Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

21 Ianuarie 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea Legii regnului animal

(înregistrat în Parlament cu numărul 3289 din 27 Noiembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la modificarea şi completarea Legii regnului animal.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce nu corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Categoria actului legislativ propus nu este determinată corect - lege organică, deoarece se propune modificarea unei legi atribuite la categoria legilor ordinare. Domeniul protecţiei şi folosirii animalelor sălbatice nu se regăseşte în prevederile art. 72 alin.(3) lit. a)- o) din Constituţie şi art. 9 alin.(3) lit. a)- q) din Legea privind actele legislative. Conform art.35 alin.(3) ale Legii privind actele legislative, actul legislativ de modificare sau completare are, de regulă, o forţă juridică egală cu cea a actului ale cărui dispoziţii le modifică sau le completează. Luînd în considerare faptul că Legea propusă spre modificare (nr. 439-XIII din 27.04.1995) este o lege ordinară, considerăm că şi legea de modificare trebuie să fie una ordinară.


3. Scopul promovării proiectului Reieşind din conţinutul notei informative ce însoţeşteproiectul actului legislativ, modificările propuse ţin de îmbunătăţirea cadrului legal ce va permite o mai bună gestionare a fondului cinegetic şi va permite o mai clară concretizare a specificului activităţii beneficiarilor terenurilor de vînătoare.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice, ştiinţifice, ecologice. Nota conţine mai multe argumentări formale, însă lipsesc informaţii despre investigaţiile ştiinţifice prealabile, despre expertizele efectuate în special la excluderea prohibiţiei de vînătoare pentru unele specii de animale. Lipsa argumentării ştiinţifice, ecologice detaliată privind permisiunea de vînătoare, extinderea perioadei de vînătoare la unele specii, nu poate fi explicată, deoarece se propune acordarea dreptului de vînătoare pentru unele specii de animale ce erau protejate. Considerăm că prin aceasta se încalcă prevederile art. 20 lit. d) şi e) din Legea 780/27.12.2001
Totodată, nota informativă nu conţine analiza impactului de reglementare: lipseşte evaluarea costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Proiectul nu este însoţit de expertiza compatibilităţii cu legislaţia comunitară cu toate că în acest domeniu există o serie de standarde comunitare relevante. Spre exemplu, potrivit prevederilor Convenţiei privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, unele specii de culic sînt protejate şi nu pot fi vînate.


8. Fundamentarea economico-financiară. Nota informativă nu conţine o analiză financiară, cu toate că promovarea şi implementarea proiectului va necesita cheltuieli financiare.
Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative naţionale. Astfel, în textul proiectului se utilizează noţiunea de fondul de vînătoare de stat sau terenuri funciare, cu toate că nici Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27.04.1995 şi nici Codul funciar art. 2 nu stabilesc o astfel de categorie de terenuri sau fonduri. Considerăm că astfel se încalcă prevederile art. 19 lit. c) şi e) din Legea 780/27.12.2001.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, prevederile proiectului corespund normelor lingvistice de redactare juridică. Însă numerotarea articolelor contravine prevederilor Legii 780/27.12.2001, astfel, art. 1 şi art.2 din proiect trebuie numerotate nu cu cifre arabe, dar romane.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Din analiza proiectului poate fi constată absenţa normelor care ar reglementa activitatea autorităţilor publice.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. I pct. 2

Terenurile funciare şi alte terenuri aflate în folosinţa, arenda sau în proprietatea persoanelor fizice şi juridice şi fac parte din fondul de vînătoare de stat sînt folosite de beneficiarul fondurilor de vînătoare pentru organizarea vînătorii. Proprietarii şi beneficiarii terenurilor funciare şi altor terenuri nu au dreptul să împiedice beneficiarilor terenurilor de vînătoare la organizarea activităţii de gestionare vînătorească în fondul de vînătoare de stat

1. Trebuie de menţionat că noţiunile utilizate în textul proiectului actului legislativ (terenuri funciare, fondul de vînătoare de stat) nu se regăsesc în prevederile Codului funciar şi nici în Legea regnului animal sau în alte acte normative. Acest fapt contravine prevederilor art. 19 lit. c) şi e) din Legea 780/27.12.2001 care stabileşte că terminologia utilizată în actul elaborat trebuie să fie constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative şi în reglementările legislaţiei comunitare; se va utiliza unul şi acelaşi termen dacă este corect, iar folosirea lui repetată exclude confuzia.
2. Cît priveşte obligarea proprietarilor şi beneficiarilor terenurilor de a nu împiedica organizarea activităţii de gestionare vînătorească trebuie de menţionat că aceasta dispoziţie contravine prevederilor Constituţiei RM care stabileşte că dreptul de proprietate este garantat nimeni nu poate încălca dreptul de proprietate privată a persoanei, sau de al limita.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect

Se propune substituirea noţiunilor utilizate în proiect cu cele utilizate în Codul funciar şi în Legea regnului animal (Fondul cinegetic, terenurile agricole, fondul silvic etc.)

Concluzii

Considerăm că proiectul de lege supus expertizei denotă existenţa elementelor de coruptibilitate neînlăturarea cărora ar putea afecta implementarea corectă a legii.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei