Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

28 Martie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (CCA, Legea taxei de stat ş.a)

(înregistrat în Parlament cu numărul 1047 din 10 Martie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (CCA, Legea taxei de stat ş.a) .Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Finanţelor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului În lipsa notei informative care să ofere anumite detalii privind scopul proiectului, presupunem că acesta îşi propune să uniformizeze legislaţia din domeniul migraţiei şi azilului, âinînd cont de anumite restructurări ale administraţiei publice centrale.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative fie neplasarea acesteia pe situl Parlamentului, considerăm argumentarea proiectului insuficientă.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte unele atribuţii ale autorităţilor publice, proceduri administrative noi. Anumite consideraţii critice sînt enunţate în p. 13 al prezentului raport de expertiză.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. IV p. 7

La articolulul 7 alineatul (2), după cuvintele „ai familiei”, se introduc cuvintele „cu gradul I de rudenie”;

Considerăm această modificare are un caracter antisocial şi inuman, or, în textul actual al Legii se vorbeşte despre membrii familiei care însoţesc refugiatul şi se află la întreţinerea acestuia, adică nu este vorba doar despre elementul obiectiv - membru al familiei, dar şi de elementul subiectiv - aflarea la întreţinere, care prezumă existenţa unei legături sufleteşti de o importanţă majoră între persoane. Prin introducerea interdicţiei, prevăzute de proiect, considerăm că se va aduce o gravă atingere dreptului la viaţa privată garantat de art.8 din CEDO, de asemenea, întreţinutul va fi lipsit de întreţinător.

Coruptibilitate
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului

De a revizui modificarea propusă.

2

Art. IV p. 17

17. Legea se completează cu un articol nou, 30/1, cu următorul cuprins:

„Articolul 30/1. Depunerea unei noi cereri

(1) O nouă cerere de acordare a unei forme de protecţie se depune numai în cazul pronunţării hotărîrii irevocabile asupra cererii anterioare, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) au apărut circumstanţe noi care nu au putut fi prezentate de către solicitantul de azil pe parcursul procedurii anterioare de examinare a cererii;

b) au survenit transformări de ordin politic, militar, legislativ sau social în ţara de origine, сare pun în pericol viaţa sau libertatea solicitantului de azil”.

Considerăm că modificarea propusă are un caracter util.În opinia noastră, ar fi necesar de înlocuit sintagma "pronunţării hotărîrii irevocabile asupra cererii anterioare" cu "obţinerii refuzului asupra cererii anterioare", pentru a se evita interpretările abuzive din partea autorităţilor de stat. Mai mult decît atît, conform practicilor naţionale este vorba despre hotărîri irevocabile doar în cazul hotărîrilor judecătoreşti şi în cazul în care există o hotărîre judecătorească irevocabilă, atunci aceeaşi cerere nu poate fi adresată unei autorităţi publice, fiind necesar iniţial să fie revizuită hotărîrea judecătorească irevocabilă

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De înlocuit sintagma "pronunţării hotărîrii irevocabile asupra cererii anterioare" cu "obţinerii refuzului asupra cererii anterioare".

3

Art. V p. 1

La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Realizarea politicii migraţionale revine Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Economiei şi Comerţului care, prin subdiviziunile sale specializate, exercită funcţiile de gestionare, coordonare şi reglementare a proceselor migraţionale, inclusiv a migraţiei forţei de muncă, în colaborare cu alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii neguvernamentale cu activitate relevantă în domeniu”.

Considerăm că modificarea art.7 alin.(2) în forma propusă de proiect nu comportă nici un pericol de coruptibilitate. Avem doar o singură remarcă: în textul proiectului art.7 alin.(2) este inclusă noţiunea de gestionare a proceselor migraţionale, pe care o considerăm lipsită de orice sens juridic, or, nu este clar cum poate fi gestionat un proces migraţional.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De a revizui modificarea propusă.

4

Art. V p.2

„Articolul 8. Competenţa funcţională a Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Economiei şi Comerţului în domeniul gestionării, coordonării şi reglementării proceselor migraţionale

De asemenea se utilizează noţiunea de "gestionare" a proceselor migraţionale şi a fluxurilor migraţionale. Considerăm că această noţiune este străină noţiunii de proces sau flux migraţional.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De a revizui modificarea propusă.

5

Art. V p.2

h) supravegherea, controlul, monitorizarea şi analiza respectării legislaţiei în domeniul migraţiei şi azilului şi altor acte normative aferente problematicii în cauză;

Sintagma evidenţiată are un caracter inutil şi suficient de general şi imprevizibil, ceea ce este contrar standardelor Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la calitatea unei legi, care trebuie să fie suficient de clară şi previzibilă.

Coruptibilitate
Norme irealizabile

Propunem să fie excluse următoarele: "... şi altor acte normative aferente problematicii în cauză "

6

Art. V p.2

"şi vor informa periodic, în termen de 10 zile",

În textul proiectului art.9 din Legea cu privire la migraţiune este utilizată sintagma "... şi vor informa periodic, în termen de 10 zile". Considerăm sintagma dată deficientă din punct de vedere logic.

Coruptibilitate
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

Propunem excluderea cuvîntului "periodic"

7

Art. V p.2

Prevederile proiectului referitor la art.9 lit. b) din Legea cu privire la migraţiune contravine logicii juridice.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Alte riscuri
Deficienţă de redactare

Propunem excluderea art.9 lit. b) din textul proiectului şi includerea art.9 alin.(4) cu următorul cuprins: "Ministerul Economiei şi Comerţului va informa în termen de 10 zile Ministerul Afacerilor Interne despre anularea, înainte de expirarea termenului de valabilitate, a permisului de muncă".

8

Art. V p.7

în alineatul (4) litera a), cuvîntul „titularului” se substituie prin cuvîntul „angajatorului”;

Propunerea de înlocuire a sintagmei "titularului" din art.25 alin.(4) lit. a) din Lege cu sintagma "angajatorului" are un caracter coruptibil şi abuziv, legînd soarta salariatului imigrant de voinţa angajatorului.

Coruptibilitate
Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului

De a revizui modificarea propusă.

9

Art. V p.7

„(6) Permisul de muncă permanent se eliberează cetăţenilor străini sau apatrizilor care posedă specialităţi deosebit de solicitate în ţară, specialiştilor de calificare înaltă, invitaţi de Guvern, la propunerea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice”.

Propunerea de modificare a art.25 alin.(6) din Legea cu privire la migraţiune, în cazul în care se acceptă introducerea art.17 alin.(2)/1, este inutilă.

Coruptibilitate
Norme irealizabile

Propunem ca în loc de modificarea art.25 alin.(6) să fie exclus art.25 alin.(6), or, imigranţii permanenţi, conform proiectului nu vor avea nevoie de permis de muncă.

Concluzii

Considerăm că proiectul propus spre avizare, cu excepţia remarcilor specificate poate fi adoptat, deoarece are un caracter oportun şi nu comportă pericol de coruptibilitate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei