Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

12 Noiembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea Legii Fondului republican de susţinere socială a populaţiei

(înregistrat în Parlament cu numărul 2949 din 15 Octombrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea Legii Fondului republican de susţinere socială a populaţiei.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Din nota informativă ce însoţeşte proiectul actului legislativ scopul modificărilor propuse ţine de completarea cadrului legislativ în domeniul activităţii fondurilor de susţinere socială a populaţiei cu funcţia ajutorării financiare substanţiale a persoanelor, care au suportat cheltuieli majore, cauzate de diferite situaţii excepţionale, inclusiv la transportarea corpurilor neînsufleţite ale rudelor, decedate peste hotare.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar acestea nu sunt suficiente. Astfel, nota informativă nu argumentează care sunt motivele care au stat la baza promovării proiectului de modificare a Legii fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, costurile implementării proiectului, numărul estimativ al beneficiarilor pe viitor, fie numărul persoanelor care au benefic deja de acest ajutor etc. Deşi autorii proiectului susţin în nota informativă că proiectul are drept scop includerea în lista beneficiarilor a persoanelor care au suportat cheltuieli majore, cauzate de "diferite situaţii excepţionale", totuşi aceste situaţii excepţionale sunt exemplificate doar prin situaţiile cînd persoanele au suportat cheltuieli pentru transportarea corpurilor neînsufleţite ale rudelor decedate peste hotare, alte "situaţii excepţionale" nefiind detaliate nici în proiect şi nici în nota informativă.

Afară de aceasta, menţionăm faptul că nota informativă a fost întocmită la un proiect al unei hotărîri de Guvern, dar nu la proiectul legii expertizate. Ţinînd cont de aceasta, vom menţiona că argumentarea proiectului legii nu este suficientă şi valabilă şi nu corespunde exigenţelor impuse de articolul 20 din Legea privind actele legislative, 780/2001.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare sau alte standarde relevante din domeniu.
Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Din conţinutul notei informative nu rezultă faptul că ar fi fost făcută o estimare a cheltuielilor sau calcule economico-financiare, cu toate că implementarea proiectului implică anumite cheltuieli, chiar considerabile. Nu este prezentată o cifră estimativă a potenţialilor beneficiari, nu este prezentată o cifră care să evalueze mărimea medie a ajutorului care poate fi acordat din contul Fondului republican sau a fondurilor locale etc.
Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale contrare interesului public. Dimpotrivă, proiectul promovează interesele persoanelor care se află în anumite situaţii excepţionale, totuşi, în lipsa unor calcule financiare, proiectul riscă să devină doar o bună intenţie, realizarea practică a acestuia fiind discutabilă.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu conţine reglementări referitoare la activitatea autorităţilor publice, dar propune noi competenţe pentru reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Comitetului Executiv al Găgăuziei şi reprezentanţii direcţiilor teritoriale control administrativ al Ministerului Administraţiei Publice Locale, care se propun a fi incluşi în componenţa Consiliului de administraţie a Fondului republican şi, respectiv, a fondurilor locale. În acelaşi timp, nu prea este clară necesitatea modificării alin. (2) din articolul 8 al Legii prin includerea unor noi membri (Ministerul Sănătăţii şi Comitetul Executiv al Găgăuziei), care deja sunt reprezentaţi în Consiliul de administraţie ( a se vedea HG nr.1083 din 26.10.2000) şi care de fapt cad sub incidenţa formulării "reprezentanţii ai altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice" din acelaşi alineat. De fapt, se creează impresia, că prin proiectul înaintat se legiferează o situaţie deja existentă.

Includerea reprezentantului direcţiei teritoriale control administrativ al Ministerului Administraţiei Publice Locale în componenţa consiliilor de administraţie a fondurilor locale, nu are nici o justificare în nota informativă şi pare a fi inexplicabilă oportunitatea includerii reprezentanţilor respectivi, reieşind din natura activităţilor şi competenţei direcţiilor teritoriale ale MAPL.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. unic Pct.1

..." , pentru compensarea cheltuielilor substanţiale, cauzate de diferite situaţii excepţionale"

Nu este clar care sunt criteriile de stabilire a "substanţialităţii" cheltuielilor cauzate de diferite situaţii excepţionale şi cum sunt stabilite acele situaţii excepţionale în baza cărora beneficiarii ar putea beneficia de susţinere socială. Astfel, considerăm că prevederile în cauză pot favoriza acte de corupţie din partea funcţionarului care va decide după propriile sale criterii ce cheltuieli şi pentru cine sunt substanţiale şi dacă o anumită situaţie este excepţională. Trebuie de menţionat că datorită situaţiei economice din R. Moldova pentru unele persoane şi suma de 50 lei poate fi considerată substanţială. Astfel, consideram ca trebuie de specificat expres care sunt criteriile de stabilire şi cuantificare a cheltuielilor.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa / insuficienţa transparenţei funcţionării autorităţilor publice
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Trebuie de specificat clar care sunt criteriile de determinare a cheltuielilor substanţiale. De altfel, nici hotărîrea Guvernului 1083 din 26 octombrie 2008, aprobată întru executarea legii supusă modificării, nu oferă care va criterii şi limite clare de stabilire a potenţialilor beneficiari de ajutoare sociale din contul fondurilor de susţinere a populaţiei.

Concluzii

În concluzie, menţionăm că proiectul supus expertizei, necesită a fi reexaminat, ţinînd cont de obiecţiile menţionate mai sus. În lipsa unei fundamentări adecvate, a unor estimări clare a cheltuielilor şi a unor criterii concrete de stabilire a beneficiarilor ajutoarelor sociale, considerăm că proiectul, precum şi legea în vigoare, pe care acesta o propune spre modificare, comportă un risc sporit de coruptibilitate în procesul de aplicare.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei