Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

09 Octombrie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind protecţia mediului, Legea privind deşeurile)

(înregistrat în Parlament cu numărul 3277 din 14 Septembrie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind protecţia mediului, Legea privind deşeurile).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Reieşind din cuprinsul notei informative poate fi constatat că propunerea completării Legii nr.1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător şi Legii nr.1347-XIII din 09 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere este motivată prin faptul că:

"1.Cioburile de sticlă reprezintă materia primă de bază în tehnologia fabricării sticlei, constituind până la 60 la sută din receptura amestecului de materie primă;
2. Utilizarea cioburilor de sticlă va diminua poluarea mediului ambiant, în special cu bioxid de carbon;
3. Se va contribui la micşorarea cantităţii resurselor energetice necesare, îndeosebi a gazului natural, etc."

Totodată, în opinia autorului proiectului, se susţine că prin adoptarea modificărilor în cauză se va îmbunătăţi aprovizionarea fabricilor de sticlă cu materie primă.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice, economice, financiare, ştiinţifice, ecologice şi de alt gen. În acest fel se încalcă dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 780/2001. Mai mult ca atît, pentru promovarea unui asemenea proiect de act legislativ, implementarea căruia, poate avea consecinţe directe asupra mediului înconjurător, expertiza ecologică este obligatorie, iar rezultatele acesteia urmau să fie incluse cuprinsul notei informative.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Autorul proiectului face referire la prevederile Directivei Consiliului şi Parlamentului European 94/62/CE din 20 decembrie 1994 şi 2004/12CE din 11 februarie 2004 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea financiar-economică nu este reflectată în nota informativă, deşi implementarea proiectului în cauză presupune suportarea anumitor cheltuieli financiare.
Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din analiza notei informative ce însoţeşte proiectul se poate presupune că acesta are drept scop promovarea intereselor marilor întreprinderi din industria alimentară a Republicii Moldova care, pe parcursul ultimilor 7 ani, au efectuat investiţii capitale în valoare de cca 95 mln. lei pentru însuşirea modului de ambalare a producţiei finite lichide în ambalaje de carton, pungi de polietilenă, caserole şi pahare din polistirol. Este evident că în astfel de situaţii, cînd utilajul existent este amortizat în proporţie doar de - 35-50% şi valoarea reziduală a acestuia este considerabilă, prevederile legislative prin care s-a stabilit că pînă la 01.01.2007 cota ambalajului de sticlă să constituie cel puţin 50% nu sînt convenabile întreprinderilor din industria alimentară.

Totodată, prin acceptarea modificării art. II din Legea nr.449-XV din 30 decembrie 2004 pentru modificarea articolului 27 al Legii nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere se va camufla inacţiunea Guvernului în vederea aplicării prevederilor Legii nr.449-XV din 30 decembrie 2004. Luînd în considerare faptul că Republica Moldova tinde să devină membră a Uniunii Europene, o condiţie obligatorie fiind armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a UE, considerăm că prelungirea termenului de înlocuire a ambalajelor de carton, pungi de polietilenă, caserole şi pahare din polistirol, contravine politicii de integrare europeană a ţării.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul nu conţine prevederi care să prejudicieze în mod direct interesul general al societăţii. Însă, modificarea Legii nr.449/2004 va aduce, indirect, prejudicii societăţii şi, în special, dreptului la un mediu înconjurător sănătos, care poate să afecteze în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei, precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor, astfel, încălcîndu-se prevederile art. 37 din Constituţia R. Moldova.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. În opinia noastră, unele prevederi ale proiectului, contravin art. 37 din Constituţia R. Moldova (a se vedea comentariul la punctul 9 al prezentului raport).


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Deşi, potrivit notei informative se menţionează promovarea unui interes nobil şi anume: îmbunătăţirea aprovizionării fabricilor de sticlă cu materie primă, în vederea diminuării poluării mediului ambiant, considerăm că, de fapt, prin proiect se promovează interesele întreprinderilor din industria alimentară a Republicii Moldova în detrimentul securităţii şi interesului general al societăţii, fiind afectat dreptul fiecărui cetăţean la un mediu sănătos şi inofensiv.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei