Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

28 Martie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind retragerea din circuitul agricol a unor terenuri de calitate superioară

(înregistrat în Parlament cu numărul 864 din 05 Martie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind retragerea din circuitul agricol a unor terenuri de calitate superioară.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Deşi proiectul actului legislativ supus expertizei nu este însoţit de o notă informativă, care să justifice scopul promovării, din analiza acestuia se poate constata încercarea de a schimba destinaţia terenului agricol de calitate superioară proprietate privată a Societăţii pe Acţiuni "Cariera Cobusca", pentru extinderea carierei de nisip în extravilanul com. Cobusca Veche, raionul Anenii Noi.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative este dificil de a evalua suficienţa argumentării proiectului supus expertizei.
Autorul proiectului nu a efectuat expertiza juridică, economică, financiară, ştiinţifică, ecologică etc. cu toate că la promovarea unui astfel de proiect de act legislativ ce va avea consecinţe directe asupra economiei naţionale şi asupra mediului înconjurător astfel de expertize sînt obligatorii. În acest fel se încalcă dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 780/2001. Mai mult ca atît, expertiza ecologică este necesară deoarece prin folosirea subsolului este inevitabil influenţarea directă şi negativă a mediului înconjurător, iar expertiza ecologică are menirea de a contribui la:
a) coordonarea proiectului cu legislaţia ecologică în vigoare;
b) asigurarea ocrotirii sănătăţii omului şi protecţia mediului înconjurător;
c) prognozarea consecinţelor ecologice.
Astfel, prin efectuarea unei expertize ecologice, ştiinţifice se poate prognoza care vor fi consecinţele negative a implementării actului legislativ şi în acest fel se pot minimiza aceste consecinţe în faza incipientă prin adoptarea unor reglementări eficiente.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.


8. Fundamentarea economico-financiară. În lipsa notei informative, este dificil de a determina faptul dacă în procesul de promovare a proiectului s-a făcut o fundamentare financiar-economică a proiectului. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Reieşind din faptul că se încearcă insistent promovarea unui act legislativ care să modifice destinaţia terenului agricol ce aparţine Societăţii pe Acţiuni "Cariera Cobusca", pentru extinderea carierei de nisip în extravilanul com. Cobusca Veche, raionul Anenii Noi este evident faptul că se încearcă promovarea intereselor acestei societăţi şi nu numai. Astfel, se încearcă promovarea unor acte legislative pentru a satisface interesele materiale ale unei singure întreprinderi, în detrimentul intereselor globale şi primordiale ale societăţii şi anume: protecţia terenurilor şi a mediului înconjurător care constituie o prioritate naţională şi care vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei, precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii în viitor. În opinia noastră, promovarea intereselor Societăţii pe Acţiuni "Cariera Cobusca" poate fi calificată ca un element de coruptibilitate


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Considerăm că prin lipsa expertizei ecologice ce ar stabili consecinţele implementării prevederilor proiectului şi modul de diminuare a acestora pot fi aduse prejudicii societăţii şi anume a protecţiei mediului înconjurător ce constituie o prioritate naţională, care vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătate a populaţiei precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative şi anume a prevederilor Codului funciar. Nu este clară necesitatea adoptării unei legi speciale privind derogarea de la principiile generale stabilite de Codul funciar, inclusiv, ţinînd cont de faptul că retragerea terenurilor agricole se face doar în cazuri excepţionale şi doar de Guvern. Mai mult decît atît, obiectivul proiectului nu este conform nici cu alineatul doi din articolul 83 al Codului funciar, care stabileşte excepţii de la regula generală doar în cazul "cînd sînt repartizate pentru construcţia obiectivelor liniare (drumuri, linii de telecomunicaţii şi de transport electric, conducte), obiectivelor de exploatare minerală a petrolului şi gazelor şi a construcţiilor de producţie, necesare pentru exploatarea acestora".


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articol unic

Text integral

Conform art. 4 din Legea enunţată, actul legislativ trebuie să corespundă dispoziţiilor constituţionale şi să fie în concordanţă cu cadrul juridic existent, cu sistemul de codificare şi unificare a legislaţiei. Proiectul în cauză, însă, contravine prevederilor art. 83 din Codul funciar, care stabileşte că, "Retragerea terenurilor agricole de calitate superioară din circuitul agricol pentru necesităţile de stat şi publice se face numai în cazuri excepţionale, prin hotărîre a Guvernului." Însă, în cazul proiectului analizat, nu este clar care sunt necesităţile de stat şi publice excepţionale care trebuie să determine legislativul să schimbe destinaţia unui teren agricol de calitate superioară.

Nu este clară necesitatea adoptării unei legi speciale privind derogarea de la principiile generale stabilite de Codul funciar, inclusiv, ţinînd cont de faptul că retragerea terenurilor agricole se face doar în cazuri excepţionale şi doar de Guvern. Mai mult decît atît, obiectivul proiectului nu este conform nici cu alineatul doi din articolul 83 al Codului funciar, care stabileşte excepţii de la regula generală doar în cazul "cînd sînt repartizate pentru construcţia obiectivelor liniare (drumuri, linii de telecomunicaţii şi de transport electric, conducte), obiectivelor de exploatare minerală a petrolului şi gazelor şi a construcţiilor de producţie, necesare pentru exploatarea acestora".

Trebuie de menţionat că o intenţie similară de schimbare a destinaţiei terenului agricol de calitate superioară proprietate privată a Societăţii pe Acţiuni "Cariera Cobusca", pentru extinderea carierei de nisip în extravilanul com. Cobusca Veche, raionul Anenii Noi a fost înaintată şi anterior. Astfel, la data de 27.09.2006 în Parlament a fost înregistrat proiectul Legii privind retragerea din circuitul agricol a unui teren agricol de calitate superioara, proiect nr. 3626, propus de deputaţii Iu. Eriomin, Gh. Popa.

Reieşind din faptul că se încearcă insistent promovarea unui act legislativ care să modifice destinaţia terenului agricol ce aparţine Societăţii pe Acţiuni "Cariera Cobusca", pentru extinderea carierei de nisip în extravilanul com. Cobusca Veche, raionul Anenii Noi este evident faptul că se încearcă promovarea intereselor acestei societăţi şi nu numai. Astfel, se încearcă promovarea unor acte legislative pentru a satisface interesele materiale ale unei singure întreprinderi, în detrimentul intereselor globale şi primordiale ale societăţii şi anume: protecţia terenurilor şi a mediului înconjurător care constituie o prioritate naţională şi care vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei, precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii în viitor. În opinia noastră, promovarea intereselor Societăţii pe Acţiuni "Cariera Cobusca" poate fi calificată ca un element de coruptibilitate.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Promovarea intereselor contrar interesului public
Prejudicierea intereselor contrar interesului public

Respingerea proiectului.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare deoarece este promotor al unor interese private în detrimentul interesului global general, şi respectiv, promovarea acestuia, poate fi calificată drept coruptibilă.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei