Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

13 Noiembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (CCA; Legea zootehnie)

(înregistrat în Parlament cu numărul 2990 din 20 Octombrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (CCA; Legea zootehnie).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Reieşind din cuprinsul notei informative ce însoţeşteproiectul actului legislativ expertizat scopul modificărilor propuse ţine de optimizarea funcţiilor unor servicii de stat, potrivit cerinţelor Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova nr. 1402 din 30.12.05. Obiectivul principal al reorganizării activităţilor de control în domeniul protecţiei plantelor, carantinei fitosanitare, semincere, cerealier şi ramurii tutunului, fiind reprezentat de întărirea capacităţii administrative a acestora, în scopul determinării unui mecanism coerent instituţional şi eficientizării procesului de luare al deciziilor şi de implementare a normelor europene.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Totodată, trebuie să constatăm, cu regret, faptul că elaborarea proiectului şi promovarea lui s-au făcut în condiţiile lipsei de transparenţă şi cu încălcarea standardelor minime de cooperare stabilite în secţiunea 4 a Concepţiei de cooperare a Parlamentului cu societatea civilă, în special în partea ce ţine de termenul prezentării contribuţiilor societăţii civile - 15 zile.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar acestea nu sunt suficiente. Astfel, nota informativă nu argumentează care sunt motivele ce au stat la baza promovării prezentului proiect de modificare repetată a actelor normative vizate în proiect, costurile implementării proiectului etc. Cel puţin în nota informativa nu este dat nici un argument ce ar sta la baza efectuării unei noi reforme a instituţiilor vizate. Noile agenţii formate prin Legea nr. 187-XVI din 10.07.2008 nici nu au fost bine create şi nici nu şi-au început activitatea, iar Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare deja susţine că aceste instituţii nu sunt eficiente.

Trebuie de menţionat că potrivit notei informative la Legea nr. 187-XVI din 10.07.2008 privind modificarea unor acte legislative Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare susţinea că modificările propuse sunt dictate de necesitatea reformării unor instituţii subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, optimizării funcţionale, precum şi organizaţionale a acestor instituţii, ca mai apoi să susţină că reforma propusă anterior este una neeficientă şi că este necesar de efectuat o reformă suplimentară. O astfel de situaţie dă dovadă de lipsa unei consecvenţe din partea autorităţilor publice centrale în ceea ce priveşte deciziile şi strategiile adoptate anterior, în special vom face referinţă la Strategia de reformă a administraţiei publice centrale. Un asemenea mod de abordare, demonstrează, încă odată, lipsa unei viziuni clare, consecvente şi coerente a Guvernului în domeniul reformei instituţiilor administraţiei publice centrale.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă face referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare, însă nu este stipulat care anume acte normative al Uniunii Europene au stat la baza promovării proiectului expertizat.


8. Fundamentarea economico-financiară. Din conţinutul notei informative nu rezultă faptul că ar fi fost făcută o estimare a cheltuielilor sau anumite calcule economico-financiare, cu toate că implementarea proiectului implică anumite costuri. În plus, trebuie să remarcăm faptul că orice reorganizare a unei instituţii publice, presupune cheltuieli, care pot fi şi considerabile: disponibilizarea personalului şi respectiv şi achitarea plăţilor aferente, elaborarea şi tipărirea unor noi ştampile, foi cu antet etc.Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale. Totuşi modificarea frecventă a prevederilor legislative, contribuie într-o anumită măsură la instabilitatea legislativă şi distorsionează comportamentul celora cărora le este adresată legea, care nu vor şti ce instituţie le poate verifica activitatea, cerinţele cărui Inspectorat sau Agenţii trebuie să le execute etc. Toate aceste deficienţe, pot provoca anumite situaţii corupţionale, fapt care afectează buna funcţionare atît a instituţiilor aflate în reorganizare continuă şi permanentă, cît şi a subiecţilor cărora legea le este adresată.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului nu rezultă prejudicierea anumitor categorii concrete de persoane. Reiterăm, însă obiecţia privind instabilitatea legislativă şi eventualele prejudicii care le poate aduce această stare de fapt.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative. Astfel, considerăm că o neconcordanţă a proiectului se manifestă în raport cu principiile Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova, aprobată prin hotărîrea Guvernului nr. 1402 din 30.12.05, potrivit cărora reforma se bazează pe:

abordarea unică a elementelor reformei funcţionale, structurale şi organizatorice a administraţiei publice;

armonizarea standardelor administrării publice cu cele ale UE;

definirea clară a rolului şi funcţiilor de bază ale autorităţilor administraţiei publice, reducerea numărului acestora şi a atribuţiilor ce ţin de reglementarea activităţilor antreprenoriale;

excluderea paralelismului şi a dublării funcţiilor în activitatea autorităţilor administraţiei publice, în scopul utilizării mai eficiente a resurselor financiare şi prestării unor servicii publice de calitate;

utilizarea raţională a resurselor financiare şi îmbunătăţirea managementului acestora, prin orientare spre domeniile prioritare.

Analizînd prezentul proiect, constatăm faptul regretabil că aceste principii au fost încălcate chiar de către autoritatea care le-a elaborat şi adoptat - Guvernul Republicii Moldova, iar înaintarea într-un termen extrem de restrîns a 2 proiecte cu acelaşi obiect de reglementare, dar cu o abordare diferită a obiectului, demonstrează încă odată lipsa de consecvenţă şi a viziunii în perspectivă a Guvernului asupra procesului de reformă a administraţiei publice centrale.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Din analiza proiectului poate fi constatată acordarea unor funcţii de control şi supraveghere pentru 2 autorităţii publice centrale: Agenţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi Agenţia Agricolă de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer.
Concluzii

În concluzie, menţionăm că proiectul supus expertizei a fost elaborat şi promovat cu încălcarea principiilor Strategiei reformei administraţiei publice centrale. Două intervenţii legislative consecutive, care provin de la aceiaşi autoritate - Guvern (autorul nemijlocit Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare) nu au nici o justificare logică, cu atît mai mult, că Parlamentul a reuşit să le adopte deja, fără a cere vreo explicaţie de la autori, care fie sunt incompetenţi şi incoerenţi, fie ascund anumite interese departamentale.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei