Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

20 Martie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind activitatea sanitar-veterinară

(înregistrat în Parlament cu numărul 817 din 28 Februarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind activitatea sanitar-veterinară.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Deşi proiectul actului legislativ supus expertizei nu este însoţit de o notă informativă, care să justifice scopul promovării, din analiza acestuia se poate constata că scopul promovării actului legislativ ete ocrotirea sănătăţii animalelor şi a materialului germinativ de origine animală, protecţia şi bunăstarea animalelor, prevenirea transmiterii de boli între animale şi om, siguranţa produselor de origine animală destinate consumului uman, la toate etapele de producere, achiziţionare, colectare, procesare, depozitare, transportare, distribuire şi comercializare angro sau cu amănuntul, salubritatea şi calitatea furajelor, zooforturilor, premixurilor şi furajelor medicamentate pentru animalele crescute în scopuri economice şi a hranei pentru animalele de companie, de divertisment ori de sport, producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportarea, distribuirea şi comercializarea produselor medicinale de uz veterinar şi a substanţelor utilizate pentru activităţile de diagnostic veterinar, protecţia teritoriului ţării de bolile infecţioase, precum şi protecţia mediului în raport cu creşterea animalelor şi industria alimentară constituie o problemă de stat, abordată prin organizarea activităţii sanitare veterinare în scopul asigurării sănătăţii publice.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative este dificil de a evalua suficienţa argumentării proiectului supus expertizei.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.


8. Fundamentarea economico-financiară. În lipsa notei informative, este dificil de a determina faptul dacă în procesul de promovare a proiectului s-a făcut o fundamentare financiar-economică a proiectului. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative şi anume a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Remarcăm că proiectul contravine prevederilor art. 19 din Legea nr. 780/2001 potrivit căruia în textul proiectului actului legislativ terminologia utilizată trebuie să fie constantă şi uniformă atît în actul elaborat, cît şi în toate celelalte acte legislative, se va utiliza unul şi acelaşi termen dacă este corect, iar folosirea lui repetată exclude confuzia. Autorul proiectului actului legislativ nu a respectat acest principiu (spre exemplu: art. 3 "Noţiuni principale" oferă noţiunea de "autoritate centrală de supraveghere sanitară veterinară", iar la noţiunea "medicului veterinar oficial" autorul proiectului să utilizeze deja termenul de "autoritatea publică centrală de supraveghere sanitară veterinară", ca mai apoi în tot textul proiectului actului legislativ să se utilizeze termenul "autoritatea sanitară veterinară".
De asemenea sînt încălcate prevederile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 780/2001. Potrivit articolului menţionat dispoziţiile de conţinut sînt sistematizate în următoarea succesiune logică:
a) dispoziţiile de drept material le preced pe cele de ordin procedural;
b) dispoziţiile cuprinzînd sancţiuni se grupează, de regulă, în ultima parte a actului legislativ.
Această regulă nu a fost respectată de către autorul proiectului actului legislativ, deoarece răspunderea subiecţilor raporturilor juridice în cauză a fost prevăzută chiar în art. 1 alin. (2)


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, proceduri administrative noi şi alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. 1 alin. (2)

(2) Persoanele fizice şi juridice proprietare sau deţinătoare de animale vii ori material germinativ de origine animală, cele care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piaţă, importă, exportă sau comercializează animale vii ori material germinativ de origine animală, produse de origine animală, produse medicinale veterinare, deşeuri, agenţi patogeni de origine animalieră, produse şi materii utilizate în nutriţia animalelor sau alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor răspund pentru aplicarea şi respectarea întocmai a prevederilor prezentei legi şi a normelor sanitare veterinare, în vederea asigurării şi garantării sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţiei animalelor, mediului şi a siguranţei produselor de origine animală.

Astfel, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) persoanele fizice ce sînt subiecţii raporturilor juridice răspund pentru aplicarea şi respectarea întocmai a prevederilor legi şi a normelor sanitare veterinare. Autorul, însă, nu menţionează în ce condiţii se va naşte răspunderea persoanei, categoria răspunderii, organul competent să atragă la răspundere şi care este procedura de sancţionare. Această omisiune poate favoriza săvîrşirea de către funcţionarul public a actelor de corupţie ce se vor manifesta prin selectarea unilaterală şi arbitrară de către acesta a modalităţii şi a cazurilor de sancţionare.

Coruptibilitate
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect
Lipsa sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea prevederilor din proiect
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Redactarea articolului cu stabilirea clară a condiţiilor în care se va naşte răspunderea persoanei, categoria răspunderii, organul competent să atragă la răspundere şi care este procedura de sancţionare.

2

Art. 2 alin. (2)

(2) Dacă există neconcordanţe între prevederile acordurilor internaţionale din domeniul sanitar veterinar la care Republica Moldova este parte şi prevederile prezentei legi, prioritate au reglementările internaţionale.

Articolul 2 alin. (2), trebuie expus într-o altă redacţie, deoarece sintagma "prioritate au reglementările internaţionale" are o semnificaţie mai largă şi poate fi greşit interpretată. Propunem ca articolul 2 alin. (2) să aibă următoarea redacţie: "(2) Dacă un acord internaţional la care Republica Moldova este parte conţine alte prevederi decît cele cuprinse în legislaţia sanitar veterinară a Republicii Moldova, se aplică prevederile acordului internaţional."

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem ca articolul 2 alin. (2) să aibă următoarea redacţie: "(2) Dacă un acord internaţional la care Republica Moldova este parte conţine alte prevederi decît cele cuprinse în legislaţia sanitar veterinară a Republicii Moldova, se aplică prevederile acordului internaţional."

3

Art. 3

activitate sanitară veterinară de stat - activitate pentru aplicarea strategiilor şi politicilor guvernamentale, în scopul ocrotirii sănătăţii animalelor, a materialului germinativ de origine animală, protecţiei şi bunăstării animalelor, prevenirii transmiterii de boli între animale şi om, siguranţei produselor de origine animală destinate consumului uman, la toate etapele de producere, achiziţionare, colectare, procesare, depozitare, transportare, distribuire şi comercializare, protecţiei teritoriului ţării de bolile infecţioase, precum şi protecţia mediului în raport cu creşterea animalelor şi industria alimentară desfăşurată de serviciile sanitare veterinare de stat;

Articolul 3 noţiunea "activitate sanitară veterinară de stat" este mai degrabă o scurtă descrie a scopului şi sferei de reglementare a prezentei legi. Totodată, considerăm că prin această noţiune se încearcă indirect interzicerea practicării activităţii veterinare private, deoarece noţiunea în cauză este una largă care cuprinde toată activitatea din domeniul în cauză. Potrivit proiectului legii activitate sanitară veterinară privată este activitatea, alta decît cea de stat, efectuată de medicii veterinari privaţi, în condiţiile legii. Astfel, persoana care va dori să desfăşoare o astfel de activitate nu o va putea face, deoarece activitatea sanitară veterinară de stat cuprinde toată ramura în cauză.

Coruptibilitate
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea noţiunii.

4

Art. 3

medic veterinar oficial - medic veterinar cu studii superioare, care deţine calitatea de funcţionar public, desemnat de autoritatea publică centrală de supraveghere sanitară veterinară pentru practicarea activităţii sanitare veterinare de stat stabilite de ea şi care activează la nivelul Agenţiei, direcţiilor sanitare veterinare raionale/municipale şi posturile de inspecţie şi control sanitar veterinar la frontieră;

Articolul 3 la noţiunea "medicului veterinar oficial" nu este clar care este autoritatea care trebuie să stabilească activităţile sanitare veterinare ce trebuie să fie practicate de către acesta.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea noţiunii.

5

Art. 3

medic veterinar împuternicit - medic veterinar căruia i s-a transferat, de către direcţia sanitară veterinară şi siguranţa alimentară raională/municipală, după caz, competenţa de a efectua unele activităţi sanitare veterinare de stat, pe bază de contract, în condiţiile legii. Activităţile sanitare veterinare de stat încredinţate pentru a fi realizate de către medicii veterinari împuterniciţi se stabilesc anual de către Agenţie, prin ordin al directorului general;

La noţiunea "medicului veterinar împuternicit" nu este clar ce se înţelege prin direcţia sanitară veterinară şi siguranţa alimentară raională/municipală şi care este de fapt statutul acestor direcţi, deoarece potrivit proiectului aceste direcţii sînt doar nişte subdiviziuni ale Agenţiei Sanitare Veterinare şi Siguranţa Alimentară. În cazul în care ele sînt doar nişte subdiviziuni a Agenţiei cu ce drept ele vor transfera medicului veterinar împuternicit competenţa de a efectua unele activităţi sanitare veterinare de stat. De asemenea, nu este clar cine va încheia cu medicii veterinari împuterniciţi contractele de transferare a competenţei de a efectua unele activităţi sanitare veterinare de stat. Totodată, credem, că anume prin prezentul act legislativ ar trebui să fie prevăzute nişte criterii, potrivit cărora Agenţia, va stabili care activităţi sanitare veterinare de stat sînt încredinţate medicilor veterinari împuterniciţi, stabilindu-se şi unele condiţii speciale pentru ca aceste activităţi să li se încredinţeze, retragă etc.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea noţiunii.

6

Art. 3

control sanitar veterinar - activitatea de prevenire, depistare şi suprimare a încălcărilor regulilor sanitare veterinare de către persoanele fizice şi juridice;

supraveghere sanitară veterinară - totalitatea activităţilor efectuate de medicii veterinari oficiali şi medicii veterinari împuterniciţi, prin care se execută controlul activităţilor prevăzute în articolul 1 al prezentei legi;

Credem că ar fi binevenit de concretizat ce se înţelege prin control sanitar veterinar şi supraveghere sanitară veterinară, deoarece aceste două noţiuni rezultă una din altă şi în practică va fi una şi aceeaşi activitate de control.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Revizuirea noţiunii.

7

Art. 3

autorizaţie sanitară veterinară - document oficial, emis de autoritatea sanitară veterinară competentă, care atestă respectarea cerinţelor sanitare veterinare la instituţiile şi întreprinderile supuse supravegherii sanitare veterinare;

Articolul 3 stabileşte că autorizaţia sanitară veterinară este un document oficial, emis de autoritatea sanitară veterinară competentă, însă autorul proiectului actului legislativ în cauză nu concretizează în tot proiectul actului legislativ care este autoritatea sanitară veterinară competentă care eliberează o astfel de autorizaţie şi care sînt condiţiile necesare pentru aceasta. Propunem de a stabili concret, pentru a nu crea confuzii cine şi pentru ce eliberează autorizaţii sanitare veterinare.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Propunem de a stabili concret, pentru a nu crea confuzii cine şi pentru ce eliberează autorizaţii sanitare veterinare.

8

Art. 3

punere sub sechestru veterinar - procedură ce ţine de competenţa autorităţii sanitare veterinare, constînd în interzicerea punerii pe piaţă, comercializării ori circulaţiei animalelor şi materialului germinativ de origine animală, produselor şi subproduselor de origine animală, produselor medicinale veterinare, furajelor, materiilor furajere şi altor materii utilizate în hrana animalelor, hranei pentru animale de companie, furajelor medicamentate, premixurilor, zooforturilor, concentratelor proteino-vitamino-minerale sau vitamino-minerale ori altor materii şi materiale aflate sub supraveghere sanitară veterinară şi control sanitar veterinar, care nu sînt conforme cu prevederile legale privind destinaţia lor, aceasta implicînd şi cazarea şi depozitarea lor în spaţiile desemnate de autoritatea sanitară veterinară, pentru siguranţa produselor şi alimentelor de origine animală, în vederea stabilirii destinaţiei finale, procesării adecvate pentru utilizarea în alte scopuri sau nimicirea acestora. Procedurile de aplicare a punerii sub sechestru veterinar, termenele şi temeiurile sînt stabilite prin ordin al directorului general al Agenţiei;

confiscare veterinară - scoaterea din consumul uman şi, respectiv, din consumul animalelor, punerea sub restricţii sanitare veterinare şi direcţionarea la prelucrare tehnică sau, după caz, la nimicire a produselor şi subproduselor supuse supravegherii sanitare veterinare şi controlului sanitar veterinar, ca urmare a inspecţiilor şi controalelor sanitare veterinare şi declarării acestora necorespunzătoare pentru consum uman şi, respectiv, pentru consum animalier. Procedurile de confiscare şi documentele ce însoţesc operaţiunea sînt stabilite prin ordin al directorului general al Agenţiei;

Articolul 3 prevede noţiunea de punere sub sechestru veterinar . Această procedură potrivit autorului ţine de competenţa autorităţii sanitare veterinare, însă autorul a uitat să menţioneze expres care este autoritatea sanitară veterinară competentă să aplice acest sechestru. Credem, că anume prin lege trebuie să fie stabilit expres care este autoritatea sanitară veterinară competentă să aplice sechestru. Totodată, această normă este una de blanchetă deoarece legiuitorul pune în sarcina organului executiv să elaboreze procedurile de aplicare a punerii sub sechestru veterinar, termenele şi temeiurile acestuia. Coruptibilitatea acestei norme se manifestă prin faptul că, lăsă reglementarea detaliată a raporturilor juridice din domeniu în competenţa unui organ executiv, astfel, legiuitorul provoacă autoritatea publică să-şi creeze condiţii "comode" de funcţionare, care pot fi în detrimentul intereselor cetăţenilor. Acest element este coruptibil nu prin natura sa, dar prin faptul că contribuie la apariţia unor elemente nemijlocit coruptibile. La fel este o normă de blanchetă şi noţiunea dată "confiscării veterinare" deoarece, ca şi în cazul sechestrului, legiuitorul pune în sarcina organului executiv să elaboreze procedurile de confiscare şi documentele ce însoţesc această operaţiune.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Revizuirea noţiunii.

9

Art. 3

carantină profilactică - complex de măsuri ce constă în ţinerea, pentru o perioadă stabilită de Agenţie, însă care nu depăşeşte 30 de zile, a animalelor de fermă ce se importă sau a celor ce se exportă, la solicitarea ţării importatoare, în mod obligatoriu, în locuri special amenajate ca exploataţii de carantină, pentru realizarea unor activităţi sanitare veterinare de stat, în vederea evaluării stării de sănătate a acestor animale şi eliminării oricărui risc pentru efectivele de animale indigene;

Articolul 3 şi articolul 30 stabilesc procedura de carantina profilactică. Potrivit articolelor menţionate, carantina profilactică se stabileşte pentru o perioadă ce nu poate depăşi 30 de zile. Totodată, termenul, condiţiile şi cazurile de instituire a carantinei profilactice va fi stabilit de către Agenţie. Considerăm că, în scopul evitării abuzurilor şi săvîrşirii actelor de corupţie din partea funcţionarilor publici, în proiectul actului legislativ trebuie de stabilit concret care sînt cazurile de instituire a carantinei profilactice şi care este termenul pentru fiecare caz separat, procedura etc.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete

Trebuie de stabilit concret care sînt cazurile de instituire a carantinei profilactice şi care este termenul pentru fiecare caz separat, procedura etc.

10

Art. 3

carantină de necesitate - totalitate a măsurilor sanitare veterinare stabilite de organele administrative de stat şi locale, la prescripţia medicului veterinar oficial, obligatorii pentru executare de către persoanele fizice şi juridice cu funcţii de răspundere, care privesc prevenirea, răspîndirea şi lichidarea focarelor de boli infecţioase şi neinfecţioase în masă ale animalelor, ce prevede un regim deosebit al activităţii economice şi altor activităţi prin restricţiile de mişcare a mijloacelor de transport, mărfurilor, încărcăturilor şi animalelor;

La articolul 3 la noţiunea "carantina de necesitate" trebuie de explicat ce se subînţelege prin persoanele fizice şi juridice cu funcţii de răspundere şi anume care sînt aceste persoane cu funcţii de răspundere, îndeosebi ce se înţelege prin persoanele juridice cu funcţie de răspundere.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea noţiunii.

11

Art. 3

nimicire - neutralizare a carcaselor de animale moarte sau ucise, a produselor şi subproduselor şi a deşeurilor de origine animală neconforme (îndemne pentru consumul uman şi în hrana animalelor), prin incinerare, coincinerare sau îngropare în condiţii şi locuri speciale, sub supraveghere sanitară veterinară oficială. Procedurile de nimicire şi documentele adiacente se stabilesc de către Agenţie prin ordin al directorului general;

ucidere - aplicare, de către medicii veterinari oficiali sau de medicii veterinari împuterniciţi, a unor metode autorizate faţă de animale, care să le provoace moartea cît mai rapid şi sigur şi să se evite conştientizarea acestui proces sau agonia animalelor, precum şi injectare a unei supradoze de medicament cu proprietăţi anestezice sau a unui produs autorizat pentru eutanasiere. Procedurile de ucidere specifice diferitelor specii de animale şi contextul epizootic în care se aplică acestea se stabilesc de Agenţie prin ordin al directorului general, cu respectarea principiilor bunăstării şi protecţiei animalelor;

Noţiunile date "nimicirii" şi "uciderii" din art. 3 sînt norme de blanchetă, deoarece legiuitorul pune în sarcina organului executiv să elaboreze procedurile de nimicire şi documentele adiacente acesteia şi procedurile de ucidere specifice diferitelor specii de animale şi contextul epizootic în care se aplică acestea. După cum am menţionat mai sus, coruptibilitatea acestei norme se manifestă prin faptul că, lăsă reglementarea detaliată a raporturilor juridice din domeniu în competenţa unui organ executiv, astfel, legiuitorul provoacă autoritatea publică să-şi creeze condiţii "comode" de funcţionare, care pot fi în detrimentul intereselor cetăţenilor.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Revizuirea noţiunii.

12

Art. 3

subordonare tehnică - ordine de dependenţă reglementară din domeniul sanitar veterinar, sub controlul direct al Agenţiei;

Nu este clar ce înseamnă subordonare tehnică. Definiţia dată de către autorii proiectului actului normativ este una neclară. Acest fapt contravine prevederilor art. 19 din Legea nr. 780/2001 potrivit căruia fraza se construieşte conform normelor gramaticale, astfel încît să exprime corect, concis şi fără echivoc ideea, să fie înţeleasă uşor de orice subiect interesat, această regulă însă nu a fost respectată de către autor.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea noţiunii.

13

Art. 3

siguranţa alimentară (inofensivitatea produselor alimentare) - certitudine argumentată a faptului că, în condiţii obişnuite de preparare şi/sau utilizare, produsele alimentare nu sînt periculoase şi nu prezintă risc pentru sănătatea generaţiei actuale şi a celei viitoare;

Cît priveşte noţiunea de "siguranţa alimentară (inofensivitatea produselor alimentare)" nu este clar ce se înţelege prin certitudine argumentată a faptului că în condiţii obişnuite de preparare şi/sau utilizare, produsele alimentare nu sînt periculoase şi nu prezintă risc pentru sănătatea generaţiei actuale şi a celei viitoare şi anume nu este clar care sînt acele argumente, precum şi cum şi cînd ele trebuie să se manifeste pentru a afirma cu certitudine faptul că produsele pot fi considerate inofensive. Credem că autorii actului normativ în cauză trebuie să mai revadă încă o dată această noţiune.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea noţiunii.

14

Art. 3

expertiza sanitară veterinară - complex de măsuri sanitare veterinare, care permite evaluarea argumentată a calităţii produselor, în primul rînd de origine animală.

Trebuie de explicat mai detaliat ce se subînţelege prin "expertiza sanitară veterinară" şi anume prin ce se manifestă "evaluarea argumentată a calităţii produselor".

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea noţiunii.

15

Art. 6

Articolul 6. Profesiunea de medic veterinar

Profesiunea de medic veterinar se exercită pe teritoriul Republicii Moldova de către orice persoană, cetăţean al Republicii Moldova, care posedă diplomă de medic veterinar obţinută în Republica Moldova, precum şi de către cetăţeni străini stabiliţi pe teritoriul Republicii Moldova, care posedă diplomă de medic veterinar sau alte documente obţinute în afara Republicii Moldova şi care atestă această calificare, similară cu cea obţinută în Republica Moldova, şi echivalată oficial, conform legii.

Articolul 6 stabileşte că profesiunea de medic veterinar se exercită pe teritoriul Republicii Moldova de către orice persoană, cetăţean al Republicii Moldova, care posedă diplomă de medic veterinar obţinută în Republica Moldova, precum şi de către cetăţeni străini stabiliţi pe teritoriul Republicii Moldova, care posedă diplomă de medic veterinar sau alte documente obţinute în afara Republicii Moldova şi care atestă această calificare, similară cu cea obţinută în Republica Moldova, şi echivalată oficial, conform legii. În redacţia dată articolul în cauză încalcă grav prevederile articolului 19 şi articolului 43 din Constituţia Republicii Moldova. Potrivit prevederilor articolelor menţionate cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi cetăţenii Republicii Moldova, iar art. 43 stabileşte că orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva şomajului. Însă potrivit articolului 6 profesia de medic veterinar o poate exercita doar cetăţenii RM care au obţinut diploma de studii în RM şi cetăţenii străini, iar apatrizii şi cetăţenii RM care au făcut studiile în străinătate nu au dreptul să exercite profesia de medic veterinar.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului

Din aceste considerente propunem de a modifica art. 6 şi de al expune în următoarea redacţie: "Profesiunea de medic veterinar se exercită pe teritoriul Republicii Moldova de către orice persoană cu domiciliul permanent în Republica Moldova şi care posedă diplomă de medic veterinar. Cetăţeni străini vor exercita profesia de medic veterinar dacă sînt stabiliţi pe teritoriul Republicii Moldova, posedă diplomă de medic veterinar sau alte documente obţinute în afara Republicii Moldova şi care atestă această calificare, similară cu cea obţinută în Republica Moldova, şi echivalată oficial, conform legii."

16

Art. 8 alin.(1)

(1) Activitatea sanitară veterinară privată este desfăşurată de orice subiect al antreprenoriatului privat.

La art. 8 propunem ca alin. (1) să fie exclus, deoarece potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol activităţile sanitare veterinare private sînt licenţiate de către Camera de Licenţiere conform legislaţiei în vigoare, astfel, pentru a desfăşura o astfel de activitate este necesar, în mod obligatoriu, obţinerea licenţei, iar potrivit art. 6 profesia de medic veterinar o pot exercita numai persoanele ce au diplomă în acest domeniu. Din aceste considerente, activitatea sanitară veterinară privată nu poate fi desfăşurată de orice subiect al antreprenoriatului privat, fiindcă pentru desfăşurarea acestei activităţi este necesară îndeplinirea anumitor condiţii.

Coruptibilitate
Norme irealizabile
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

La art. 8 propunem ca alin. (1) să fie exclus.

17

Art. 8 alin.(4)

(4) Titularul licenţei pentru activităţi sanitare veterinare private efectuează măsuri sanitare veterinare strategice pe bază de contract încheiat cu Agenţia.

Trebuie de explicat prevederile art. 8 alin. (4) şi anume ce se înţelege prin măsuri sanitare veterinare strategice pe care titularii licenţei pentru activităţi sanitare veterinare private trebuie să le efectueze.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea noţiunii.

18

Art. 8 alin.(5)

(5) Unităţile de producere, colectare, procesare, depozitare, transportare şi comercializare a materiei prime şi a produselor de origine animală sînt supuse obligatoriu supravegherii sanitare veterinare de stat de către medicii veterinari împuterniciţi, care efectuează şi expertiza sanitară veterinară a materiei prime şi produselor de origine animală şi sînt angajaţi prin contract de către direcţiile sanitare veterinare şi siguranţa alimentară raionale/municipale. Unităţile nominalizate achită direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentară raionale/municipale serviciile prestate de către medicii veterinari împuterniciţi, conform tarifelor stabilite de către Guvern.

La art. 8 alin. (5) trebuie de prevăzut care va fi periodicitatea verificărilor efectuate de către medicii veterinari împuterniciţi şi care verificări sînt obligatorii, deoarece serviciile prestate de către medicii veterinari împuterniciţi sînt oneroase. Aceasta este necesar pentru a evita săvîrşirea de către medicii veterinari împuterniciţi a abuzurilor prin efectuarea de controale nejustificate cu solicitarea ulterioară a achitării de către persoanele supuse supravegherii a serviciilor prestate.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa unor termene concrete

La art. 8 alin. (5) trebuie de prevăzut care va fi periodicitatea verificărilor efectuate de către medicii veterinari împuterniciţi şi care verificări sînt obligatorii

19

Art. 8 alin.(6)

(6) Pentru obţinerea licenţei de asistenţă medicală veterinară, solicitantul trebuie să respecte următoarele condiţii obligatorii:...

La art. 8 alin. (6) trebuie de specificat pentru ce serveşte licenţa de asistenţă medicală veterinară, care sînt subiecţii ce trebuie să solicite eliberarea unei astfel de licenţe, termenul în care se eliberează aceasta şi cine va elibera această licenţă.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa unor termene concrete

Trebuie de specificat pentru ce serveşte licenţa de asistenţă medicală veterinară, care sînt subiecţii ce trebuie să solicite eliberarea unei astfel de licenţe, termenul în care se eliberează aceasta şi cine va elibera această licenţă.

20

Art. 8 alin.(7) lit.b)

b) constatarea încălcărilor cerinţelor sanitare veterinare la efectuarea asistenţei medicale veterinare.

La art. 8 alin. (7), lit. b) trebuie de specificat care sînt încălcările cerinţelor sanitare veterinare la efectuarea asistenţei medicale veterinare. Aceasta este necesar, pentru a evita retragerea nejustificată de către funcţionarul public împuternicit a licenţei în cauză. De asemenea, credem că ar fi oportun de menţionat şi care este organul competent să retragă această licenţă precum şi procedura de retragere şi contestare a retragerii. Totodată, pentru evitarea săvîrşirii de către funcţionarii publici a actelor de corupţie trebuie de stabilit condiţiile, termenele şi procedura de restabilire sau redobîndire a licenţei de asistenţă medicală veterinară.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru încălcarea prevederilor din proiect
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea articolului expertizat.

21

Art. 9 alin. (1) lit. a)

a) activităţi de supraveghere sanitară veterinară a bolilor la animale şi a zoonozelor din listele A şi B ale Oficiului Internaţional de Epizootii;

La art. 9 alin. (1) lit. a), trebuie descris conţinutul listelor A şi B ale Oficiului Internaţional de Epizootii cel puţin sub formă de anexă la actul normativ în cauză.

Coruptibilitate
Lacune de drept

Revizuirea articolului expertizat.

22

Art. 10

Articolul 10. Felcerii şi tehnicienii veterinari

Felcerii veterinari şi tehnicienii veterinari îşi desfăşoară activitatea numai sub conducerea unui medic veterinar, care îi angajează în funcţie de numărul de animale aflate sub supravegherea sa, conform normativelor aprobate prin hotărîre de Guvern.

Prevederile art. 10 sînt în contradicţie cu prevederile art. 3 din actul normativ expertizat şi anume potrivit prevederilor art. 3, tehnicianul veterinar activează sub supravegherea unui medic veterinar împuternicit; însă art. 10 stabileşte că tehnicienii veterinari îşi desfăşoară activitatea numai sub conducerea unui medic veterinar .

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept

Propunem de a modifica prevederile art. 3 din actul legislativ expertizat şi de exclus cuvîntul "împuternicit".

23

Art. 12, lit. a-h)

Textul integral

Prevederile art. 12, lit. a-h) trebuie să fie revăzute, deoarece sînt norme de blanchetă precum şi stabilesc atribuţii extensive de reglementare transmise în competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, fapt ce poate duce la săvîrşirea de către funcţionarii publici împuterniciţi a eventualelor acte de corupţie. De asemenea, credem că trebuie de concretizat care sînt autorităţile sanitare veterinare competente cărora li se conferă aceste drepturi.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Atribuţii extensive de reglementare
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea articolului expertizat.

24

Art. 16 lin. (1) lit. h)

h) să anunţe autoritatea sanitară veterinară competentă despre mişcarea sau transportarea animalelor vii, produselor şi materialului germinativ de origine animală, supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar;

La art. 16 lin. (1) lit. h) întru evitarea săvîrşirii sau provocării săvîrşirii de către funcţionarii publici a eventualelor acte de corupţie, trebuie de indicat expres care autorităţi sanitare veterinare competente trebuie să anunţe persoana fizică despre mişcarea sau transportarea animalelor vii, produselor şi materialului germinativ de origine animală, supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Trebuie de indicat expres care autorităţi sanitare veterinare competente trebuie să anunţe persoana fizică despre mişcarea sau transportarea animalelor vii, produselor şi materialului germinativ de origine animală, supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar.

25

Art. 16 lin. (1) lit. i) şi lit. p)

i) să prezinte autorităţii sanitare veterinare competente, la solicitarea acesteia, în original sau copii, documentele şi certificatele ce însoţesc animalele vii, produsele şi materialul germinativ de origine animală, supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar;

p) să păstreze, în limitele de timp stabilite de autoritatea sanitară veterinară competentă, certificatele şi documentele ce atestă sau certifică starea de sănătate a animalelor vii, a produselor şi materialului germinativ de origine animală supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar.

La lit. i) şi lit. p) de asemenea trebuie de specificat care sînt autorităţile sanitare veterinare competente să solicite prezentarea de către persoana fizică, în original sau copii, documentele şi certificatele ce însoţesc animalele vii, produsele şi materialul germinativ de origine animală, supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar. Totodată, trebuie de menţionat care sînt documentele şi certificatele care trebuie să însoţească animalele vii, produsele şi materialul germinativ de origine animală, supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar precum şi termenul de păstrare a acestora.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Revizuirea articolului expertizat.

26

Art. 16 lin. (2)

(2) Măsurile stabilite de medicii veterinari oficiali în exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor lor sînt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi ce cad sub incidenţa competenţelor serviciilor sanitare veterinare.

La art. 16 alin. (2) trebuie de desfăşurat şi de explicat ce se subînţelege prin activităţi ce cad sub incidenţa competenţelor serviciilor sanitare veterinare şi anume de indicat expres care activităţi în conformitate cu legislaţia RM cad sub incidenţa competenţelor serviciilor sanitare veterinare.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea articolului expertizat.

27

Art. 17 alin. (1) şi (2)

(1) Funcţionarea exploataţiilor de animale, a fermelor de carantină, a celor cu animale de vînat, parcurilor, rezervaţiilor naţionale şi grădinilor zoologice, păşunilor şi taberelor de vară, aglomerărilor temporare de animale, staţiilor de incubaţie a ouălor, precum şi a unităţilor care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piaţă, importă, exportă sau comercializează animale vii, material germinativ, produse de origine animală destinate consumului uman, produse medicinale de uz veterinar, deşeuri, produse de origine animală care nu sînt destinate consumului uman sau agenţi patogeni de origine animală, produse şi materii prime utilizate în nutriţia animalelor ori alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor este permisă numai dacă sînt autorizate anual de către autoritatea sanitară veterinară competentă, în condiţiile legii.

(2) Mijloacele de transport care transportă animalele vii şi produse supuse controlului sanitar veterinar vor fi autorizate sanitar veterinar de către autoritatea sanitară veterinară competentă, anual.

La art. 17 alin. (1) şi (2) trebuie de indicat direct care este autoritatea sanitară veterinară competentă, abilitată să elibereze anual autorizaţii ce vor permite funcţionarea exploataţiilor de animale, a fermelor de carantină, a celor cu animale de vînat, parcurilor, rezervaţiilor naţionale şi grădinilor zoologice, păşunilor şi taberelor de vară, aglomerărilor temporare de animale, staţiilor de incubaţie a ouălor, precum şi a unităţilor care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piaţă, importă, exportă sau comercializează animale vii, material germinativ, produse de origine animală destinate consumului uman, produse medicinale de uz veterinar, deşeuri, produse de origine animală care nu sînt destinate consumului uman sau agenţi patogeni de origine animală, produse şi materii prime utilizate în nutriţia animalelor ori alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor, precum şi mijloacele de transport care transportă animalele vii şi produse supuse controlului sanitar veterinar.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Revizuirea articolului expertizat.

28

Art. 17 alin. (3)

(3) Autoritatea sanitară veterinară de stat competentă autorizează unităţile prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol numai dacă acestea îndeplinesc cerinţele prevăzute de normele sanitare veterinare în vigoare şi au încheiat contracte cu medicii veterinari împuterniciţi.

Articolul 17 alin. (3) este o normă coruptibilă prin conţinutul său, deoarece stabileşte cerinţe exagerate faţă de persoana ce solicită realizarea dreptului său la obţinerea autorizaţiei, precum şi cerinţele respective nu sînt concret determinate. Acest element prin natura sa este nemijlocit coruptibil. Astfel, prevederea că autoritatea sanitară veterinară de stat competentă, care, de altfel, nu este determinată, autorizează unităţile prevăzute în art. 17 alin. (1) numai dacă acestea îndeplinesc cerinţele prevăzute de normele sanitare veterinare în vigoare poate favoriza comiterea de acte de corupţie de către funcţionarii publici, deoarece nu sînt concretizate care cerinţe şi norme trebuie respectate de către solicitant. Considerăm că pentru eliminarea condiţiilor săvîrşirii de către funcţionarii publici a actelor de corupţie trebuie de specificat expres toate cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul pentru a obţine autorizaţia specificată precum şi care este procedura, termenele de eliberare a acestor autorizaţii.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Revizuirea articolului expertizat.

29

Art. 17 alin. (4)

(4) Obiectivele prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol, care practică activităţi de export, vor fi autorizate, în condiţiile legii, de către autoritatea publică centrală de supraveghere sanitară veterinară.

La fel şi prevederile alin. (4) din art. 17 este unul pasibil de favorizare a actelor de corupţie atîta timp cît nu este specificat detaliat în ce condiţii autoritatea publică centrală de supraveghere sanitară veterinară autorizează funcţionarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1) al art. 17, care practică activităţi de export. Totodată, trebuie de menţionat că ar fi binevenit de specificat ce se subînţelege prin autoritatea publică centrală de supraveghere sanitară veterinară, deoarece art. 3 nu defineşte o astfel de instituţie.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii excesive

Revizuirea articolului expertizat.

30

Art. 17 alin. (6)

(6) Agenţia va elabora şi va aproba normele sanitare veterinare pentru obiectivele prevăzute la alineatele (1) şi (2) ale prezentului articol, în vederea eliberării autorizaţiei sanitar veterinare. Pentru obţinerea autorizaţiei sanitar veterinare, agenţii economici vor depune o cerere la Agenţie sau direcţiile sanitare veterinare şi siguranţa alimentară raionale/municipale, după caz, la care vor anexa copiile următoarelor acte:

copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;

copia de pe actul de proprietate sau contractul încheiat pentru arenda spaţiului.

Articolul 17 alin. (6) este o normă de blanchetă, deoarece legiuitorul pune în sarcina organului executiv elaborarea procedurilor de eliberare a autorizaţiilor. Astfel, coruptibilitatea acestei norme se manifestă prin faptul că, lăsă reglementarea detaliată a raporturilor juridice din domeniu în competenţa unui organ executiv, astfel, legiuitorul provoacă autoritatea publică să-şi creeze condiţii "comode" de funcţionare, care pot fi în detrimentul intereselor cetăţenilor.

Coruptibilitate
Norme de blanchetă
Atribuţii extensive de reglementare
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Revizuirea articolului expertizat.

31

Art. 20

Articolul 20. Măsuri speciale de protecţie

În procesul comerţului, tranzitului sau importului de animale vii şi material germinativ de origine animală, de produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar, Agenţia dispune, în anumite cazuri, luarea unor măsuri speciale de protecţie împotriva oricărui risc de natură să afecteze sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecţia animalelor, protecţia mediului şi siguranţa produselor de origine animală.

Pentru evitarea actelor de corupţie propunem ca la art. 20 să fie explicat în care " anumite cazuri" Agenţia dispune aplicarea de măsuri speciale de protecţie împotriva oricărui risc de natură să afecteze sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecţia animalelor, protecţia mediului şi siguranţa produselor de origine animală, or din conţinutul proiectului actului normativ în cauză nu este clar care sînt aceste situaţii speciale. Totodată, propunem de a specifica şi care sînt măsurile speciale pe care Agenţia le poate aplica.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea articolului expertizat.

32

Art. 23 alin. (1)

(1) Comerţul, importul, producerea, punerea pe piaţă, tranzitul şi exportul de produse şi subproduse de origine animală supuse supravegherii sanitare veterinare şi controlului sanitar veterinar, destinate consumului uman, se realizează pe baza cerinţelor sanitare veterinare specifice, prevăzute de normele sanitare veterinare elaborate de Agenţie şi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi industriei alimentare.

De asemenea, propunem de a specifica şi concretiza prevederile art. 23 alin. (1) şi anume care sînt cerinţele sanitare veterinare specifice pe baza cărora se realizează comerţul, importul, producerea, punerea pe piaţă, tranzitul şi exportul de produse şi subproduse de origine animală supuse supravegherii sanitare veterinare şi controlului sanitar veterinar, destinate consumului uman.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Revizuirea articolului expertizat.

33

Art. 25 alin. (2)

(2) Autorităţile sanitare veterinare competente au puterea legală de a dispune întreruperea fabricării de produse sau alimente de origine animală neconforme prevederilor legislaţiei sanitare veterinare specifice, pînă la remedierea deficienţelor, remediere certificată de medicul veterinar oficial care are în supraveghere sanitară veterinară şi control sanitar veterinar întreprinderea respectivă, de a retrage de pe fluxul tehnologic, din depozitele distribuitorilor sau din reţeaua de vînzare cu amănuntul produsele şi alimentele respective şi de a dispune, după efectuarea unor investigaţii de laborator, dacă este necesar, utilizarea acestora în alte scopuri (industriale) sau nimicirea sub supraveghere sanitară veterinară oficială.

Articolul 25 alin. (2) stabileşte că autorităţile sanitare veterinare competente au puterea legală de a dispune întreruperea fabricării de produse sau alimente de origine animală neconforme prevederilor legislaţiei sanitare veterinare specifice, pînă la remedierea deficienţelor, remediere certificată de medicul veterinar oficial care are în supraveghere sanitară veterinară şi control sanitar veterinar întreprinderea respectivă, de a retrage de pe fluxul tehnologic, din depozitele distribuitorilor sau din reţeaua de vînzare cu amănuntul produsele şi alimentele respective şi de a dispune, după efectuarea unor investigaţii de laborator, dacă este necesar, utilizarea acestora în alte scopuri (industriale) sau nimicirea sub supraveghere sanitară veterinară oficială. Pentru a evita comiterea unor eventuale acte de corupţie, propunem de a stabili concret care este autoritatea veterinară concretă ce are dreptul de a dispune întreruperea fabricării, retragerea etc. şi care sînt temeiurile şi procedura legală de aplicare a astfel de acţiuni.

Coruptibilitate
Lacune de drept
Atribuţii excesive / contrare statutului

Propunem de a stabili concret care este autoritatea veterinară concretă ce are dreptul de a dispune întreruperea fabricării, retragerea etc. şi care sînt temeiurile şi procedura legală de aplicare a astfel de acţiuni.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare, deoarece, în viziunea noastră, ar putea favoriza comiterea unor acte de corupţie. Totodată, proiectul în cauză necesită a fi corelat cu actele legislative în vigoare în special cu prevederile art. 19, art. 20 şi art. 22 al Legii nr. 780/2001. De asemenea proiectul actului legislativ în cauză trebuie să prevadă şi responsabilităţii concrete a funcţionarilor publici, a controlului intern etc., care au fost omise cu desăvîrşire din cuprinsul proiectului expertizat.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei