Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

12 Noiembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea art. 1011 din Codul fiscal

(înregistrat în Parlament cu numărul 2961 din 16 Octombrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea art. 1011 din Codul fiscal.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Din nota informativă ce însoţeşteproiectul actului legislativ expertizat scopul modificărilor propuse este promovarea investiţiilor în agricultură şi renovarea parcului de maşini agricole. Autorul intenţionează să-şi realizeze scopul propus prin includerea tractoarelor cu şenile şi tractoarelor agricole şi forestiere, cu roţi, atît noi cît şi parţial uzate în categoria tehnicii agricole, la achiziţia căreia se restituie taxa pe valoarea adăugată.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice economice, financiare. În acest fel se încalcă dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 780/2001. Lipsa argumentării financiare detaliată privind implementarea proiectului, nu poate fi explicată, deoarece se propune un proiect de lege ce se referă la sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat. Astfel, se încalcă prevederile art. 20 lit. d) şi e) din Legea 780/27.12.2001 potrivit căruia grupul de lucru, concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, întocmeşte o notă informativă în care include fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură precum şi, actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Din conţinutul notei informative nu rezultă faptul că ar fi fost făcută o estimare a cheltuielilor şi a calculelor economico-financiare. Proiectul de lege nu a fost supus nici unei analize a impactului de reglementare, aşa cum este prevăzut de cerinţele normelor art. 20 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, art. 4 şi art.13 din Legea nr.235-XVI din 20.07.2006 privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, precum şi a Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărîriea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006.
Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul notei informative anexate la proiectul expertizat se poate constanta promovarea unui interes de grup şi anume a importatorilor de tractoare agricole şi forestiere atît noi cît şi parţial uzate. Este evident faptul, că adoptarea acestor modificări va avea un efect dublu: - unul negativ, care se va răsfrînge asupra bugetului de stat; - şi unul pozitiv consecinţa căruia este susţinerea producătorilor agricoli şi renovarea parcului de maşini agricole, în condiţia în care vînzătorii tehnicii agricole vor micşora preţul la aceste utilaje. Considerăm că în situaţia economică actuală a Republicii Moldova o astfel de măsură poate fi considerată binevenită.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative. Potrivit prevederilor art. 25 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative titlul actului legislativ trebuie să fie laconic şi să exprime cu claritate obiectul reglementării precum şi în titlu se indică numărul actului legislativ din anul în care a fost adoptat definitiv. Astfel, în titlu nu se indică momentul şi sursa în care actul legislativ a fost făcut public.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

În concluzie, menţionăm că proiectul supus expertizei poate fi propus în redacţia sa actuală spre adoptare în Parlament cu eliminarea neajunsurilor depistate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei