Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

03 Octobrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru completarea art. 24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

(înregistrat în Parlament cu numărul 2598 din 02 Septembrie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea art. 24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Finanţelor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Reieşind din nota informativă ce însoţeşte proiectul actului legislativ expertizat, scopul modificărilor propuse ţine de susţinerea cetăţenilor cărora le-au fost deteriorată proprietatea urmare a calamităţilor naturale în perioada iulie - august 2008. Totodată, autorii proiectului susţin că cele propuse vor permite nereţinerea la sursă a impozitului pe venit final în mărime de 15% cetăţenilor care primesc sau li se repară proprietatea, a impozitului pe venit prealabil în mărime de 5% şi impozitului pe venit final în mărime de 15% cetăţenilor care obţin compensaţie daunei materiale cauzate de calamităţile naturale în perioada iulie-august 2008 cît şi permiterea spre deducere a cheltuielilor aferente reparaţiei şi/sau transmiterii proprietăţii cu titlul gratuit.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare suficientă a proiectului, evidenţiind cauzele şi consecinţele ce vor surveni în urma adoptării modificărilor propuse.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea financiar-economică lipseşte.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. unic pct. 231 alin.2

(231) Contribuabililor care transmit şi/sau repară cu titlu gratuit proprietatea cetăţenilor, deteriorată ca urmare a calamităţilor naturale din perioada iulie-august 2008, cu aprobarea Comisiei pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2008, nu li se aplică prevederile articolelor 36, 90 alineatul (3), 901 alineatul (31) litera b) şi 902 din Codul fiscal.

Potrivit modificărilor propuse, contribuabilul care transmite şi/sau repară cu titlu gratuit proprietatea cetăţenilor, deteriorată ca urmare a calamităţilor naturale beneficiază de nereţinerea la sursă a impozitului pe venit final, numai dacă are aprobarea Comisiei pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2008. Însă, proiectul nu stabileşte şi nici nu face referire la careva acte normative care ar reglementa modul de obţinere a aprobărilor eliberate de către Comisie, condiţiile etc. Considerăm că această normă nu va putea fi aplicată în practică plenar, iar aplicarea acesteia poate condiţiona unele comportamente corupţionale.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa / insuficienţa transparenţei funcţionării autorităţilor publice
Lipsa unor restricţii şi/sau interdicţii speciale şi detailate pentru funcţionarii publici care exercită anumite activităţi în domeniile ce ţin de competenţa acestora (relaţiile fiscale)

Ca această prevedere să poată fi aplicată în practică trebuie de prevăzut că eliberarea aprobărilor Comisiei pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2008 se va face în baza unui regulament care va fi aprobat prin HG. În acest regulament să fie prevăzut detaliat condiţiile şi modul de obţinere a aprobărilor eliberate de către Comisia respectivă.

Concluzii

În concluzie, menţionăm că versiunea expertizată a proiectului necesită anumite concretizări şi detalieri, ţinînd cont de faptul că o serie de proceduri administrative şi termene nu sunt detaliate în lege şi nici nu există anumite referinţe la alte acte normative, fapt care poate genera potenţiale acte de corupţie.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei