Implemented projects Corruption proofing - stage 5 Expertise reports
Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

18 Iulie 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind modificarea art.III al Legii nr.559-XV din 25.12.2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului

(înregistrat în Parlament cu numărul 2474 din 02 Iulie 2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea art.III al Legii nr.559-XV din 25.12.2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului.Evaluarea generală


1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Educaţiei, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.


2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.


3. Scopul promovării proiectului Scopul elaborării proiectului este consolidarea instituţiilor de învăţămînt privat în sistemul educaţional naţional, în acest sens fiind propusă suspendarea pe doi ani a efectului juridic generat de prevederile art. III din Legea nr.559-XV din 25.12.2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995.Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.

Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.


5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă


6. Suficienţa argumentării. Nota informativă menţionează faptul că majoritatea instituţiilor, în special cele de învăţămînt superior, s-au conformat prevederilor Legii nr.559/2003, dar cerinţele faţă de capitalul statutar, dispunerea cu titlu de proprietate în mod obligatoriu de săli de studii, de laboratoare cu dotare respectivă etc., stabilite în p.2 art. I din Legea nr.559/2003 la momentul actual nu pot fi îndeplinite de către instituţiile din învăţămînt preuniversitar privat.

De asemenea, în opinia autorului, modificarea este condiţionată şi prin faptul că "este în proces de perfecţionare proiectul Codului Educaţional, în contextul căruia, după adoptare, instituţiile de învăţămînt privat urmează să-şi racordeze activitatea".

Argumentarea pusă la dispoziţie de autor este insuficientă. În pofida faptului că sînt prezente datele statistice privind impactul Legii nr. 559/2003 asupra învăţămîntului privat, lipsesc cu desăvîrşire date statistice care ar prezenta transparent starea de lucruri în domeniu şi condiţiile care, de fapt, au impus elaborarea proiectului de lege.

De asemenea nu au fost efectuate fie nu au fost reflectate în nota informativă o serie de proceduri prealabile, indispensabile elaborării proiectelor de legi:

1. în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea 780/2001 o condiţie necesară elaborării proiectului de lege este efectuarea unei investigaţii ştiinţifice şi a unui studiu comparat;
2. nu sînt trimiteri la experienţa şi reglementările în domeniu ale altor ţări sau corespunderea cu normele acquis-ului comunitar în domeniu;
3. lipsesc argumentele privind faptul că proiectul de lege contrar prevederilor art. 34 (2) din Legea nr. 780/2001 nu intervine cu noi soluţii în actul legislativ, în repetate rînduri fiind propus ca efectul juridic al Legii să fie suspendat pe doi ani.


7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză.


8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. O analiză mai aprofundată denotă o criză profundă a sistemului de învăţămînt privat din republică. Situaţia fiind generată atît de legislativ, cît şi de autorităţile publice centrale. Proiectul în sine este un purtător de beneficii şi interese a unor instituţii de învăţămînt privat care nu s-au conformat cerinţelor Legii. În perioada anilor 2005-2007 articolului III din Legea nr. 559 din 25.12.2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21.07.1995 a fost supus modificărilor de două ori:

1. Legea nr.141-XVI din 30.06.05;
2. Legea nr. 256-XVI din 27.07.06.

În pofida faptului că în repetate rînduri a fost modificat termenul de punere în aplicare a prevederilor art. III din Legea nr.559/2003 au rămas instituţii de învăţămînt privat care nu s-au conformat legii.

E necesar de menţionat că pe parcurs au fost elaborate proiecte de legi care conţineau noi soluţii în privinţa asigurării condiţiilor de concurenţă loială şi echitabilă (proiectul legii nr. 2949 plasat pe web-site-ul Parlamentului 20.07.2006). Legislativului i s-a propus excluderea din Lege a alineatelor privind capitalul statutar şi obligativitatea deţinerii cu titlu de proprietate a bazei materiale. Spre regret, acest proiect de lege a fost respins.

Întru rezolvarea unei situaţii similare proiectul legii nr. 4603 plasat pe web-site-ul Parlamentului la 05.12.2006 propunea ca prevederile alineatelor (7) şi (20) din art. 36 din Legea învăţămîntului să nu se aplice pentru seminarele liceal-teologice din republică de rînd cu instituţiile de învăţămînt fondate de Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum.

Este necesar de menţionat că Proiectul legii nr. 2312 plasat pe web-site-ul Parlamentului la 19.06.2007 este o copie fidelă a proiectului de lege în cauză cu o singură diferenţă că solicită suspendarea efectului legii doar pe un an. Analiza proiectului permite să constatăm că în nota informativă lipseşte informaţia deplină şi echidistantă privind instituţiile de învăţămînt privat care nu s-au conformat prevederilor art. III din Lege.

Din nota informativă nu este clar daca perioada solicitată (doi ani) este suficientă pentru conformarea instituţiilor de învăţămînt privat cerinţelor legii sau e doar o suspendare pe 2 ani a efectului juridic al legii. Nu este exclus faptul că peste doi ani situaţia se va repeta. Astfel, autorul n-a a stabilit nişte responsabilităţi sau măsuri cu caracter de constrîngere faţă de instituţiile de învăţămînt privat care nu se vor conforma noilor prevederi legale.

Proiectul legii nu respectă condiţiile de concurenţă loială şi echitabilă, fiind favorizate instituţiile de învăţămînt privat care nu s-au conformat legislaţiei, contrar afirmaţiilor din nota informativă proiectul de lege nu asigura echitate în abordarea tuturor subiecţilor sistemului educaţional, cu diverse forme de proprietate.


10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.


11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu respectă întocmai cerinţele Legii privind actele legislative (art.4), conform căruia actul legislativ trebuie să respecte condiţiile legalităţii, accesibilităţii, preciziei şi o dată intrat în vigoare, este executoriu şi opozabil tuturor subiectelor de drept.

Deşi aparent, acest proiect are un scop nobil (susţinerea învăţămîntului privat) totuşi trebuie să se ţină cont de faptul că în condiţiile economiei de piaţă instituţiile de învăţămînt privat trebuie să activeze în condiţii egale, însă modificările precedente şi, respectiv, proiectul de lege supus expertizării favorizează concurenţa neloială şi practic se promovează în mod direct interesele unor instituţii private fiind creată o situaţie privilegiată pentru o parte de instituţii de învăţămînt privat fapt ce contravine prevederilor Legii nr. 1103 din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei.

Proiectul în cauză nu corespunde alin. (7) art. 5 din Legea 780/2001, potrivit căruia actul legislativ general cuprinde norme juridice aplicabile tuturor raporturilor sociale sau subiectelor de drept ori anumitor categorii de raporturi sau de subiecte, fără a-şi pierde caracterul de generalitate.

De asemenea, proiectul de lege contravine prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 780/2001 privind actele legislative care expres prevede drept condiţie generală faptul că "Modificarea intervine pentru a schimba unele soluţii din actul legislativ prin altele".


12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.


13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.
Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare, deoarece favorizează acte de corupţie. Totodată, proiectul în cauză necesită a fi corelat cu actele legislative în vigoare în special cu prevederile art. 20, 22 al Legii nr. 780/2001. Considerăm necesară revizuirea proiectului de lege, în vederea asigurării egalităţii în drepturi a tuturor instituţiilor de învăţămînt private.

Propunere: Ţinînd cont de faptul că "învăţămîntul privat se organizează şi funcţionează pe principiul nonprofit" şi luînd în consideraţie situaţia actuală din sistemul învăţămîntului privat considerăm că este oportun şi rezonabil să propunem de a exclude din art. 36 aliniatele (5), (6), (7).

Cu referire la alineatul (20) articolul 36 din Legea învăţămîntului considerăm necesară modificarea acestuia cu includerea unei prevederi speciale care să stabilească posibilitatea închirierii de către instituţiile de învăţămînt privat a bazei materiale, necesare pentru desfăşurarea activităţii sale.
Comentariu: Oferirea instituţiilor de învăţămînt privat a posibilităţii de închiriere a spaţiilor destinate procesului instructiv-educativ va constitui o alternativă pentru dezvoltarea învăţămîntului privat din republică.

Proiectul de lege nu face faţă cerinţelor înaintate actelor normative fapt ce se observă inclusiv prin prezenţa unei erori involuntare comise de autor. Astfel în cadrul proiectului se propune suspendarea pe doi ani al efectului juridic generat de prevederile art. III din Legea nr.559/2003, iar în nota informativă se solicită suspendarea doar un an.Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei