Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

28 Noiembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea anexei la Legea 331-XV din 07.120.2004 (scutire TVA)

(înregistrat în Parlament cu numărul 3053 din 28 Octombrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea anexei la Legea 331-XV din 07.120.2004 (scutire TVA).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Din nota informativă ce însoţeşteproiectul actului legislativ modificările propuse ţin de realizarea activităţilor de dezvoltare a serviciilor sociale comunitare. Astfel, proiectul în cauză prevede includerea în Legea nr.331-XV a 12 centre sociale comunitare ce vor fi construite de către Asociaţia Obştească "Concordia. Proiecte Sociale", aceasta, prin consecinţă, fiind scutită de plăţile TVA la efectuarea lucrărilor respective.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice economice, financiare. Lipsa argumentării financiare detaliată privind implementarea proiectului, nu poate fi explicată, deoarece se propune un proiect de lege ce se referă la sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat. Astfel, considerăm că se încalcă prevederile art. 20 lit. d) şi e) din Legea 780/27.12.2001 potrivit cărora grupul de lucru, concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, întocmeşte o notă informativă în care include fundamentarea economico-financiară, dacă realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură, precum şi actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact a acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.

Autorul nu a prezent calculele estimative a lucrărilor preconizate a fi efectuate de către "Concordia Proiecte Sociale", şi care ar fi suma totală a TVA ce nu se va vărsa în bugetul public naţional. De asemenea nu este clar din ce surse financiare se vor întreţine aceste centre sociale după expirarea a unei perioade de trei ani, deoarece din nota informativă anexată la proiect rezultă că Asociaţia Obştească "Concordia. Proiecte Sociale" îşi asumă suportarea cheltuielile financiare pentru construcţia centrelor şi întreţinerea acestora doar pe un termen de trei ani.

Totodată, neargumentată rămîne şi modalitatea de conlucrare a autorităţilor publice locale cu Asociaţia Obştească "Concordia. Proiecte Sociale", deoarece în nota informativă se menţionează că la promovarea proiectelor sociale propuse de către Asociaţia Obştească "Concordia. Proiecte Sociale" trebuie să participe activ şi autorităţile publice locale din partea cărora se cere acordarea terenurilor de pămînt în scopul construcţiei centrelor sociale destinate îngrijirii bătrînilor şi copiilor din familiile social vulnerabile, organizarea activităţii de monitorizare şi evaluare a serviciilor.

La fel, autorul nu argumentează din ce cauză propune scutirea de la plata TVA la lucrările de construcţie a centrelor sociale construite doar de către Asociaţia Obştească "Concordia. Proiecte Sociale". În cazul în care autorul consideră că în contextul realizării activităţilor de dezvoltare a serviciilor sociale comunitare este binevenită practica de promovare a politicilor de asistenţă socială cu implicarea activă a diverşilor actori sociali: instituţii publice, asociaţii şi organizaţii non-guvernamentale, nu este clar de ce nu se propune modificarea Codului fiscal pentru ca de acest privilegiu să se bucure şi alte instituţii implicate sau care doresc să se implice în construcţia şi întreţinerea centrelor sociale.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Nu a fost efectuată fundamentarea financiar-economică cu toate că implementarea proiectului în cauză presupune suportarea anumitor cheltuieli financiare şi anume nealocarea în bugetul de stat a unor mijloace financiare din contul TVA.
Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. În rezultatul analizei proiectului şi notei informative la acesta, au fost depistate promovarea, directă, a intereselor/beneficiilor a unei asociaţii obşteşti.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul poate aduce prejudicii bugetului statului şi anume prin aprobarea modificărilor în cauză statul va fi lipsit de o sursă de venit considerabilă şi anume a TVA ce trebuie vărsat în bugetul de stat în urma lucrărilor de construcţie.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Considerăm că proiectul Legii necesită a fi supus unei analize minuţioase, inclusiv urmează a fi examinată posibilitatea modificării de rigoare a Codului fiscal, în vederea excluderii oricăror dubii privind promovarea unor interese private la construcţia centrelor sociale respective.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei