Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

13 Aprilie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)

(înregistrat în Parlament cu numărul 1105 din 19 Martie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Apărării, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege ordinară, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Scopul promovării proiectului legii este stipulat în art. 1 al proiectului expertizat şi anume reglementarea "modului de îndeplinire a serviciului civil, în scopul asigurării cadrului normativ pentru manifestarea datoriei civice faţă de societate".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative este dificil de a evalua suficienţa argumentării proiectului supus expertizei.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.


8. Fundamentarea economico-financiară. În lipsa notei informative, este dificil de a determina faptul dacă în procesul de promovare a proiectului s-a făcut o fundamentare financiar-economică a proiectului. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.2 alin. (1), Art.3

Textul "şi alte motive similare"

Considerăm că stabilirea unei liste neexhaustive a motivelor, pentru care poate fi solicitat serviciul civil alternativ, poate condiţiona unele interpretări abuzive şi derogări în procesul de implementare a legii.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Stabilirea unei liste exhaustive a motivelor, care să nu admită derogări şi interpretări abuzive

2

Art.6

Textul "precum şi în formaţiunile speciale ale serviciului civil (de căutare-salvare, de pompieri, de construcţie etc.)"

Considerăm că lista neexhaustivă va conduce la anumite abuzuri în procesul de aplicare a legii, iar persoanele angajate în serviciul civil, ar putea fi impuse să se angajeze în anumite activităţi improprii serviciului pe care trebuie să-l execute.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Stabilirea unei liste exhaustive a domeniilor în care va fi executat serviciul civil de alternativă, fie identificarea unor domenii generice cum ar fi " de interes public" care să nu admită derogări şi interpretări abuzive.

3

Art. 8 lit. f)

"f) examinează plîngerile şi cererile cetăţenilor"

Proiectul actului normativ în cauză nu stabileşte cu claritate care este procedura, termenele de examinare a cererilor, precum şi nu este clar ce fel de cereri are dreptul să examineze Centrul Serviciului Civil.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Propunem de a concretiza care cereri trebuie să fie examinate de Centrul Serviciului Civil şi de stabilit care este procedura şi termenele de examinare a cererii

4

Art. 12 alin. (1)

"Comisia de recrutare-încorporare examinează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în şedinţă, în prezenţa cetăţeanului, motivele indicate în cererea de înlocuire a serviciului militar cu serviciul civil şi, în conformitate cu rezultatele examinării cererii, adoptă una din următoarele hotărîri".

Această normă este o normă de trimitere şi astfel ea nu stabileşte cu claritate în baza căror acte normative Comisia de recrutare-încorporare examinează cererile recruţilor privind desfăşurarea serviciului civil. Această concretizare este necesară şi datorită faptului că hotărîrile Comisiei pot fi atacate în instanţa de judecată şi astfel persoana care consideră că i-a fost încălcat dreptul, trebuie să cunoască în baza căror acte normative i-a fost examinată cererea.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Propunem de concretizat în baza căror acte normative Comisia de recrutare-încorporare examinează cererile recruţilor privind desfăşurarea serviciului civil.

5

Art. 14 alin. (3)

"Angajatorul încheie contract individual de muncă cu executantul serviciului civil pe o durată determinată, în funcţie de pregătirea şi de calificarea acestuia. Contractul individual de muncă se încheie în cel mult 3 zile de la prezentarea executantului serviciului civil la angajator, potrivit legislaţiei în vigoare, în condiţii identice cu cele pentru angajaţii proprii. în acest caz, refuzul de încadrare în muncă nu se admite"

Această normă este o normă de trimitere şi astfel ea nu stabileşte cu claritate în baza căror acte normative se încheie contractul de muncă.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Propunem de concretizat în baza căror acte normative se încheie contractul de muncă.

6

Art. 17 alin. (17)

(1) Executantul serviciului civil este asigurat, în caz de necesitate, cu îmbrăcăminte specială sau cu uniformă, cu alimente şi cu locuinţă.

Această normă prevede acordarea unor facilităţi persoanelor ce desfăşoară serviciul civil. Datorită faptului că proiectul actului normativ nu stabileşte careva proceduri şi condiţii stricte de acordare a facilităţilor, această normă poate favoriza săvîrşirea actelor de corupţie. Coruptibilitatea se manifestă prin faptul că pentru a acorda facilităţile menţionate în art. 17 alin. (1) ar putea fi solicitate anumite favoruri sau bunuri materiale.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Propunem de a stabili condiţiile şi organul care va acorda facilităţile menţionate în art. 17 alin. (1).

7

Art. 20

" Membrii Comisiei de stat pentru încorporare, reprezentanţii serviciului civil din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi unităţile teritoriale autonome cu statut special, precum şi alte persoane care au comis încălcări ale legislaţiei privind serviciul civil poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare"

Această prevedere nu stabileşte cu claritate şi în baza căror acte normative se naşte răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind serviciul civil, precum şi nu este clar care acte normative fac parte din "legislaţia privind serviciul civil".
La fel nu este clară categoria răspunderii juridice care va fi aplicată pentru nerespectare

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect

Propunem de a concretiza care legislaţie face parte din domeniul "legislaţia privind serviciul civil" precum şi în baza căror acte normative se naşte răspunderea persoanei şi categoria răspunderii survenite.

8

Art. 23

Art. 23 "Cauzele şi modul de încheiere a serviciului civil" (textul integral)

Din conţinutul articolului în cauză rezultă că acesta reglementează modul de încetare a serviciului civil dar nu încheierea acestuia. Totodată, potrivit art. 5 din proiect se menţionează că serviciul civil nu se "încheie" dar se "sfîrşeşte". Astfel, această normă contravine prevederilor art. 19 din Legea 780/2001 care stabileşte că terminologia utilizată în actul elaborat trebuie să fie constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative şi în reglementările legislaţiei comunitare; se va utiliza unul şi acelaşi termen dacă este corect, iar folosirea lui repetată exclude confuzia.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de a redacta proiectul actului normativ expertizat pentru a corespunde rigorilor art. 19 din Legea 780/2001.

9

Art.24 alin. (2)

Cetăţenii care au îndeplinit serviciul civil, în caz de mobilizare generală, pot fi chemaţi pentru prestări de servicii în interes public, "în conformitate cu legislaţia în vigoare"

Considerăm că utilizarea sintagmei evidenţiate nu oferă o imagine clară a condiţiilor în care categoria persoanelor respective vor presta servicii de interes public.

Coruptibilitate
Norme de trimitere

Stabilirea expresă a denumirii legislaţiei la care se face referire.

10

Art. 25 alin. (2)

Abrogarea Legilor indicate la lit. d)- e)

Abrogarea unor legi de modificare nu reprezintă un procedeu corect din punct de vedere al tehnicii legislative, or legile de modificare odată intrate în vigoare devin parte integrantă a legii pe care o modifică

Alte riscuri
Exigenţe de tehnică legislativă

Excluderea literelor respective din articolul 25.

Concluzii

În concluzie, opinăm că proiectul Legii în cauză nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului pînă nu vor fi eliminate toate normele care pot favoriza comiterea unor acte de corupţie din partea funcţionarilor, precum şi aducerea proiectului actului normativ în cauză la cerinţele Legii privind actele legislative 780/2001.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei