Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

03 Aprilie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun, legea cu privire la publicitate ş.a.)

(înregistrat în Parlament cu numărul 1027 din 14 Martie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun, legea cu privire la publicitate ş.a.).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Sănătăţii, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative ce însoţeşteproiectul actului legislativ adoptarea acestuia are drept scop scutirea persoanelor nefumătoare de efectele nocive ale fumului de ţigară, precum şi micşorarea numărului de fumători existenţi şi a celor ce vor putea deveni fumători în timpul apropiat.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, însă acestea poartă un caracter general şi nu argumentează detaliat necesitatea adoptării proiectului expertizat, precum şi beneficiile şi pierderile ce le va avea societatea de la adoptarea actului legislativ în cauză. Autorul proiectului nu a efectuat expertiza juridică, economică, financiară, ştiinţifică, ecologică etc., cu toate că la promovarea unui astfel de proiect de act legislativ ce va avea consecinţe directe asupra economiei naţionale, asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului înconjurător aceste categorii de expertize sînt obligatorii.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare sau alte standarde relevante din domeniu.
Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Deşi nota informativă plasată pe site-ul Parlamentului argumentează promovarea proiectului prin argumente de ordin general, în special protecţia sănătăţii, totuşi lipsesc argumentele de ordin economico-financiar, care sunt obligatorii în cazul în care implementarea în practică a proiectului presupune cheltuieli considerabile nu doar din partea producătorilor, dar şi din partea unităţilor care activează în domeniul prestării de servicii (restaurante, cafenele, etc.) şi care vor fi obligate să asigure amenajarea unor spaţii speciale pentru fumat.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, textul proiectului este întocmit corect din punct de vedere al normelor lingvistice, cu unele excepţii, care vor fi evidenţiate la punctul 13 al prezentului raport.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul conţine norme care reglementează activităţi ale autorităţilor publice centrale prin atribuirea unor noi funcţii însă aceste împuterniciri nu sunt clar difinite. Nu sunt clar stabilite care autorităţi publice vor exercita unele atribuţii de control prevăzute în proiectul expertizat. Totodată, textul proiectului nu stabileşte careva responsabilităţi clare a autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.I pct.3

"... se completează cu un nou aliniat (4) cu următorul conţinut:

(4) În condiţiile de licenţiere pentru comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun e introduce o clauză specială de interyicere a vînzării produselor din tutun persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, sub sancţiunea retragerii licenţei pe o perioadă de 12 luni."

Textul proiectului legii expertizate nu corespunde întru totul cerinţelor redactării lingvistice, stabilite de art.19 din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001. Astfel, punctul 3 din Art. I din proiectul legii expertizate, prin care se modifică art. 11 din Legea nr.386-XV din 19 iulie 2001 cu privire la tutun şi la produsele din tutun, în special referitor la introducerea alineatului 4, considerăm că necesită redactat. Aceasta redactare este necesară, reieşind din considerentul că o normă trebuie să fie concisă şi să exprime fără echivoc ideea. Totodată o normă este o regulă instituită de către stat pe care subiecţii participanţi trebuie să o respecte.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem modificarea textului alin. (4) după cum urmează: "(4) În cazul încălcării prevederilor alin. (3) lit. k), Camera de licenţiere va retrage licenţa pe un termen de 12 luni".

2

Art.I pct.4

"... (4) Fiecare pachet care conţine produse din tutun, în momentul punerii pe piaţă a produsului, trebuie să prezinte tipărit pe o parte a pachetului, în limba de stat, conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon din gazele măsurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să se acopere cel puţin 10% din suprafaţa corespunzătoare."

Prevederile pct. 4 din art. I din proiect şi anume modificarea art. 13 alin. (4) poate favoriza în procesul de aplicare săvîrşirea unor acte de corupţie, deoarece, din modificarea propusă rezultă că pe fiecare pachet trebuie să fie tipărit, în limba de stat, conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon din gazele măsurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încît să se acopere cel puţin 10% din suprafaţa corespunzătoare. Autorul însă nu menţionează în conformitate cu care acte normative în vigoare trebuie să fie efectuate aceste măsuri, cine trebuie să efectueze aceste măsuri şi care este suprafaţa corespunzătoare pe care trebuie să fie aplicată această informaţie. Aceste neajunsuri pot favoriza săvîrşirea unor eventuale acte de corupţie de către responsabilii de implementarea legii, în special de către reprezentanţii organelor de control. Or, autorul lasă la libera discreţie a responsabililor de a decide unde şi în care mod trebuie să fie prezentată această informaţie. Prin urmare, pot fi comise unele abuzuri din partea responsabililor de implementare prin retragerea neîntemeiată de pe piaţă a produselor în cauză, sub pretextul că ele nu corespund prevederilor art. 13 alin. (4), în redacţia propusă de proiect.

Coruptibilitate
Norme de trimitere
Norme care stabilesc derogări neîntemeiate
Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona

De stabilit actele normative înconformitate cu care trebuie să fie efectuate aceste măsuri, cine trebuie să efectueze aceste măsuri şi care este suprafaţa corespunzătoare pe care trebuie să fie aplicată această informaţie.

3

Art.I pct.6

"Art.141 Restricţii privind fumatul de către unele persoane

Se interzice fumatul de către:

  • a) conducătorii transportului public de persoane;
  • b) minori;
  • c) femeile însărcinate;
  • d) persoanele ce se află în imediata apropiere a copiilor minori. Se consideră imediata apropiere distanţa mai mică decît 5 metri."

Propunem de exclus prevederile art. 14/1 din proiect, deoarece prevederile acestui articol nu vor putea fi aplicate din simplul motiv că nu există un mecanism de control şi o procedură care va stabili clar modalitatea de aplicare a acestei norme. Ba mai mult, nu trebuie omis faptul că într-o societate liberă, oamenii au dreptul de a-şi alege propriul stil de viaţă şi atîta timp cît nu se încalcă dreptul altora sau bunele moravuri, aceste interdicţii urmează a fi reglementate cu prudenţă.

Coruptibilitate
Norme irealizabile
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de exclus prevederile art. 14/1 din proiect.

Concluzii

În concluzie, opinăm că proiectul Legii în cauză poate fi adoptat, cu condiţia argumentării economico-financiare adecvate şi lichidării neajunsurilor menţionate mai sus.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei