Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

28 Decembrie 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea art. 9 din Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporara de munca

(înregistrat în Parlament cu numărul 4666 din 06 Decembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea art. 9 din Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporara de munca.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Potrivit notei informative: "în proiectul de lege vizat se propune de diferenţiat perioadele de acordare salariaţilor a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în funcţie de durata contractelor lor individuale de muncă. Indemnizaţia în cauză pentru asiguraţii cu contract individual de muncă pe durată de pînă la un an se va acorda pe o perioadă de cel mult 30 zile în cursul unui an calendaristic, iar pentru asiguraţii cu contract individual de muncă pe durată determinată de peste un an de zile – pe perioada de cel mult 180 de zile în cursul unui an calendaristic, adică în baze generale. Diferenţierea perioadelor de plată a indemnizaţiilor în cazul dat rezultă din principiul contributivităţii stabilit conform art.3 lit.e) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale".Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă nu conţine detalii referitor la efectul social, economic şi de altă natură, precum şi lipseşte fundamentarea economico-financiară, ţinînd cont de faptul că realizarea noilor reglementări va necesita cheltuieli financiare şi de altă natură.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Art.I

"(3) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se acordă asiguraţilor cu contract individual de muncă pe durată determinată ce nu depăşeşte un an, pe o perioadă de cel mult 30 zile în cursul unui an calendaristic şi, respectiv, în perioada de plată a ajutorului de şomaj. Acordarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă asiguraţilor cu contract individual de muncă pe durată determinată de peste un an de zile se efectuează pe perioada prevăzută în alin.(1)."

Analiza prevederilor art.10 a Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de munca si alte prestaţii de asigurări sociale, prin care se oferă dreptul Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii de a prelungi termenul de plată a îndemnizaţiilor, denotă faptul că norma în vigoare poate fi considerată potenţial coruptibilă. Reieşind din interpretarea în cumul a prevederilor invocate şi a modificărilor propuse la art.9 a legii sus-nominalizate, prin care se egalează în drepturi persoanele cu un contract de muncă pe o perioadă nedeterminată şi angajaţii cu contract de muncă pe o perioadă determinată, constatăm că în redacţia stipulată de proiect, norma articolului 9 alin.(3) va diminua posibilitatea apariţiei unor raporturi de corupţie.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

De a elimina neconcordanţa dintre art. 9 şi art. 10

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii în cauză poate fi adoptat în redacţia propusă deoarece urmăreşte prevenirea actelor corupţiei.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei