Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

28 Martie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la Complexul hotelier-turistic "Nistru"

(înregistrat în Parlament cu numărul 850 din 02 Martie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la Complexul hotelier-turistic "Nistru".Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Mediului, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce nu corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Deşi proiectul actului legislativ supus expertizei nu este însoţit de o notă informativă, care să justifice scopul promovării, din analiza acestuia se poate constata încercarea de a schimba statutul unor zone şi fîşii de protecţie a apelor rîurilor pentru a permite Guvernului construcţia Complexului hotelier-turistic "Nistru".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative este dificil de a evalua suficienţa argumentării proiectului supus expertizei.
Menţionăm însă că proiectul expertizat contravine prevederilor art. 22 din Legea nr. 780/2001 potrivit căreia pentru evaluarea proiectului de act legislativ, se efectuează expertiză juridică, economică, financiară, ştiinţifică, ecologică şi de alt gen, în dependenţă de tipul raporturilor sociale reglementate, precum şi o expertiză lingvistică. Luînd în considerare faptul că se intenţionează adoptarea unui act normativ prin care se modifică statutul unor zone şi fîşii de protecţie a apelor rîurilor, acest proiect de act legislativ vizează în mod direct domeniul ecologic. Astfel, considerăm imperativ necesar ca proiectul actului legislativ să fie supus unei expertize ecologice, care să analizeze consecinţele de ordin ecologic, în cazul aplicării prevederilor, impactul asupra societăţii, sănătăţii persoanei şi protecţia mediului înconjurător etc. Această expertiză trebuie efectuată de către instituţiile şi specialiştii consacraţi din domeniu, inclusiv organizaţiile neguvernamentale de profil. Spre regret, materialele plasate pe site-ul Parlamentului nu conţin informaţii despre efectuarea unei expertize de asemenea gen.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.


8. Fundamentarea economico-financiară. În lipsa notei informative, este dificil de a determina faptul dacă în procesul de promovare a proiectului s-a făcut o fundamentare financiar-economică a proiectului. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. În lipsa notei informative, este dificil de a determina faptul dacă proiectul promovează careva interese sau beneficii contrare interesului public.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. În lipsa notei informative, este dificil de a determina faptul dacă la aplicarea proiectului se vor aduce acreva prejudicii contrare interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie, opinăm că proiectul Legii în cauză nu poate fi adoptat, pînă nu vor fi îndeplinite prevederile art. art. 20, 22 şi 23 din Legea privind actele legislative 780/2001. Or, în cazul în care se promovează un proiect de lege care cuprinde norme de excepţie, este deosebit de importantă publicarea notei informative, care să specifice expres condiţiile care au impus elaborarea proiectului (solicitarea concretă a subiecţilor interesaţi de promovarea proiectului, condiţiile de selectare a acestora etc.), precum şi efectuarea expertizei de profil.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei