Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

21 Februarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind modificarea anexei la Legea privind aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri ramîn în proprietatea statului

(înregistrat în Parlament cu numărul 423 din 01 Februarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea anexei la Legea privind aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri ramîn în proprietatea statului.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Deşi proiectul actului legislativ supus expertizei nu este însoţit de o notă informativă, care să justifice scopul promovării, din analiza acestuia se poate constata încercarea de a micşora radical suprafaţa terenurilor destinate agriculturii, care au rămas în proprietatea statului.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative este dificil de a evalua suficienţa argumentării proiectului supus expertizei.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.


8. Fundamentarea economico-financiară. În lipsa notei informative, este dificil de a determina faptul dacă în procesul de promovare a proiectului s-a făcut o fundamentare financiar-economică a proiectului. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Considerăm că proiectul legii analizate instituie o reglementare care ar putea ridica probleme în sfera coruptibilităţii, avînd în vedere că modificarea propusă micşorează radical suprafaţa terenurilor destinate agriculturii, care au rămas în proprietatea statului. In lipsa unei note informative a proiectului, care să se refere la regimul juridic ulterior a suprafeţei de teren retrase din proprietatea Gospodăriei agricole "Flori", din municipiul Chişinău" (spre exemplu ulteriorul proprietar al acestuia), se poate presupune că proiectul ar putea fi expresia unor interese individuale ori de grup.
Dincolo de cele formulate mai sus, în opinia noastră, completarea proiectului legii cu încă un articol întitulat "Dispoziţii finale şi tranzitorii" ar avea un potenţial de contracarare a corupţiei, în cazul în care ar reglementa expres:

destinaţia ulterioară a terenului retras;
tipul ulterior de proprietate asupra acestuia, iar în cazul păstrării aceluiaşi tip de proprietate publică, titularul ulterior al dreptului de proprietate;
temeiului juridic în baza căruia este retras terenul respectiv din proprietatea Gospodăriei agricole "Flori, avînd în vedere lipsa temeiului constituţional din clauza de adopate a proiectului, precum şi necesitatea protecţiei terenurilor pentru asigurarea folosirii lor raţionale, în special în ceea ce priveşte terenurile agricole.
Lipsa unor asemenea prevederi ar putea conduce la comiterea de acte de corupţie din partea funcţionarilor publici, în sarcina cărora va fi pusă determinarea statutului juridic de mai departe a terenului agricol respectiv, ce se pot manifesta prin favorizarea diferitor persoane fizice sau juridice, în vederea obţinerii de către acestea a dreptului de proprietate asupra lui.

Adiţional, considerăm important să remarcăm faptul că înaintarea proiectului, fără o justificare adecvată, iscă anumite dubii referitor la raţionamentul păstrării Legii pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului, ţinînd cont de frecventele modificări care se operează în textul acestea (18 modificări!!!) şi tendinţa constantă de reducere a suprafeţei acestor terenuri. Or, în opinia noastră, suntem în prezenţa unei încălcări a principiului stabilităţii legislative, modificările la Legea enunţată mai sus, intervenind conjunctural, în dependenţă de anumite interese şi situaţii care apar pe piaţa funciară, inclusiv majorarea preţului terenurilor.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Reieşind din cele menţionate mai sus considerăm că proiectul poate prejudicia interesele statului.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie, opinăm că proiectul Legii în cauză nu poate fi adoptat în redacţia în care este propus Parlamentului în lipsa unor garanţii suplimentare, care ar asigura realizarea interesului general de protecţie a terenurilor agricole.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei