Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

21 Ianuarie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind modificarea anexei la Legea privind aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri ramîn în proprietatea statului

(înregistrat în Parlament cu numărul 3325 din 03 Decembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea anexei la Legea privind aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri ramîn în proprietatea statului.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Serviciul Vamal, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Potrivit alin.(9) din articolul 9 din Legea nr.780/27.12.2001, legile organice pot interveni numai în domeniile expres prevăzute de Constituţie sau în alte domenii deosebit de importante pentru care Parlamentul consideră necesară adoptarea de legi organice. Relaţiile sociale reglementate de prevederile Legii nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995, pot fi considerate ca aparţinînd domeniului prevăzut de lit. i) alin. (3) din art. 72 al Constituţiei.


3. Scopul promovării proiectului Din nota informativă ce însoţeşteproiectul actului legislativ, rezultă că modificările propuse au fost elaborate în scopul reglementării hotarelor folosinţelor funciare, cererii condiţiilor pentru folosirea raţională a terenurilor, precum şi pentru alte necesităţi ale statului. Prin acest proiect se propune schimbul unui teren cu suprafaţa de 14 hectare, proprietate publică a statului din folosinţa SA Combinatul de Vinuri „Cricova”, situat în extravilanul or. Cricova, în scopul construcţiei unui terminal vamal.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice, economice, financiare, ştiinţifice, ecologice şi de alt gen. În acest fel, se încalcă dispoziţiile articolului 22 din Legea privind actele legislative, 780/2001.
Prin acest proiect se propune modificarea schimbul unui teren cu suprafaţa de 14 hectare, proprietate publică a statului, din folosinţa SA Combinatul de Vinuri „Cricova”, situat în extravilanul or. Cricova, în scopul construcţiei unui terminal vamal, însă în proiectul de act legislativ nu este specificată modalitatea de schimb. În acest context, menţionăm că potrivit prevederilor Codului Civil al RM părţile contractului de schimb au obligaţia de a transmite reciproc dreptul de proprietate asupra unui bun. Fiecare parte este considerată vînzător al bunului pe care îl înstrăinează şi cumpărător al bunului pe care îl primeşte în schimb. Astfel, bunul ce urmează a fi schimbat trebuie să existe şi să fie determinat, să fie indicată adresa juridică, nr. cadastral, valoarea economică etc. De asemenea, trebuie indicat care teren va fi primit de Guvern în schimb: locul amplasării, precum şi suprafaţa şi valoarea economică concretă. Aceste condiţii sunt necesare, reieşind din prevederile art. 825 din Codul civil potrivit căruia în cazul în care bunurile schimbate nu au aceeaşi valoare, diferenţa de valoare poate fi compensată printr-o sumă de bani. Atît nota informativă, cît şi proiectul propriu-zis nu conţin informaţii despre: cine va acţiona din numele statului la efectuarea schimbului şi cine va suporta cheltuielile de înregistrare a dreptului de proprietate; nu este reglementată procedura de utilizare ulterioară a terenului ce urmează a fi scos din circuitul agricol etc.
Totodată, la transmiterea a 14 ha de terenuri proprietate de stat în proprietatea or. Cricova, trebuie de ţinut cont că:

din suprafaţa de 92 ha deţinută de către SA Combinatul de Vinuri „Cricova” cu titlu de folosinţă, o parte de terenuri nu pot fi utilizate eficient în scopuri agricole de către întreprindere, în special terenurile agricole (7,49 ha), cimitir (2,20 ha), fîşii de pădure (0,58 ha), alte terenuri (2,70 ha) – 12,97 ha.
în cazul în care vor fi transmise 14 ha de terenuri agricole, fără includerea terenurilor indicate mai sus, Combinatul de Vinuri „Cricova” SA va fi lipsit încă de 6,50 ha de terenuri ocupate în prezent cu viţă de vie. Este de menţionat, că cheltuielile pentru plantarea la 1 ha de viţă de vie se estimează la suma de cel puţin 120 mii lei.
la delimitarea de către Guvern a terenurilor ce vor fi excluse conform proiectului supus expertizei va trebui soluţionată problema compensării prejudiciului ce va fi suportat de către Combinatul de Vinuri „Cricova” SA, deoarece pe o parte de terenuri se află viţă de vie, înregistrată la întreprindere ca fonduri fixe.
va fi necesar de a identifica modalitatea de soluţionare amiabilă a litigiului cu proprietarii terenurilor din com. Grătieşti, situate lîngă traseul guvernamental din or. Cricova. În cazul excluderii a 14 ha de terenuri, conform proiectului expertizat, va fi imposibilă soluţionarea litigiului funciar cu proprietarii terenurilor din com. Grătieşti şi ulterior va fi pierdut controlul asupra menţinerii aspectului estetic şi peisagistic a intrării în or. Cricova pe traseul guvernamental.
Considerăm că proiectul contravine prevederilor art. 3 din Legea nr. 322 din 18.07.2003 cu privire la declararea complexului "Combinatul de Vinuri "Cricova" - S.A." drept obiect al patrimoniului cultural - naţional al Republicii Moldova, potrivit căruia ansamblului construcţiilor terestre cu terenurile aferente şi de peisaj geografic, amplasate în oraşul Cricova se atribuie statut de obiect al patrimoniului cultural-naţional.
De asemenea, se încalcă prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 513 din 18.05.2004 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a complexului "Combinatul de Vinuri "Cricova" - S.A." în anii 2004-2013. În conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern menţionate, pînă în anul 2013 suprafaţa totală de viţă, proprietate a Combinatului, trebuie să constituie circa 890 ha. Totodată, pentru a asigura dezvoltarea economică a complexului "Cricova", în calitate de producător de vinuri şi soluţionarea într-un termen cît mai restrîns a problemei aprovizionării cu struguri de calitate, Combinatul va extinde producerea proprie de struguri. În acest scop va utiliza terenuri proprii, iar, în caz de necesitate, terenuri arendate, acordîndu-se prioritate terenurilor cu condiţii pedoclimatice favorabile pentru cultivarea viţei de vie.

Prin promovarea proiectului în cauză, Guvernul nu numai că nu protejează terenurile Combinatului, dar dimpotrivă încearcă micşorarea acestora, încălcînd astfel propriile hotărîrî de dezvoltare a potenţialului economic al Combinatului.7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Nu este făcută fundamentarea financiar-economică, cu toate că implementarea proiectului în cauză presupune suportarea anumitor cheltuieli financiare.

Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul va aduce prejudicii Combinatului de Vinuri „Cricova” SA. Considerăm că prin aprobarea modificărilor în cauză, Combinatul va fi lipsit de o suprafaţă de teren pe care sunt amplasate plantaţii de viţă de vie, înregistrate la întreprindere ca fonduri fixe.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative şi anume: a Codului Civil, Legii nr. 322 din 18.07.2003 cu privire la declararea complexului "Combinatul de Vinuri "Cricova" - S.A." drept obiect al patrimoniului cultural - naţional al Republicii Moldova.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. II

va întreprinde măsurile necesare pentru delimitarea terenului exclus în conformitate cu articolul I al prezentei legi;
va transmite în proprietatea oraşului Cricova terenul exclus în conformitate cu articolul I al prezentei legi, precum şi va prelua un teren cu o suprafaţă similară din proprietatea publică a oraşului Cricova, potrivit procedurii legale stabilite.

Nu este clară modalitatea de efectuare a schimbului precum şi a terenului ce va fi schimbat

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Propunem respingerea proiectului.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare, deoarece favorizează sau camuflează acte de corupţie. Totodată, în opinia noastră, proiectul necesită a fi corelat cu actele legislative în vigoare în special cu prevederile art. 19, 20, 22 al Legii nr. 780/2001, Codul Civil art. 823 – 826, precum şi cu prevederile Legii nr. 322 din 18.07.2003 cu privire la declararea complexului "Combinatul de Vinuri "Cricova" - S.A." drept obiect al patrimoniului cultural - naţional al Republicii Moldova.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei