Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

31 Mai 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea Codului de procedură penală (art. 159, 208)

(înregistrat în Parlament cu numărul 1806 din 08 Mai 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea Codului de procedură penală (art. 159, 208).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Conform actualei formule a Codului de procedură penală, dintre pietrele semipreţioase doar perlele urmează să fie transmise spre păstrare la Banca Naţională a Moldovei, ceea ce creează o confuzie clară, în privinţa celorlalte pietre semipreţioase şi a modalităţii lor de păstrare. Prin urmare, unul din scopurile de bază ale proiectului este de contribui la eliminarea confuziei menţionate.

De asemenea, proiectul propune transmiterea competenţelor de păstrare a obiectelor de preţ de la Banca Naţională a Moldovei la Trezoreria de Stat, reieşind din faptul că Banca Naţională a Moldovei are cu totul alte funcţii şi competenţe dec????t păstrarea corpurilor delicte. Astfel, competenţele Băncii Naţionale a Moldovei prevăzute în redacţia actuală a Codului de procedură penală contravin Legii cu privire la Banca Naţională.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Deşi scopul promovării proiectului este salutabil, acesta poate fi dedus cu exactitate doar în urma examinării Codului de procedură penală în raport cu Legea Băncii Naţionale a Moldovei, în timp ce nota informativă plasată pe web-site-ul Parlamentului nu conturează un tablou clar al situaţiei existente şi al soluţiilor propuse de proiect. Nota informativă are un caracter pur formal şi nu conţine toate elementele necesare, prevăzute de articolul 20 al Legii privind actele legislative.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.

Atît nota informativă, cît şi textul proiectului nu conţin referinţe exprese la standarde comunitare sau internaţionale din domeniul abordat de proiect.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Considerăm că proiectul propus spre avizare, urmează a fi votat, deoarece acesta are un caracter oportun şi nu comportă pericol de coruptibilitate.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei