Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

04 Iulie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Hotărîrii Parlamentului privind modificarea şi completarea HP privind Regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producatorilor agricoli

(înregistrat în Parlament cu numărul 2037 din 17 Iunie 2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Hotărîrii Parlamentului privind modificarea şi completarea HP privind Regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producatorilor agricoli.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este hotărîre a Parlamentului, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit Notei informative la proiect: "Modificările în cauză sunt necesare, deoarece mijloacele financiare prevăzute şi utilizate în anul 2007 la fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli nu integral au acoperit solicitările parvenite din teritoriu. Adoptarea modificărilor în cauză va permite deţinătorilor de terenuri agricole majorarea suprafeţelor irigabile şi obţinerea unei producţii competitive atît la calitate cît şi la preţ."Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea inclusă în nota informativă este insuficientă şi se referă în special la enunţarea compartimentelor de subvenţionare rămase ne-subvenţionate. Autorul proiectului a evitat să argumenteze toate modificările şi completările propuse, argumentînd doar necesitatea majorării proporţiei pentru compensarea achiziţiilor de tehnică şi echipamente pentru irigare prin aspersiune şi prin picurare.

Totodată, nota informativă nu conţine analiza impactului de reglementare, lipseşte evaluarea costurilor şi beneficiilor, necesităţii adoptării actului normativ.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu conţine nici o referinţă la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.


8. Fundamentarea economico-financiară. Fundamentarea economică-financiară lipseşte, cu toate că implementarea lui presupune efectuarea de cheltuieli. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Din analiza proiectului poate fi constatată abilitarea autorităţii publice centrale (Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare) cu dreptul de reglementare a normelor metodologice privind condiţiile de acordare a subvenţiilor.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Pct. 2 alin.1

Normele metodologice privind condiţiile de acordare a subvenţiilor se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.

Această prevedere oferă posibilitatea reglementării de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a unei probleme importante - condiţiile de acordare a subvenţiilor, în situaţia în care tot această autoritate este împuternicită să acorde subvenţiile şi să selecteze beneficiarii acestor subvenţii. Acest fapt poate favoriza săvîrşirea unor acte de corupţie din partea funcţionarilor în vederea susţinerii a unor grupuri de beneficiari.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Atribuţii excesive / contrare statutului

Propunem ca normele metodologice privind condiţiile de acordare a subvenţiilor să fie reglementate expres în Hotărîrea de Parlament.

2

Pct. 2 alin. 7

la punctul 27, sintagma "1 aprilie 2008" se substituie prin sintagma "1 mai 2008", în continuare după text;
ultimul alineat va avea următorul conţinut:
"Comisia centrală de profil, în termen de pînă la 1 iunie 2008, va examina cererile depuse şi va selecta beneficiarii de subvenţii din prezenta literă.

Deoarece pct. 27 din Regulamentul supus modificării şi completării stabileşte termenele de depunere a cererilor de acordare a subvenţiilor şi stabileşte termenul limită de examinare a acestor cereri, credem că stipularea unor perioade depăşite ar încălca drepturile beneficiarilor la obţinerea acestor subvenţii.

Coruptibilitate
Normă inutilă

Propunem de a stabili perioade care pot fi aplicate şi după adoptarea prezentului proiect.

3

Pct. 2 alin. 8

Solicitanţii de subvenţii sînt selectaţi prin concurs de către comisia de profil din cadrul Ministerului, care adoptă decizia cu privire la acordarea subvenţiei în baza următoarelor criterii ...
Agenţii economici selectaţi primesc prima tranşă în proporţie de 50 la sută din subvenţia acordată la pct.26 în baza următoarelor copii de documente şi a originalului pentru verificare, prezentate Ministerului...
Comisia de profil din cadrul Ministerului, în termen ...
A doua tranşă a subvenţiei i se transferă solicitantului după prezentarea la comisia de profil din cadrul Ministerului, a copiei ...
În cazul insuficienţei de mijloace financiare sau a suprasolicitărilor la compartimentul respectiv, Ministerul, este

Deoarece acest Regulament este destinat tuturor producătorilor agricoli selectarea beneficiarilor de subvenţii prin concurs nu este oportună. Totodată, această prevedere poate favoriza săvîrşirea de către funcţionarii publici a actelor de corupţie prin favorizarea intereselor beneficiarilor "agreabili".
Din textul modificărilor propuse nu este clar care de fapt este Ministerul împuternicit să selecteze beneficiarii de subvenţii şi care este ministerul ce trebuie să primească şi să verifice actele prezentate de către beneficiari pentru obţinerea subvenţiilor.

Coruptibilitate
Atribuţii extensive de reglementare
Atribuţii excesive / contrare statutului
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului
Lipsa / insuficienţa transparenţei funcţionării autorităţilor publice

Propunem de a exclude selectarea beneficiarilor subvenţiilor prin concurs şi acordînd dreptul tuturor producătorilor agricoli să beneficieze de subvenţiile acordate de către stat în cazul în care ei întrunesc condiţiile specificate în Regulament.

De indicat expres care este ministerul împuternicit cu selectarea acordarea subvenţiilor verificarea actelor.

Concluzii

În concluzie, menţionăm că proiectul supus expertizei poate fi propus în redacţia sa actuală spre adoptare în Parlament cu condiţia eliminării carenţelor şi elementelor de coruptibilitate evidenţiate în secţiunile precedente ale prezentului raport de expertiză.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei