Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

08 Februarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind completarea Legii privind protecţia mediului înconjurător

(înregistrat în Parlament cu numărul 51 din 11 Ianuarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind completarea Legii privind protecţia mediului înconjurător.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este nu este determinată, ceea ce nu corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Considerăm necesară stabilirea expresă a categoriei proiectului actului legislativ expertizat. În acest context, invocăm faptul că domeniile reglementate de legile propuse spre modificare, nu sunt prevăzute expres la articolul 72 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova. Prin urmare, considerăm că legile respective trebuie incluse la categoria legilor ordinare, care intervin în orice domeniu al relaţiilor sociale, cu excepţia celor rezervate legilor constituţionale şi organice.


3. Scopul promovării proiectului Din nota informativă ce însoţeşte proiectul actului legislativ expertizat se constată promovarea intereselor ÎM „Moldcarton" SA. Astfel, se încearcă modificarea unor acte normative pentru a satisface interesele materiale a unei singure întreprinderi în detrimentul intereselor globale şi premordiale ale societăţii şi anume protecţia mediului înconjurănor ce constituie o prioritate naţională, care vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice economice, financiare, ştiinţifice, ecologice şi de alt gen. În acest fel se încalcă dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 780/2001. Mai mult ca atît pentru promovarea unui astfel de proiect de act normativ, implementarea căruia, va avea consecinţe directe şi negative asupra mediului înconjurător expertiza ecologică este obligatorie, fiindcă expertiza ecologică are menirea de a contribui la:
a) coordonarea proiectului cu legislaţia ecologică în vigoare;
b) asigurarea ocrotirii sănătăţii omului şi protecţia mediului înconjurător;
c) prognozarea consecinţelor ecologice.
Deoarece în urma prelucrării maculaturii netriate se formează deşeuri care în marea majoritate constituie amestec de peliculă mărunţită în stare solidă, pe care ÎM „Moldcarton" SA nu o poate prelucra, fiindcă nu are utilajul necesar pentru aceasta, statul va fi nevoit să creeze poligoane pentru depozitarea acestor deşeuri. Astfel, în situaţia creată trebuie să fie făcută şi o expertiză financiară care să stabilească care vor fi cheltuielile ce le va suporta statul pentru lichidarea deşeurilor acumulate în urma utilizării maculaturii netriate precum şi cheltuielile de organizare a noilor poligoane unde să fie depozitate aceste deşeuri.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului.


8. Fundamentarea economico-financiară. Nu este făcută fundamentarea financiar-economică cu toate că implementarea proiectului în cauză presupune suportarea anumitor cheltuieli financiare. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Au fost depistate promovarea, directă, a intereselor/beneficii a unor persoane atît fizice cît şi juridice. Astfel, se modifică unele acte normative pentru a satisface interesele materiale a unei singure întreprinderi în detrimentul intereselor globale şi premordiale ale societăţii şi anume protecţia mediului înconjurănor.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul poate aduce prejudicii societăţii şi anume a protecţiei mediului înconjurănor ce constituie o prioritate naţională, care vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor. Totodată, prin implementarea proiectului actului normativ în cauză se va încălca dreptul fiecărui cetăţean la un mediu înconjurător sănătos astfel, încălcîndu-se prevederile art. 37 din Constituţia R. Moldova. De asemenea, în cazul în care acest act normativ va fi adoptat R. Moldova în scurt timp va deveni o gunoişte a Europei, iar unele persoane se vor îmbogăţi din această activitate.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul contravine prevederilor art. 20 lit. c) din Legea nr. 1347/09.10.1997 privind deşeurile de producţie şi menajere potrivit căruia este interzis introducerea în ţară de deşeuri şi reziduri de orice natură, în stare brută, cu excepţia maculaturii prelucrate. De asemenea, actul normativ contravine prevederilor art. 37 din Constituţia R. Moldova.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articol unic

Actul normativ integral

Aceste modificări contravin prevederilor art. 20 lit. c) din Legea nr. 1347/09.10.1997 privind deşeurile de producţie şi menajere potrivit căruia este interzis introducerea în ţară de deşeuri şi reziduri de orice natură, în stare brută, cu excepţia maculaturii prelucrate. Deoarece, maculatură netriată, nu face parte din categoria maculaturii prelucrate rezultă că astfel de tip de maculatură nu poate fi importată în ţară.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Promovarea intereselor contrar interesului public

Propunem de a nu adopta un astfel de proiect.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare fiindcă favorizează acte de corupţie. Totodată, proiectul în cauză necesită a fi corelat cu actele legislative în vigoare în special cu prevederile art. 20, 22 al Legii nr. 780/2001 şi art. 20 din Legea nr. 1347/09.10.1997 .Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei