Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

21 Ianuarie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Hotărîrii Parlamentului pentru modificarea şi completarea HP de aprobare a Regulamentului privind gestionarea mijloacelor fondului pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole

(înregistrat în Parlament cu numărul 3318 din 28 Noiembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Hotărîrii Parlamentului pentru modificarea şi completarea HP de aprobare a Regulamentului privind gestionarea mijloacelor fondului pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este hotărîre a Parlamentului, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Reieşind din nota informativă ce însoţeşteproiectul actului legislativ, modificările propuse ţin de extinderea perioadei de acordare a compensaţiilor obişnuite şi la majorarea eşalonată a acestora, menită să asigure respectarea principiului de rambursare integrală a costului materialului săditor, care, în ultimii ani, este în continuă creştere. Totodată, se propune o completare ce va concretiza condiţiile de acordare a compensaţiei pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole cu soiuri pentru producerea vinurilor cu denumire de origine şi cu denumire de origine controlată.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice, economice, financiare. Lipsa argumentării financiare detaliate privind implementarea proiectului, nu poate fi explicată, deoarece se propune mărirea fondului de susţinere a înfiinţării plantaţiilor viticole, fapt care inevitabil va duce la suportarea de către stat a unor cheltuieli suplimentare. Considerăm că în astfel de situaţie se încalcă prevederile art. 20 lit. d) şi e) din Legea 780/27.12.2001. Autorul nu a prezent calculele estimative a cheltuielilor care le va suporta Guvernul pentru implementarea proiectului de act legislativ.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Nota informativă nu conţine o analiză a numărului de beneficiari şi a cuantumului cheltuielilor ce la va suporta Guvernul pentru acordarea compensaţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole.

Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. unic, pct.2, lit. b)

Compensaţia majorată pentru plantaţiile înfiinţate cu soiuri pentru fabricarea categoriilor respective de vinuri se acordă după aprobarea documentaţiei normativ-tehnologice.”

Autorul proiectului nu stabileşte cu claritate care instituţii de stat sunt abilitate cu dreptul de aprobare a documentaţiei normativ-tehnologice, care este procedura de aprobare şi procedura de contestare.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control (ierarhic, intern, public)
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor public

Propunem concretizarea instituţiilor de stat, abilitate cu dreptul de aprobare a documentaţiei normativ-tehnologice şi procedura de aprobare şi procedura de contestare a deciziilor autorităţii publice.

Concluzii

Considerăm că proiectul trebuie să fie revăzut şi eliminate toate neajunsurile ce pot favoriza acte de corupţie din partea autorităţilor publice.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei