Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

18 Decembrie 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la protecţia socială a unor categorii de populaţie

(înregistrat în Parlament cu numărul 4520 din 27 Noiembrie 2006)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la protecţia socială a unor categorii de populaţie.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Autorul proiectului de lege urmăreşte extinderea aplicării art.3 şi art.7 din Legea nr.933-XIV din 14.04.2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie, asupra pensionarilor care, chiar dacă nu sunt singuri şi locuiesc în aceeaşi gospodărie cu alte persoane, care nu sunt pensionari, au totuşi venituri mici care nu le permit acoperirea cheltuielilor de încălzire. În opinia autorului proiectului, prin prevederile actului normativ în cauză, categoria menţionată de pensionari a fost lipsită de compensaţii nominative în mod nejustificat.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Argumentarea este insuficientă şi se referă doar la temeiurile de drept care au stat la baza proiectului, însă nu reflectă condiţiile şi modul de implementare ulterioară a legii propuse.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, În cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.


14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.


Nr. Articol Text Obiecţia Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri Recomandarea

1

Articol unic

(1) La articolul 3 punctul 8 sintagma „pensionari singuri” se înlocuieşte cu sintagma „pensionarii singuri, sau pensionarii care trăiesc împreună cu alte persoane ce nu sunt pensionari, venitul cumulativ al cărora nu atinge două salarii medii pe economie.”

(2) La articolul 7 alineatul (1) litera b) fraza „pensionari singuri” se înlocuieşte cu sintagma „pensionarii singuri, sau pensionarii care trăiesc împreună cu alte persoane ce nu sunt pensionari, venitul cumulativ al cărora nu atinge două salarii medii pe economie.”

Suntem de părere că redacţia articolelor din lege, propusă de autor, va converge spre situaţii cînd o persoană sau un grup de persoane, nefiind incluse în categoria specificată de actul legislativ respectiv, vor urmări să o aplice prin simpla înregistrare a traiului comun cu pensionarul singur. Concomitent, condiţia privind cuantumul real al venitului cumulativ ar putea fi uşor eludată. Considerăm că elementele de coruptibilitate ar putea fi înlăturate prin adoptarea unor mecanisme legale clare referitor la documentarea şi probarea cuantumului cumulativ, astfel încît acestea să nu favorizeze corupţia.

Coruptibilitate
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

În temeiul celor enunţate, considerăm că redacţia propusă art.3 p.8) şi art.7 alin.(1) lit.b) va favoriza sau ar putea favoriza corupţia în rîndul funcţionarilor şi cetăţenilor, pentru a ascunde prin orice metodă, cuantumul real al venitului cumulativ, în vederea beneficierii de compensaţii nominative în baza legii.

Concluzii

Considerăm că proiectul nu poate fi adoptat în redacţia propusă, deoarece poate favoriza comiterea unor acte de corupţie.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei