Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

17 Iulie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea art. 24 din Legea cu privire la Guvern

(înregistrat în Parlament cu numărul 2439 din 28 Iunie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea art. 24 din Legea cu privire la Guvern.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Agenţia "Apele Moldovei", ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Din nota informativă ce însoţeşte proiectul actului legislativ supus expertizei rezultă că scopul promovării prezentului act legislativ este realizarea Hotărîrii Parlamentului nr.325-XV din 18 iulie 2003 privind aprobarea Concepţiei politicii naţionale în domeniul resurselor de apă prin acumularea tuturor obligaţiilor din domeniul gospodăriei apelor şi sistemelor hidroedilitare, într-o singură instituţie publică, astfel permiţînd monitorizarea şi gestionarea proceselor ce se produc în domeniul menţionat.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii despre eventualele cheltuieli necesare pentru implementarea prevederilor propuse.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului, iar nota informativă face doar o referire generală la Directiva -Cadru a Apelor 2006/60 a UE, însă fără a prezenta detalii concrete despre exigenţele conţinute în această Directivă.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi implementarea proiectului va determina cheltuieli bugetare, legate de formarea noii Agenţii (spre exemplu: cheltuielile legate de angajarea şi salarizarea personalului în număr de 11 persoane etc.)
Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu conţine norme care să fie în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare. Totuşi, considerăm necesar ca în procesul de promovare şi adoptare a proiectului supus expertizei să fie luate în considerare principiile de bază ale Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale (Hotărîrea Guvernului nr. 1402 din 30.12.2005) în scopul asigurări şi respectării coerenţei procesului de reformă, fără a admite unele derogări de la principiile de bază, stipulate în punctul 2.3 a Strategiei menţionate.
Adiţional vom remarca faptul că în cuprinsul notei informative se face referire doar la Codul apelor şi Concepţia Politicii naţionale în domeniul resurselor de apă, dar nu se face nici o referire la Strategia de reformă a administraţiei publice centrale, care indiscutabil trebuia să reprezinte cel mai important argument în favoarea constituirii noii Agenţii.
În cazul în care proiectul este promovat fără a fi respectate prevederile de bază ale Strategiei invocate mai sus, suntem în prezenţa unei politici incoerente şi inconsecvente promovate de Guvern, care procedează la formarea unei noi instituţii, fără a ţine cont de propriile sale acte.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Proiectul de lege nu prezintă pericol de favorizare a manifestărilor corupţionale. Totuşi, trebuie să accentuăm faptul că în procesul de promovare, urmează a fi respectate principiile Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale, precum şi trebuie evaluate adecvat costurile şi mecanismele de instituire a acestei noi autorităţi.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei