Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

16 Februarie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la Lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la Procuratură

(înregistrat în Parlament cu numărul 391 din 30 Ianuarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la Procuratură.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Procuratura Generală, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Proiectul are drept scop ajustarea Legii cu privire la procuratură la prevederile noii Legi cu privire la Institutul Naţional de Justiţie. De asemenea se propun unele rectificări privitor la instituţia detaşării procurorilor.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative, considerăm argumentarea insuficientă.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei. Pentru detalii a se vedea punctul 13 din prezentul raport de expertiză.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect nu sînt suficient de clare şi concise şi nu respectă rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. I p.2

La articolul 20, alin. (1), după cuvintele „specialitatea juridică”, se completează cu cuvintele „de contribuire la înfăptuirea justiţiei”.

Considerăm că includerea la art. 20 al. (1) după cuvintele "specialitatea juridică", a cuvintelor "de contribuire la înfăptuirea justiţiei" comportă un risc sporit de coruptibilitate, determinînd un conflict dintre această normă a proiectului de act legislativ şi prevederile Legii privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I nr. 142-XVI din 07.07.2005, act legislativ cu aceeaşi forţă juridică.

Astfel, lista domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor cuprinse în Nomenclator include la domeniul "Ştiinţe sociale, economice şi drept", domeniul general de studiu "Drept", denumirea specialităţii "Drept". "Specialitatea juridică", cu atît mai mult " specialitatea juridică de contribuire la înfăptuirea justiţiei" nu este inclusă în Nomenclatorul amintit.

Aşadar, nu este clar care sînt acele ,,specialităţi juridice" ce ,,contribuie la înfăptuirea justiţiei", precum şi cine şi după ce criterii va decide asupra includerii sau excluderii unei specialităţi în/din categoria ,,specialităţilor juridice ce contribuie la înfăptuirea justiţiei". De exemplu, funcţia de jurist într-un minister este sau nu una ce "contribuie la înfăptuirea justiţiei" (juriştii din ministere deseori participă în procese judiciare)?

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De a revizui modificările propuse.

2

Art. I p.4

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor Procuraturii, procurorul poate fi detaşat în alte instituţii. Pe perioada detaşării, procurorul îşi păstrează statutul şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul detaşat.”;

alineatul (3), după cuvîntul „delegat”, se completează cu cuvintele „sau detaşat”.

Considerăm că modificarea propusă la alin. (2) şi alin. (3) ale art.31 este contrară prevederilor art.71 din Codul muncii şi nu poate fi acceptată. Astfel, art.71 din Codul muncii prevede că detaşarea poate fi dispusă numai cu acordul scris al salariatului. Proiectul de modificare al art. 31 al. (2) din Legea nr.118-XV nu reglementează expres o astfel de garanţie procurorilor, ceea ce ar putea crea condiţii pentru adoptarea de către autorităţile vizate a unor decizii subiective referitor la aplicarea ori neaplicarea prevederilor art. 71 din Codul muncii.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

De a revizui modificările propuse.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia în care a fost propus Parlamentului spre aprobare şi necesită a fi corelat cu cerinţele Legii nr. 780/2001 privind actele legislative şi reglementările Codului muncii.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei