Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

10 Iulie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (CCA; Legea zootehnie)

(înregistrat în Parlament cu numărul 2050 din 18 Iunie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (CCA; Legea zootehnie).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit Notei informative la proiect se menţionează faptul că: "elaborarea prezentul proiect de lege este dictată de necesitatea reformării unor instituţii subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, optimizării funcţională, precum şi cea organizaţională a acestor instituţii. Scopul final al modificărilor propuse este reorganizarea (prin fuziune) Inspectoratului de Stat pentru Seminţe, Inspectoratului de Stat pentru Produsele Cerealiere şi de Panificaţie cu preluarea funcţiilor de control în domeniul tutunului de la Agenţia Agroindustrială "Moldova-Tutun" (care se preconizează a fi lichidată printr-o hotărîre de Guvern) şi crearea în baza acestora a Inspectoratului General Agricol. De asemenea, ca rezultat al reorganizării Serviciul de Stat pentru Protecţia Plantelor şi Serviciul de Stat pentru Carantina Fitosanitară se preconizează crearea Agenţiei Fitosanitare."Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea inclusă în nota informativă, în opinia noastră, nu reliefează pe deplin elementele noi propuse de proiect. Astfel, nota informativă nu oferă nici o argumentare la modificările propuse în Legea privind selecţia şi reproducţia în zootehnie şi Legea zootehniei, care se referă nu doar la modificările structurale şi scriptice descrise în nota informativă, însă stabilesc şi noi proceduri (privind atestarea de stat şi înregistrarea fermelor de prăsilă, importul şi exportul resurselor de prăsilă etc.).

Totodată, lipseşte analiza impactului de reglementare care, potrivit prevederilor Legii 235/20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, este parte integrantă a notei informative a proiectului de act normativ. Analiza impactului reprezintă argumentarea efectuată, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, necesităţii adoptării modificărilor în cauză şi analiza de impact al acestora asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului, precum şi corespunderea actului scopurilor politicii de reglementare şi principiilor Legii 235/20.07.2006.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu conţine nici o referinţă la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Deşi elaborarea prezentul proiect de lege este dictată de necesitatea reformării unor instituţii subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, diminuînd astfel şi cheltuielile pentru întreţinerea personalului instituţiilor în cauză, considerăm că fundamentarea financiar-economică este necesară. Autorul proiectului în nici un mod nu argumentează cheltuielile pe care le va suporta pentru înfiinţarea noilor instituţii precum şi a cheltuielilor pe care le va suporta în legătură cu disponibilizarea personalului instituţiilor reorganizate. Potrivit art.20 al Legii nr.780-XV privind actele legislative "concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, grupul de lucru întocmeşte o notă informativă care include: "... lit .d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.". Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Potrivit proiectului se propune transmiterea unor funcţii de control şi supraveghere Inspectoratului General Agricol şi Agenţiei Fitosanitare funcţii de control şi supraveghere. Unele comentarii şi observaţii critice au fost incluse în analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. II. Pct. 1 art. 6 alin. (8)

(8) Atestatul poate fi retras de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la propunerea Agenţia Sanitar-veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală pînă la expirarea termenului de valabilitate pentru neexecutarea, la nivelul cuvenit, a lucrărilor de selecţie şi reproducţie, neţinerea evidenţei zootehnice, încălcarea cerinţelor tehnologice de întreţinere a animalelor, precum şi necorespunderea animalelor standardului rasei.

Nu este clar dacă atribuţia respectivă are un caracter obligatoriu pentru Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare sau deciziile consiliului vor varia de la un caz la altul, ţinînd cont de faptul că formularea este permisivă şi decizia Ministerului ar putea fi influenţată de anumiţi factori.

Totodată, nu este clar care sunt criteriile de stabilire a nivelului cuvenit pentru care Agenţia Sanitar-veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală poate propune Ministerului retragerea atestatului. Această formulare permite influenţarea deciziei Agenţiei de anumiţi factori, eventual, cu caracter coruptibil.

Coruptibilitate
Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Dacă se va insista asupra adoptării legii, formula "poate" trebuie exclusă.

Trebuie de specificat care sunt criteriile de determinare a nivelului cuvenit pentru care Agenţia Sanitar-veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală poate propune Ministerului retragerea atestatului.

2

Art. III pct.4 alin. (4)

(4) Producţia supusă carantinei, scoasă din zona în care au fost stabilite restricţii de carantină fără permisiunea Agenţiei Fitosanitare, urmează a fi restituită, dezinfectată, confiscată şi transmisă întreprinderilor comerciale sau de prelucrare respective, fie nimicită.

Nu sunt clar stabilite situaţiile în care se vor aplica sancţiunile prevăzute în prezentul alineat pentru scoaterea din zona supusă carantinei a produselor. Autorul a prevăzut un şir de sancţiuni care sunt mai grave (Ex. nimicirea produselor) şi mai puţin grave (Ex. transmiterea întreprinderilor sau prelucrarea), însă nu sunt delimitate cazurile în care se va aplica fiecare sancţiune separat.
Ţţinînd cont de faptul că formularea este ambiguă decizia Ministerului privind aplicarea uneia din sancţiuni ar putea fi influenţată de anumiţi factori, eventual, cu caracter coruptibil.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Lipsa / insuficienţa transparenţei funcţionării autorităţilor publice
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Propunem de a concretiza procesul de aplicare a sancţiunilor

Concluzii

În concluzie, menţionăm că proiectul supus expertizei este afectat de o serie de elemente de coruptibilitate, situaţie ce poate provoca deficienţe la implementarea practică a prevederilor sale. Din aceste considerente, este necesar ca, pînă la adoptare, proiectul să fie supus unei analize suplimentare, inclusiv a impactului de reglementare.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei