Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

23 Ianuarie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea Codului fiscal şi Legii fondului rutier

(înregistrat în Parlament cu numărul 3367 din 03 Decembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea Codului fiscal şi Legii fondului rutier.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Finanţelor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Din nota informativă ce însoţeşte proiectul actului normativ modificările au drept scop completarea surselor fondului rutier prin majorarea triplă a mărimii cotelor taxelor rutiere prevăzute în Titlul IX „Taxele rutiere” al Codului fiscal, taxei pentru gazul lichefiat importat, taxei pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto şi taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus), achitate de agenţii economici.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect nu conţine argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, precum şi nici nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice, economice, financiare. Lipseşte argumentarea financiară detaliată privind implementarea proiectului, fapt care nu poate fi explicat, deoarece se propune un proiect de lege ce va modifica sistemul fiscal şi anume sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat în care se include şi taxele rutiere. Astfel, se încalcă prevederile art. 20 lit. d) şi e) din Legea 780/27.12.2001 potrivit căruia grupul de lucru, concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, întocmeşte o notă informativă în care include fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură precum şi, actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.
Autorul nu a prezent calculele estimative a cheltuielilor ce le va suporta Guvernul pentru implementarea proiectului de act normativ precum şi a consecinţelor economice ce vor surveni în urma adoptării proiectului în cauză. Considerăm că prin mărirea triplă a taxelor rutiere prevăzute în Titlul IX „Taxele rutiere” al Codului fiscal, taxei pentru gazul lichefiat importat, taxei pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto şi taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus), achitate de agenţii economici vor fi prejudiciaţi în primul rînd cetăţenii de rînd ce vor fi nevoiţi să se confrunte cu o mărire de preţuri la produse şi servicii.
Totodată, la proiectul de lege expertizat lipseşte expertiza economică şi expertiza financiară care potrivit art. 22 alin. (4) şi (5) din Legea 780/27.12.2001 este obligatorie şi care se efectuează în scopul evaluării proiectului de act legislativ.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Nota informativă nu conţine o analiză economică şi expertiza financiară a consecinţelor ce vor surveni după adoptarea prezentului proiect. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale în detrimentul interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Considerăm că prin mărirea triplă a taxelor rutiere prevăzute în Titlul IX „Taxele rutiere” al Codului fiscal, taxei pentru gazul lichefiat importat, taxei pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto şi taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus), achitate de agenţii economici vor fi prejudiciaţi cetăţenii de rînd ce vor fi nevoiţi să se confrunte cu o mărire de preţuri la produse şi servicii.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Considerăm că proiectul trebuie să fie revăzut şi eliminate toate neajunsurile depistate în procesul expertizării.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei