Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

01 Septembrie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea art. 291 al Codului fiscal

(înregistrat în Parlament cu numărul 2279 din 09 Iulie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea art. 291 al Codului fiscal.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative ce însoţeşte proiectul actului legislativ expertizat, scopul modificărilor propuse este îmbunătăţirea situaţiei economice a agenţilor economici care pretează servicii de transport public. Totodată, autorii proiectului susţin că adoptarea acestuia va da posibilitate agenţilor economici, ce prestează servicii de transport auto de călători, de sine stătător sa-şi planifice numărul necesar de autobuze pe rutele municipale care, respectiv, va aduce la reducerea costului şi stoparea creşterii preţului pentru călătorii în transportul urban Chişinău.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea inclusă în nota informativă este insuficientă şi unilaterală, lipseşte părerea consultativă a autorităţii publice locale, deşi potrivit prevederilor art. 3 "Garanţiile autonomiei financiare" din Legea 397/2003 privind finanţele publice locale, autorităţile administraţiei publice locale urmează a fi consultate în modul corespunzător asupra modificărilor operate în legislaţie referitor la funcţionarea sistemului finanţelor publice locale.

În nota informativă lipseşte fundamentarea economico-financiară cu toate că aceasta era obligatorie, din moment ce se propune excluderea taxelor percepute în bugetul unităţilor administrativ-teritoriale. Din aceste motive, considerăm reglementările incluse în proiect şi argumentarea acestuia drept insuficiente.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Nota informativă a proiectului nu conţine o argumentare financiară detaliată privind modul de implementare a proiectului, fapt care nu poate fi explicat, în condiţiile în care se propune un proiect de lege ce va modifica sistemul fiscal existent şi anume sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat, parte integrantă a căruia este şi taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale). Astfel, considerăm că se încalcă prevederile art. 20 lit. d) şi e) din Legea 780/27.12.2001 potrivit cărora grupul de lucru, concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, întocmeşte o notă informativă în care include fundamentarea economico-financiară dacă realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură precum şi, actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact a acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.

Trebuie de menţionat, că în prezent taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători este o sursă de venit importantă pentru bugetele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale), precum şi a bugetului public naţional, iar renunţarea la această sursă de venit va diminua considerabil bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi aşa austere, avînd în consecinţă şi un efect negativ asupra bugetului public naţional. Adoptarea acestui proiect va impune administraţia publică locală şi centrală să identifice noi surse reale de acoperire a cheltuielilor planificate fie autorităţile locale vor fi nevoite să renunţe la efectuarea acestor cheltuieli, în cazul în care nu vor reuşi să stabilească noi surse de finanţare (acestea pot fi subvenţii, compensaţii, reparaţia drumurilor etc.). Această concluzie rezultă din prevederile art. 12 alin. (3) şi (4) din Legea 397/16.10.2003 potrivit cărora autorităţile administraţiei publice ale unităţilor administrativ-teritoriale sînt obligate să întreprindă toate măsurile necesare pentru menţinerea echilibrului bugetar, deoarece bugetele anuale ale unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi aprobate şi executate cu deficit bugetar.

De asemenea, proiectul de lege contravine prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea 780/27.12.2001 ce prevede că în cazul în care se exclude integral textul unei părţi (cărţi), unui titlu, capitol, unei secţiuni, unui articol, alineat sau al subdiviziunii acestuia, numerotarea lor nu se transmite altor elemente structurale.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. În rezultatul analizei proiectului şi a notei informative a fost depistată promovarea directă a intereselor / beneficiilor unor persoane fizice şi juridice care prestează servicii în domeniul transportului auto de călători, în special, a celor din mun. Chişinău. Astfel, considerăm că Codul fiscal se modifică pentru a satisface interesele materiale a unui grup de persoane ce prestează servicii în domeniul de transport auto de călători în detrimentul intereselor cetăţeanului de rînd şi a statului.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Adoptarea modificărilor în cauză va avea un efect negativ asupra întregului sistem de prestări servicii auto, deoarece autorităţile publice locale vor fi lipsite de o pîrghie de control efectiv asupra modului şi calităţii prestării unor astfel de servicii.
Totodată, proiectul poate aduce prejudicii societăţii şi anume prin micşorarea cheltuielilor efectuate din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale în interesul general al societăţii, precum şi mărirea cuantumului altor taxe şi impozite care reprezintă o sursă de venit în bugetul unităţilor administrativ-teritoriale.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul contravine prevederilor art. 20 lit. d) şi e); art. 22 alin. (4) şi (5) şi art. 35 alin. (5) din Legea 780/27.12.2001 privind actele legislative şi prevederilor art.3; art. 12 alin. (3) şi (4) din Legea 397/16.10.2003 privind finanţele publice locale.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Actul normativ integral

Aceste modificări promovează, direct, interesele/beneficiile unor persoane atît fizice, cît şi juridice. Astfel, Codul fiscal se modifică pentru a satisface interesele materiale a unui grup de persoane ce prestează servicii în domeniul de transport auto de călători în detrimentul intereselor cetăţeanului de rînd şi a statului. Totodată, proiectul contravine prevederilor art. 20 lit. d) şi e); art. 22 alin. (4) şi (5) şi art. 35 alin. (5) din Legea 780/27.12.2001 privind actele legislative şi a prevederilor art.3; art. 12 alin. (3) şi (4) din Legea 397/16.10.2003 privind finanţele publice locale.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Promovarea intereselor contrar interesului public
Prejudicierea intereselor contrar interesului public

Propunem respingerea proiectului.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare, deoarece în ansamblu este afectat de riscuri de coruptibilitate. Totodată, proiectul în cauză necesită a fi corelat cu actele legislative în vigoare şi în special cu prevederile art. 20, 22, 35 al Legii nr. 780/2001 şi art. 12 din Legea nr. 397/16.10.2003.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei