Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

13 Noiembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind modificarea anexei la Legea privind aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri ramîn în proprietatea statului

(înregistrat în Parlament cu numărul 2999 din 22 Octombrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea anexei la Legea privind aprobarea Listei unitatilor ale caror terenuri ramîn în proprietatea statului.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Potrivit alin.(9) din articolul 9 din Legea nr.780/27.12.2001, legi organice pot interveni numai în domeniile expres prevăzute de Constituţie sau în alte domenii deosebit de importante pentru care Parlamentul consideră necesară adoptarea de legi organice. Relaţiile sociale reglementate de prevederile Legii nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995, pot fi considerate ca aparţinînd domeniului prevăzut de lit. i) alin. (3) din art. 72 al Constituţiei.


3. Scopul promovării proiectului Din nota informativă ce însoţeşte proiectul actului legislativ, rezultă că modificările propuse au fost elaborate în scopul reglementării hotarelor folosinţelor funciare, cererii condiţiilor pentru folosirea raţională a terenurilor, precum şi pentru alte necesităţi ale statului. Prin acest proiect se propune modificarea destinaţiei şi schimbul unui teren cu suprafaţa de 15 hectare şi bonitatea de 61 grade, proprietate publică a statului din folosinţa Î.S. Institutul de Pomicultură, situat în extravilanul mun. Chişinău, în scopul construcţiei unui cartier locativ.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice, economice, financiare, ştiinţifice, ecologice şi de alt gen. În acest fel, considerăm că se încalcă dispoziţiile articolului 22 din Legea privind actele legislative, 780/2001.

Potrivit notei informative, prin acest proiect se propune modificarea destinaţiei şi schimbul unui teren cu suprafaţa de 15 hectare şi bonitatea de 61 grade, proprietate publică a statului din folosinţa Î.S. Institutul de Pomicultură, situat în extravilanul mun.Chişinău, în scopul construcţiei unui cartier locativ, însă în proiectul actului legislativ procedura şi eventualitatea unui schimb ulterior nu este reglementată.

În acest context menţionăm că, potrivit prevederilor Codului civil al Republicii Moldova părţile contractului de schimb au obligaţia de a transmite reciproc dreptul de proprietate asupra unui bun. Fiecare parte este considerată vînzător al bunului pe care îl înstrăinează şi cumpărător al bunului pe care îl primeşte în schimb. Astfel, bunul ce urmează a fi schimbat trebuie să existe şi să fie determinat, să fie indicată adresa juridică, numărul cadastral, valoarea economică etc. De asemenea, urmează a fi indicat expres care teren va fi transmis Guvernului în schimb, locul amplasării, precum şi suprafaţa şi valoarea economică concretă. Aceste reglementări sunt necesare, reieşind din prevederile art. 825 din Codul civil care prevede că în cazul în care bunurile schimbate nu au aceeaşi valoare, diferenţa de valoare poate fi compensată printr-o sumă de bani. Nu se indică cine va acţiona din numele statului la efectuarea schimbului şi cine va suporta cheltuielile de înregistrare a dreptului de proprietate. Nu este reglementată procedura de utilizare de mai departe a terenului ce urmează a fi scos din circuitul agricol etc.

Din cele menţionate mai sus putem concluziona că indicarea în nota informativă la proiect a intenţiei de a face schimb de terenuri este doar un argument ce trebuie să determine legislativul să adopte acest proiect, însă realizarea practică a acesteia este discutabilă şi trezeşte anumite îngrijorări.

Nu este clară necesitatea adoptării unei legi speciale privind derogarea de la principiile generale stabilite de Codul funciar, inclusiv, ţinînd cont de faptul că retragerea terenurilor agricole se face doar în cazuri excepţionale şi doar de Guvern. Mai mult decît atît, obiectivul proiectului nu este conform nici cu alineatul doi din articolul 83 al Codului funciar, care stabileşte excepţii de la regula generală doar în cazul "cînd sînt repartizate pentru construcţia obiectivelor liniare (drumuri, linii de telecomunicaţii şi de transport electric, conducte), obiectivelor de exploatare minerală a petrolului şi gazelor şi a construcţiilor de producţie, necesare pentru exploatarea acestora".

Afară de aceasta, menţionăm faptul că nota informativă a fost întocmită la un proiect al unei hotărîri de Guvern, dar nu la proiectul legii expertizate. Ţinînd cont de aceasta, vom menţiona că argumentarea proiectului legii nu este suficientă şi valabilă şi nu corespunde exigenţelor impuse de articolul 20 din Legea privind actele legislative, 780/2001.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Nu este făcută fundamentarea financiar-economică cu toate că implementarea proiectului în cauză presupune suportarea anumitor cheltuieli financiare sau, eventual, obţinerea unor profituri economice.
Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. În rezultatul analizei proiectului şi notei informative la acesta, au fost depistate promovarea, directă, a intereselor/beneficiilor unor persoane juridice. Considerăm că Legea 668-XIII este supusă unor modificări, doar pentru a satisface interesele materiale a unei singure întreprinderi, şi anume a întreprinderii S.C."Divers Euro Consult" S.R.L., în detrimentul intereselor globale şi primordiale ale societăţii şi ale statului.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul va aduce prejudicii statului şi anume prin aprobarea modificărilor în cauză statul va fi lipsit de o proprietate cu o valoare economică ce ar putea aduce careva beneficii în cazul valorificării raţionale a acesteia.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative şi anume a prevederilor Codului funciar şi Codului civil.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. II

Prin derogare de la prevederile art.83 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), se permite Guvernului retragerea acestor terenuri din circuitul agricol.

Nu este clară necesitatea adoptării unei legi speciale privind derogarea de la principiile generale stabilite de Codul funciar, inclusiv, ţinînd cont de faptul că retragerea terenurilor agricole se face doar în cazuri excepţionale şi doar de către Guvern. Mai mult decît atît, obiectivul proiectului nu este conform nici cu alineatul doi din articolul 83 al Codului funciar, care stabileşte excepţii de la regula generală doar în cazul "cînd sînt repartizate pentru construcţia obiectivelor liniare (drumuri, linii de telecomunicaţii şi de transport electric, conducte), obiectivelor de exploatare minerală a petrolului şi gazelor şi a construcţiilor de producţie necesare pentru exploatarea acestora"

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Promovarea intereselor contrar interesului public

Propunem respingerea proiectului.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare deoarece este promotor al unor interese private în detrimentul interesului global general, şi respectiv, promovarea acestuia, poate fi calificată drept coruptibilă.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei