Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

18 Iulie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea cu privire la rechiziţiile de bunuri şi servicii)

(înregistrat în Parlament cu numărul 2497 din 02 Iulie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea cu privire la rechiziţiile de bunuri şi servicii).Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Apărării, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative anexate la proiect, "elaborarea acestuia a fost condiţionată de faptul lichidării Departamentului Administrativ-Militar al Ministerului Apărării şi preluării de la Departamentul Administrativ-Militar a atribuţiilor privind activitatea administrativ-militară (conducerea activităţii administrativ-militare în teritoriu, stabilirea şi organizarea plăţii pensiilor şi indemnizaţiilor pensionarilor Forţelor Armate şi membrilor familiilor lor, etc.) de către Marele Stat Major al Armatei Naţionale, în vederea optimizării conducerii şi activităţii administrativ-militare în Republica Moldova, precum şi întru evitarea dublării atribuţiilor Departamentului Administrativ-Militar şi Marelui Stat Major al Armatei Naţionale (mobilizarea şi evidenţa resurselor de mobilizare, educaţia militar-patriotică, etc.).
Mai mult ca atît, proiectul legii este condiţionat de optimizarea conducerii şi activităţii administrativ-militare în conformitate cu prevederile Capitolului VI Etapei a II-a (2005-2008) din Concepţia reformei militare, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.1315-XV din 26.07.2002".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii despre eventualele cheltuieli necesare pentru implementarea prevederilor propuse.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu reglementează în mod distinct statutul (atribuţiile) unei autorităţi publice, dar reglementează transferarea unor atribuţii către Marele Stat Major al Ministerului Apărării pe motivul lichidării Departamentului Administrativ al Ministerului Apărării.
Concluzii

Considerăm că modificarea art. 11 alin.(10), art. 10 alin.(2) lit. b) din Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, conform proiectului propus spre avizare, precum şi art.21 alin.(1) lit. h) şi a art.32 din Legea cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes de serviciu nu comportă nici un pericol de coruptibilitate, deoarece are un caracter pur tehnic.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei