Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

12 Iunie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (maculatura II)

(înregistrat în Parlament cu numărul 51.2 din 11 Ianuarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (maculatura II).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este , ceea ce art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Din nota informativă ce însoţeşte proiectul actului legislativ expertizat se constată promovarea intereselor ÎM "Moldcarton" SA. Astfel, se intenţionează modificarea unor acte legislative pentru a satisface interesele materiale ale unei întreprinderi în detrimentul intereselor globale şi primordiale ale societăţii şi anume - protecţia mediului înconjurător care constituie o prioritate naţională şi care vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei, precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor. Cu toate că autorul încearcă să camufleze această promovare a intereselor întreprinderii ÎM "Moldcarton" SA declarînd că de această modificare vor beneficia toate persoanele juridice interesate, calculele financiare şi eventualul beneficiul care poate fi obţinut în rezultatul adoptării acestor modificări (indicate în nota informativă) sînt făcute doar pentru ÎM "Moldcarton" SA.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei .

Considerăm că în acest fel Parlamentul principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice economice, financiare, ştiinţifice, ecologice şi de alt gen. În acest fel se încalcă dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 780/2001. Mai mult ca atît, pentru promovarea unui asemenea proiect de act legislativ, implementarea căruia, va avea consecinţe directe şi negative asupra mediului înconjurător expertiza ecologică este obligatorie, care are menirea de a contribui la:

a) coordonarea proiectului cu legislaţia ecologică în vigoare;
b) asigurarea ocrotirii sănătăţii omului şi protecţia mediului înconjurător;
c) prognozarea consecinţelor ecologice.

Deoarece în urma prelucrării maculaturii netriate se formează deşeuri care în marea majoritate constituie amestec de peliculă mărunţită în stare solidă, pe care ÎM "Moldcarton" SA nu o poate prelucra, fiindcă nu are utilajul necesar pentru aceasta, statul va fi nevoit să creeze poligoane pentru depozitarea acestor deşeuri. Astfel, în situaţia creată trebuie să fie făcută şi o expertiză financiară care să stabilească care vor fi cheltuielile ce le va suporta statul pentru lichidarea deşeurilor acumulate în urma utilizării maculaturii netriate precum şi cheltuielile de organizare a noilor poligoane unde să fie depozitate aceste deşeuri.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului, deşi în mod evident era necesară efectuarea unui studiu comparat cu reglementările legislaţiei comunitare în domeniu şi practica statelor europene.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea financiar-economică nu este făcută cu toate că implementarea proiectului în cauză presupune suportarea anumitor cheltuieli financiare.
Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Au fost depistate promovarea, directă, a intereselor/beneficii a unor persoane atît fizice cît şi juridice. Astfel, se modifică unele acte normative pentru a satisface interesele materiale ale unei singure întreprinderi în detrimentul interesului public general referitor la asigurarea unei securităţi ecologice.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul poate aduce prejudicii societăţii şi anume protecţiei mediului înconjurător care constituie o prioritate naţională şi vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei, precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor. Totodată, prin implementarea proiectului actului normativ în cauză se va încălca dreptul fundamental al fiecărui cetăţean la un mediu înconjurător sănătos, garantat de art.37 din Constituţia R. Moldova.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul contravine prevederilor art. 20 lit. c) din Legea nr. 1347/09.10.1997 privind deşeurile de producţie şi menajere potrivit căruia este interzisă introducerea în ţară a deşeurilor şi reziduurilor de orice natură, în stare brută, cu excepţia maculaturii prelucrate. De asemenea, actul normativ contravine prevederilor art. 37 din Constituţia R. Moldova.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Actul normativ integral

Aceste modificări contravin prevederilor art. 20 lit. c) din Legea nr. 1347/09.10.1997 privind deşeurile de producţie şi menajere potrivit căruia este interzis introducerea în ţară de deşeuri şi reziduuri de orice natură, în stare brută, cu excepţia maculaturii prelucrate. Deoarece, maculatură netriată, nu face parte din categoria maculaturii prelucrate rezultă că astfel de tip de maculatură nu poate fi importată în ţară chiar şi în cazul în care va fi indicată în Anexe la actele normative propuse spre modificare.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Promovarea intereselor contrar interesului public

Propunem respingerea proiectului.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare deoarece favorizează acte de corupţie. Totodată, proiectul în cauză necesită a fi corelat cu actele legislative în vigoare în special cu prevederile art. 20, 22 al Legii nr. 780/2001 şi art. 20 din Legea nr. 1347/09.10.1997 .Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei