Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

22 Octobrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind completarea legii cu privire la plata pentru poluarea mediului

(înregistrat în Parlament cu numărul 2806 din 29 Septembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind completarea legii cu privire la plata pentru poluarea mediului.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce nu corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. propus este de lege organică, ceea ce nu corespunde prevederilor alin.(3) din articolul 10 din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative. Potrivit alin.(9) din articolul 9 din Legea nr.780/27.12.2001, legi organice pot interveni numai în domeniile expres prevăzute de Constituţie sau în alte domenii deosebit de importante pentru care Parlamentul consideră necesară adoptarea de legi organice. Relaţiile sociale reglementate de prevederile Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului nu fac parte din categoria domeniilor care trebuie reglementate prin legi organice.


3. Scopul promovării proiectului Reieşind din nota informativă ce însoţeşteproiectul actului legislativ expertizat, scopul modificărilor propuse ţine de asigurarea pieţii produselor farmaceutice cu medicamente mai ieftine, precum şi îmbunătăţirea situaţiei financiare a instituţiilor medico-sanitare. Totodată, autorul susţine că aplicarea în practică a prevederilor Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului au un impact negativ asupra situaţiei economico-financiare a instituţiilor medico-sanitare publice, cît şi a asigurării cu medicamente a populaţiei în general, astfel adoptarea prevederilor proiectului va redresa situaţia creată.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice, economice, financiare. Aşa fiind, considerăm că au fost încălcate dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 780/2001. Lipsa argumentării financiare detaliate privind implementarea proiectului, nu poate fi explicată, deoarece se propune un proiect de lege care va exclude un capitol al veniturilor la fondul ecologic. Astfel, se încalcă prevederile art. 20 lit. d) şi e) din Legea 780/27.12.2001 potrivit cărora grupul de lucru, concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, întocmeşte o notă informativă în care include fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură precum şi, actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi aceasta era necesare, ţinînd cont de condiţiile imperative ale articolului 22 din Legea privind actele legislative.
Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. În rezultatul analizei proiectului, poate fi admis faptul că prin acesta se promovează, indirect interesele materiale ale furnizorilor şi importatorilor de produse farmaceutice ambalate în ambalaj de plastic, camuflînd acest interes prin "grija" faţă de păturile social vulnerabile ce necesită procurarea unor medicamente la preţuri mai mici. Vom menţiona adiţional faptul, că efectul de durată al utilizării ambalajelor de plastic şi impactul negativ asupra mediului ambiant, poate avea un efect mult mai negativ asupra stării sănătăţii persoanelor şi a generaţiei viitoare.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul poate aduce prejudicii bugetului public prin diminuarea veniturilor la fondul ecologic.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare deoarece, în opinia noastră, promovează interesele private ale furnizorilor şi importatorilor de produse farmaceutice în ambalaj de plastic, în detrimentul interesului public general.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei