Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

23 Martie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

(înregistrat în Parlament cu numărul 800 din 27 Februarie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Casa Naţională de Asigurări Sociale , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Proiectul de lege în general urmăreşte reducerea perioadei de aplicare a legii în vigoare, deoarece, actualmente, deşi actul normativ este în vigoare aplicabilitatea lui este limitată pînă la o anumită perioadă indicată în art.35 art.36 a Legii cu privire la salarizare în sectorul bugetar. Astfel, prin modificările propuse a fost propusă reducerea perioadei de aplicare temporară şi data de calculare a salariilor în deplin volum a fost schimbată cu una mai apropiată.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului este determinată de lipsa unei expuneri de motive. Faptul absenţei unei expuneri de motive explicite ce ar însoţi proiectul de lege nu corespunde exigenţelor enunţate în art.23 din Legea privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. În absenţa notei informative, este dificil de a evalua suficienţa argumentării proiectului, prin urmare considerăm că aceasta este insuficientă.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.

Expunerea de motive la proiectul de lege este necesară, deoarece propunerea de modificare solicitată de autorul proiectului tinde să schimbe modalitatea de aplicare a Legii cu privire la salarizarea în sectorul bugetar, calcularea salariilor şi altele, un domeniu sensibil pentru beneficiarii legii. Explicaţiile de rigoare privind utilitatea modificărilor sunt necesare pentru a explica poziţia autorilor proiectului privind schimbarea unor dispoziţii tranzitorii de aplicare a legii, cauzele şi condiţiile înaintării unei asemenea propuneri întru înlăturarea unor interpretări subiective şi unilaterale.

Aceste propuneri de modificare impun alocarea unor mijlocare financiare suplimentare şi recalcularea veniturilor fapt care necesită o anumită explicaţie din partea autorilor proiectului. Asemenea explicaţii nu sunt anexate, fapt care reduce transparenţa activităţii Guvernului, care evident, poate fi interpretat în defavoarea acestei autorităţi.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Prin cumul de modificări expuse în proiect s-a propus excluderea din art.36 alin.1 lit. b) a Legii a unei categorii de persoane şi anume personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor publice din modalitatea de calculare expusă în această normă (actualmente majorarea cu coeficientul K=0.9 din minimum de grila de salarii expusă în anexa nr. 8 la Lege). În schimb această categorie de beneficiari a fost inclusă în art.36 alin.1 lit. e) al aceleiaşi legi stabilindu-se modalitatea de calculare egală cu cea aplicată funcţionarilor publici (stabilirea în cuantum de 90 % din mărimile minime nominale prevăzute în anexele nr.4-6).


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art. unic

litera e) va avea următorul cuprins:

e) salariile de funcţie pentru funcţionarii publici şi pentru personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor publice se vor stabili în cuantum de 90 % din mărimile minime nominale prevăzute în anexele nr.4-6 şi nr.8, iar în mărime deplină, vor fi plătite începînd cu 1 decembrie 2007”.

Eroarea autorilor proiectului rezida în faptul că noua redacţie poate provoca apariţia unor eventuale confuzii modalitatea dublă de aplicare. În linii generale modificarea nu va dăuna intereselor beneficiarilor referitor la cuantumul salariului calculat deoarece mărime acestuia rămîne aceiaşi. Dar formularea normei prevăzute de art.36 alin.1 lit. e) a legii propusă de autorii proiectului ar determina aplicabilitatea la ambele categorii de beneficiari (şi funcţionarii publici şi personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor publice) a tuturor anexelor la care se face referire (şi a anexelor nr. 4-6 şi a anexei nr. 8). Astfel, anexele nr. 4-6 conform actului legislativ în cauză se supun modificărilor exclusiv prin lege, pe cînd anexa nr. 8 nu i se aplică această regulă. La fel toate anexele nominalizate exhaustiv stipulează grila de salarii care sunt diferite pentru ambele categorii, pe cînd interpretarea articolului 36 alin.1 lit. e) în redacţia propusă ar permite eventual aplicarea anexelor unor beneficiari care fac parte dintr-o altă categorie. Conform textului propus se stabilesc iniţial beneficiarii normei (funcţionarii publici şi pentru personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor publice) modalitatea de calculare (în cuantumul 90 %) şi doar după această se face referinţă la ambele anexe unde este fixată minimul nominal. Din acest punct de vedere cum s-a mai spus mai sus se creează confuzia care anume anexă şi cărei categorii se aplică şi persistă posibilitatea extinderii calcului în baza minimului nominal fixat într-o anexă care nu se referă la subiectul normei (spre exemplu la calcularea salariilor unui funcţionar se vor aplica minimele din anexa nr. 8 care se referă exclusiv personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor publice şi viceversa).

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

"litera e) va avea următorul cuprins:
e) salariile de funcţie pentru funcţionarii publici se vor stabili în cuantum de 90 % din mărimile minime nominale prevăzute în anexele nr.4-6 şi pentru personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor publice se vor stabili în cuantum de 90 % din mărimile minime nominale prevăzute în anexa nr.8, iar în mărime deplină, vor fi plătite începînd cu 1 decembrie 2007".

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii în cauză poate fi adoptat cu condiţia omiterii deficienţelor menţionate mai sus în cuprinsul prezentului raport.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei