Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

11 Iunie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii regnului vegetal

(înregistrat în Parlament cu numărul 1953 din 22 Mai 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii regnului vegetal.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Mediului, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce nu corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Domeniul reglementat de proiectul legii nu este prevăzut nici de Constituţia Republicii Moldova şi nici de Legea privind actele legislative, ca pasibil de reglementare prin lege organică. Considerăm că pentru astfel de categorii de relaţii sociale este suficientă adoptarea unei legi ordinare.


3. Scopul promovării proiectului Din nota informativă, precum şi din prevederile art. 1 din proiectul actului normativ expertizat rezultă că scopul promovării proiectului de act legislativ este stabilirea bazelor juridice ale protecţiei mediului de răspîndire şi reproducere a obiectelor regnului vegetal, atribuţiile autorităţilor publice de toate nivelurile şi ale instituţiilor ştiinţifice în domeniu.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii despre eventualele cheltuieli necesare pentru implementarea prevederilor propuse.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În prezenta lege se face referire la Regulamentul Consiliului Europei nr. 338/97CE din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor din fauna şi flora sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (OJ) L 061, 03.03.1997, şi Directiva Consiliului Europei nr. 92/43/CE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (OJ) L JO L 123, 24.04.1998.


8. Fundamentarea economico-financiară. Proiectului va determina cheltuieli bugetare în special la implementarea măsurilor de asigurare a conservării şi protecţiei obiectelor regnului vegetal.
Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Textul nu corespunde întru totul normelor lingvistice. Astfel, textul proiectului conţine formulări lingvistice ambiguii care admit interpretări abuzive, precum şi sunt utilizaţi o serie de termeni diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Observaţiile critice cu privire la anumite omisiuni în acest aspect vor fi analizate la punctul 13 din prezentul raport.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.3

"autoritate ştiinţifică CITES - autoritate ştiinţifică naţională desemnată: instituţii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conform art. IX alin.(1) lit. b) din Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973 şi art.3 al Legii nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES);
organ de gestiune CITES - autoritate administrativă naţională desemnată: autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului, conform art. IX alin.(1) lit. a) din Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973 şi art.2 al Legii nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES);

Definiţiile autorităţii ştiinţifice şi a organului de gestiune din articolul 3 din proiectul actului normativ expertizat au o formulare neclară şi nu poate fi uşor înţeleasa de către orice subiect interesat. Totodată, nu este clare care sunt aceste instituţii şi cine le-a desemnat sau le desemnează sau dacă ele trebuie doar să fie desemnate. Definirea unei noţiuni printr-o trimitere la o Convenţie sau la o altă lege contravine prevederilor art. 19 din Legea 780/27.12.2001.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de a defini autorităţile ştiinţifice şi organul de gestiune după cum urmează:

"organ de gestiune CITES - autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului"

" autoritate ştiinţifică CITES - instituţii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei" sau se va utiliza formularea din în Legea 1246/28.09.2000 " autoritate ştiinţifică CITES - Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul Naţional de Ecologie şi Geografie"

2

Art.3

"regn vegetal (lume vegetală) - totalitatea...."

Potrivit art. 19 din Legea 780/27.12.2001 terminologia utilizată în actul elaborat trebuie să fie constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative şi în reglementările legislaţiei comunitare; se va utiliza unul şi acelaşi termen. Astfel utilizarea noţiunii de lume vegetală contravine principiilor tehnicii legislative.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite

De a exclude sintagma "lume vegetală"

3

Art.6 lit. e)

"e) exercitarea altor atribuţii în modul stabilit de legislaţia în vigoare".

Această normă este o normă de trimitere şi nu stabileşte cu claritate în baza căror acte normative se vor stabili atribuţiile suplimentare pe care Guvernul le va exercita şi care este modul exercitării acestora.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii excesive / contrare statutului

Propunem de concretizat în baza căror acte normative se vor stabili atribuţiile suplimentare ale Guvernului şi care sunt acestea pentru a respecta principiul de previzibilitate a normelor legale.

4

Art. 7 lit. c)

"c) aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor de export şi import al plantelor din flora sălbatică, al părţilor şi derivatelor acestora, precum şi a importului /exportului, reexportului sau tranzitului speciilor de plante reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973";

Potrivit prevederilor normei în cauză rezultă că există careva specii de plante ce au un statut special , care sunt reglementate nu de actele naţionale a RM, dar de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973 şi pentru care exportul şi importul se face printr-o procedură specială.
Însă în textul proiectului actului normativ lipseşte enumerarea speciilor de plante ce au un statut special şi se face doar o trimitere la Convenţie.
Totodată nu sunt stabilite cel puţin principiile de bază ale procedurii de autorizare a activităţilor de export şi import al plantelor din flora sălbatică, al părţilor şi derivatelor acestora, precum şi a importului /exportului, reexportului sau tranzitului a acestor plante.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de concretizat care sunt speciile de plante reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) din 3 martie 1973 şi de stabilit principiile de bază ale procedurii de autorizare a activităţilor de export şi import al plantelor din flora sălbatică, al părţilor şi derivatelor acestora, precum şi a importului /exportului, reexportului sau tranzitului a acestor plante.

5

Art. 7 lit. d)

"d) dreptului de folosinţă a obiectelor regnului vegetal";

Din conţinutul proiectului nu este clar dacă există două proceduri separate de acordare a dreptului de folosinţă a obiectelor regnului vegetal sau este valabilă o singură procedură, autorul utilizînd nejustificat doi termeni diferiţi cu referire la acelaşi fenomen.
Totodată, proiectul nu stabileşte modul de autorizare sau acordare a dreptului de folosinţă a obiectelor regnului vegetal.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de concretizat cum se transmite dreptul de folosinţă a obiectelor regnului vegetal prin autorizare sau acordare şi care este modul de transmitere.

6

Art.7 lit. h)

"h) exercitarea altor atribuţii în modul stabilit de legislaţia în vigoare".

Această normă este o normă de trimitere şi nu stabileşte cu claritate în baza căror acte normative se vor stabili atribuţiile suplimentare pe care autorităţile centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului le va exercita şi care este modul exercitării acestora.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii excesive / contrare statutului

Propunem de concretizat în baza căror acte normative se vor stabili atribuţiile suplimentare ale autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului şi care vor fi acestea.

7

Art.8 lit. d)

"d) exercitarea altor atribuţii în modul stabilit de legislaţia în vigoare".

Această normă este o normă de trimitere şi nu stabileşte cu claritate în baza căror acte normative se vor stabili atribuţiile suplimentare pe care autorităţile administraţiei publice locale le va exercita şi care este modul exercitării acestora.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii excesive / contrare statutului

Propunem de concretizat în baza căror acte normative se vor stabili atribuţiile suplimentare ale autorităţilor administraţiei publice locale şi care vor fi aceste atribuţii.

8

Art.9 lit. e)

"e) eliberarea avizelor pentru folosinţa obiectelor regnului vegetal" ;

Prevederile art. 10 sunt în contradicţie cu prevederile art. 7 lit. d) din actul normativ expertizat şi anume - potrivit prevederilor art. 7 lit. d) autorităţile centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului sunt împuternicite cu autorizarea sau acordarea dreptului de folosinţă a obiectelor regnului vegetal. Totodată, art. 9 lit. e) stabileşte că şi autoritatea ştiinţifică eliberează avize pentru folosinţa obiectelor regnului vegetal. Astfel, sunt două norme care reglementează practic aceeaşi procedură dar acordă acest drept diferitor organe.
În cazul în care ceasta totuşi este o exprimare lingvistică ambiguă a autorului şi s-a considerat că autorităţile centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului trebuie doar să încheie careva acte juridice, cum ar fi un contract etc., iar autoritatea ştiinţifică eliberează actele necesare pentru aceasta, atunci suntem în prezenţa unor cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor interesate. Această cerinţă excesivă se manifestă prin obligarea subiectului interesat să apeleze la mai multe instanţe şi instituţii în vederea perfectării actelor necesare pentru a beneficia de dreptul său, fapt care inevitabil va favoriza săvîrşirea a actelor de corupţie.
Totodată, proiectul nu stabileşte procedura de eliberare a acestor avize.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii paralele
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Propunem de a modifica prevederile art. 7 a actului normativ expertizat şi de exclus litera e) din atribuţiile autorităţii ştiinţifice.

9

Art.9 lit. g)

"g) exercitarea altor atribuţii în modul stabilit de legislaţia în vigoare".

Această normă este o normă de trimitere şi nu stabileşte cu claritate în baza căror acte normative se vor stabili atribuţiile suplimentare pe care autorităţile ştiinţifice le va exercita şi care este modul exercitării acestora.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii excesive / contrare statutului

Propunem de concretizat în baza căror acte normative se vor stabili atribuţiile suplimentare ale autorităţilor ştiinţifice.

10

Art.9 alin.3 lit.d)

"d) exercitarea altor atribuţii în modul stabilit de legislaţia în vigoare".

Această normă este o normă de trimitere şi nu stabileşte cu claritate în baza căror acte normative se vor stabili atribuţiile suplimentare pe care Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice le va exercita şi care este modul exercitării acestora.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii excesive / contrare statutului

Propunem de concretizat în baza căror acte normative se vor stabili atribuţiile suplimentare ale Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice.

11

Art.10 lit. e)

"e) să contribuie la amenajarea teritoriilor şi la crearea noilor terenuri cu spaţii verzi şi alte drepturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare".

Această normă este o normă de trimitere şi nu stabileşte cu claritate în baza căror acte normative persoanele fizice şi juridice trebuie să contribuie la amenajarea teritoriilor şi la crearea noilor terenuri cu spaţii verzi.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Propunem de concretizat în baza căror acte normative persoanele fizice şi juridice trebuie să contribuie la amenajarea teritoriilor şi la crearea noilor terenuri cu spaţii verzi .

12

Art.12

Articolul 12. Participarea publicului la activităţile de conservare şi protecţie a obiectelor regnului vegetal

Nu este clar din ce cauză autorul proiectului actului normativ în cauză a separat drepturile persoanelor juridice şi persoanelor fizice în două articole separate art. 10 "Drepturile persoanelor fizice şi juridice" şi art. 12 " Participarea publicului la activităţile de conservare şi protecţie a obiectelor regnului vegetal". Trebuie de menţionat că potrivit prevederilor art. 180 al Codului civil al RM organizaţiile neguvernamentale de asemenea sunt considerate persoane juridice iar cetăţenii şi sunt persoane fizice.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Propunem de a comasa aceste două articole în unul singur.

13

Art.13 alin.(2)

"(2) Măsurile de asigurare a pazei şi protecţiei obiectelor regnului vegetal trebuie efectuate prin metode care exclud cauzarea prejudiciului obiectelor naturale şi patrimoniului cultural-istoric, afectarea vieţii şi sănătăţii populaţiei şi/sau proprietăţii de orice tip, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie".

Din textul actului normativ nu este clar care sunt cazurile excepţionale în care măsurile de asigurare a pazei şi protecţiei obiectelor regnului vegetal pot fi executate în aşa mod ca să cauzeze prejudicii obiectelor naturale şi patrimoniului cultural-istoric, afectarea vieţii şi sănătăţii populaţiei şi/sau proprietăţii de orice tip. De asemenea nu este clar care acte normative reglementează aceste situaţii.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Propunem de concretizat în baza căror acte normative pot fi stabilite cazurile excepţionale ce permit cauzarea de prejudicii în cazul efectuării măsurilor de asigurare a pazei şi protecţiei obiectelor regnului vegetal.

14

Art.14 alin.(2)

"(2) Importanţa ştiinţifică, culturală, educaţională şi estetică a colecţiei este stabilită de un grup de experţi, care include specialişti şi oameni de ştiinţă din domeniu".

Din textul proiectului nu este clar care este componenţa numerică a experţilor care trebuie să stabilească importanţa ştiinţifică, culturală, educaţională şi estetică a colecţiei, precum şi cine trebuie să formeze această comisie; care sunt actele eliberate de comisie; termenul în care se convoacă şi termenul de apreciere a importanţei ştiinţifice, culturale, educaţionale şi estetice a colecţiei.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de a concretiza în textul actului normativ: componenţa numerică a experţilor ce trebuie să stabilească importanţa ştiinţifică, culturală, educaţională şi estetică a colecţiei; autoritatea abilitată să formeze această comisie; categoriile de acte eliberate de comisie; termenul de convocare şi termenul de apreciere a importanţei ştiinţifice, culturale, educaţionale şi estetice a colecţiei.

15

Art.14 lit. b)

"b) lista exponatelor din colecţie, cu indicarea denumirii speciilor în limbile moldovenească şi latină sau, după caz, rusă şi specificarea numărului de indivizi";

Nu este stabilit care sunt acele cazuri excepţionale în care persoanele interesate trebuie să prezinte lista exponatelor din colecţie, cu indicarea denumirii speciilor şi în limba rusă.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De concretizat expres în actul legislativ în ce situaţie persoanele interesate trebuie să prezinte lista exponatelor din colecţie, cu indicarea denumirii speciilor şi în limba rusă.

16

Art.14 alin.(7)

"(7) Certificatul de înregistrare a colecţiei se eliberează gratis, iar taxele pentru eliberarea acordurilor de mediu pentru export şi permiselor/certificatelor CITES, stabilite în anexa nr.1 la prezenta lege, se achită la data eliberării actului şi se transferă la contul Fondului Ecologic Naţional".

Sintagma eliberării actului trebuie să fie înlocuită cu sintagma "eliberării acordului" deoarece potrivit Legii 780/27.12.2001 terminologia utilizată în textul actului normativ trebuie să fie constantă.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem înlocuirea sintagmei " eliberării actului" cu "eliberării acordului".

17

Art.15 alin. (3)

"(3) În cazul răspîndirii plantelor incluse Cartea Roşie a Republicii Moldova pe terenurile repartizate pentru construcţii, linii de comunicaţii sau pe terenurile care urmează a fi inundate, se asigură, în măsura posibilităţilor, replantarea plantelor pe terenuri cu condiţii similare de creştere, cu acordul deţinătorilor de terenuri şi respectarea recomandărilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei."

Actul normativ expertizat nu stabileşte criteriile de stabilire a posibilităţii persoanelor implicate în astfel de raporturi. O astfel de neclaritate poate favoriza săvîrşirea de acte de corupţie din partea funcţionarilor responsabili de asigurarea îndeplinirii prevederilor art. 15 alin. (3).

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De concretizat expres în actul legislativ în ce situaţie şi condiţiile de stabilire a "posibilităţii" persoanelor implicate în astfel de raporturi.

18

Art.23

"Articolul 23. Folosinţa specială a obiectelor regnului vegetal
(1) Folosinţa specială a obiectelor regnului vegetal se efectuează de către persoanele fizice şi juridice, cu respectarea normelor şi regulilor prevăzute de legislaţie, pentru satisfacerea necesităţilor de producţie sau ştiinţifice, precum şi în scopul obţinerii beneficiilor de la vînzarea acestor resurse sau a produselor din ele, în baza autorizaţiilor şi altor documente legale, eliberate de autorităţile publice centrale împuternicite în acest scop, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Sistarea dreptului de folosinţă specială se realizează prin anularea, în condiţiile legii, a autorizaţiei sau altui document legal de către autoritatea publică care a eliberat documentul în cauză"

Această normă poate favoriza săvîrşirea de acte de corupţie din partea responsabililor de implementare, deoarece nu stabileşte cu claritate ce se subînţelege prin noţiunea de folosinţă specială a obiectelor regnului vegetal, care sunt normele şi regulile prevăzute de legislaţie care trebuie respectate de către persoanele fizice şi juridice ce vor folosi în regim special obiectele regnului vegetal. De asemenea, nu este clar care act legislativ reglementează normele şi regulile ce trebuie respectate de către persoanele fizice şi juridice ce vor folosi aceste obiecte. Totodată, nu este clar care sunt documentele necesare pentru a folosi aceste obiecte şi ce se subînţelege prin sintagma "alte documente" cine stabileşte care sunt acele "alte documente" .
Nici procedura de sistare a dreptului de folosinţă specială nu este stabilită expres în actul legislativ expertizat.
Lipseşte procedura de contestare a acţiunilor funcţionarilor în cazul în care se sistează dreptul de folosinţă specială.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Propunem de a desfăşura prevederile art. 23 din actul expertizat cu concretizarea tuturor elementelor de obţinere, retragere, contestare a autorizaţiilor de folosire a obiectelor regnului vegetal în vederea eliminării elementelor ce pot favoriza acte de corupţie.

19

Art.24

Articolul 25. Recoltarea masei lemnoase în procesul de tăiere a vegetaţiei forestiere.

Deoarece acest articol stabileşte organele împuternicite să elibereze autorizaţia de recoltare a masei lemnoase în procesul de tăiere a vegetaţiei forestiere, iar din conţinutul lui rezultă că eliberarea autorizaţiei o fac doar tei organizaţii, propunem de modificat şi de redactat prezentul articol specificînd pentru fiecare instituţie separat atribuţiile acesteia, cu specificarea documentelor necesare pentru obţinerea acestor autorizaţii.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de a redacta articolul menţionat.

20

Art.31

Articolul 31. Limitarea, sistarea sau interzicerea folosinţei speciale a obiectelor regnului vegetal

(1) Limitarea, sistarea sau interzicerea folosinţei speciale a obiectelor regnului vegetal ţine de competenţa autorităţilor care au acordat acest drept.

(2) Limitarea, sistarea sau interzicerea folosinţei speciale a obiectelor regnului vegetal proprietate publică sau privată pot fi aplicate în cazul:

Prezenta normă poate favoriza săvîrşirea de acte de corupţie din partea responsabililor de luarea deciziei de sancţionare a persoanelor care au dreptul de folosire specială a obiectelor regnului vegetal. Or, prin această reglementare legiuitorul lasă la latitudinea subiectivă a responsabilului de implementare de a alege pedeapsa aplicată persoanelor fizice sau juridice care au încălcat regimul special de folosire a obiectelor regnului vegetal. Astfel, responsabilul are la libera sa discreţie trei sancţiuni pe care le poate aplica şi în mod evident poate fi influenţat/corupt în vederea aplicării unei pedepse mai blînde.

Coruptibilitate
Dezechilibru dintre încălcare şi sancţiune
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)

Propunem de a concretiza expres în actul normativ în ce situaţii concrete se va aplica sancţiunea de limitare a dreptului de folosinţă, sistare şi interzicere a dreptului de folosinţă.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare, deoarece poate favoriza direct şi indirect apariţia unor acte de corupţie. Totodată, proiectul în cauză necesită a fi corelat cu actele legislative în vigoare în special cu prevederile art. 19, art. 22 al Legii nr. 780/2001. De asemenea că proiectul actului legislativ în cauză trebuie să prevadă şi responsabilităţii concrete a funcţionarilor publici, a controlului intern etc.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei