. Din momentul acordării dreptului de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova străinilor li se eliberează documente prin care se confirmă acest drept. Totodată, se stipulează şi documentarea străinilor, inclusiv a apatrizilor, în cazul în care aceştia îşi stabilesc domiciliul permanent pe teritoriul Republicii.

Capitolul IX - Evidenţa străinilor, prelucrarea datelor şi condiţiile de aflare pe teritoriul Republicii Moldova. Acest capitol stipulează modalitatea de evidenţă a străinilor în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei ca sistem complex de prelucrare a datelor personale ale străinilor şi organele abilitate cu organizarea evidenţei.

Capitolul X - Regimul juridic aplicabil unor categorii speciale de străini. In acest sens faţă de străinii minori neînsoţiţi se adoptă anumite măsuri prin care se va asigura securitatea acestora. Totodată, capitolul dat prevede şi reglementarea instituţiei repatrierii.

Capitolul XI - Măsuri de gestionare a imigraţiei. Capitolul dat prevede măsuri specifice de gestionare a migraţiei care urmează a fi stabilite de Guvern anual sau la necesitate.

Capitolul XII - In capitolul Dispoziţii finale şi tranzitorii sînt reglementate măsurile necesare pentru gestionarea proceselor migraţionale şi acţiunile necesare pentru intrarea în vigoare a legii.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă conţine o argumentare scurtă şi seacă fără a oferi detalii. Partea explicativă a noilor reglementări lipseşte. Totodată se face clar necesitatea expunerii materiei într-o lege în redacţie nouă, care cuprinde reglementări mai largi şi complexe.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă menţionează că, odată cu semnarea Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană, statul nostru şi-a manifestat intenţia aderării la Uniunea Europeană, promovînd vectorul integrării şi alinierii standardelor europene şi necesitatea armonizării legislaţiei interne în domeniul migraţiei. În acest context, reieşind din necesitatea stabilirii cadrului juridic privind libera circulaţie şi imigrarea cetăţenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi din necesitatea adoptării unui nou cadru normativ în conformitate cu legislaţia comunitară, a fost elaborat proiectul legii privind regimul străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, care corespunde:
- Acordului Schengen, semnat la 14.06.1985;
- Regulamentului Consiliului 539/2001 ce fixează lista ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt supuşi obligaţiei de a avea viza pentru a trece frontierele UE şi lista ţărilor ai căror resortisanţi nu sînt supuşi acestei obligaţii;
- Directivei Consiliului 2001/40 privind Convenţia pentru protejarea datelor personale faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Strasbourg. 28.01.1981);
- Directivei Consiliului 2001/40 CE reglementează cadrul legal privind recunoaşterea reciprocă a deciziilor de îndepărtare a rezidenţilor statelor terţe.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit notei informative sub aspect financiar şi economic implementarea legii nu va necesita cheltuieli substanţiale, avînd în vedere că mecanismul în domeniul reglementării regimului străinilor deja parţial există.

Proiectul conţine reglementări privind Centrul de plasament temporar al străinilor, creat prin Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 30.01.2004 în scopul sporirii eficienţei activităţii autorităţilor publice responsabile de realizarea politicii de combatere a şederii şi a migraţiei ilegale a străinilor şi care odată cu adoptarea proiectului legii privind regimul străinilor în Republica Moldova se integrează în regimul instituţional privind detenţia şi îndepărtarea străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova - Capitolul VII al proiectului. Primul bloc al Centrului cu o capacitate de 100 locuri a fost dat în exploatare la 04.04.2008.

Proiectul este orientat la consolidarea capacităţii de management al migraţiei cu accent special pe respectarea şi protejarea drepturilor omului, migranţilor şi susţinerea eforturilor Guvernului de a se conforma practicilor internaţionale şi standardelor, stabilite de către Consiliul Europei, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului şi Comitetul pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentului Inuman sau Degradant, precum şi armonizarea legislaţiei naţionale cu cadrul legislativ comunitar. Totodată, proiectul are ca scop sporirea capacităţii autorităţilor de a administra fluxul migraţional şi de a controla deplasările ilegale ale migranţilor spre şi prin teritoriul Republicii Moldova.

Remarcăm, că odată cu intrarea în vigoarea a legii în cauză urmează a fi revizuite un şir de acte normative sau anumite prevederi ale acestora. In acest sens, urmează a fi abrogată Legea cu privire la migraţie. De asemenea, va fi necesar de elaborat o nouă variantă a Legii cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova.

Totodată, pentru implementarea legii va fi necesară elaborarea unor instrucţiuni şi regulamente prin care se vor concretiza prevederile legii ce ţin de procedura de primire, examinare a documentelor străinilor, precum şi de emitere a deciziilor de către autoritatea competentă pentru străini.

Nota informativă nu face explicaţii că majoritatea cheltuielilor se vor pune pe seama străinilor, care vor fi obligaţi să depună pe conturi speciale sume de bani ca formă de garanţie că aceştia vor părăsi ţara la expirarea termenului legal de şedere.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează parţial interesele străinilor. Interesele organului abilitat cu administrarea străinilor sînt destul de pronunţate şi nu pot fi considerat ca fiind interese generale. Regulile limitative şi restrictive în ceea ce priveşte regimul străinilor, pot fi calificate mai degrabă ca promovare a intereselor departamentale.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din analiza textului proiectului rezultă un şir de obligaţiuni financiare pentru unele categorii de străini, care vor fi nevoiţi să depună garanţii financiare pe conturi speciale pentru asigurarea părăsirii de către aceştia a ţării, fapt ce vor fi prejudiciaţi în dependenţă de ţara de origine. De asemenea condiţii prea severe sît stipulate în adresa transportatorilor, precum şi lipsa de posibilitate de a obţine vize la frontiera ţării, termenul destul de scurt pentru tranzit etc. nu sunt în folosul economic al ţării noastre. Astfel se aduc prejudicii interesele generale ale RM.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Raportarea proiectului de lege la legislaţia în vigoare denotă faptul că prevederile acestuia se încadrează organic în sistemul legislativ naţional. Totodată, proiectul de lege nu este însoţit de proiectele de legi pentru modificarea legilor conexe, care urmează a fi revizuite concomitent cu adoptarea proiectului. Însă în nota informativă se face referire la un şir de legi şi acte normative care urmează să fie elaborate şi adoptate pentru a pune în aplicare legea nou adoptată cu privire la regimul străinilor, fapt ce corespunde cerinţelor art. 47 alin.(7) din Regulamentul Parlamentului.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, prevederile proiectului corespund normelor lingvistice de redactare juridică. Cu toate acestea, se atestă unele greşeli gramaticale şi utilizarea anumitor formulări lingvistice ambigui, utilizarea anumitor termeni care au o altă definiţie decît cele utilizate în legislaţie şi utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen (detalii – în tabelul de analiza detaliată a prevederilor proiectului).


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Cu referire la complexitatea reglementărilor, proiectul de lege asigură o reglementare optimală pentru structura specializată în problemele migraţie. Totodată proiectul promovează un regim destul de limitativ pentru străini fapt ce nu poate fi considerat că fiind în interesul RM. Mai degrabă această poate fi interpretată drept un interes departamental al MAI.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Preambul

Avînd în vedere necesitatea stabilirii cadrului juridic privind libera circulaţie şi imigrarea cetăţenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova, asigurării unui mecanism complet, uniform şi continuu de reglementare a regimului străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, aplicării unei proceduri uniforme de documentare a acestora şi adoptării unui nou cadru normativ în conformitate cu legislaţia comunitară, în temeiul art.72 alin.(3) lit.r) din Constituţia Republicii Moldova,

Expunerea nu este destul de logică în ceea ce priveşte referirea la mecanismul uniform, precum şi temeiul constituţional de adoptare al legii. Art.19 din Constituţie este temeiul constituţional pentru determinarea regimului juridic al străinilor.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Se propune de substituit primul cuvînt „uniform” prin cuvîntul „funcţional”, iar referirea la art.72 alin.(3) lit. r) din Constituţie să fie făcută la art.19 şi art.72 alin.(3) lit. p) din Constituţie.

2

Art.2 alin.(1) lit. b)

b) reprezentanţilor altor state şi persoanelor însoţitoare, membri ai delegaţiilor oficiale, invitaţi de Parlamentul Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova şi autorităţile publice centrale.

Considerăm necesar ca textul de la lit. b) de completat şi cu autorităţile locale, care de asemenea pot invita independent delegaţii sau alte oficialităţi locale în cadrul colaborărilor internaţionale aşa cum prevede Legea privind APL.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

De completat textul de la lit. b) în final cu cuvintele „şi locale”.

3

Art.2 alin.(2) lit. b)

b) forţei militare străine, componentei civile care o însoţeşte şi efectivelor formaţiunilor speciale antitero străine, ce desfăşoară activităţi comune pe teritoriul ţării în baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Textul de la lit. b) nu prevede personalul care poate participa la lichidarea unor situaţii excepţionale, (avarii, cutremur etc.).

Coruptibilitate
Lacune de drept

De completat în final cu propoziţia „Formaţiunilor speciale străine pentru situaţii excepţionale ce desfăşoară activităţi pe teritoriul ţării coordonate de organul pentru situaţii excepţionale al RM.

4

Art.4 alin.(3)

(3) Dreptul de proprietate, de posesiune, de folosinţă sau de dispoziţie asupra bunului imobiliar nu oferă străinului prioritate la obţinerea dreptului de şedere pe teritoriul Republicii Moldova.

Restricţiile respective îngrădesc dreptul persoanei de a-şi administra proprietatea de sine stătător, fapt ce poate conduce la încălcarea dreptului la proprietate.

Coruptibilitate
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului

De reformulat.

5

Art.4 alin.(6)

(6) Pe durata şederii în Republica Moldova străinii sînt obligaţi să declare la autoritatea competentă pentru străini, în termen de 15 zile, schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat.

Nu este clar ce se are în vedere de care document este vorba, actul de identitate sau documentul de călătorie.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De redactat.

6

Art.6 alin.(1)

(1) Intrarea pe teritoriul Republicii Moldova este permisă străinilor care îndeplinesc următoarele condiţii:

Nu este clar dacă condiţiile solicitate se impun cumulativ sau separat.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De concretizat.

7

Art.6 alin.(1) lit.d)

prezintă garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau că vor părăsi teritoriul Republicii Moldova, în cazul străinilor aflaţi în tranzit

;

Astfel de garanţii nimeni nu poate prezenta şi formularea constituie o pîrghie generatoare de corupţie. Legea trebuie să fie foarte clară: ce trebuie să prezinte persoana: viza de intrare în ţara unde pleacă sau, se cere biletul de călătorie, dacă este cazul etc.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De concretizat textul.

8

Art.7 alin.(1)

(1) Este interzisă aducerea în Republica Moldova de către transportatori a străinilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în art. 6 alin. (1) lit. a) şi b).

Prevederile date transformă transportatorii în grăniceri.

Coruptibilitate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De concretizat textul.

9

Art.7 alin.(2)

(2) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin.(1), transportatorul este obligat să asigure transportarea imediată a străinilor în cauză la locul de îmbarcare sau într-un alt loc pe care străinii îl acceptă şi unde sînt acceptaţi. Dacă acest lucru nu este posibil, transportatorul este obligat să suporte cheltuielile privind cazarea şi întreţinerea, precum şi toate celelalte cheltuieli determinate de returnarea acestora.

Prevederi prea stricte pentru transportatori. Cum vor şti aceştia că documentele sunt valabile dacă falsificarea lor se poate observa doar cu dispozitive speciale etc. Responsabilitatea transportatorului poate interveni nejustificat.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Promovarea intereselor contrar interesului public
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

De reformulat.

10

Art.7 alin.(3)

(3) Obligaţiile prevăzute la alin. (2) sînt aplicabile şi transportatorilor cu care sosesc în Republica Moldova străinii aflaţi în tranzit, dacă:
a) transportatorul care urmează să-i preia pentru a-i duce în ţara de destinaţie refuză să-i îmbarce;
b) autorităţile statului de destinaţie nu permit intrarea străinilor şi îi returnează în Republica Moldova.

Se încearcă să se pună orice risc pe seama transportatorului, lucru inadmisibil

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Promovarea intereselor contrar interesului public
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

De revăzut.

11

Art.10 alin.(3)

(3) Împotriva străinilor care au comis infracţiuni cu intenţie sau infracţiuni din neglijenţă grave pe teritoriul Republicii Moldova, durata interzicerii intrării va fi egală cu durata pedepsei la care au fost condamnaţi, dar nu mai mică de 5 ani.

Formularea este ambiguă nu este clar la ce se referă gravitatea la infracţiuni sau la neglijenţă. Codul penal vorbeşte doar despre imprudenţă. Credem că se are în vedere infracţiunile grave

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

De revăzut.

12

Art.11 alin.(3)

(3) Organul de control al frontierei de stat poate permite străinilor ieşirea din ţară şi în baza documentului care atestă o altă cetăţenie, în cazul pierderii, furtului sau deteriorării documentului cu care aceştia au intrat în Republica Moldova.

Redacţia textului utilizează cuvîntul poate fapt ce constituie o sursă ce va putea genera acte de corupţie.

Coruptibilitate
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Se propune de concretizat.

13

Art.12 alin.(1)

(1) Străinului nu i se permite ieşirea din ţară în următoarele situaţii

:

Măsurile aplicate nu dau răspuns la întrebările cine va caza persoana, cine va prelungi dreptul de şedere a străinului. Cine îi va oferi loc de muncă pentru a achita amenda dacă acesta nu dispune de bani etc.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune de revizuit.

14

Art.16

Viza de tranzit se eliberează la solicitarea străinului care urmează să tranziteze teritoriul Republicii Moldova în scopul deplasării într-un stat terţ pentru perioada valabilităţii vizei statului de destinaţie şi, după caz, pe o perioadă care nu va depăşi termenul de un an de zile, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării nu mai mult de 48 ore pentru un tranzit. Viza de tranzit poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.

Termenul pentru care se permite aflarea posesorului de viză de tranzit pe teritoriul RM este de 48 de ore. Considerăm acest termen nejustificat deoarece, spre exemplu o persoană care călătoreşte şi trece tranzit prin Moldova poate să i se întîmple multe, fie mijlocul de transport sa fie deteriorat sau avariat, fie doreşte să viziteze Moldova cîteva zile, iar obţinerea vizei de scurtă şedere nu este rezonabil de solicitat etc. Totodată trebuie de oferit posibilitatea străinilor să deschidă viza de tranzit la frontieră deoarece RM nu în toate ţările are misiuni diplomatice sau oficii consulare. Şi este în interesul economic al RM ca prin Moldova să circule mai multă lume.

Coruptibilitate
Stabilirea unor termene nejustificate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Se propune de prelungit termenul de aflare în RM cu viza de tranzit pînă la 5 zile şi să fie posibil de a obţine această viză la frontieră.
Dacă se acceptă această propunere, în tot textul proiectului se vor face modificările de rigoare.

15

Art.19 alin.(1)

(1) Viza se acordă străinilor de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în străinătate.

Prevederile acestui articol nu oferă posibilitatea de a perfecta viza la frontieră cel puţin pentru statele în care RM nu are deschise misiuni diplomatice sau oficii consulare.

Coruptibilitate
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune de arătat expres posibilitatea obţinerii vizelor la frontieră, aşa cum permit un şir de state ca Turcia etc. pentru interesul economic în primul rând al RM.

16

Art.24 alin.(4)

(4) La controlul pentru trecerea frontierei de stat organul de control al frontierei de stat poate limita perioada de valabilitate a vizei în situaţia în care constată că străinul nu posedă mijloacele de întreţinere pentru întreaga perioadă de valabilitate a acesteia. Limitarea vizei se materializează prin înscrierea pe viză a perioadei pentru care străinul are mijloace de întreţinere.

Considerăm că limitările respective nu sunt relevante în situaţia în care oricînd poţi primi bani din orice colţ al lumii în termen de o zi sau două. Norma respectivă mai mult va genera cazuri de corupţie, decît va influenţa pozitiv regimul străinilor.

Coruptibilitate
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului

Se propune de exclus alin.(4)

17

Art.26 alin.(1)

(1) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne şi alte organe abilitate ale Republicii Moldova, va stabili lista statelor ai căror cetăţeni vor primi vize pe bază de invitaţie, incluzîndu-se distinct şi menţiunea privind statele ai căror cetăţeni vor constitui depozit de garanţie în condiţiile art. 29.

Considerăm că restricţiile expuse nu trebuie să ţină de competenţa ministerelor. Cel puţin acest lucru trebuie dispus prin hotărîre de Guvern

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Promovarea intereselor contrar interesului public

Se propune ca aceste restricţii să fie reglementate prin hotărîre de Guvern.

18

Art.27 alin.(1)

(1) Străinilor specificaţi în art. 26 alin. (1) li se poate acorda viză cu una sau mai multe călătorii doar la prezentarea originalului invitaţiei misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova.

În art.26 nu sunt stipulate care categorii de străini, deoarece se face referire la o listă abstractă. Pentru mai multă rigoare juridică şi claritate trebuie concretizată redacţia. Obiecţia este valabilă şi pentru art.29

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune următoarea redacţie
(1) Străinilor specificaţi în listele aprobate în condiţiile art. 26 alin. (1) li se poate acorda viză cu una sau mai multe călătorii doar la prezentarea originalului invitaţiei misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova.

19

Art.27 alin.(2)

(2) Dreptul de a invita străini îl au persoanele fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova, care au atins vîrsta de 18 ani, cu capacitate de exerciţiu deplină, cu excepţia străinilor sosiţi la studii sau tratament, şi persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit de legislaţie.

Formularea este ambiguă şi nu este destul de clar la ce se referă excepţia doar la cei sosiţi la studii şi tratament sau şi la persoanele juridice.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune următoarea redacţie
(2) Dreptul de a invita străini îl au persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova, precum şi persoanele fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova, care au atins vîrsta de 18 ani, cu capacitate de exerciţiu deplină, cu excepţia străinilor sosiţi la studii sau tratament.

20

Art.32 alin.(2)

(2) Cererea va fi însoţită de documentul în baza căruia s-a permis trecerea frontierei de stat, în original şi în copie, de certificat medical, din care să rezulte că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică, de dovada spaţiului de locuit, a asigurării medicale şi a mijloacelor de întreţinere, cazier judiciar, precum şi de alte acte, în funcţie de scopul pentru care se solicită acordarea dreptului de şedere provizorie în Republica Moldova.

Nu este clar în privinţa cazierului juridic din care ţară, din RM ori din ţara din care soseşte.
De asemenea formula şi alte documente dă posibilitate de a solicita în mod subiectiv orice document fapt ce poate servi drept sursă generatoare de corupţie.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De reformulat şi concretizat prevederile defectuoase.

21

Art.33

e) a respectat anterior scopul pentru care i s-a aprobată şederea în Republica Moldova;

În art.33 şi în alte articole se utilizează condiţia respectării scopului pentru care i sa acordat şederea, lucru care nu prea este înţeles. Spre exemplu persoana vine cu scopuri turistice şi ulterior intenţionează să desfăşoare anumite afaceri, să deschidă o întreprindere etc. În acest caz şederea va fi considerată contrar scopului, adică ilegală?

Coruptibilitate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

De omis cerinţele subiective.

22

Art.33

f) face dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit pe toată perioada pentru care solicită prelungirea dreptului de şedere provizorie, precum şi dovada asigurării medicale în modul stabilit.

Pare-se că este absurd să se ceară dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit pe întreaga perioadă a şederii. Norma respectivă oferă posibilitatea să fie interpretată abuziv şi nu poate fi verificată.

Coruptibilitate
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Se recomandă de reformulat.

23

Art.38 alin.(2)

b) copiii minori, necăsătoriţi, rezultaţi din căsătorie ori din afara căsătoriei, precum şi cei adoptaţi de ambii sau numai de către unul dintre soţi, precum şi cei încredinţaţi ambilor ori numai unuia dintre soţi printr-o decizie a unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiţia ca aceştia să fie în mod efectiv în grija oricăruia dintre soţi;

Nu este clară formularea referitoare la copiii necăsătoriţi la care se referă: la cei minori sau indiferent de vîrstă. De asemenea nu este clar ce se are în vedere sub noţiunea de „cei încredinţaţi”

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Se recomandă de reformulat.

24

Art.43 alin.(1)

(1) Dreptul de şedere provizorie poate fi acordat sau prelungit străinilor care au dreptul la dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere ori străinilor care desfăşoară alte activităţi ce nu contravin legilor Republicii Moldova, cu avizul autorităţilor competente, cînd este necesar, dacă prezintă documente prin care să justifice necesitatea şederii în Republica Moldova, sau la solicitarea expresă a Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate.

Redacţia este destul de confuză în ceea ce ţine de avizul la necesitate, documentele ce justifică necesitatea şederii şi administraţia publică centrală de specialitate. Aceste cerinţe se contrazic cu cerinţele expuse în articolele de mai sus care reglementează dreptul de şedere şi de prelungire a şederii.
Administraţia publică centrală de specialitate se referă doar la ministere şi nu cuprinde celelalte autorităţi centrale autonome, cum ar fi Curtea Supremă de Justiţie, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi etc. În acelaşi context această normă nu include autorităţile locale, care de asemenea pot solicita acordarea dreptului de şedere.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă reformularea prevederilor alin.(1).

25

Art.45 alin.(1)

h) nu a avut în ultimii 3 ani antecedente penale.

Nu este clar de ce în ultimii 3 ani nu trebuie să aibă antecedente penale. Condiţia trebuie să fie că persoana nu trebuie să aibă antecedente penale în RM şi mai cu seamă rezultate din infracţiuni grave.

Coruptibilitate
Stabilirea unor termene nejustificate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă de reformulat.

26

Art.45 alin.(3)

(3) Străinilor a căror şedere este în interesul Republicii Moldova li se poate aproba acordarea dreptului de şedere permanentă fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), la solicitarea expresă a Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate.

Formularea nu este completă, or administraţia de specialitate nu include autorităţile centrale autonome şi cele locale.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă de reformulat.

27

Art.46 alin.(1)

(1) Cererea pentru acordarea dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova se depune personal de solicitant la autoritatea competentă pentru străini.

Nu este clar de ce se solicită depunerea cererii personal, doar legea nu prevede un interviu la momentul depunerii cererii şi persoana poate depune cererea prin intermediul avocatului şi dacă va fi necesar autoritatea pentru străini va invita străinul pentru interviu.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De redactat.

28

Art.46 alin.(2)

(2) Cererea se completează în limba de stat şi va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de stare civilă;
e) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine şi de autorităţile Republicii Moldova;

Nu este clar de unde va lua certificatul de stare civilă din RM sau din ţara de origine.

Noţiunea de certificat de cazier judiciar este ambiguă
Poate acest cazier nu mai este necesar odată ce a fost prezentat la autorizarea şederii provizorii. Aşa cum prevede art.32 din proiect.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă de concretizat.

29

Art.47 alin.(2)

(2) Decizia de respingere a cererii de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, precum şi motivele care au stat la baza acesteia se comunică solicitantului în scris, în termen de 10 zile, de către autoritatea competentă pentru străini.

Este necesar de concretizat că termenul de 10 zile curge de la data emiterii deciziei.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă de concretizat.

30

Art.49

Revocarea dreptului de şedere în Republica Moldova

Articolul nu cuprinde toate cazurile care pot permite revocarea dreptului de şedere: comiterea de infracţiuni, contravenţii, sau persoana a fost declarată in dezirabilă.
De asemenea, revocarea acestui drept va fi posibilă doar după audierea străinului.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă de revăzut.

31

Art.54 alin.(1)

(1) Dispoziţia de părăsire a teritoriului poate fi atacată la curtea de apel respectivă în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării. Hotărîrea instanţei judecătoreşti este definitivă şi irevocabilă.

Prevederile alin.(1) urmează să fie aduse în conformitate cu competenţa instanţei de contencios administrativ.
Obiecţiile sunt valabile şi pentru art.65 alin.(7).

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor public
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă de adus în concordanţă cu Legea contenciosului administrativ şi Codul de procedură civilă.

32

Art.54 alin.(2)

(2) Exercitarea căii de atac prevăzute la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a dispoziţiei de părăsire a teritoriului. În cazuri bine justificate şi pentru a se preveni producerea de pagube iminente, reclamantul poate cere instanţei judecătoreşti să dispună suspendarea executării dispoziţiei de părăsire a teritoriului, pînă la soluţionarea acţiunii. Instanţa judecătorească va soluţiona cererea de suspendare de urgenţă, hotărîrea pronunţată în acest caz fiind executorie de drept.

Propoziţia a doua urmează a fi reformulată şi înlocuită cu sintagma dacă instanţa de contencios administrativ nu va hotărî astfel.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune de expus în următoarea redacţie:
(2) Exercitarea căii de atac prevăzute la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a dispoziţiei de părăsire a teritoriului, dacă instanţa nu va hotărî altfel.

33

Art.58 alin.(1)

d) sînt foşti solicitanţi ai statutului de refugiat, ale căror cereri au fost respinse printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă şi care nu au părăsit teritoriul Republicii Moldova în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzuţi în art.69 alin. (1) lit. d).

De luat în consideraţie prevederile noului proiect de lege cu privire la azil şi de înlocuit cuvintele „ai statutului de refugiat” cu cuvintele „de azil”, deoarece noţiunea de azil prevede mai multe forme de protecţie internaţională decît cea de refugiat.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă redactarea textului.

34

Art.72 alin.(3)

(3) Angajatorul, persoană fizică sau juridică, este obligat să suporte cheltuielile de îndepărtare a străinului pe care l-a angajat ilegal sau al cărui permis de şedere nu mai este valabil.

Prevederile alin.(3) nu sunt corelate cu prevederile care instituie fonduri de garanţie în acest scop.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă redactarea textului.

35

Art.93

Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.

Intrarea în vigoare trebuie să corespundă cerinţelor constituţionale de la art.76 şi să nu retroactiveze.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se recomandă ca formularea de intrare în vigoare să asigure timp suficient cetăţenilor să cunoască legea. Un termen de 6 luni după publicarea legii ar fi rezonabil.

Concluzii

Concluzionînd asupra proiectului Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova expunem următoarele:

14.1. Deşi proiectul se prezintă a fi foarte oportun, în lumina asigurării unui mecanism complet şi continuu de reglementare a regimului străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei proceduri uniforme de documentare a acestora, totuşi proiectul de lege:
- nu este însoţit de argumentările şi explicaţiile suficiente pentru înţelegerea lui;
- nu este însoţit de evaluarea impactului aplicării viitoarei legi;
- nu reglementează anumite proceduri de autorizare etc.

14.2. Proiectul este afectat de un şir de elemente de coruptibilitate, care urmează a fi înlăturate, cele mai importante fiind legate de:

1. abundenţa normelor ambigui;
2. persistă norme de trimitere şi blanchetă;
3. are un caracter restrictiv, promotor de interese departamentale şi conţine riscuri sporite de coruptibilitate.

14.3. Pentru aprobarea proiectului de către Parlament, este necesar un proces prealabil minuţios de concretizare şi redactate a unor formulări lingvistice, pentru a evita posibilitatea interpretărilor abuzive, fapt ce pot genera acte de corupţie.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei